دانلود پایان نامه مدیریت درباره : انگیزش کارکنان

ابزار های جمع آوری اطلاعات، چگونگی بررسی روایی و پایایی پرسشنامه خواهیم پرداخت.
3-2- روش تحقیق
تحقیقات را بر اساس معیارها و مبناهای مختلفی می توان دسته بندی کرد. مفید ترین نوع دسته بندی انواع تحقیق ، حالتی است که بر اساس هدف و بر اساس روش طبقه بندی شود:
بررسی نوع تحقیق بر اساس هدف
هر پژوهشی فعالیتی نظام مند است که طی آن دانش یا دانش گسترش می یاید یا وضعیتی توصیف و تبیین می گردد و یا در نهایت مسأله و مشکل خاصی راه حل جویی می شود. با توجه به اینکه هر تحقیق با یک مسأله و هدف خاصی آغاز می شود، لذا بر پایه ماهیت مسأله های مطرح شده و هدفی که از تحقیق پژوهشگر دنبال می کند، تحقیقات بر اساس هدف به 5 دسته پایه ای، کاربردی، تحقیق و توسعه، ارزیابی، علمی تقسیم می شوند.
تحقیقات پایه ای یا بنیادی تحقیقی است که اهداف مشخص تجاری ندارند و در آن سعی می شود که دانش و نظریه ها بطور عام و خالص توسعه و گسترش یابد و کاربرد عملی دستاورهای تحقیق مورد توجه نباشد(جین، ترایاندیس، 1376: 10)
اما هدف از تحقیقات کاربردی به دست آوردن درک یا دانش لازم برای تعیین ابزاری است که به وسیله آن نیازهای مشخص و شناخته شده برطرف گردد. در این نوع تحقیقات کشف دانش تازه ای است که کاربرد مشخصی را درباره فرآورده یا فرآیندی در واقعیت را دنبال کند(جین، ترایاندیس، 1376: 10)(خاکی، 1389: 94).
در فرآیند تحقیق و توسعه هدف شناسایی نیازها یا استعداد، پیدایش اندیشه ها، طراحی، تولید، معرفی و انتشار یک محصول و فرآیند یا نظام فن آوری تازه می باشد. در چهارمین نوع تحقیقات، یعنی تحقیقات ارزیابی، هدف جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات برای تصمیم گیری است و آخرین نوع تحقیقات، یعنی تحقیقات عملی، فرآیندی است که به طور منظم داده های پژوهش را در مورد بعضی اهداف، موضوعات یا نیازهای سیستم جمع آوری کرده، این داده ها را به سیستم بازخورد داده، آنگاه با انتخاب متغییرهای برگزیده شده در سیستم بر اساس داده ها و فرضیه ها عمل کرده، سپس با جمع آوری داده های افزونتر نتایج عملیات را ارزشیابی می کند(برومند، 1373: 126)(خاکی، 1389: 99).
پس پژوهش حاضر از آنجا که به دنبال شناخت بیشتر شرایط برای بهبود انگیزش کارکنان و در نهایت کسب مزیت رقابتی و به دست آوردن درک یا دانش لازم درباره انگیزش کارکنان است، یک پژوهش کاربردی محسوب می شود.
بررسی نوع تحقیق بر اساس روش
غالباً مطالعات تحقیقاتی یک روش یا استراتژی را نشان می دهند که به سادگی قابل تشخیص است و شامل رویه های مشترک خاصی مانند بیان مسأله، جمع آوری اطلاعات و نتیجه گیری اند. جزئیات این رویه های خاص تا حدود زیادی با روش تحقیق معیین می شود. هر یک از این روش ها برای پاسخگویی به یک نوع مسأله مناسب است. دانستن انواع گوناگون تحقیق بر اساس روش موضوعی است که هر پژوهشگر باید به آن دقت کند. انواع تحقیق برا اساس روش عبارتند از:
روش تاریخی
تحقیق تاریخی شامل مطالعه، درک و شرح رویدادهای گذشته است. هدف از مطالعات تاریخی رسیدن به نتایجی مربوط به علل، تأثیرات یا روند رویدادهای گذشته است که ممکن است به روشن شدن رویدادهای کنونی و پیش بینی وقایع آینده کمک نماید(خاکی، 1389: 103)
روش توصیفی- کمی
هدف از این تحقیق، پاسخگویی به پرسشهایی نظیر “چقدر؟”، “چه کسی؟” و … است. تحقیق توصیفی آنچه را که هست توصیف و تفسیر می کند و به شرایط یا روابط موجود، عقاید متداول، فرآیندهای جاری، آثار مشهود یا روندهای در حال گسترش توجه دارد و به طور خلاصه به زمان حال متمرکز است.
روش پیمایشی
روش پیمایشی روشی در تحقیق است که فراتر از یک فن خاص در گردآوری اطلاعات است و هدف آن اکتشافی، توصیفی و تبیینی است. هر چند عمدتاً در آن از پرسشنامه استفاده می شود اما ابزار دیگری از قبیل مصاحبه ساختمند، مشاهده، تحلیل محتوا و … هم به کار می رود.
روش تحلیل محتوا
این روش روشی است به منظور دستیابی به ویژگی های مختلف پیام، دیدگاه ها و اندیشه های فرستنده پیام، علل صدور پیام و آثار پیام است و برای تجزیه و تحلیل عینی و منظم پیام های مختلفی که از طریق گوناگون مبادله می شود به کار می رود(عزتی، 1376: 23)(خاکی، 1389: 109)
تحقیق میدانی
مطالعات میدانی به بررسی های علمی غیر آزمایشی هستند که هدفشان کشف روابط و چگونگی تعامل بین متغییرها در شرایط مورد بررسی است. پژوهشگر در مطالعه میدانی ابتدا موقعیت موسسه را در نظر می گیرد و سپس روابط بین نگرشها، ارزشها، ادراک و رفتارهای افراد و گروه های موجود را مطالعه می کند و هیچ دستکاری در موقعیت انجام نمی دهد( کرلینجر، 1376: 55)(خاکی، 1389: 114).
با توجه به توضیحات داده شده و اینکه در این تحقیق از پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده و تحقیقات کتابخانه ای استفاده شده است و اینکه در این تحقیق با توجه به وضعیت کنونی سازمان به دنبال کشف عوامل موثر بر انگیزش کارکنان هستیم، میتوان نتیجه گرفت که پژوهش حاضر از نظر روش، یک پژوهش و تحقیق میدانی و پیمایشی می باشد.
3-3- جامعه آماری مورد تحقیق
یکی از سوالاتی که هر پژوهشگر در فرآیند تحقیق باید به آن پاسخ دهد این است که آیا باید داده های کل افراد جامعه را مورد بررسی قرار دهد یا نمونه ای از آن را با رعایت اصولی و قواعد انتخاب کند و پس از بررسی و تحلیل داده ها و ویژگی های نمونه انتخاب شده، در مورد جامعه آماری قضاوت کند و نتایج را به جامعه تعمیم دهد.
3-4- حجم نمونه مورد تحقیق
در این پژوهش به دلیل کاهش زمان، صرفه جویی د
ر هزینه های گوناگون پژوهش و تسهیل در پژوهش از روش نمونه گیری استفاده شده است. این پژوهش به منظور شناسایی عوامل موثر بر انگیزش کارکنان شهرداری شاهرود انجام شده است و جامعه مورد تحقیق کارکنان شهرداری شهرستان شاهرود می باشند که تعداد آنها حدوداً 190 نفر می باشد.
بر اساس قواعد بر آورد حجم نمونه ، بررسی آماری در نمونه گیری قضاوتی ( تعمدی) و غیر احتمالی تمام توصیف و حجم نمونه برابر با حجم تعیینی پژوهشگر خواهدبود( مولر، 405 :1380). بر اساس جدول مورگان که در زیر مشاهده می شود، با توجه به اینکه تعداد جامعه آماری در شهرداری شاهرود حدود 190 نفر می باشد 127 نفر برای نمونه به روش تصادفی انتخاب شده اند . بدین منظور با آگاهی از این موضوع که تمام پرسشنامه بازگشت داده نمی شود، تعداد 140 پرسشنامه ها در بین نمونه مورد نظر توزیع شد که از بین این تعداد پرسشنامه، تعداد 125 پرسشنامه تکمیل و به محقق بازگردانده شده است و جهت تجزیه و تحلیل مورد ارزیابی قرار گرفته است.
جدول(3_1) : جدول مورگان
حجم نمونه
جامعه آماری
حجم نمونه
جامعه آماری
حجم نمونه
جامعه آماری
291
1200
140
220
10
10
297
1300
144
230
14
15
302
1400
148
240
19
20
306
1500
152
25
24
25
310
1600
155
260
28
30
313
1700
159
270
32
35
317
1800
162
280
36
40
320
1900
165
290
40
45
322
2000
169
300
44
50
327
2200
175
320
48
55
331
2400
181
340
52
60
335
2600
186
360
56
65
338
2800
191
380
59
70
341
3000
196
400
63
75
346
3500
201
420
66
80
351
4000
205
440
70
85
354
4500
210
460
73
90
357
5000
214
480
76
95
361
6000
217
500
80
100
364
7000
226
550
86
110
367
8000
234
600
92
120
368
9000
242
650
97
130
370
10000
248
700
103
140
375
15000
254
750
108
150
377
20000
260
800
113
160
379
30000
265
850
118
170
380
40000
269
900
123
180
381
50000
274
950
127
190
382
75000
278
1000
132
200
3-5- روش نمونه گیری
از انجا که جمعیت جامعه مورد نطر در تحقیق متمرکز بر شهرداری شاهرود بوده و گردآوری داده ها مستلزم مسافرت نمی باشد، از روش نمونه گیری تصادفی ساده در این تحقیق استفاده شده است که برای اجرا مناسب و مقرون به صرفه است.
3-6- ابزار های جمع آوری اطلاعات
استفاده از ابزارهای جمع آوری داده ها در تحقیقات مختلف متفاوت می باشد. چرا که انتخاب ابزار جمع آوری داده ها به موضوع، هدف و طرح تحقیق بستگی دارد. بر اساس نکات گفته شده در روش تحقیق از ابزارهای زیر برای جمع آوری داده ها استفاده گردید:
مطالعات کتابخانه ای
از آنجائیکه هر موضوع علمی دارای گذشته و تاریخچه علمی است و در چار چوب سلسله ای از نظریه ها شکل می گیرد واجرا می شود بنابراین از طریق مطالعات کتابخانه ای که مقدمه گردآوری اطلاعات است، به بررسی متون مختلف از جمله: کتابها،مقالهها،پایان نامه ها، گزارش ها،تحقیقات دانشگاه های مختلف بخصوص: دانشگاه آزد شاهرود، دانشگاه جامع شاهرود، دانشگاه تهران، دانشگاه تربیت مدرس استفاده شده است. و نیز در سایتهای اینترنتی و سایر آثاری که به نحوی در رابطه با موضوع پژوهش هستند به جستجو پرداخته تا تصویر بهتر و روشنتری نسبت به موضوع داشته باشیم.
مصاحبه
در استفاده از مصاحبه به منظور گردآوری داده ها لازم است به چند نکته توجه شود: اول آنکه مصاحبه با چه کسانی مفید است، دوم آنکه موضوع مصاحبه ها چیست و چکونه باید در آن عمل کرد و نکته آخر اینکه چگونه باید از مصاحبه ها بهره برداری کرد(نیک گوهر، 385: 69). در این تحقیق به منظور رعایت اصول فنی مصاحبه ها، از جهت گیری های شخصی در مصاحبه ها خودداری شده و متن مصاحبه ها به دقت د رزمان مصاحبه یادداشت برداری شده است. در این پژوهش به منظور جمع آوری داده ها و درک بهتر مفاهیم با روان شناسان سازمانی مصاحبه هایی انجام شده است که کمک شایانی به این تحقیق کرده است.
پرسشنامه
پرسسشنامه به عنوان یکی از متداول ترین ابزار ها جمع آوری اطلاعات در تحقیقات پیمایشی میدانی ، عبارتی است از مجموعه ای از پرسشنامه هدف مدار که با بهره گیری از مقیاس های گوناگون ، نظر دیدگاه و بینش یک فرد پاسخگو را مورد سنجش قرار می دهد . در ساختن یک پرسشنامه باید به چهار جنبه توجه شود :
الف ) انتخاب موضوع سوالها
ب) محتوای سوال .
ج )جمله بندی پرسش ها.
د) انتخاب نوع سوال ( خاکی ، 242: 1382 ).
3-7-معرفی پرسشنامه
به منظور اندازه گیری سطح انگیزش کارکنان شهرداری شاهرود از پرسشنامه استاندارد لورنس و جردن که در کتاب ژوهشنامه مدیریت دکتر مقیمی جلد دوم معرفی شده است، استفاده شده است. که بر اساس طیف لیکرت پنج گزینه ای طراحی شده است.این پرسشنامه در ضمیمه 1 آورده شده است.
در ادامه به منطور شناسایی عوامل محیطی، عوامل سازمانی، عوامل فردی و ماهیت شغل موثر بر انگیزش کارکنان، از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است که این پرسشنامه ها نیز بر اساس طیف لیکرت پنج گزینه ای طراحی شده است.جدول زیر نشان دهنده ارتباط بین شاخص ها سوالات است. این پرسشنامه در ضمیمه 2 آورده شده است.
جدول (3-2): ارتباط بین شاخص ها سوالات پرسشنامه
ابعاد
سوالات
عدم ابهام شغلی
1، 2، 3
تنوع کاری
4، 5
گروه کاری
6، 7، 8، 9
سبک
سرپرستی
11،10، 12، 13، 14
خط مشی
15، 16، 17
ترفیعات
18، 19، 20
نگرش کارکنان
22،21، 23، 24
3-8- بررسی روایی و پایایی پرسشنامه
روایی
مقصود از روایی آن است که آیا ابزار اندازه گیری می تواند خصیصه و ویژگی که ابزار برای آن طراحی شده است را اندازه گیری کند یا خیر ؟ (خاکی، 1389: 244). روایی به این معنی است که چگونه می توانیم اطمینان یابیم که ابزار جمع آوری داده ها واقعاً به اندازه گیری مفهوم مورد نظر مورد نظر پرداخته و چیز دیگری را اندازه گیری نکرده است. به عبارت دیگر آیا ابزار سنجش توانسته است خصوصیتی را که قصد سنجش آن را داشته است بسنجد یا خیر.(سرمد،172: 1385) موضوع روایی از آن جهت اهمیت دارد که اندازه گیری های نامناسب و ناکافی می تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش و ناروا سازد(خاکی، 1389: 244).
چون در این تحقیق مهم ترین ابزار جمع آوری اطلاعات و اندازه گیری متغیرها پرسشنامه است، روایی پرسشنامه از اهمیت خاصی برخورداد است. طرح پرسشها یا عباراتی که ابهام را به حداقل ممکن برساند شرط اساسی برای روایی پرسشنامه است.(اورمزدی، 122: 1386)
بنابراین برای افزایش روایی ابزار پژوهش در این تحقیق ابتدا ادبیات موضوع از طریق مطالعات کتابخانه ای از جمله پایان نامه ها و مقالات و کتب مختلف بررسی گردید و پس از انجام مصاحبه با مدیران و خبرگان، متغیرهای تحقیق شناسایی و بر اساس آنها پرسش نامه تهیه گردید. بعد از تهیه پرسشنامه اولیه با اساتید راهنما و مشاور مشورت گردید و اصلاحاتی در آنها صورت گرفت.
پایایی
یکی از مهمترین ویژگی های ابزار اندازه گیری که در این تحقیق مهم ترین آن پرسشنامه است، پایایی آن است. پایایی یک سنجه، ثبات و سازگاری مفهوم مورد سنجش را نشان می دهد و به ارزیابی درستی و خوب بودن یک سنجش کمک می کند. (دانایی فرد، 316: 1383). مقصود از پایایی آن است که اگر ابزار اندازه گیری را در یک فاصله زمانی کوتاه چندین بار و به گروه واحدی از افراد بدهیم، نتایج حاصل نزدیک به هم باشد(خاکی، 1389: 245)
مفهوم یاد شده با این سر و کار دارد که ابزار اندازه گیری تا چه حد در شرایط یکسان نتایج یکسان را به دست می دهد. برای محاسبه ضریب قابلیت پایایی، شیوه های مختلفی به کار برده می شود که رایج ترین آنها روش آلفای کرانباخ است. این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازی گیری بکارمی رود. برای محاسبه صریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره های هر زیر مجموعه های پرسشنامه و واریانس کل را محاسبه کرد. سپس با استفاده از فرمول زیر مقدار ضریب آلفا را محاسبه کرد. (سرمد ، 1385: 169)
قابل ذکر است ضریب آلفای کمتر از 0.6 عموماً ضعیف تلقی می شود و پایایی 0.7قابل قبول است و بالاتر از 0.8 خوب قلمداد می شود. البته هر چه ضریب پایایی به یک نزدیک تر باشد، بهتر است.( دانایی فرد، 489: 1383). ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه ها به کمک نرم افزار SPSS اندازه گیری می شود.یک آزمون زمانی دارای پایایی است که نمره های مشاهده و نمره های واقعی آن دارای همبستگی بالایی باشند .( دانایی فرد، 293: 1383)
بررسی پایایی پرسشنامه اول که پرسشنامه عملکرد شعلی می باشد بر اساس آلفای کرونباخ انجام شده است و نشان می دهد پرسش نامه که دارای 22 سوال بوده است، دارای آلفای کرونباخ در سطح 82 %، از سطح پایایی خوبی برخوردار است. در جدول زیر خروجی نرم افزار SPSS برای بررسی پایایی نشان داده شده است.
جدول(3-3): آلفای کرونباخ پرسشنامه انگیزش شغلی
Cronbach’s Alpha
N of Items
.82
22

بررسی پایایی پرسشنامه دوم که پرسشنامه عوامل موثر انگیزش شغلی می باشد بر اساس آلفای کرونباخ انجام شده است و نشان می دهد پرسش نامه پرسش نامه که دارای 24 سوال بوده است، دارای آلفای کرونباخ در سطح86%، از سطح پایایی خوبی برخوردار است. در جدول زیر خروجی نرم افزار SPSS برای بررسی پایایی نشان داده شده است.
جدول(3-4) آلفای کرونباخ پرسشنامه عملکرد شغلی
Cronbach’s Alpha
N of