دانلود پایان نامه درمورد فرضیه، رگرسیون، ضرایب

ل تحقیق………………………………………………………………………………………….145
5-2-3- خلاصه نتایج آزمون فرضیه دوم تحقیق…………………………………………………………………………………………146
5-2-4-خلاصه نتایج آزمون فرضیه سوم تحقیق…………………………………………………………………………………………147
5-2-5- خلاصه نتایج آزمون فرضیه چهارم تحقیق……………………………………………………………………………………..148
5-2-6- خلاصه نتایج آزمون فرضیه پنجم تحقیق……………………………………………………………………………………….149
5-2-7-خلاصه نتایج آزمون فرضیه ششم تحقیق………………………………………………………………………………………..150
5-2-8-خلاصه نتایج آزمون فرضیه اصلی اول تحقیق………………………………………………………………………………….151
5-2-9-خلاصه نتایج آزمون فرضیه اصلی دوم تحقیق…………………………………………………………………………………152
5-2-10-نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………. 154
5-3-محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..155
5-4- پیشنهادات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………. 156
5-4-1- پیشنهادات کاربردی تحقیق………………………………………………………………………………………………………..156
5-4-2- پیشنهادات تحقیق برای انجام مطالعات آتی……………………………………………………………………………………158
فهرست منابع و مآخذ تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….159
الف) منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………………………..159
ب) منابع لاتین……………………………………………………………………………………………………………………………………..164
فهرست پیوست ها و ضمائم تحقیق …………………………………………………………………………………………………………170
فهرست جداول
عنوان شماره صفحه
جدول 1- رتبه های مورداستفاده موسسات مطرح رتبه بندی……………………………………………………………………………24
جدول 2-1: نمادها، تعاریف رتبه های اعتباری…………………………………………………………………………………………… 25
جدول شماره2-2: نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری 1387-1390…………………………………………… 42
جدول شماره2-3: نرخ سود تسهیلات به تفکیک انواع قرارداد 1387-1390……………………………………………………. 44
جدول شماره 2-4: نرخ سود علی الحساب سپرد ه های سرمایه گذاری مدت دار……………………………………………… 46
جدول شماره 2-5: نرخ سود تسهیلات بانکی در عقود مبادله ای ومشارکتی (پس ازاجرای قانون بانکداری بدون ربا). 47
جدول2-6: روش شاخص استاندارد…………………………………………………………………………………………………………. 59
جدول2-7: صورت وضعیت اقلام مطالبات تسهیلات پرداختی به اشخاص (فردی) بانک ملت استان سمنان از سال1381 الی 1391 *ارقام به میلیون ریال……………………………………………………………………………………………………………….. 71
جدول2-8: صورت وضعیت اقلام مطالبات تسهیلات پرداختی به شرکتها (سبد وام) بانک ملت استان سمنان از سال1381 الی 1391 *ارقام به میلیون ریال…………………………………………………………………………………………………. 71
جدول2-9: گزارش تسهیلات پرداختی به اشخاص (فردی) بانک ملت استان سمنان از سال 81 الی 91………………… 72
جدول2-10: گزارش تسهیلات پرداختی به اشخاص حقوقی (سبد وام)بانک ملت استان سمنان از سال81 الی 91……. 72
جدول (3-1): نمونه آماری تحقیق (بانک ملت استان سمنان از سال1381الی 1391)………………………………………….. 99
جدول 3-1: شناسایی ماهیت مطالبات معوق…………………………………………………………………………………………….. 101
جدول 3-2: نرخ سود بانکی…………………………………………………………………………………………………………………. 101
جدول4-1- آزمون توصیف خصوصیات نمونه آماری تحقیق در بازه زمانی 1391-1381……………………………….. 107
جدول4-1- 1-آزمون توصیف خصوصیات نمونه آماری تحقیق…………………………………………………………………. 107
جدول4-1- 2-آزمون توصیف خصوصیات نمونه آماری تحقیق…………………………………………………………………. 107
جدول4-1-3- آزمون توصیف خصوصیات نمونه آماری تحقیق…………………………………………………………………..108
جدول4-1-4- آزمون توصیف خصوصیات نمونه آماری تحقیق…………………………………………………………………..108
جدول 4-2 -آزمون کولموگروف اسمیرنف برای بررسی نرمال بودن توزیع دادهها درجامعه آماری تحقیق ………. 110
جدول 4-2 -1- بررسی نرمال بودن (متغیرهای وابسته تحقیق- بخش مشتریان حقیقی)…………………………………… 110
جدول 4-2 -2- بررسی نرمال بودن (متغیرهای وابسته تحقیق-بخش مشتریان حقوقی)……………………………………. 110

جدول 4-2 -3- بررسی نرمال بودن (متغیرهای مستقل تحقیق)…………………………………………………………………….. 110
جدول 4-3-آزمون ضریب همبستگی، ضریب تعیین،ضریب تعیین تعدیل شده وآزمون دوربین-واتسون،حاصل ازآزمون فرضیه اول تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………. 111
جدول 4-4-آزمون تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA)- فرضیه اول تحقیق……………………………………………. 112
جدول 4-5-آزمون ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients
) – فرضیه اول تحقیق………………………………………. 113
جدول 4-6-آزمون ضرایب باقی مانده های معادله رگرسیون (Coefficients)- فرضیه اول تحقیق…………………… 114
جدول 4-7-آزمون ضریب همبستگی، ضریب تعیین،ضریب تعیین تعدیل شده وآزمون دوربین-واتسون،حاصل ازآزمون فرضیه دوم تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….. 116
جدول 4-8-آزمون تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA)- فرضیه دوم تحقیق…………………………………………… 117
جدول 4-9-آزمون ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients) – فرضیه دوم تحقیق………………………………………. 117
جدول 4-10-آزمون ضرایب باقی مانده های معادله رگرسیون (Coefficients) – فرضیه دوم تحقیق………………… 118
جدول 4-11-آزمون ضریب همبستگی، ضریب تعیین،ضریب تعیین تعدیل شده وآزمون دوربین،حاصل ازآزمون فرضیه سوم تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 120
جدول 4-12-آزمون تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) – فرضیه سوم تحقیق………………………………………… 121
جدول 4-13-آزمون ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients)- فرضیه سوم تحقیق…………………………………….. 121
جدول 4-14-آزمون ضرایب باقی مانده های معادله رگرسیون (Coefficients) – فرضیه سوم تحقیق………………. 122
جدول 4-15-آزمون ضریب همبستگی، ضریب تعیین،ضریب تعیین تعدیل شده وآزمون دوربین-واتسون،حاصل ازآزمون فرضیه چهارم تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….. 124
جدول 4-16-آزمون تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA)- فرضیه چهارم تحقیق…………………………………….. 125
جدول 4-17-آزمون ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients)- فرضیه چهارم تحقیق………………………………… 125
جدول 4-18-آزمون ضرایب باقی مانده های معادله رگرسیون (Coefficients)-فرضیه چهارم تحقیق…………….. 126
جدول 4-19-آزمون ضریب همبستگی، ضریب تعیین،ضریب تعیین تعدیل شده وآزمون دوربین-واتسون،حاصل ازآزمون فرضیه پنجم تحقیق………………………………………………………………………………………………………………… 128
جدول 4-20-آزمون تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) – فرضیه پنجم تحقیق………………………………………. 129
جدول 4-21-آزمون ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients) – فرضیه پنجم تحقیق………………………………….. 129
جدول 4-22-آزمون ضرایب باقی مانده های معادله رگرسیون (Coefficients) – فرضیه پنجم تحقیق……………… 130
جدول 4-23-آزمون ضریب همبستگی،ضریب تعیین،ضریب تعیین تعدیل شده وآزمون دوربین-واتسون،حاصل ازآزمون فرضیه ششم تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………. 132
جدول 4-24-آزمون تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) – فرضیه ششم تحقیق………………………………………. 133
جدول 4-25-آزمون ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients) – فرضیه ششم تحقیق…………………………………… 133
جدول 4-26-آزمون ضرایب باقی مانده های معادله رگرسیون (Coefficients) – فرضیه ششم تحقیق……………… 134
جدول 4-27-آزمون ضریب همبستگی، ضریب تعیین،ضریب تعیین تعدیل شده وآزمون دوربین-واتسون،حاصل ازآزمون فرضیه اصلی اول تحقیق…………………………………………………………………………………………………………… 136
جدول 4-28-آزمون تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA)-فرضیه اصلی اول تحقیق…………………………………… 137
جدول 4-29-آزمون ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients)-فرضیه اصلی اول تحقیق………………………………. 137
جدول 4-30-آزمون ضرایب باقی مانده های معادله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *