دانلود پایان نامه درمورد زنجیره تأمین، صنعت خودرو، انتخاب بازار

–توزیع– موجودی را ارائه شده است و به کمک انجام آزمایشهای عددی ومقایسه آن با نتایج شبیه سازی از اعتبار مدل اطمینان حاصل شده است. (اکبری جوکار، شیخ سجادیه 1384)
در تحقیقی با نام” مدل سازی زنجیره ارزش در صنعت خودرو ایران به منظوردستیابی به استراتژی رهبری هزینه ” که در دانشگاه شهید بهشتی انجام شده است، مدلی به منظور طراحی و تبیین استراتژی رهبری هزینه در صنعت خودروایران توسعه داده شود. تاکید این مقاله دستیابی به مزیت رهبری هزینه از طریق تمرکر بر منابع درون سازمانی است. بنابراین از ادبیات مربوط به دیدگاه مبتنی بر منابع شرکت استفاده شده است. هم چنین، به منظور تجزیه و تحلیل ساختار هزینه شرکت‌ها و کمک به تصمیمات استراتژیک و نیزبررسی درون سازمانی، از مدل زنجیره ارزش مایکل پورتر استفاده شده است. به منظور آزمون مدل پیشنهادی، ابتدا یک مدل برنامه ریزی ریاضی تصمیم گیری چند هدفه براساس مدل پیشنهادی توسعه داده شده. سپس، به منظور سنجش اعتبار مدل ریاضی از داده های مربوط به یک شرکت خودروساز استفاده شده است. نتایج حل مدل نشان داده که استفاده از مدل پیشنهادی موجب بهبود در هزینه استفاده از منابع، هزینه نگهداری، تخصیص بهینه بودجه، هزینه تامین مواد اولیه و هزینه حمل و نقل می شود(اسد اله، ماکویی،شاهرودی 1384).
در مقاله ای با نام ” طراحی مدل شبیه سازی زنجیره تامین در کارخانه ماشین سازی سپاهان “، از دانشگاه صنعتی امیر کبیر در سال 1385، بعد از دنبال کردن ادبیات موضوع مدیریت زنجیره تأمین، مدیریت لجستیک، یکپارچه سازی فعالیتهای زنجیره تأمین، سیستمهای اطلاعاتی زنجیره تأمین و برون سپاری فعالیتهای زنجیره تأمین، سیستم فعلی زنجیره تأمین شرکت ماشین سازی سپاهان از دو جنبه اطلاعاتی و فیزیکی شبیه سازی شده و مشکلات آن مورد بررسی قرار گرفته است. ملاحظه شده است که واریانس سفارشاتی که به تأمین کننده‌ها داده می شود بیشتر از واریانس سفارشاتی است که از طرف خریداران و مشتریان داده می شود. این اثر بعلت رفتار نوسانی تقاضا در طول مسیر زنجیره تأمین به نام اثر شلاق گاوی نامیده شد. سپس یک سیستم جامع زنجیره تأمین از دو جنبه اطلاعاتی – با طراحی یک بانک اطلاعاتی توسط نرم افزارAccess برای اهم فعالیتهای بیرونی شرکت و همچنین ارزیابی و کنترل پروژه آن به کمک نرم افزار Ms Projectو فیزیکی پیشنهاد – برای برون سپاری فعالیتهای اصلی شرکت – برای شرکت شبیه سازی شده و به کمک شاخصهایی همچون موجودی، زمان پاسخگویی، هزینه حمل و نقل، توقفات خط تولید و هزینه این توقفات، سیستم پیشنهادی مورد ارزیابی قرار گرفت که نتایج چشمگیری را نشان داد. و به این نتیجه رسیده شده است که زنجیره تأمین، توالی رخدادهایی است که مقصود از آن رضایت مشتری میباشد. این رخدادها می تواند شامل تدارکات، ساخت، توزیع و بازیافت ضایعات همراه با حمل و نقل پیوسته،انبارداری و فناوری اطلاعات باشد. همچنین به این نتیجه دست یافته‌اند که با توجه به بهبود های ایجاد شده بنظر می رسد سرمایه مورد نیاز جهت طراحی وپیاده سازی مدل شبیه سازی مدیریت زنجیره تأمین، بسیار کمتر از منافع و صرفه جوییهای بعدی باشد. لذا سرمایه گذاری در این زمینه توجیه اقتصادی قابل قبولی خواهدداشت.(پور طباطبایی، باقر زاده، شعبانی 1385).
در تحقیقی با نام «‌‌ طراحی عملیات مهندسی مجدد مدیریت سفارش »، که در سال 1383 در دانشگاه آزاد اصفهان انجام شده است، محقق با بررسی فرآیند های مدیریت زنجیره تامین و در نظر گرفتن فرآیند « مدیریت سفارش » در یک شرکت تولیدی به یک مدل بهینه برای این فرآیند در آن شرکت دست یافته است که کارایی سیستم حسابداری سفارش را از لحظه دریافت تا تکمیل کالا بهبود بخشیده است و هزینه‌ها را نیز کاهش داده است، با استفاده از مدل پیشنهادی می توان روند سفارش دهی آتی را تخمین زد و فاصله زمانی بین دریافت سفارش تا تحویل آن را کوتاه نمود. برای نمایش بهبود بدست آمده از یک ابزار نرم افزاری استفاده شده که با شبیه سازی فرآیند در دوحالت قبل از مهندسی مجدد و بعد از آن، توسط رسم نمودارها و ایجاد جداول به مقایسه آن دو کمک نموده است (عاملی، 1383).
در مقاله‌ای با عنوان «استراتژی تامین منابع از خارج از سازمان »، به تشریح مزایا و معایب این استراتژی پرداخته شده است، استراتژی تامین منابع از خارج سازمان یعنی اینکه کالاها و خدماتی که قبلاً در داخل سازمان تهیه می شد، از دیگران خریداری شود و از خدمات آنها استفاده گردد. در این مقاله بیان شده است که
تأمین منابع از خارج سازمان می تواند باعث کاهش هزینه‌ها شود و به شرکت این امکان را می دهد تا توجه بیشتری را صرف فعالیتهای کسب و کار اصلی خود کند. شرکتهای بسیاری برای حفظ مزیت رقابتی خود از این روش استفاده می کنند(280IBID, P.) سیستم های خدمات و اطلاعات مدیریت، اولین فضاهای عملیاتی بودند که به شدت برای تامین نیازهای آن، از منابع خارج از سازمان استفاده شد.مزایای عمده استفاده از این استراتژی عبارتند از:
1- آشکارسازی هزینه های پنهان (این امر ضرورتاً به این معنی نیست که هزینه های پنهان جزو هزینه‌های غیراساسی هستند)؛
2 – آزاد گذاشتن دست شرکت در تمرکز بر فعالیتهای هسته ای؛
3 – القا نقدینگی به شرکت: اگر شرکت نیاز بیشتری به پول یا منابع مالی برای خرید داراییهای خاصی داشته باشد، می تواند برخی از داراییهای فعلی را به پیمانکاران اجاره داده و از این طریق نقدینگی دریافت کند؛
4 – ایجاد است
عداد برای شرکت: شرکتهای کوچک و شرکتهایی که درحال رشد سریع هستند ممکن است، قادر به پاسخگویی در مقابل تغییر تقاضاهای بازار یا نیاز به تجهیز سریع به امکانات جدید نباشند. در این صورت شرکت می تواند در این حوزه‌ها از پیمانکاران استفاده کند (مقابله با فرسودگی تکنولوژی)؛
5 – مهندسی مجدد و کوچک سازی اندازه سازمان: واگذاری برخی فعالیتها به پیمانکاران می تواند فرصتی بهتر را برای انجام کارها نسبت به زمانی که شرکت اصلی آنها را انجام می دهد، ایجاد کند. بدین صورت سازمان از نو مهندسی شده (طراحی شده) و فرایندها تسهیل می شوند.
6 – نوسازی فرهنگ شرکت: اگر شرکت پیمانکار دارای فرهنگی است که شدیداً با فرهنگ شرکت اصلی سازگار است تامین منابع از خارج سازمان می تواند به راحتی صورت بگیرد؛
7- کاهش مسئولیت کاربران؛
8 – کاهش مشکلات اداری و حقوقی و پرسنلی مدیریت؛
9 – ترویج فرهنگ کارمزدی به جای روزمزدی؛
10 – توجه کلان به نتیجه کار و افزایش کمی و کیفی تولید با اعمال روشهای نظارتی و کنترلی.
مهمترین نتیجه این مقاله این بوده است که با توجه به مزایای این استراتژی برای جلوگیری از بروز مشکلاتی مانند: از دست دادن کنترل توزیع و تحویل به موقع محصول ؛ احتمال نادیده گرفتن مشتری توسط پیمانکار؛
مشکلات تعیین فعالیتهای قابل واگذاری ؛ ارتباط نامناسب سازمان با طرف پیمانکار؛ عدم توان پیمانکار در تحقق اهداف پیمانکاری؛ افشاء اطلاعات محرمانه شرکت و استفاده رقبا از آن،عدم هماهنگی بین خرده سیستم‌ها و تضمین ایفای تعهدات،کاهش ابزار کنترلی و کلیدی تحت اختیار مدیریت و… ؛ شرکت‌ها باید قلمروخدمات و اندازه سطح عملکردی که از عرضه کننده انتظار می رود را مشخص و تعیین کننند.(کنعانی و حسن پور، 1386)
در مقاله‌ای دیگر به بحث درباره «مدیریت توزیع فیزیکی» پرداخته شده است و ضمن اینکه بیان شده است که مدیریت توزیع فیزیکی بر مفاهیم اصلی، پردازش سفارشات ؛ سطوح موجودی ؛ انبارداری ؛ حمل ونقل در سطح زنجیره تاکید می کند به این نتایج دست یافته شده است که مدیریت توزیع فیزیکی با تمام وظایف بخشی بازاریابی در ارتباط است و نقش عمده ای را به عنوان یک عامل مهم در دسترسی به اهداف و رضــایت مشتری ایفا می کند. به طور خلاصه می توان گفت هدف مدیریت توزیع فیزیکی عبارت است از: «فراهم آوردن کالاهای مناسب، در محل و زمان مناسب با حداقل هزینه».(متکی، 2006).
در مقاله ای با نام «مدیریت استراتژیک تأمین کنندگان» پس از معرفی مدل‌های مطرح در زمینه مدیریت تامین کنندگان و تحلیل و مقایسه آنها، به معرفی استراتژیکهای مشارکتی و رده بندی استراتژیک تامین کنندگان پرداخته است و به این نتیجه دست یافته است که مونتاژگران کالاهای صنعتی مدرن و پیچیده (مانند خودرو)، باید در زمینه مدیریت تامین کنندگان قطعاتشان حساسیت بیشتری به خرج داده و درواقع برحسب استراتژیک یا عدم استراتژیک بودن قطعه مورد نظر در فرآیند شکل دهی محصول نهایی، به انتخاب تامین کنندگان همت گمارند. لازم به توضیح است که هرچند تامین هر قطعه ای، مدیریت تامین کننده مورد نظر را می طلبد، اما در مورد قطعات استراتژیک، این موضوع از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و نیازمند آن است که به مسائلی نظیر طول مدت قرارداد، تداوم رابطه، سطح به اشتراک گذاری اطلاعات، سرمایه گذاریهای ویژه در خصوص رابطه فی مابین و سطح اعتماد فی مابین توجه بیشتری معطوف گردد. بنابراین، شرکتهایی در آینده از مزیت نسبی رقابتی برخوردار خواهند بود که بتوانند در زمینه مدیریت استراتژیک تامین کنندگانشان موفق تر از سایر رقبا عمل کنند.(غضنفری، حافظ، کاظمی، 2003).
تحقیقات بسیار دیگری در زمینه نقش فناوری اطلاعات و پیشرفت های بسیار آن، در مدیریت زنجیره تامین و به کارگیری از یافته های این بخش از علم در مدیریت هر چه بهتر زنجیره تامین انجام شده و مثلا یکی از نتایج آن ایجاد سیستم مدیریت زنجیره تامین هوشمند است.
در بیشتر تحقیقات انجام شده ی دیگر هرکدام یکی از فرآیند های مدیریت زنجیره تامین را در صنعتی خاص مورد بررسی قرار داده و به مشکلات و ارائه راه حلهایی برای آنها پرداخته‌اند.
در تحقیقی که با عنوان «بررسی مؤلفه‌های تأثیرگذار بر زنجیره تأمین چابک و طراحی مدل مفهومی‌مدیریت زنجیره تأمین چابک» انجام شده است. نحوه توسعه محصول جدیدو مدیریت تأمین و تولید به‌صورت مستقیم و غیر مستقیم بررسی شد و نحوه‌ی زمان در تولید محصولات در زنجیره تأمین و اختلاف بین تولیدات در دو مرحله‌ی مستقیم و غیرمستقیم بررسی شده و این نتیجه از مدل مفهومی‌نشان داد که مدیریت تحویل تنها به‌طور غیرمستقیم بر چابکی زنجیره‌ی تأمین اثرگذار است. (زند حسامی، رجب زاده، طلوعی1388).
در مقاله‌ای با نام «ارایه یک مدل پشتیبانی تصمیم گیری جهت برنامه‌ریزی ارزیابی و انتخاب بازار در زنجیره تأمین» جهت برنامه‌ریزی ارزیابی و انتخاب بازار درزنجیره‌ی تأمین به بررسی اینکه چه عواملی می‌توانند در انتخاب بهترین بازار مؤثر باشند پرداخت و مدلهای چند متغیره‌ای بررسی شد و نحوه‌ی فعالیت‌های درون و برون سازمانی مورد توجه قرار گرفت. و این نتیجه‌گیری کلی بیان شد که باید تصمیم‌گیری‌های چند معیاری و چندهدف مورد بررسی قرار گیرد تا به راه‌حل بهینه رسید (رزمی، اکبری جوکار، کرباسیان، 1383).
در تحقیقی با نام «اثر تسهیم اطلاعات بر استراتزی‌های رقابتی و عملکرد زنجیره تأمین» از اطلاعات به موقع و مفید
و به‌روز در زنجیره‌ی تأمین به‌عنوان یک دارایی با ارزش و کلیدی در زنجیره‌ی تأمین تعریف شد. به این نتیجه رسیدند که تسهیم اطلاعات با استراتژی‌های رقابتی دارای رابطه مستقیم و معنادار می‌باشد. و نیز از استراتژی‌های رقابتی به‌عنوان یک بنای اصلی در زنجیره‌ی تأمین تعریف شده و نیز استراتژی‌های رقابتی دارای ارتباط مستقیم و معناداری با عملکرد زنجیره‌ی تأمین می‌باشد. (رحمان‌سرشت، افسر 1387).
در مقاله‌ای با نام «شناسایی عوامل مؤثر بر عملکرد زنجیره تأمین» و هدف اصلی در این مقاله شناسایی عوامل مدیریتی و عوامل مالی مؤثر و نحوه‌ی تسهیم اطلاعات به‌صورت درست و صحیح در کل زنجیره‌ی تأمین می‌باشد که عوامل انسانی و غیرانسانی مورد توجه قرار گرفت. (مانیان، دهقان نیری، قربانی 1389).
در تحقیقی با نام «تحلیل و بررسی تأثیر برنامه‌ریزی راهبردی سیستم‌های اطلاعاتی در بهبود عملکرد مدیریت زنجیره‌ی تأمین» محیط در شرکت‌هایی که به نحوی کاملاً صحیح به‌عنوان زنجیره‌ی تأمین تعریف شده بودند، محیط اگر در آن تغییراتی رخ می‌داد در این مدل تأثیر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *