دانلود پایان نامه رشته مدیریت با موضوع: پیشگیری از جرم

ویراست دوم کتاب خود، در سال 1997، دیدگاههای خود را گسترش داد و مدلهای رفتاری پیچیدهتری را ارائه نمود. مدلهای رفتاری که در آن محیطهای فیزیکی و رفتار مجرمان بر یکدیگر تأثیر متقابل دارد. این مسئله مبنایی را بنیان گذاشت که هدف جفری از آنها توسعه مدلهای رفتاری و منظور از آنها پیشبینی تأثیر تغییر و اصلاح محیط خارجی و داخلی بر رفتار مجرمان بود. دهه 70، بعد از دهه 60 میلادی که دهه انتقاد از وضع موجود بود، اولین جرقهها و سنگ بناهای اصلی و بنیادی CPTED توسط نیومن و جفری گذاشته شد. در این دوره با انجام مطالعات تجربی و انتشار کتب مختلف CPTED از دوران کودکی خود خارج شد. (قورچیبیگی،1386،26-25)
ج) دوره زمانی سوم: دهه 80
در اوایل دهه 80 تأثیرات تئوری فضای قابل دفاع مطرح شده در دهه 70، به اشکال مختلفی نمود پیدا کرد. در فضاهای مسکونی این تئوری به خوبی مؤثر بود اما در فضاهای تجاری و عمومی تأثیری حاشیهای و فرعی داشت. نیومن و دیگران تلاش بسیاری برای توسعه جنبههای مختلف این تئوری کردند و تلاش نمودند تا از ابعاد و جنبههایی که کمترین تأثیر را داشت دست بردارند. تلاش و فعالیتهایی که در دهه 80 برای توسعه و رشد این تئوری انجام شد به شرح زیر است:

الف: نظریه “پنجرههای شکسته” که توسط ویلسون و کلینگ در سال 1982 مطرح شد. این نظریه به این نتیجه دست یافت که زوال محله و عدم نگهداری از آن میتواند بر رفتار افراد تأثیرگذار باشد. نگهداری و حفظ اموال به مانند نظارت، کنترل ورودیها و قلمروگرایی به استراتژیهای CPTED افزوده شد (29-38،1982،Wilson & Kelling).
ب: دو جرمشناس کانادایی با نامهای پل و پاتریشیا و برانتینگهام کتابی تحت عنوان “جرمشناسی محیطی” منتشر نمودند. نویسندگان این کتاب اعتقاد دارند که جرم هنگامی روی میدهد که تمام ارکان لازم برای ارتکاب جرم فراهم باشد. این عناصر عبارتند از قانون، مجرم، آماج جرم و مکان. این چهار عامل را تحت عنوان “چهار بعد جرم” نامگذاری کردند و نهایتاً در این تئوری بر اهمیت مکان پرداختند (1991،Brantingham).
ج: جرمشناسان انگلیسی، رونالد کلارک و میهم دیدگاه خود در مورد پیشگیری وضعی را گسترش دادند. در پیشگیری وضعی آنان به هدف کاهش فرصتهای مجرمانه از طریق تغییر در اوضاع و احوال ماقبل ارتکاب جرم و بهبود طراحی و کیفیت محیط در پیشگیری از جرم تأکید داشتند (1995،Clark).
د: نهایتاً تلاشهای کرو که در پیشبرد برنامهها و راهبردهای CPTED بسیار مؤثر بود (2000،Crow).
د) دوره زمانی چهارم: دهه 90
در دهه 90 میلادی مدل جفری این گونه ظاهر شد که محیط هرگز نمیتواند مستقیماً بر رفتار فرد تأثیر بگذارد بلکه این کار تنها از طریق “ذهن” انجام میشود. هر مدل پیشگیری از جرمی باید دارای ذهن و محیط فیزیکی باشد و صرف تکیه بر محیط خارجی موجب نادیده گرفتن سایر ابعاد CPTED خواهد شد. امروزه مدل مبتنی بر دیدگاه جفری شاملشاخه ها ورشته های مختلفی میباشد. CPTED ارائه شده توسط کرو موجب ایجاد مبنایی محکم برای CPTED شد و این تئوری را سمت جلو هدایت کرد. در سال 1997 به واسطه مقالهای که توسط سویل و کلیولند به نگارش درآمد، تئوریپردازان و طرفداران CPTED ترغیب شدند تا به دنبال اکولوژی اجتماعی CPTED حرکت کنند که این مسئله شامل موضوعات اجتماعی و روانشناختی بود. در این دوره تئوریپردازان تلاش میکردند تا CPTED را از سطح محیط فیزیکی، ساختمان و محیط ساخته شده فراتر برده و به محیط و جنبههای اجتماعی نیز توجه نمایند. در همین زمان است که نسل دوم CPTED شکل میگیرد (7-9،1997،Saville). این تئوری در عین حال که عموماً متمرکز بر تغییر محیط برای کاهش فرصت ارتکاب جرم است، هدف خود را بر نتایج دیگری از جمله: کاهش ترس از جنایت، افزایش کیفیتهای زیبایی شناختی محیط و افزایش کیفیت زندگی برای شهروندان آسیبپذیر نیز قرار داده است (8،1995،Clark).
منطق اصولی در طراحی یک محیط بیرونی ویژه جهت پیشگیری از جرم میتواند دلائل متعددی داشته باشد. به عنوان مثال تلاشهایی که در جهت پیشگیری از جرم با تمرکز بر مردم بوده و روشهایی مانند: بازداشتن یا منع نمودن عمومی و باز داشتن یا منع نمودن ویژه را در پی داشته که به لحاظ شرایط خاص قرارگیری مردم در محیطی ویژه، به لحاظ طبیعت متحرک انسان، امکان تحققپذیری پایینی داشته است. چرا که انسانها عناصر ثابت، پایدار و ماندگار یک فضا در مدت زمان معین و مشخص نیستند. در حالی که عناصری مانند ساختمانها و سایر اجزاء فیزیکی فضا به صورت وابستهای پایدار و ثابت میباشند به عنوان نتیجه، CPTED میتواند مؤثر بر محصول تلاش برای ارتکاب جرم، مشاهدات و ادراکهای شخصی از ریسک ارتکاب جرم باشد. (9-14،1992،Nasar & Fisher).
تئوری CPTED به لحاظ توجه بیش از اندازه به محیط بیرونی دارای محدودیتهایی میباشد. برای داشتن تئوری فعالتر و مؤثرتر باید به هر دو محیط بیرونی و درونی به طور یکسان توجه شده و یا به ترتیب به محیط و مجرم پرداخته شود. کارمن در سال 1997 باز تعریفی از این تئوری را پیشنهاد نموده که شامل هر دو وجه کلان (بیرونی یا خارجی) و خرد (درونی یا داخلی) سطوح تحلیل میشود. این باز تعریف توسط جفری در توضیح تئوری CPTED جامع و فراگیر، به تفضیل شرح داده شده است. براساس نظریات جفری این جامعیت مستلزم آزمونهایی جهت تشخیص صدمات مغزی، معایب تغذیهای، آلودگیهای شدید و مشکلات عصبی بوده و ممکن است منتهی به تغییرات فاکتورهای غذایی گردد. در عین حال آلودگیهای محیطی و مواد مخدر سایر آزمونها میباشند. نتیجه این آزمایشها میتواند منتج به تحقیقات پیشگیری از جرایم و سیاستهای میان رشتهای باشد که براساس یک ارگانیزم محیطی از مدل کنش و واکنشهای رفتاری شکل گرفته (418،1990،Jeffery). از زمانی که جفری بر روی فاکتورهای محیط درونی و روانی متخطیان مترکز گردید، به پیشنهاد خود او تئوری پیشگیری از جرایم از طریق طراحی محیطی به تئوری پیشگیری از جرایم تغییر نام یافت. چرا که در تئوری جدید تنها فاکتورهای محیطی نبودند که اهمیت داشتند بلکه بسیاری از فاکتورهای روانی، اجتماعی، جرمشناسی و رفتارشناسی دخیل بودند. در واقع جفری مفهوم اصیل CPTED را که ساخته و پرداخته خودش بود به مفهومی عامتر در چارچوب تئوری پیشگیری از جرم توسعه بخشید (1-3،1993،Jeffery & Zahm).لازم به ذکر است که تئوری جدید، تئوری اولیه را نیز د
ر برگرفته و فاکتورهای جدیدی را به آن اضافه مینماید. با توجه به محدودیتهای زمانی و امکانات این تحقیق، فاکتورهای پژوهشی بر تئوری اولیه که مختص فاکتورهای محیطی است، متمرکز میباشد. امید است در آینده بتوان پژوهشی فراگیرتر با بررسی کلیهزمینه های جدید تئوری به انجام رساند.

ه ) دوره زمانی پنجم: سال 2000 به بعد
امروز CPTED مقبولیتی جهانی کسب نموده و این تئوری امروزه به محیطی اشاره دارد که همان محیط فیزیکی است. برخلاف مفهوم مورد نظر جفری که مفهوم محیط را به مسائلی چون اکولوژی اجتماعی و مسائل روانشناختی گسترش داد، در واقع در این دوره به این علت که سایر راهکارهای مبارزه با جرایم مؤثر نبوده است، CPTED و پیشگیری وضعی به یکی ازدیدگاه های رایج در مورد پیشگیری از جرم تبدیل شده و بر سایر انواع پیشگیری، مانند پیشگیری اجتماعی اولویت دارد. کوسن میگوید: “تغییر وضعیت بسیار سادهتر از شخصیت و روان افراد است” (190،2003،Seve)

نسل دوم تئوری با تکیه بر اکولوژی اجتماعی جرم
کلارک(1995)
افزایش کیفیت زندگی
سویل وکلیولند(1997)
اکولوژی اجتماعی CPTED
سی جی جفری(1997)
تئوری پیشگیری از جرم
معرفی تئوری به عنوان راهی موثر در پیشگیری از جرایم
ویلسون و کلینگ(1982)
نظریه پنجرههای شکسته
پل و پاتریشیا رانتینگام(1987)
جرم شناسی محیطی
رونالد کلارک و میهم(1984)
پیشگیری وضعی از جرم
تثبیت سنگ بنای اولیه تئوری
سی جی جفری(1971)
تئوری اولیه CPTED
اسکار نیومن(1971)
فضاهای بیدفاع
دوره پیدایش اولین جرقههای تئوری
دوره انتقاد از وضع موجود و تاکید بر
توجه به نقش محیط
الیزابت وود( 1961 )

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

تئوری اجتماعی و طراحی مسکونی
جین جیکوبز (1961)
نظریه چشمان خیابان
اسچلمو آنجل(1968)
کاهش جرم از طریق طراحی شهری
نسل دوم تئوری با تکیه بر اکولوژی اجتماعی جرم
کلارک(1995)
افزایش کیفیت زندگی
سویل وکلیولند(1997)
اکولوژی اجتماعی CPTED
سی جی جفری(1997)
تئوری پیشگیری از جرم
معرفی تئوری به عنوان راهی موثر در پیشگیری از جرایم
ویلسون و کلینگ(1982)
نظریه پنجرههای شکسته
پل و پاتریشیا رانتینگام(1987)
جرم شناسی محیطی
رونالد کلارک و میهم(1984)
پیشگیری وضعی از جرم
تثبیت سنگ بنای اولیه تئوری
سی جی جفری(1971)
تئوری اولیه CPTED
اسکار نیومن(1971)
فضاهای بیدفاع
دوره پیدایش اولین جرقههای تئوری
دوره انتقاد از وضع موجود و تاکید بر
توجه به نقش محیط
الیزابت وود( 1961 )
تئوری اجتماعی و طراحی مسکونی
جین جیکوبز (1961)
نظریه چشمان خیابان

اسچلمو آنجل(1968)
کاهش جرم از طریق طراحی شهری

2-7- تعریف تئوری
تئوری CPTED در واقع آغاز گرایشی از طراحی شهری است که به کاهش جرم و جنایت و افزایش احساس امنیت در فضاهای شهری منتج میگردد. این تئوری به دلیل پیشزمینه های قوی که در مباحث گذشته ذکر گردید ازراه های مؤثر طراحی در پیشگیری از جرایم شناخته شده است. از این تئوری تعاریف متنوع، در منابع گوناگون یافت میشود که همه آنها واجد فاکتورهای طراحی محیطی، پیشگیری از جرایم و تغییرات کالبدی منتج به تغییرات اجتماعی و فرهنگی میباشد. در ادامه به چند تعریف منتخب پرداخته شده است که در واقع در برگیرنده مهمترین نکات این تئوری میباشند.
CPTED تغییر شرایط محیط کالبدی و اجتماعی است که موجب تسریع فرصت ارتکاب جرم شده و به معرفیگزینه ها یا حالتهایی از این شرایط که منجر به عدم ارتکاب جرم میگردد، خواهد پرداخت (289-292،1976،Brantingham & Faust).
کتاب CPTED Guidebook، این تئوری را معتقد بر این اصل میداند که شهروندان، برنامهریزان، طراحان، توسعهگران و معماران با اجرای اصول این تئوری در طراحیها و مدیریت محیط مصنوع میتوانند نقش بسزایی در حفاظت جامعه خود در برابر ارتکاب جرم برعهده داشته باشند. با این شیوه برخورد ممکن است راهکارهای این تئوری به عنوان زیرمجموعهای از کلیه معیارهای مورد نیاز برای پیشگیری و کنترل مناسب جرایم محسوب گردد. در مبحثی دیگر از این کتاب پایه و اساس تئوری، طراحی مناسب و استفاده مؤثر از محیط ساخته شده (محیط مصنوع) معرفی شده که میتواند امکان وقوع و ترس از ارتکاب جرم را کاهش دهد. در مقایسه با فاکتورهای امنیتی معمول مانند راهکارهای سخت نمودن دستیابی به آماج از جمله قفلها، موانع سخت، دوربینهای امنیتی، دربهای محافظ و گشتهای پلیس، CPTED باعث ترفیع کیفیتهای بصری و محیطی در عین دستیابی به راهحلهای مطمئن و پاسخگو است که با هدف دستیابی مناسب و قانونی به فضا شکل گرفته است. راهبردهای آن به سادگی و بدون برهم زدن شکل و مداخله شدید در استفاده معمول از فضا قابل اجرا بوده و از نظر اقتصادی به صرفه میباشد، به ویژه چنانچه در زمان طراحی اولیه وبرنامه ریزی برای فضا مدنظر قرار گیرد (1،2003،National Crime Prevention Council).
سایر تعاریف تئوری نیز کمابیش مطالب مشابهی را عنوان نموده و اکثراً به عنوان تعریف مختصر و اصلی از تئوری به این تعریف اشاره نمودهاند:
2-7-1- اصول اصلی مطرح در این تئوری
اصول مطرح در تئوری CPTED همچون تعریف آن در منابع گوناگون متنوع بوده، لذا این بخش به تعریف مهمترین اصول آن که در اکثر منابع مشترک میباشند پرداخته است:
الف) در تعریفی که دپارتمان سرویسهای توسعه اجتماعیDepartment of community development services) (از اصول این تئوری نموده، سه اصلی کلی مطرح گردیده که شامل موارد زیر میباشد:
نظارت طبیعی: این اصل تمرکز بر استراتژیهایی دارد که طراحی محیط مصنوع را با حداکثر امکان نظارت (دیدن و دیده شدن) تقویت مینماید.
کنترل دسترسی: این اصل بر منع و یا کاهش دسترسیهای ناخواسته و یا نامناسب به فضا تأکید دارد.
حس مالکیت: این اصل بر استراتژیهایی تأکید دارد که حس بدون مالکیت بودن فضا را کاهش داده و بنابراین استفادههای نامطلوب از آن را کاهش میدهد.
ب) در مقالهای که آقای هادی محمودنژاد با همکاری خانم سوزان آجوک، تحت عنوان جلوگیری از جرائم شهری از طریق طراحی محیطی، در مجله “ما” به چاپ رساندند اصول اصلی این تئوری به این صورت معرفی شدهاند:
قلمروهای طبیعی: قلمرو مفهومی را به ذهن متبادر میکند که فضاهای خصوصی را از فضاهای عمومی جدا کرده و براساس احساس مالکیت خصوصی شکل میگیرد. تنها از طریق احساس مالکیت است که حضور بیگانکان و مزاحمان مهم جلوه میکند و افراد این حق را به خود نمیدهند که به حوزه قلمرو فرد دیگری وارد شوند.
کنترل دسترسی: از این اصل برای کاهش توان دسترسی مناطق در جرمخیزی و ارتکاب جرم استفاده میشود. با استفاده از این اصل میتوان میزان دسترسی به اماکنی در شهر که امکان وقوع جرم دارند. را برای مجرمان احتمالی کاهش داد. برای ایجاد دسترسی مطلوب و کاهش دسترسی مجرمان میتوان از نظارتهای عمومی بر معابر و مسیرهای دسترسی به اماکن و فضاهای شهری بهره گرفت.
نظارت طبیعی: نظارت طبیعی به معنی توانمندسازی محیط شهری از طریق در معرض دید قرار گرفتن و آسانی نظارت است که امکان زیر نظر گرفتن مناطق شهری را از جانب کاربران و شهروندان یا ارگانهای نظامی شهر فراهم میکند. بر این اساس این امکان فراهم میشود که مناطق شهری در معرض دید عموم قرار گیرند و از ایجاد مناطق غیرقابل دید و کور جلوگیری به عمل آید.
حمایت از فعالیتهای اجتماعی: منظور این است که این امکان فراهم شود که برخی فعالیتهای اجتماعی در مناطق شهر ایجاد شود، تا علاوه بر اشتغالزایی و ایجاد تسهیلات رفاهی بتوان میزان نظارت انسانی را بر مناطق افزایش داد. بسیاری از جرایم شهری در مناطقی روی میدهد که نظارت عمومی کم است و یا انسان حضور فیزیکی ندارد. در این روش تلاش میشود تا توانمندسازی در راستای فعالیتهای اجتماعی صورت گیرد و در واقع انسان به مناطق شهری تزریق شود.
تعمیر و نگهداری: با تعمیر و نگهداری مناسب از مبلمان شهری و تابلوه
ا و علائم شهری و چراغهای روشنایی و محوطهسازی میتوان علاوه بر بهینهسازیهزینه های شهری، بالا رفتن پتانسیل مناطق جرمخیز کاست. در این روش تلاش میشود قلمروها، نظارت طبیعی و دسترسیها مورد حمایت قرار گیرد.(محمودینژاد و دیگران،1385، 94-93)
ج) براساس مطالعات بینالمللی و با رهنمودهای کارشناسان محلی در کتاب طراحی محیطی برای فضاهای امنتر در آفریقای جنوبی، 5 معیار تعریف شده است. این معیارهای به طور قاطعانهای نحوه تأثیرگذاری محیط مصنوع بر افزایش و یا کاهش فرصتهای مجرمانه را مقدر مینمایند. این معیارها در تداخل و یا تناقض با سایر فاکتورهایبرنامه ریزی و یا معیارهای طراحی نمیباشند. اگرچه این معیارها با هدف خلق محیط مصنوع امنتر شکل گرفتهاند اما در عین حال به طور عمومی در پی ایجاد محیط قابل زندگی و مناسب هستند. این