دانلود پایان نامه درمورد سطح معنادار

نرمال بودن (متغیرهای وابسته تحقیق-بخش مشتریان حقوقی)
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

DPDR..CC1…Y4

DPD…CC2…Y5

DDR…CC3….Y6

(تعداد)N
11
11
11
تعدا پارامترها,a,b
میانگین
11.0451
10.8583
10.7434

انحراف معیار
.37821
.85033
1.91987
بیشترین حد اختلاف
قدرمطلق
.312
.228
.308

مثبت
.183
.228
.308

منفی
-.312
-.183
-.221
سطح Z آزمون کولموگروف اسمیرنف
1.036
.757
1.021
(سطح معنی داری)Asymp. Sig. (دو دنباله)
.733
.616
.849
a. آزمون نرمال بودن توزیع.
b. محاسبه از روی داده ها.
توضیح: توضیحات مربوط به میانگین، انحراف معیار و… در ذیل جداول فوق آورده شده است.

توضیح: توضیحات مربوط به میانگین، انحراف معیار و… در ذیل جداول فوق آورده شده است.

همانطور که جدول 4-2، مشاهده میشود سطح معناداری برای هرمتغیر تحقیق ازسطح معناداری پژوهش (0.05) بیشتر میباشد بنابراین توزیع دادهها در جامعه آماری نرمال بوده و درنتیجه برای تجزیه و تحلیل دادهها ازآمار پارامتریک بهره گرفته خواهد شد.
4-5- نحوه اندازه گیری متغیرهای تحقیق
4-6- تجزیه تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های تحقیق
4-6-1-نتایج آزمون فرضیه اول تحقیق
فرضیه اول تحقیق: بین مدیریت ریسک اعتباری و وام‌های سررسید گذشته مشتریان انفرادی(حقیقی) دربانک ملت استان سمنان رابطه معناداری وجود دارد.
H0: بین مدیریت ریسک اعتباری و وام‌های سررسید گذشته مشتریان انفرادی(حقیقی) دربانک ملت استان سمنان رابطه معناداری وجود ندارد.
H1: بین مدیریت ریسک اعتباری و وام‌های سررسید گذشته مشتریان انفرادی(حقیقی) دربانک ملت استان سمنان رابطه معناداری وجود دارد.

جدول 4-3-آزمون ضریب همبستگی، ضریب تعیین،ضریب تعیین تعدیل شده وآزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر اقلام مدیریت ریسک اعتباری و وام‌های سررسید گذشته مشتریان انفرادی دربانک ملت استان سمنان ،حاصل ازآزمون فرضیه اول تحقیق

متغیرهای ورودی/حذف شده b
مدل

متغیرهای ورودی

متغیرهای حذف شده

روش

1
مدیریت ریسک اعتباری مشتریان انفرادی(حقیقی)…CRM…Xit
.
ورودی
a. تمام متغیرهای درخواست وارد شده است
b. متغیر وابسته : = وام‌های سررسید گذشته مشتریان انفرادی دربانک ملت استان سمنان (DPDR…AC1…Y1)

خلاصه مدلb
مدل

(ضریب همبستگی)
(R)

مربع ضریب همبستگی (R2)

ضریب
تعیین
تعدیل شده
(R)

خطای برآوردی معیار

تغییرات آماری
آمار? دوربین واتسون
(D-W)

تغییرات
مربعات
(R)

تغییرات آماره
(F)
درجه آزادی1
(df1)

درجه
آزادی
(df2)

سطح معناداری
تغییرات آماره
فیشر (F)

1
.875a
.766
.740
5363.49945
.766
29.421
1
9
.000
2.272
a. پیش بینی کننده: (ضریب ثابت),: دربانک ملت استان سمنان مدیریت ریسک اعتباری = (CRM)….CRM…Xit
b. متغیر وابسته : = وام‌های سررسید گذشته مشتریان انفرادی دربانک ملت استان سمنان (DPDR…AC1…Y1)

طبق جدول شماره (4-3) ضریب همبستگی پیرسون بین دومتغیر مدیریت ریسک اعتباری و وام‌های سررسید گذشته مشتریان انفرادی(حقیقی) دربانک ملت استان سمنان برابر با (.875a) است. این عدد در سطح خطای 5% رابطه معنی داری را بین دو متغیر مدیریت ریسک اعتباری و وام‌های سررسید گذشته مشتریان انفرادی(حقیقی) دربانک ملت استان سمنان را نشان می دهد. بنابراین با توجه به خروجی های نرم افزار(SPSS) که در جداول فوق نشان داده شده است، می توان بیان نمود از آن جا که سطح معنی داری (sig)، کمتر از پنج درصد است، فرض H0 در سطح خطای پنج درصد رد می شود و وجود همبستگی بین این دو متغیر تایید می شود. همچنین ضریب تعیین تعدیل شده محاسبه شده نیز عدد (.740) را نشان
می دهد که عدد خوبی می باشد و برازش مناسبی از تغییرات متغیر وام‌های سررسید گذشته مشتریان انفرادی دربانک ملت استان سمنان، توسط متغیر مدیریت ریسک اعتباری ارائه می کند.
از طرف دیگر، یکی از مفروضات رگرسیون استقلال خطاهاست در صورتی که فرضیه استقلال خطاها رد شود و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند امکان استفاده از رگرسیون وجود ندارد. یکی از مهم ترین آزمون های تشخیص فرضیه استقلال خطاها، آزمون آماره دوربین- واتسون می باشد. بنابراین آماره دوربین-واتسون به منظور بررسی استقلال خطاها از یکدیگر استفاده می شود که اگر مقدار آماره دوربین- واتسون در فاصله 5/1 تا 5/2 باشد فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد. مقدار آماره دوربین- واتسون طبق جدول شماره (4-3)، مقدارآن برابر (2.272) می باشد و این عدد نشان می دهد که خطاها از یکدیگر مستقل هستند و بین خطاها خود همبستگی وجود ندارد و فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد.
جدول 4-4-آزمون تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) – فرضیه اول تحقیق
ANOVAb
مدل
مجموع مربعات
درجه آزادی
میانگین مربعات
آماره آزمون فیشر (F)

سطح معناداری (sig)
1
رگرسیون
8.464E8
1
8.464E8
29.421
.000a

خطای پسماند
2.589E8
9
28767126.367

مجموع
1.105E9
10

a. پیش بینی کننده: (ضریب ثابت),: دربانک ملت استان سمنان مدیریت ریسک اعتباری = (CRM)….CRM…Xit
b. متغروابسته: وام‌های سررسید گذشته مشتریان انفرادی دربانک ملت استان سمن
ان = (DPDR…AC1…Y1)
جدول شماره (4-4) نشان دهنده تحلیل واریانس بین دومتغیر تغییرات مدیریت ریسک اعتباری دربانک ملت استان سمنان، به عنوان متغیر مستقل و ارزش تغییرات وام‌های سررسیدگذشته مشتریان انفرادی(حقیقی)دربانک ملت استان سمنان، به عنوان متغیر وابسته می باشد، طبق این خروجی، معنی داری کلی مدل رگرسیون توسط نگاره تحلیل واریانس(ANOVA) و ازطریق فرضیه های آماری ذیل آزمون
میشود:
رابطه خطی بین دو متغیر وجود ندارد H0:
رابطه خطی بین دو متغیر وجود دارد H1:
با توجه به این که سطح معنی داری (sig) کمتر از پنج درصد می باشد، فرض خطی بودن رابطه بین دو متغیر تایید می گردد. حال دنبال پیدا کردن این رابطه می رویم:
جدول 4-5-آزمون ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients) – فرضیه اول تحقیق
آزمون ضرایب معادله رگرسیونa
مدل

ضرایب استاندارد نشده
ضرایب استانداردشده

آماره
t

سطح معناداری

95? فاصله اطمینان برای B

ضریب بتا
خطای معیار
ضریب بتا

حد پایین
حد بالا
1
(ضریب ثابت)
27878.651
2125.667

13.115
.000
23070.058
32687.244

مدیریت ریسک اعتباری مشتریان انفرادی(حقیقی)=(CRM…Xit)
-.008
.001
-.875
-5.424
.000
-.011
-.005
a. متغروابسته: وام‌های سررسید گذشته مشتریان انفرادی دربانک ملت استان سمنان = (DPDR…AC1…Y1)
درخروجی نگاره شماره (4-5) و در ستون (B)، به ترتیب مقدار ثابت و ضریب متغیر مستقل در معادله رگرسیون ارائه شده است و این معادله به صورت زیر می باشد:
Y= f (Xi) = ?1+?2. (Xi) + e it
Document past due receivables(DPDRAC1)=Yi= 27878.651+ (-.008). CreditRiskManagement i (CRM)it +e it
طبق خروجی نگاره شماره (4-5)، بقیه ستون های این نگاره شامل معیار ضرایب ستون(B)، آماره تی استیودنت (t) وسطح معناداری آزمون (sig)، است که جهت آزمون فرض تساوی هر یک از ضرایب ستون (B)، با عدد صفر به کار می رود. حال اگر بتا (?) وآلفا (?)، به ترتیب مقدار ثابت و شیب خط رگرسیون جامعه باشد، آزمون فرض ها را برای این دو مقدار می توان به صورت زیر نوشت:
,
از آنجاییکه در این خروجی، سطح معنی داری (0=sig) آزمون تساوی ضریب رگرسیون و مقدار ثابت برابر با صفر و کوچکتر از پنج درصد است. بنابراین فرض تساوی این دو ضریب با صفر رد می شود و نباید آن ها را از معادله رگرسیون حذف کرد.
جدول 4-6-آزمون ضرایب باقی مانده های معادله رگرسیون (Coefficients) – فرضیه اول تحقیق
آزمون ضرایب باقی مانده های معادله رگرسیون a
آماره های آزمون ضرایب باقی مانده های معادله رگرسیون
مینیمم
ماکزیمم
میانگین
انحراف معیار
)Nتعداد(
ارزش پیش بینی شده
4206.2529
27043.7305
20395.5455
9199.83823
11
خطای پسماند
-6887.50830
8088.07666
.00000
5088.26235
11
ارزش پیش بینی شده انحراف معیار
-1.760
.723
.000
1.000
11
خطای پسماند معیار
-1.284
1.508
.000
.949
11
a. متغیروابسته: وام‌های سررسید گذشته مشتریان انفرادی دربانک ملت استان سمنان = (DPDR…AC1…Y1)

نمودار 4-1-آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون-فرضیه اول تحقیق

نمودار شماره (4-1)، به بررسی نرمال بودن خطاها به عنوان یکی دیگر از مفروضات رگرسیون می پردازد. طبق این فرض می باید خطاهای معادله رگرسیون دارای توزیع نرمال با میانگین صفر باشند که طبق نگاره فوق Stad.Dev=(0.949)، Mean=(-5.24e-16)، می باشد و در سمت راست نمودار نشان داده شده است. بنابراین با برقرار بودن این پیش فرض می توان از معادله خط رگرسیون برآورد شده در خصوص دو متغیر یعنی بین دو متغیر تغییرات مدیریت ریسک اعتباری دربانک ملت استان سمنان، به عنوان متغیر مستقل و ارزش تغییرات وام‌های سررسیدگذشته مشتریان انفرادی(حقیقی)دربانک ملت استان سمنان، به عنوان متغیر وابسته می باشد استفاده کرد.

نمودار4-2-خط و معادله رگرسیون-فرضیه اول تحقیق

نمودار شماره (4-2) علاوه بر پراکندگی، معادله رگرسیون خطی ساده و ضریب تعیین دو متغیر، یعنی بین دو متغیر تغییرات مدیریت ریسک اعتباری دربانک ملت استان سمنان، به عنوان متغیر مستقل و ارزش تغییرات وام‌های سررسیدگذشته مشتریان انفرادی(حقیقی)دربانک ملت استان سمنان، به عنوان متغیر وابسته می باشد، را نشان می دهد. این نتایج منطبق بر نتایج حاصل از روش رگرسیون خطی ساده است.
4-6-2-نتایج آزمون فرضیه دوم تحقیق
فرضیه دوم تحقیق: بین مدیریت ریسک اعتباری و وام‌های معوق مشتریان انفرادی(حقیقی) دربانک ملت استان سمنان رابطه معناداری وجود دارد.
H0: بین مدیریت ریسک اعتباری و وام‌های معوق مشتریان انفرادی(حقیقی) دربانک ملت استان سمنان رابطه معناداری وجود ندارد.
H1: بین مدیریت ریسک اعتباری و وام‌های معوق مشتریان انفرادی(حقیقی) دربانک ملت استان سمنان رابطه معناداری وجود دارد.

جدول 4-7-آزمون ضریب همبستگی، ضریب تعیین،ضریب تعیین تعدیل شده وآزمون دوربین-واتسون بین دو متغیر اقلام مدیریت ریسک اعتباری و وام‌های سررسید گذشته مشتریان انفرادی دربانک ملت استان سمنان ،حاصل ازآزمون فرضیه دوم تحقیق
متغیرهای ورودی/حذف شده b
مدل

متغیرهای ورودی

متغیرهای حذف شده

روش

1
مدیریت ریسک اعتباری مشتریان انفرادی(حقیقی)…CRM…Xit
.
ورودی
a. تمام متغیرهای درخواست وارد شده است
b. متغیر وابسته : = وام‌های معوق مشتریان انفرادی دربانک ملت استان سمنان (DPD…AC2…Y2)

خلاصه مدلb
مدل

(ضریب همبستگی)
(R)

مربع ضریب همبستگی (R2)

ضریب
تعیین
تعدیل شده
(R)

خطای برآوردی معیار

تغییرات آماری
آمار? دوربین واتسون
(D-W)

تغییرات
مربعات
(R)

تغییرات آماره
(F)
درجه آزادی1
(df1)

درجه
آزادی
(df2)

سطح معناداری
تغییرات آماره
فیشر (F)

1
.202a
.041
-.066
32138.96585
.041
.383
1
9
.001
2.183
a. پیش بینی کننده: (ضریب ثابت),: دربانک ملت استان سمنان مدیریت ریسک اعتباری = (CRM)….CRM…Xit
b. متغیروابسته: وام‌های سررسید گذشته مشتریان انفرادی دربانک ملت استان سمنان = (DPD…AC2…Y2)

طبق جدول شماره (4-7) ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر مدیریت ریسک اعتباری و وام‌های معوق مشتریان انفرادی(حقیقی) دربانک ملت استان سمنان برابر با (.202a) است. این عدد در سطح خطای 5% رابطه معنی داری را بین دو متغیر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *