دانلود پایان نامه درباره دو قطبی

Hg2+&CNT(5,5)
۰.۰۰۰۰
۰.۰۰۰۰
۰.۰۰۰۰
۰.۰۰۰۰
Al3+&CNT(5,5)

مطالعات نشان می دهد که نانو لوله های بورنیترید و بخصوص نانولوله بورنیترید دارای ناخالصی گالیم BNNT(5,5)-doppedGa بیشترین ممان دو قطبی و بنابراین بیشترین انتقال بار را و از طرف دیگرنانو لوله‎های (۶,۰) CNT کمترین ممان دو قطبی و کمترین انتقال بار را در بین نانولوله ها