دانلود پایان نامه با موضوع کیفیت زندگی

درباره ارتباط بین استرس و بیماری روشن می سازد و می تواند در ایجاد مداخله های بالینی در مورد افراد دارای موقعیت های پر استرس به کار رود.
۳-۲کیفیت زندگی
در واقع چالش اصلی بهداشت در قرن بیستم(زنده ماندن)بود و چالش قرن حاضر (زندگی با کیفیت بهتر) می باشد. سلامتی حق اساسی یک انسان و یک هدف اجتماعی است و تمام دولتها و حکومت ها موظف به