دانلود پایان نامه مدیریت : داراییهای نامشهود

) ماتریس مقایسه زوجی لایه معیارها خبره شماره 21 129

جدول (4-127) ماتریس مقایسه زوجی لایه معیارها خبره شماره 22 129
جدول (4-128) ماتریس مقایسه زوجی لایه معیارها خبره شماره 23 130
جدول (4-129) ماتریس مقایسه زوجی لایه معیارها خبره شماره 24 130
جدول (4-130) ماتریس مقایسه زوجی لایه معیارها خبره شماره 25 130
جدول (4-131) ماتریس مقایسه زوجی لایه معیارها خبره شماره 26 130
جدول (4-132) ماتریس مقایسه زوجی لایه معیارها خبره شماره 27 130
جدول (4-133) ماتریس مقایسه زوجی لایه معیارها خبره شماره 28 131
جدول (4-134) ماتریس مقایسه زوجی لایه معیارها خبره شماره 29 131
جدول (4-135) ماتریس مقایسه زوجی لایه معیارها خبره شماره 30 131
جدول (4-136) نرخ سازگاری ماتریسهای مقایسات زوجی فردی 133

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ادامه جدول (4-136) نرخ سازگاری ماتریسهای مقایسات زوجی فردی 134
جدول (4-137) ماتریس مقایسه زوجی گروهی عوامل ذاتی و فنی 135
جدول (4-138) ماتریس مقایسه زوجی گروهی عوامل رقابت افزا 135
جدول (4-139) ماتریس مقایسه زوجی گروهی عوامل عملکردی 136
جدول (4-140) ماتریس مقایسه زوجی گروهی لایه معیارها 136
جدول (4-141) وزن نسبی عوامل فنی و ذاتی 137
جدول (4-142) وزن نسبی عوامل رقابتافزا 137
جدول (4-143) وزن نسبی عوامل عملکردی 137
جدول (4-144) وزن نسبی معیارها 138
جدول (4-145) محاسبه وزن مطلق عوامل ذاتی و فنی 138
جدول (4-146) اهمیت نسبی کلیه عوامل موثر بر ارزشگذاری دانش فنی 139
چکیده
این پژوهش تلاشی برای شناسایی و رتبهبندی عوامل موثر بر ارزشگذاری دانشفنی در صنایع راهبردی کشور است. با توجه به ماهیت فناورمحور بودن این صنایع، دانش فنی به عنوان یکی از عوامل نامشهود فناوری یکی از مهم‌ترین و راهبردی‌ترین انواع منابع و دارایی‌های نامشهود محسوب میشود. در راستای اهداف پژوهش مبنی بر شناسایی و رتبهبندی عوامل موثر بر ارزشگذاری دانشفنی، ابتدا سعی شده با تبیین و مفهومشناسی دانشفنی، عوامل و معیارهای مناسب برای ارزشگذاری آن از ادبیات موضوع استخراج شوند. در ادامه به منظور تحقق اهداف و بررسیفرضیه های پژوهش، از طریق روش نمونهگیری چندمرحلهای تعداد دو سازمان صنعتی از محدودۀ اجرایی پژوهش انتخاب شدند. سپس با طراحی پرسشنامههای مناسب با اهداف پژوهش، دادههای موردنظر جمعآوری گردید. سپس با تجزیه و تحلیلداده های پژوهش تعداد نوزده عامل به عنوان عوامل موثر در ارزشگذاری تعیین شدند که بر اساس این عوامل سه فرضیۀ پژوهش از طریق آزمون کای دو مورد بررسی قرار گرفتند. در پایان نیز با توجه به پذیرش هر سه فرضیه موردنظر اهمیت نسبی هر یک از عوامل موثر بر ارزشگذاری دانش فنی از طریق اجرای تکنیک سلسله مراتبی تعیین گردید.

مقدمه
با توجه به رشد فزایندۀ اهمیت و نقش دارایی‌های نامشهود در خلق ارزش، در حال حاضر موضوع مدیریت و ارزشگذاری داراییهای نامشهود در سازمانهای کنونی از اهمیت زیادی برخوردار شده است؛ که در همین راستا در حال حاضر ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود در صنایع استراتژیک کشور اهمیت زیادی یافته است. بر این اساس، در حال حاظر تلاش‌‌های زیادی در جهت ارزش‌گذاری این دارایی‌های انجام شده است. اما از آن‌جایی که این دارایی‌ها، ماهیتی نامشهود دارند ارزش‌گذاری آن‌ها امری مشکل است. همچنین مشکل دیگری که در زمینۀ ارزشگذاری آنها وجود دارد، تنوع و تعدد انواع و مصادیق این داراییها در سازمانها هستند.
از این رو، در ارزشگذاری دارایی‌های نامشهود ابتدا باید آنچه که قرار است ارزشگذاری شود مشخص گردد. بر این اساس با توجه به فناوریمحور بودن صنایع راهبردی موردنظر، دانش فنی به عنوان یکی از مهم‌ترین و راهبردی‌ترین انواع این دارایی‌ها شناخته میشود. در این راستا به منظور ارزشگذاری دانش فنی، این پژوهش درصدد است تا با شناسایی و رتبهبندی عوامل موثر بر ارزشگذاری این دانش، گامی در جهت ارزشگذاری دانش فنی در این صنایع بردارد.
در راستای تحقق اهداف موردنظر، در پژوهش ابتدا به مفهومشناسی دانش فنی پرداخته و با بهرهگیری از مطالب بررسی شده، ماهیت و ابعاد آن تعیین میگردد. سپس با بررسیروش های ارزشگذاری این دانش، عوامل و معیارهای مناسب برای ارزشگذاری دانشفنی انتخاب میگردند. در ادامه با انجام مطالعات میدانی و تجزیه و تحلیلداده های جمعآوری شده به بررسی موثر بودن این عوامل از دیدگاه پاسخدهندگان پرداخته و در نهایت اهمیت نسبی و وزن هر یک از این عوامل در ارزشگذاری دانش فنی تعیین میگردد.

کلیات تحقیق
بیان مساله
تحولات سریع جهانی بر پیشرفت‌های سریع و شگرف علوم و فناوری، عرصۀ رقابت و حضور موثر در صحنه را برای تمامی کشورها بسیار دشوار نموده است (ملکی‌فر, 1382). بطوریکه هماکنون در فضای کسب و کار و اقتصادی کشور‌ها، شاهد رشد فزایندۀ اهمیت دارایی‌های نامشهود میباشیم (Owens, 2010). در حال حاظر مزیت رقابتی سازمان‌ها دیگر بر پایه دارایی‌های مشهود آن‌ها نیست؛ و آن چیزی که امروزه سازمان‌‌ها را در صحنه اقتصاد کنونی رقابت‌پذیرمی کند دارایی‌های نامشهود آنها است (عالمتبریز و همکاران، 1388). بر اساس تحقیقات کندریک، در سال 1929 نسبت داراییهای نامشهود به داراییهای مشهود 30 به 70 بوده که در سال 1990 این نسبت به میزان 63 به 37 رسیده است (عالمتبریز و همکاران، 1388). از سوی دیگر لو عقیده دارد که فقط در حدود 10 تا 15 درصد کل ارزش بازاری شرکت‌ها از دارایی‌های مشهود فیزیکی است و دارایی‌های نامشهود در حدود 85 درصد کل ارزش بازاری شرکت‌ها را تشکیل می‌دهد (عالمتبریز و همکاران، 1388). با توجه به سهم بالای این دارایی‌ها در ارزش بازاری سازمان‌ها، هم اکنون مدیریت و ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود، به عنوان محرک‌های اصلی خلق ارزش در سازمان، بسیار مورد توجه قرار گرفته است. بر این مبنا، هم اکنون در صنایع راهبردی کشور شاهد وقوع رویکرد نوینی میباشیم. این رویکرد که بر اساس حرکت این صنعت برای تبدیل شدن به صنایع دانشبنیان در مقابل صنایع راهبردی کارخانه محور و ایجاد و بکارگیری حداکثری از ظرفیت داراییهای نامشهود شکل گرفته است. از مهمترین راهبردهای تحقق این حرکت، شکل‌گیری و استفاده از ظرفیت شبکه‌های همکار صنعتی و تحقیقاتی، و برون‌سپاری برخی فعالیت‌های غیر راهبردی می‌باشد. یکی از چالش‌های پیش‌رو در پیشبرد این حرکت، نامشخص بودن ارزش و اهمیت این‌ دارایی‌ها در سازمان می‌باشد؛ که ارزشگذاری داراییهای نامشهود در صنایع راهبردی کشور را به موضوعی مهم تبدیل کرده است. بر این اساس از آنجایی که دانشفنی به عنوان یکی از مهمترین این داراییهای سازمانی محسوب میشود، ارزشگذاری آن از اهمیت و اولویت ویژهای برخوردار است. بر این اساس شناسایی و تعیین معیارهایی برای ارزشگذاری این دانش، چالشی اساسی پیشروی دستاندرکاران این موضوع در صنایع راهبردی کشور است.
هدفهای تحقیق
در انجام دادن پژوهش، به منظور کسب شناخت، باید مجموعه از اهداف تحقیق را تدوین شوند. بر این اساس اهداف اصلی این تحقیق عبارت است از:

هدف نخست: شناسایی و تعیین عوامل موثر در تعیین ارزش دانش فنی در صنایع راهبردی کشور
هدف دوم: تعیین اهمیت نسبی و اولویت‌بندی هر یک از این عوامل موثر بر ارزش‌گذاری دانشفنی در صنایع راهبردی کشور
اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن
در دنیای در حال تغییر کنونی، منبع اصلی اقتصاد دیگر سرمایه، منابع طبیعی و کار محسوب نمی‌شود بلکه منبع اصلی اقتصادی در این جامعه دارایی‌های فکری و دانش است. ظهور این پدیده منجر به تغییر پارادایم اقتصادی از اقتصاد صنعتی به اقتصاد دانشی شده است (عالمتبریز و همکاران، 1388). نتیجۀ این پارادایم این است که در عصر حاظر محصولات و سازمان‌ها بر اساس دانش زندگی کرده و می‌میرند. موفق‌ترین سازمان‌ها در این اقتصاد، آن‌هایی هستند که از این دارایی‌های نامشهود به نحو بهتر و سریع‌تری استفاده می‌کنند (عالمتبریز و همکاران، 1388). یکی از انواع این دارایی‌ها دانش فنی است. دانش فنی به عنوان پیکرۀ دانشی از جنس فنی که امکان ساخت محصولات را فراهم می‌سازد (دره‌‌شیری و شاکری, 1390) در صنایع راهبردی کشور به عنوان یکی از مهم‌ترین منابع خلق ارزش به شمار می‌آید. از این رو ارزش گذاری این دارایی در این سازمان ها ضمن تعیین درجۀ اهمیت آن منجر به ایجاد ظرفیت مناسبی را برای کنترل و مدیریت این دارایی ها فراهم می‌آورد. در زمینه ارزش‌گذاری دانش فنی به دلیل وجود پیچیدگی‌های فراوان آن، بسیاری از سازمان‌ها را وادار به اتخاذ روش‌های غیر علمی و ناکارآمد کرده است. از این رو پرداختن به موضوع ارزش‌گذاری دانش فنی و بررسی عوامل موثر بر تعیین ارزش آن امری ضروری مینماید.
فرضیه های تحقیق
فرضیه یک قضیه شرطی یا فرضی است که تأیید یا رد آن باید براساس سازگاری مفاهیم آن و به استناد مدارک تجربی و دانش، آزمایش شود. به عبارت ساده‌تر فرضیه جمله‌ای است که انتظارات محقق را در زمینه رابطه بین متغیرها بیان می‌کند. بر این اساس فرضیه‌های این تحقیق عبارتند از:
فرضیه 1. عوامل ذاتی و فنی، بر ارزشگذاری دانشفنی در صنایع راهبردی کشور موثر است.
فرضیه 2. عوامل رقابتافزا، بر ارزشگذاری دانشفنی در صنایع راهبردی کشور موثر است.
فرضیه 3. عوامل عملکردی، بر ارزشگذاری دانشفنی در صنایع راهبردی کشور موثر است.
الگوی تحقیق
الگوی تحقیق، به الگویی گفته می‌شود که محقق برای بیان پدیده‌ها و روابط بین آن‌ها به صورتی که بتوان از روی اطلاعات و داده‌های تحقیق را تجزیه و تحلیل کرد، تدوین وارائه می‌کند (عزتی, 1389). الگوی این تحقیق مطابق ‏شکل (1-1) ارایه شده است.
عوامل عملکردی
عوامل رقابتافزا
عوامل ذاتی و فنی
H1
H2
H3

الگوی تحقیق
تعاریف متغیرهای تحقیق
مطابق مدل تحقیق متغیرهای اصلی در این پژوهش عبارتند از:
متغیر وابسته: ارزشگذاری دانشفنی
متغیرهای مستقل: عوامل ذاتی و فنی، عوامل رقابتافزا، عوامل عملکردی
1-6-1. ارزشگذاری دانشفنی: عبارت است از سنجش ارزش دانش فنی از طریق معیارهایی با مقیاس مقداری به منظور بازنمایی میزان سودمندی و مطلوبیت این دانش در سازمان.
1-6-2. عوامل ذاتی و فنی: عواملی هستند که به ماهیت خود دانش فنی مربوط میشوند. این عوامل عبارتند از: میزان بومی بودن دانشفنی، میزان بدیع بودن دانشفنی، میزان اعتبار دانشفنی، زیرساختی بودن دانشفنی، کاهش وابستگی و سطح مستندسازی.
1-6-3. عوامل رقابتافزا: عواملی هستند که با توجه به میزان اثرگذاری دانش فنی بر روی آنها، میتوانند به عنوان عوامل موثر بر ارزشگذاری دانش فنی محسوب گردند. به عبارت دیگر آن دانش فنی که میزان تأثیرش بر این عوامل بیشتر باشد از ارزش بالاتری برخوردار است. این عوامل عبارتند از: میزان تأثیر دانش فنی بر ایجاد توانمندی برای کسب مزیت رقابتی، میزان ارتباط دانش فنی با شایستگی‌های محوری سازمان، میزان تأثیر دانش فنی بر افزایش نرخ نوآوری، میزان تأثیر دانش فنی بر افزایش بهره‌وری، میزان تأثیر دانش فنی بر خلق محصولات جدید، میزان تأثیر دانش فنی بر رقابتیشدن قیمت محصولات، میزان تقلیدناپذیری دانش فنی که منجر به ایجاد توان رقابتی میگردد و مزیت دانش فنی نسبت به انواع مشابه آن که منجر به ایجاد توان رقابتی میگردد.
1-6-4. عوامل عملکردی: عواملی هستند که با توجه به میزان اثرگذاری دانش فنی بر روی آنها، میتوانند به عنوان عوامل موثر بر ارزشگذاری دانش فنی محسوب گردند. به عبارت دیگر آن دانش فنی که میزان تأثیرش بر این عوامل بیشتر باشد از ارزش بالاتری برخوردار است. این عوامل عبارتند از: میزان تأثیر دانش فنی بر کاهش ریسکهای تولیدی، میزان تأثیر دانش فنی بر بهبود کیفیت محصولات کلیدی، میزان تأثیر دانش فنی بر کاهش زمانارائه محصولات به بازار، میزان تأثیر دانش فنی بر سودآوری و میزان تأثیر دانش فنی بر کاهش هزینه‌های تولید.
روش تحقیق
تحقیق حاضر از حیث هدف، از نوع کاربردی است. چرا که به دنبال دستیابی به راهحل مسایل و مشکلات موجود در تعیین ارزش دانشفنی در صنایع راهبردی کشور است. همچنین این تحقیق، از حیث روش توصیفی و از نوع پیمایشی است. زیرا در این تحقیقداده های مورد نیاز از طریق پیمایش و از طریق افرادی که پاسخگو هستند جمعآوری میشوند.
قلمرو تحقیق
قلمرو مکانی این تحقیق دو سازمان صنایع راهبردی کشور است و محدوده زمانی آن زمستان 1391، بهار و تابستان 1392 می‌باشد. همچنین موضوع این تحقیق در راستای ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود در این صنایع قرار دارد.
جامعه آماری و روش نمونهگیری
جامعه آماری موردنظر در این تحقیق متخصصان و کارشناسان مرتبط با موضوع تحقیق در صنایع راهبردی کشور هستند. در این تحقیق، روش نمونه گیری به صورت نمونه‌گیری مرحله‌ای است که شکل گسترش یافته نمونه‌گیری خوشه‌ای است. در این روش عناصر نمونه اصلی طی چند مرحله انتخاب می‌شوند (یعنی انتخاب نمونه از نمونه دیگر).

ادبیات پژوهش

مقدمه
به گفته کمت، اگر بپذیریم که هر تئوری باید مبتنی بر واقعیتهای مشاهده شده باشد، پس این موضوع که واقعیتها را بدون رهنمودهای برخی از تئوریها نمیتوان مشاهده کرد نیز صحیح است. چرا که بدون چنین راهنمایی، واقعیتها بیربط و بیثمر خواهند بود (Cohen, 2009). بر این اساس، پژوهش در زمینۀ دانش فنی، به عنوان واقعیتهای مشاهده شده، و ارزشگذاری آن باید مبتنی بر برخی تئوریها و چارچوبهای مرتبط با آن باشد. بر این اساس، به منظور مفهومشناسی دانش فنی و همچنین شناسایی عوامل موثر در تعیین ارزش آن، این فصل با بررسی ادبیات موضوع در زمینۀدیدگاه ها، تعاریف و دستهبندیهای مرتبط با داراییهای ناملموس آغاز میگردد. در ادامه با بهرهگیری از مطالب بررسی شده، جایگاه دانش فنی در میان نامشهودها تعیین میگردد. سپس با مروری بر تعاریف رایج از دانش فنی، ضمن ارایۀ تعریفی منسجم از آن به بررسی ابعاد این دانش میپردازیم. در نهایت ضمن بررسی مفاهیم مرتبط با ارزشگذاری دانش فنی و مرور برخی از پژوهشهای انجام شده در این زمینه، متغیرهای مستقل پژوهشارائه میگردند.
تبارشناسی ناملموسها و جایگاه دانش فنی در آن
در دهۀ اخیر، ادبیات مدیریت توجه ویژهای به نقش داراییهایی با ماهیت غیر فیزیکی برای رقابت جهانی در قرن 21 نشان داده است (Marr et al., 2004). در این دوران، تحولات ایجاد شده در اقتصاد نشان از وجود عاملی ارزشآفرین در فرآیند تولید و خلق ثروت دارد. عاملی با ماهیتی ناملموس که همانند عوامل فیزیکی سازمانها در امر تولید و توسعه اقتصادی نقشآفرین است. بطوریکه در اقتصاد کنونی، عمدۀ ارزش خلق شده از طریق داراییهای ناملموس است (Eckstein, 2004). بر اساس نظر دیفن باخ این داراییها موجودیتی هستند غیرمادی که در صورت استفاده تجدیدپذیر بوده، کاهش نمییابند، کیفیت و کمیت آنها ضمن استفاده ثابت مانده یا حتی ممکن است افزایش یابد (حسنوی و رمضان، 1391).
در حال حاظر، داراییهای ناملموس شرکتهای آمریکایی در حدود یک سوم از ارزش کل داراییهای آنها برآورد میشود (Cohen, 2009). بر اساس مطالعات انجام شده ظرفیت این ناملموسها برای ایجاد ارزش را به دلیل

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *