دانلود پایان نامه

Pb2+&CNT(5,5)
۱.۰۹۸
۰.۹۱
-۳.۷۶
۲.۸۵
۴.۶۷
Co2+&CNT(5,5)
۰.۹۰۰
۱.۱۱
-۳.۷۵
۲.۶۴
۴.۸۶
Hg2+&CNT(5,5)
۱.۸۵۱
۰.۵۴
-۳.۰۰
۲.۴۶
۳.۵۴
Al3+&CNT(5,5)

۳-۴-۱ بررسی مقادیر انرژی یونش
مقدار انرژی یونش، نشاندهنده میزان پایداری و عدم واکنشپذیری سیستم میباشد، یعنی هرچه مقدار انرژی یونش بیشتر، سیستم پایدارتر شده و واکنشپذیری

مطلب مرتبط :   پایان نامه درموردتقسیم کار، تقسیم کار جنسیتی، روابط قدرت
دسته‌ها: No category

پاسخی بگذارید