دانلود پایان نامه مدیریت : سرمایه ساختاری

فرآیند، مالکیت فکری، وشبکه های ارتباطی سازمان که خلق ارزش یا مزیتهای رقابتی کرده و به سازمان در دستیابی به اهداف کمک میکند.

Hsu and Fang (2009)

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ابعاد سرمایه فکری
طبقهبندیسرمایه های فکری همانند تعاریف متعدد آن از تنوع زیادی برخوردار است (حسنوی و رمضان, 1391). از نظر بونتیس و همکارانش، در سطح بینالمللی یک توافق عمومی دربارۀ سه مولفۀ اصلیسرمایه های فکری وجود دارد. این سه مولفه عبارتند از 1) سرمایههای انسانی، 2) سرمایه ساختاری، 3) سرمایه مشتری یا ارتباطی. (Martı´n-de-Castro et al., 2011). در ادامه به منظور بررسی جایگاه دانشفنی درسرمایه های فکری به بررسی هر یک از این ابعاد میپردازیم.
الف. سرمایه انسانی
از منظر بوتینس و کابریاسرمایه های انسانی به عنوان یکی از عوامل کلیدیسرمایه های فکری و یکی از مهمترین منابع مزیتهای رقابتی پایدار شرکت محسوب میشود. این سرمایه به دانش فردی (ضمنی و صریح)، مهارتها تواناییها وتجربه های تحت مالکیت کارکنان سازمان برای خلق ارزش و حل مسایل کسب و کار اطلاق میشود (عالمتبریز و همکاران، 1388). نکته کلیدی در خصوص این سرمایه، عدم تملک آن توسط سازمان است. این سرمایه آن چیزی است که پس از تعطیلی همراه با کارکنان، از سازمان خارج میشود (Martı´n-de-Castro et al., 2011). در رابطه با این بعد نیز همانند سرمایه فکری تعاریف گوناگونیارائه شده است که در ‏جدول (2-2) برخی از این تعاریفارائه میگردند. همچنین به منظور ایجاد درک بهتر از ماهیت سرمایه انسانی، تحلیل ساختار درونی آن ضروری است. بر این اساس، سه بعد را میتوان مورد بررسی قرار داد (Martı´n-de-Castro et al., 2011). ‏جدول (2-2) .
دانش. آن چیزی است افراد برای اجرای موفق کارها به آن نیاز دارند که متغیرهای زیر را شامل میشود. تحصیلات رسمی، آموزشهای خاص، تجربهها و توسعه شخصی.
توانایی. قابلیتی است که به دانش مرتبط با روش انجام کارها (دانش چگونگی) مربوط است. توانایی یک فرد به کارایی، مهارت و استعداد ناشی از تجربیات و تخصص وی دلالت دارد که شامل متغیرهای مانند یادگیری فردی، کار تیمی تعاملی، ارتباطات (تبادل دانش فردی و دانش چگونگی) و رهبری است.
رفتار. بیانگر مولفهای است که به عنوان منبعی برای هدایت افراد در جهت انجام کارهایشان مربوط میشود که شامل مواردی مانند مدلهای ذهنی، پارادایمها، باورها و … است. رفتار به متغیرهایی مانند احساس تعلق و تعهد، خودانگیختگی، رضایت شغلی، انعطافپذیری و خلاقیت نیز اشاره دارد.
تعریف و دسته بندی سرمایه انسانی (Martı´n-de-Castro et al., 2011)
مفهوم سرمایه انسانی
پدیدآورنده
خبرگی گروهی، خلاقیت و توانایی حل مساله، رهبری، مهارت کارآفرینی و مدیریتی موجود در کارکنان سازمان
Brooking (1996)
ترکیبی از دانش، مهارت، نوآوری و توانایی کارکنان سازمان برای تحقق وظایف جاری
Edvinsson and Malone (1997)
ظرفیت عمل کردن در موقعیتهای گستردۀ مختلف برای خلق داراییهای مشهود و ناملموس
Sveiby (1997)
مهارتها و دانش افراد سازمان
Stewart (1998)
نشان دهندۀ ارزش دانش و استعداد موجود در کارکنان که شامل ارزشها و باورها، مهارتها و دانش فردی و رفتارها میشود.
CIC (2003)
دانش، مهارت، و توانایی موجود و مورد استفاده افراد
Subramaniam and Youndt (2005)

دانش، مهارتها و … افراد
Martı´nez-Torres (2006)
شامل تحصیلات افراد، مهارتها، ارزشها وتجربه ها است
Cabrita and Bontis (2008)
شامل تمامی مهارتها و تواناییها افراد شاغل در سازمان
Wu et al. (2008
به دانش ضمنی موجود در ذهنهای کارکنان دلالت دارد. کارکنانسرمایه های فکری را از طریق شایستگیها، باورها، انگیزهها و چابکی فکری ایجاد میکنند.
Chang et al. (2008)
عوامل ناملموسی که سرمایه انسانی را شامل میشود به دانش موردنیاز توسط یک شخص، در کنار سایر ویژگیهای فردی همانند وفاداری، انعطاف پذیری که تعیین کننده بهرهوری و ارزشارائه شده توسط فرد به شرکت اطلاق میشود.
Alama (2008)
تمامیسرمایه های کسب و کار موجود در کارکنان که متعلق به سازمان نیست. این سرمایه توسط کارکنان حمل میشود و شامل شایستگی مدیران، تجربهها، دانش، مهارتها باورها، تعهد و خرد است.
Hsu and Fang (2009)
ب. سرمایه ساختاری
به ساختارها و فرآیندهای موجود در سازمان که کارکنان از آن استفاده کرده و از این طریق دانش و مهارتهایشان را بکار میگیرند اطلاق میشود. این سرمایه شامل مکانیزمها و ساختارهایی است که نقش اصلی را در حمایت از کارکنان برای رسیدن به عملکرد بهینه در کسب و کار است (عالمتبریز و همکاران، 1388). کاپریتا و بونیتس معتقدند که سرمایه ساختاری را میتوان به عنوان اسکلت سازمان در نظر گرفت. چرا که ابزارها و ساختارهای لازم برای بقا، استحکام و انتقال دانش در فعالیتهای سازمان را فراهم میآورد (Martı´n-de-Castro et al., 2011). ادوینسون و مالونسرمایه های ساختاری را به این شکل تعریف میکنند، “هرچیزی که پس از رفتن کارکنان به منازلشان در سازمان باقی میماند”. در مقابلسرمایه های انسانی که در مالکیت افراد است، سرمایه ساختاری تحت کنترل و مالکیت سازمان است (Martı´n-de-Castro et al., 2011). ‏جدول (2-3) تعاریف اصلی مرتبط با مفهوم سرمایه ساختاری را بررسی میکند.
تعاریف سرمایه ساختاری(Martı´n-de-Castro et al., 2011)
مفهوم سرمایه ساختاری
پدیدآورنده
شامل دارایی مالکیتهای فکری است که مکانیزمهای حقوقی برای حمایت از بسیاری از داراییهای سازمان از جمله دانش فنی، رازهای تجاری، کپی رایت، حقوق طرح، نشان تجاری و خدماتی را در بر میگیرد. از دیگر موراد مرتبط با این سرمایه، داراییهای زیرساختی شامل آن دسته از فناوریها، متدولوژیها و فرآیندهایی است که سازمان را قادر به اجرای فعالیتهایش میکند.
Brooking (1996)
سختافزار، نرمافزار، پایگاه داده، ساختار سازمان، پتنت، نشان تجاری و هرچیز دیگری از توانمندیهای سازمان که از بهرهوری کارکنان حمایت میکند
Edvinsson and Malone (1997)
پتنتها، مفاهیم، مدلها و سیستمهای اداری و رایانهای
Sveiby (1997)
دانش ذخیره شده در پتنتها، فرآیندها، پایگاههای داده، شبکهها و …
Stewart (1998)
سرمایه فناورانه شامل دانش فنی حاصل از فعالیتهای تحقیق و توسعهای، دانش فناورانه، رازهای تجاری، مالکیت فکری و پتنتها
Hsieh and Tsai (2007)
دانش متداول و تجربیات مستندشده موجود و مورد استفاده درپایگاه های داده، پتنتها، منوالها، سیستمها و فرآیندها
Subramaniam and Youndt (2005)
دارایی سازمان از قبیل فرآیندها، اطلاعات موجود درپایگاه های داده و …
Martı´nez-Torres (2006)
شامل داراییهای ناملموسی است که بخشی از طرح ساختاری سازمان را شکل داده، جریان دانش را تسهیل کرده و منجر به بهبود کارایی سازمان می گردد.
Alama (2008)
شامل داراییهای غیر انسانی همانند سیستمهای اطلاعاتی، روشهای جاری، دستورالعملها وپایگاه های داده است.
Cabrita and Bontis (2008)
شامل تمامی منابع غیرانسانی دانش سازمان شاملپایگاه های داده، نمودار سازمانی، راهنماهای فرآیند، راهبردها، روشهای جاری و هر چیزی که برای سازمان نسبت به مواد اولیه ارزش بیشتری دارد
Wu et al. (2008)
به تمامی منابع غیر انسانی دانش سازمان شامل ساختارهای سازمانی، روشهای جاری سازمانی، ساختار کسب و کار و انواع مختلف مالکیتهای فکری گفته میشود.
Chang et al. (2008)
سرمایه ساختاری شامل سرمایه فرآیند و نوآوری میشود. سرمایه فرآیند به عنوان نمودارهای کار، فرآیندهای کاری، روشهای خاص، برنامههای توسعه کسب و کار، سیستمهای فناوری اطلاعات، و فرهنگ سازمانی و … تعریف میشود. سرمایه نوآوری تحت عنوان مالکیت فکری سازمان شامل پتنتها، کپی رایت، نشان تجاری، و دانش فنی و … تعریف میشود.
Hsu and Fang (2009)
در این بعد نیز همانند سرمایه انسانی، به منظور افزایش درک ماهیت سرمایه فکری، تحلیل ساختار داخلی آن ضروری است. بر این اساس، ساختار این سرمایه به دو سرمایه اصلی یا بلوک تقسیم میشوند. 1) سرمایه فناوارنه 2) سرمایه سازمانی
سرمایه ف
ناورانه
به بیان سی آی سی سرمایه فناورانه یا نوآورانه به ترکیبی از دانش مرتبط با توسعه فعالیتها و وظایف سیستمهای فنی سازمان در جهت تولید محصول و خدمت اطلاق میشود. این سرمایه شاملمولفه های زیراست.
تلاشها در تحقیق و توسعه. شاملهزینه های تحقیق و توسعه، کارکنان مرتبط با این تلاشها، و تعداد اهمیت نسبیپروژه های تحقیق و توسعهای میباشد.
زیرساخت فناورانه. شامل خرید فناوری همچنین زیرساختهای اطلاعاتی و ارتباطی ضروری برای توسعه نوآوریهای فناورانه میباشد.
مالکیت فکری و صنعتی. شامل میزان دانش علمی و دانش فنی حمایت شده و حمایت نشده شرکت از قبیل دانش فنی، رازهای تجاری، پتنتها، نمونههای اولیه، حقوق طرحها، نشانهای تجاری ثبت شده، لیسانسها و … میباشد (Martı´n-de-Castro et al., 2011).
سرمایه سازمانی
دومین گروه ازسرمایه های ساختاری با زیرساختهای سازمانی ارتباط دارد. سرمایههای سازمانی حاصل ترکیب داراییهای ناملموس با ماهیتی صریح، رسمی و غیررسمی است که به شیوهای اثربخش و کارامد ساختار و انسجام سازمانی لازم را برای اجرای فرآیندها و فعالیتهای سازمان فراهم میآورد. (Martı´n-de-Castro et al., 2011). سرمایههای سازمانی شامل موارد زیر میشوند.
فرهنگ، ارزشها و باورهای سازمانی: این مولفه شامل سطحی از همگنی فرهنگی یا سطحی از انسجام، پذیرش و تعهد عمومی ارزشهای فرهنگی، فلسفه کسب و کار اخلاق، جو اجتماعی یا تعهد مدیریتی همسو با برخی ارزشهای فرهنگی و باورها است.
توانمندی اطلاعاتی و ارتباطی: این مولفه به توانایی، تعهد و اثربخشی سازمان در استفاده از فناوریهای اطلاعات و ارتباطات به منظور کسب اطمینان از ذخیرهسازی، انتشار، جذب، و پالایش اطلاعات و دانش مفید در سازمان دلالت دارد.
ساختارسازمانی: ساختار سازمانی به طرح رسمی سازمانی مربوط است و شامل مکانیزمهای رسمی برای ساختاردهی شرکت است (Martı´n-de-Castro et al., 2011).
پ. سرمایه ارتباطی
این سرمایه به ارتباطات با ذینفعان اقتصادی گوناگون به ویژه مشتریان و همچنین به ارزشهای موجود در کانالهای بازاریابی و ارتباطی گفته میشود (عالمتبریز و همکاران، 1388). با توجه به عدم ارتباط مستقیم این بعد از سرمایه فکری با دانشفنی، صرفا تعاریف رایج آن در ادبیات موضوع از طریق ‏جدول (2-4) ارایه میشود.
تعریف و دستهبندی سرمایه ارتباطی
مفهوم سرمایه ارتباطی
پدیدآورنده
سرمایه مشتری توسعه ارتباطات با مشتریان کلیدی را فراهم میآورد
Edvinsson and Malone (1997)
بر سرمایه مشتری متمرکز بوده و شامل ارتباطات با مشتریان و تأمینکنندگان است.
Stewart (1998)
ترکیبی از دانش موجود در سازمان و کارکنان که منجر به ایجاد ارزش از ارتباطات با کارگزارن بازار و با جامعه میشود
CIC (2003)
ارتباطاتی که سازمان با مشتریان و محیطش دارد
Martı´nez-Torres (2006)
داراییهای ناملموسی که شرکت در صورت ارتباط با کارگزاران محیطش مانند مشتریان، تأمین کنندگان یا همپیمانانش به دست میآورد.
Alama (2008)
دانش موجود در روابط با مشتریان، تأمینکنندگان، انجمنهای صنعتی یا هر یک از سهامدارانی که بر زندگی سازمان تأثیرگذار هستند.
Cabrita and Bontis (2008)
نمایانگر دانش پیوندخورده در روابط با محیط بیرونی
Chang et al. (2008)
شامل تمامی میزان روابط سهامداران، مشتریان و تأمین کنندگان است
Hsu and Fang (2009)
مفهومشناسی دانش فنی
بر اساس ادبیات بررسی شده در بخش پیشین، دانش فنی را میتوان با داراییهای ناملموس فناوری بنیان (Holzmann, 2001) در بافت حسابداری، ناملموسهای تولید (wright, 1994) در بافت قیمتگذاری انتقال و در نهایت با سرمایه ساختاری (سرمایه فناورانه) و انسانی (Martı´n-de-Castro et al., 2011) در بافت مدیریت مرتبط دانست (‏شکل (2-2) ).
بر این اساس دانش فنی را میتوان به عنوان یکی از عوامل نامشهود فناوری (شفیعا و همکاران، 1388) با قابلیت ارزش آفرینی در زمینۀ تولید قلمداد کرد. دانش فنی از مهمترین مصادیقسرمایه های فکری بنگاههای صنعتی است و نقش عمدهای در تولیدات و فعالیتهای فنی این بنگاهها دارد (شهنیایی, 1390). از نظر تیس داراییهای ناملموس مرتبط با فرآیند تولید ارزش زیادی را درون شرکت میتوانند ایجاد کنند (Teece, 2000) و این داراییها موقعیت رقابتی برتری را برای دارنده آن ایجاد میکند (شهنیایی, 1390). دانش فنی دارای مصادیق وسیعی است و میتواند شامل دانش لازم برای استفاده از حق اختراع، تجارب فنی، طراحی مفصل، طرحها، محاسبات، کمکهای فنی، فناوری باشد (شهنیایی, 1390). به منظور شناخت ماهیت این منبع ارزشساز، بررسی ارتباط دانش فنی و فناوری، ساختار داخلی، ابعاد و همچنین مرور تعاریف آن ضروری است.
سرمایه انسانی
دانش
مهارت
شایستگی
تجربیات
تحصیلات
ویژگیهای فردی
رفتار
توانایی
سرمایه ساختاری
فرهنگ و ارزش
توانمندی اطلاعاتی و ارتباطی
ساختار سازمانی
پایگاه داده و اطلاعات
مالکیت فکری و صنعتی
راهنماهای کار و فرآیند
روشهای تولید
تحقیق و توسعه
زیرساخت فناورانه
داراییهای ناملموس فناوری بنیان
مجوزها و نرم افزارهای کامپیوتری
برنامههای نرمافزاری
فرمولها و فرآیندهای محرمانه
نقشههای فنی
راهنماهای رویهای و فنی
بلوپرینت
پایگاه داده
فرآیندهای ساخت
دستورالعملها
خطوط تولید
تحقیق و توسعه
دانش فنی پتنت نشده
ناملموسهای تولید
مختلف پتنتها
رازهای تجاری
دانش فنی پتنت نشده
طرحها
توسعه محصول و فرآیند
دانش فنی

جایگاه دانش فنی در جهان ناملموسها
ارتباط دانشفنی با فناوری
همانطور که از نتایج بررسی ادبیات موضوع در زمینۀ جایگاه دانشفنی در جهان نامشهودها حاصل شده است، دانش فنی نامشهودی مرتبط با فناوری و به عنوان یکی از عوامل نامشهود آن محسوب میشود. برای تبیین این جایگاه بررسی ابعاد و اجزاء فناوری ضروری است. ابعاد فناوری از نظر نواز شریف عبارتند از:
انسانافزار : شامل تجربیات، مهارتها، دانش، منطق و خلاقیت افراد
سختافزار : شامل ابزار، وسایل، تجهیزات و ماشینآلات
اطلاعافزار : شامل تمامی اطلاعات و مستندات فنی، اعم از فرآیندهای عملیاتی، طرحها، نقشهها، نمودارها
سازمانافزار : شامل مهارتهای مدیریتی و ساختارسازمانی مناسب برای تلفیق، هماهنگسازی و اثربخشی سه جز دیگر است (Smith and Sharif, 2007).
با نگاهی به ابعاد فناوری مشاهده میشود آنچه که در بعد انسانافزار و اطلاعافزار دیده میشود ابعادی هستند که با توجه به تعاریفارائه شده از دانش فنی انطباق دارد. بر این اساس به نظر یونیدو، دانش فنی مفهومی است که به اطلاعات و مهارتهای موردنیاز برای کاربردی کردن و به بازارکشاندن یک اختراع اشاره میکند و در زمرۀ اصطلاحاتی است که اصولا برای استفاده در قراردادهای انتقال تکنولوژی ابداع شده است (ملکیفر، 1378). در زمینۀ این انتقالها، فرانسیس بیدالت عقیده دارد که اساسا برای حفاظت از تملک دانش فنی دو روش وجود دارد. یکی کسب پتنت و