دانلود پایان نامه مدیریت : بودن

در سازمانهای مورد مطالعه گردآوری شده است. این پرسشنامه در چهار بخش 1) مقایسات زوجی لایه عوامل ذاتی و فنی، 2) مقایسات زوجی لایه عوامل رقابتافزا 3) مقایسات زوجی لایه عوامل عملکردی و 4) مقایسات زوجی معیارهای سطح دوم ایجاد شده است. در این پژوهش به منظور افزایش دقت و صحت نتایج از نرمافزار Expert Choice نسخه 11 برای تشکیل ماتریسها و محاسبه نرخ سازکاری استفاده شده است. جدولهای زیر ماتریسهای مقایسه زوجی را بر اساس نظرات هر یک از خبرگان در چهار بخش پیشگفته نشان میدهند.
الف. مقایسات زوجی لایه عوامل ذاتی و فنی
ماتریس مقایسه زوجی عوامل ذاتی و فنی خبره شماره 1
عوامل ذاتی و فنی
بومی بودن
بدیع بودن
معتبر بودن
زیرساختی بودن
کاهش وابستگی
سطح مستندسازی
بومی بودن
1
4.00
5.00
1.00
3.00
3.00
بدیع بودن
0.25
1
1.00
0.50
0.33
1.00
معتبر بودن
0.20
1.00
1
1.00
0.25
2.00
زیرساختی بودن
1.00
2.00
1.00
1
1.00
2.00
کاهش وابستگی
0.33
3.00
4.00
1.00
1
5.00
سطح مستندسازی
0.33
1.00
0.50
0.50
0.20
1
ماتریس مقایسه زوجی عوامل ذاتی و فنی خبره شماره 2
عوامل ذاتی و فنی
بومی بودن
بدیع بودن
معتبر بودن
زیرساختی بودن
کاهش وابستگی
سطح مستندسازی
بومی بودن
1
0.25
0.25
0.17
0.11
0.14
بدیع بودن
4.00
1
0.25
0.14
0.14
0.14
معتبر بودن
4.00
4.00
1
0.20
0.17
0.14
زیرساختی بودن
6.00
7.00
5.00
1
0.14
0.25
کاهش وابستگی
9.00
7.00
6.00
7.00
1
5.00
سطح مستندسازی
7.00
7.00
7.00
4.00
0.20
1
ماتریس مقایسه زوجی عوامل ذاتی و فنی خبره شماره 3
عوامل ذاتی و فنی
بومی بودن
بدیع بودن
معتبر بودن
زیرساختی بودن
کاهش وابستگی
سطح مستندسازی
بومی بودن
1
0.20
0.20
0.14
0.13
0.20
بدیع بودن
5.00
1
1.00
0.20
0.17
1.00
معتبر بودن
5.00
1.00
1
0.20
0.13
0.50
زیرساختی بودن
7.00
5.00
5.00
1
0.25
5.00
کاهش وابستگی
8.00
6.00
8.00
4.00
1
9.00
سطح مستندسازی
5.00
1.00
2.00
0.20
0.11
ماتریس مقایسه زوجی عوامل ذاتی و فنی خبره شماره 4
عوامل ذاتی و فنی
بومی بودن
بدیع بودن
معتبر بودن
زیرساختی بودن
کاهش وابستگی
سطح مستندسازی
بومی بودن
1
1.00
0.25
5.00
0.14
0.20
بدیع بودن
1.00
1
0.20
5.00
0.20
0.20
معتبر بودن
4.00
5.00
1
7.00
0.17
0.17
زیرساختی بودن
0.20
0.20
0.14
1
0.33
5.00
کاهش وابستگی
7.00
5.00
6.00
3.00
1
5.00
سطح مستندسازی
5.00
5.00
6.00
0.20
0.20
1
ماتریس مقایسه زوجی عوامل ذاتی و فنی خبره شماره 5
عوامل ذاتی و فنی
بومی بودن
بدیع بودن
معتبر بودن
زیرساختی بودن
کاهش وابستگی
سطح مستندسازی
بومی بودن
1
3.00
0.33
4.00
0.25
0.25
بدیع بودن
0.33
1
0.14
1.00
0.13
0.14
معتبر بودن
3.00
7.00
1
3.00
0.25
1.00
زیرساختی بودن
0.25
1.00
0.33
1
0.25
0.20
کاهش وابستگی
4.00
8.00
4.00
4.00
1
1.00
سطح مستندسازی
4.00
7.00
1.00
5.00
1.00
1
ماتریس مقایسه زوجی عوامل ذاتی و فنی خبره شماره 6
عوامل ذاتی و فنی
بومی بودن
بدیع بودن
معتبر بودن
زیرساختی بودن
کاهش وابستگی
سطح مستندسازی
بومی بودن
1
0.20
0.17
5.00
0.25
6.00
بدیع بودن
5.00
1
1.00
8.00
0.20
5.00
معتبر بودن
6.00
1.00
1
5.00
0.17
4.00
زیرساختی بودن
0.20
0.13
0.20
1
0.17
7.00
کاهش وابستگی
4.00
5.00
6.00
6.00
1
6.00
سطح مستندسازی
0.17
0.20
0.25
0.14
0.17
1
ماتریس مقایسه زوجی عوامل ذاتی و فنی خبره شماره 7
عوامل ذاتی و فنی
بومی بودن
بدیع بودن
معتبر بودن
زیرساختی بودن
کاهش وابستگی
سطح مستندسازی
بومی بودن
1
0.20
3.00
4.00
0.20
0.25
بدیع بودن
5.00
1
3.00
4.00
0.20
0.20
معتبر بودن
0.33
0.33
1
0.20
0.25
0.20
زیرساختی بودن
0.25
0.25
5.00
1
0.20
0.17
کاهش وابستگی
5.00
5.00
4.00
5.00
1
5.00
سطح مستندسازی
4.00
5.00
5.00
6.00
0.20
1
ماتریس مقایسه زوجی عوامل ذاتی و فنی خبره شماره 8
عوامل ذاتی و فنی
بومی بودن
بدیع بودن
معتبر بودن
زیرساختی بودن
کاهش وابستگی
سطح مستندسازی
بومی بودن
1
1.00
0.20
4.00
0.11
5.00
بدیع بودن
1.00
1
0.33
4.00
0.25
4.00
معتبر بودن
5.00
3.00
1
7.00
0.20
7.00
زیرساختی بودن
0.25
0.25
0.14
1
0.11
3.00
کاهش وابستگی
9.00
4.00
5.00
9.00
1
9.00
سطح مستندسازی
0.20
0.25
0.14
0.33
0.11
1
ماتریس مقایسه زوجی عوامل ذاتی و فنی خبره شماره 9
عوامل ذاتی و فنی
بومی بودن
بدیع بودن
معتبر بودن
زیرساختی بودن
کاهش وابستگی
سطح مستندسازی
بومی بودن
1
1.00
5.00
0.25
0.17
6.00
بدیع بودن
1.00
1
3.00
0.20
0.13
5.00
معتبر بودن
0.20
0.33
1
0.13
0.11
3.00
زیرساختی بودن
4.00
5.00
8.00
1
1.00
9.00
کاهش وابستگی
6.00
8.00
9.00
1.00
1
9.00
سطح مستندسازی
0.17
0.20
0.33
0.11
0.11
1
ماتریس مقایسه زوجی عوامل ذاتی و فنی خبره شماره 10
عوامل ذاتی و فنی
بومی بودن
بدیع بودن
معتبر بودن
زیرساختی بودن
کاهش وابستگی
سطح مستندسازی
بومی بودن
1
6.00
0.25
0.20
0.14
0.20
بدیع بودن
0.17
1
4.00
6.00
4.00
4.00
معتبر بودن
4.00
0.25
1
5.00
0.20
2.00
زیرساختی بودن
5.00
0.17
0.20
1
2.00
0.20
کاهش وابستگی
7.00
0.25
5.00
0.50
1
9.00
سطح مستندسازی
5.00
0.25
0.50
5.00
0.11
1
ماتریس مقایسه زوجی عوامل ذاتی و فنی خبره شماره 11
عوامل ذاتی و فنی
بومی بودن
بدیع بودن
معتبر بودن
زیرساختی بودن
کاهش وابستگی
سطح مستندسازی
بومی بودن
1
1.00
3.00
0.13
0.14
0.14
بدیع بودن
1.00
1
1.00
0.17
0.13
0.13
معتبر بودن
0.33
1.00
1
0.20
0.13
0.14
زیرساختی بودن
8.00
6.00
5.00
1
0.13
4.00
کاهش وابستگی
7.00
8.00
8.00
8.00
1
7.00
سطح مستندسازی
7.00
8.00
7.00
0.25
0.14
1
ماتریس مقایسه زوجی عوامل ذاتی و فنی خبره شماره 12
عوامل ذاتی و فنی
بومی بودن
بدیع بودن
معتبر بودن
زیرساختی بودن
کاهش وابستگی
سطح مستندسازی
بومی بودن
1
0.25
0.17
0.17
0.14
0.20
بدیع بودن
4.00
1
3.00
0.33
0.33
0.25
معتبر بودن
6.00
0.33
1
0.17
0.13
0.25
زیرساختی بودن
6.00
3.00
6.00
1
0.17
4.00
کاهش وابستگی
7.00
3.00
8.00
6.00
1
5.00
سطح مستندسازی
5.00
4.00
4.00
0.25
0.20
1
ماتریس مقایسه زوجی عوامل ذاتی و فنی خبره شماره 13
عوامل ذاتی و فنی
بومی بودن
بدیع بودن
معتبر بودن
زیرساختی بودن
کاهش وابستگی
سطح مستندسازی
بومی بودن
1
1.00
0.33
0.17
0.13
0.20
بدیع بودن
1.00
1
0.50
0.33
0.14
0.33
معتبر بودن
3.00
2.00
1
0.33
0.14
0.33
زیرساختی بودن
6.00
3.00
3.00
1
0.20
1.00
کاهش وابستگی
8.00
7.00
7.00
5.00
1
3.00
سطح مستندسازی
5.00
3.00
3.00
1.00
0.33
1
ماتریس مقایسه زوجی عوامل ذاتی و فنی خبره شماره 14
عوامل ذاتی و فنی
بومی بودن
بدیع بودن
معتبر بودن
زیرساختی بودن
کاهش وابستگی
سطح مستندسازی
بومی بودن
1
5.00
5.00
3.00
0.50
0.50
بدیع بودن
0.20
1
1.00
0.50
0.11
0.13
معتبر بودن
0.20
1.00
1
0.50
0.14
0.11
زیرساختی بودن
0.33
2.00
2.00
1
0.17
0.17
کاهش وابستگی
2.00
9.00
7.00
6.00
1
1.00
سطح مستندسازی
2.00
8.00
9.00
6.00
1.00
1
ماتریس مقایسه زوجی عوامل ذاتی و فنی خبره شماره 15
عوامل ذاتی و فنی
بومی بودن
بدیع بودن
معتبر بودن
زیرساختی بودن
کاهش وابستگی
سطح مستندسازی
بومی بودن
1
0.20
5.00
2.00
0.50
5.00
بدیع بودن
5.00
1
6.00
5.00
2.00
9.00
معتبر بودن
0.20
0.17
1
2.00
0.13
4.00
زیرساختی بودن
0.50
0.20
0.50
1
0.17
4.00
کاهش وابستگی
2.00
0.50
8.00
6.00
1
8.00
سطح مستندسازی
0.20
0.11
0.25
0.25
0.13
1
ماتریس مقایسه زوجی عوامل ذاتی و فنی خبره شماره 16
عوامل ذاتی و فنی
بومی بودن
بدیع بودن
معتبر بودن
زیرساختی بودن
کاهش وابستگی
سطح مستندسازی
بومی بودن
1
4.00
3.00
0.25
0.17
0.50
بدیع بودن
0.25
1
1.00
0.13
0.13
0.13
معتبر بودن
0.33
1.00
1
0.14
0.11
0.14
زیرساختی بودن
4.00
8.00
7.00
1
0.33
2.00
کاهش وابستگی
6.00
8.00
9.00
3.00
1
5.00
سطح مستندسازی
2.00
8.00
7.00
0.50
0.20
1
ماتریس مقایسه زوجی عوامل ذاتی و فنی خبره شماره 17
عوامل ذاتی و فنی
بومی بودن
بدیع بودن
معتبر بودن
زیرساختی بودن
کاهش وابستگی
سطح مستندسازی
بومی بودن
1
1.00
0.50
0.14
0.11
0.20
بدیع بودن
1.00
1
0.50
0.14
0.11
0.20
معتبر بودن
2.00
2.00
1
0.14
0.14
0.20
زیرساختی بودن
7.00
7.00
7.00
1
1.00
2.00
کاهش وابستگی
9.00
9.00
7.00
1.00
1
2.00
سطح مستندسازی
5.00
5.00
5.00
0.50
0.50
1
ماتریس مقایسه زوجی عوامل ذاتی و فنی خبره شماره 18
عوامل ذاتی و فنی
بومی بودن
بدیع بودن
معتبر بودن
زیرساختی بودن
کاهش وابستگی
سطح مستندسازی
بومی بودن
1
0.20
5.00
0.14
0.11
7.00
بدیع بودن
5.00
1
5.00
0.14
0.11
3.00
معتبر بودن
0.20
0.20
1
0.14
0.14
0.20
زیرساختی بودن
7.00
7.00
7.00
1
7.00
9.00
کاهش وابستگی
9.00
9.00
7.00
0.14
1
9.00
سطح مستندسازی
0.14
0.33
5.00
0.11
0.11
1
ماتریس مقایسه زوجی عوامل ذاتی و فنی خبره شماره 19
عوامل ذاتی و فنی
بومی بودن
بدیع بودن
معتبر بودن
زیرساختی بودن
کاهش وابستگی
سطح مستندسازی
بومی بودن
1
2.00
0.50
0.14
0.11
0.20
بدیع بودن
0.50
1
0.50
0.14
0.11
0.20
معتبر بودن
2.00
2.00
1
0.14
0.14
0.20
زیرساختی بودن
7.00
7.00
7.00
1
0.50
2.00
کاهش وابستگی
9.00
9.00
7.00
2.00
1
2.00
سطح مستندسازی
5.00
5.00
5.00
0.50
0.50
1
ماتریس مقایسه زوجی عوامل ذاتی و فنی خبره شماره 20
عوامل ذاتی و فنی
بومی بودن
بدیع بودن
معتبر بودن
زیرساختی بودن
کاهش وابستگی
سطح مستندسازی
بومی بودن
1
6.00
4.00
5.00
0.17
2.00
بدیع بودن
0.17
1
1.00
0.50
0.11

0.33
معتبر بودن
0.25
1.00
1
0.50
0.13
0.25
زیرساختی بودن
0.20
2.00
2.00
1
0.14
0.33
کاهش وابستگی
6.00
9.00
8.00
7.00
1
8.00
سطح مستندسازی
0.50
3.00
4.00
3.00
0.13
1
ماتریس مقایسه زوجی عوامل ذاتی و فنی خبره شماره 21
عوامل ذاتی و فنی
بومی بودن
بدیع بودن
معتبر بودن
زیرساختی بودن
کاهش وابستگی
سطح مستندسازی
بومی بودن
1
1.00
1.00
0.14
0.11
0.17
بدیع بودن
1.00
1
1.00
0.20
0.13
0.20
معتبر بودن
1.00
1.00
1
0.20
0.11
0.20
زیرساختی بودن
7.00
5.00
5.00
1
0.25
3.00
کاهش وابستگی
9.00
8.00
9.00
4.00
1
8.00
سطح مستندسازی
6.00
5.00
5.00
0.33
0.13
1
ماتریس مقایسه زوجی عوامل ذاتی و فنی خبره شماره 22
عوامل ذاتی و فنی
بومی بودن
بدیع بودن
معتبر بودن
زیرساختی بودن
کاهش وابستگی
سطح مستندسازی
بومی بودن
1
1.00
0.25
0.20
0.13
2.00
بدیع بودن
1.00
1
0.25
0.20
0.11
3.00
معتبر بودن
4.00
4.00
1
0.50
0.13
4.00
زیرساختی بودن
5.00
5.00
2.00
1
0.20
4.00
کاهش وابستگی
8.00
9.00
8.00
5.00
1
8.00
سطح مستندسازی
0.50
0.33
0.25
0.25
0.13
1
ماتریس مقایسه زوجی عوامل ذاتی و فنی خبره شماره 23
عوامل ذاتی و فنی
بومی بودن
بدیع بودن
معتبر بودن
زیرساختی بودن
کاهش وابستگی
سطح مستندسازی
بومی بودن
1
0.17
0.20
0.20
0.11
0.33
بدیع بودن
6.00
1
1.00
3.00
0.13
0.20
معتبر بودن
5.00
1.00
1
0.25
0.14
0.25
زیرساختی بودن
5.00
0.33
4.00
1
0.17
5.00
کاهش وابستگی
9.00
8.00
7.00
6.00
1
8.00
سطح مستندسازی
3.00
5.00
4.00
0.20
0.13
1
ماتریس مقایسه زوجی عوامل ذاتی و فنی خبره شماره 24
عوامل ذاتی و فنی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بومی بودن
بدیع بودن
معتبر بودن
زیرساختی بودن
کاهش وابستگی
سطح مستندسازی
بومی بودن
1
0.25
0.33
6.00
5.00
5.00
بدیع بودن
4.00
1
1.00
5.00
6.00
7.00
معتبر بودن
3.00
1.00
1
5.00
5.00
8.00
زیرساختی بودن
0.17
0.20
0.20
1
1.00
4.00
کاهش وابستگی
0.20
0.17
0.20
1.00
1
4.00
سطح مستندسازی
0.20
0.14
0.13
0.25
0.25
1
ماتریس مقایسه زوجی عوامل ذاتی و فنی خبره شماره 25
عوامل ذاتی و فنی
بومی بودن
بدیع بودن
معتبر بودن
زیرساختی بودن
کاهش وابستگی
سطح مستندسازی
بومی بودن
1
0.14
0.20
0.20
5.00
1.00
بدیع بودن
7.00
1
1.00
5.00
0.20
4.00
معتبر بودن
5.00
1.00
1
5.00
0.25
5.00
زیرساختی بودن
5.00
0.20
0.20
1
4.00
6.00
کاهش وابستگی
0.20
5.00
4.00
0.25
1
0.25
سطح مستندسازی
1.00
0.25
0.20
0.17
4.00
1
ماتریس مقایسه زوجی عوامل ذاتی و فنی خبره شماره 26
عوامل ذاتی و فنی
بومی بودن
بدیع بودن
معتبر بودن
زیرساختی بودن
کاهش وابستگی
سطح مستندسازی
بومی بودن
1
1.00
0.33
0.33
4.00
0.13
بدیع بودن
1.00
1
1.00
0.25
4.00
0.20
معتبر بودن
3.00
1.00
1
0.50
5.00
0.13
زیرساختی بودن
3.00
4.00
2.00
1
6.00
0.33
کاهش وابستگی
0.25
0.25
0.20
0.17
1
0.17
سطح مستندسازی
8.00
5.00
8.00
3.00
6.00
1
ماتریس مقایسه زوجی عوامل ذاتی و فنی خبره شماره 27
عوامل ذاتی و فنی
بومی بودن
بدیع بودن
معتبر بودن
زیرساختی بودن
کاهش وابستگی
سطح مستندسازی
بومی بودن
1
2.00
6.00
6.00
0.25
0.25
بدیع بودن
0.50

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *