در مورد تعریف مزیت رقابتی

تا الان تحقیقات بسیاری واسه شناسایی مهمترین عواملی که در مزیت رقابتی نقش دارن و هم اینکه، روش های حفظ مزیت رقابتی انجام شدن. “مهارتای جدا” [پیترز، ۱۹۸۴] فرهنگ سازمانی [بارنی، ۱۹۸۶] قابلیتای سازمانی [الریچ، ۱۹۹۲]، رسیدن بیشتر به منابع یا مشتریان و محدود کردن فعالیت رقبا [پانکج، ۱۹۸۶] فناوری اطلاعات [پورتر و میلر، ۱۹۹۸] مزیتای جغرافیایی[کوین، ۱۹۹۳]، حفاظت در برابر پنج نیروی رقابتی [پورتر،۱۹۷۹] زمان و بسیاری دیگه از متغیرها، به عنوان منشأ ایجاد مزیت رقابتی پیشنهاد شدن.

مبانی فکری و نظری ههای متفاوتی که در دور ههای وقتی جورواجور در مورد محیط و سازمان و رابطه این دو مطرح شدن، انگار در تشکیل مفاهیم روش و مدیریت راهبردی در اون زمان تأثیرگذار بوده و دیدگاه های متفاوتی نسبت به اونا ایجاد کردن. این تغییرات در معنی مزیت رقابتی هم ایجاد شده. در جدول ۲-۱، عواملی که در مبانی نظری مبنای مزیت رقابتی هستن، نشون داده شده.

 

جدول ۲-۱) عواملی که در مبانی نظری، منشأ مزیت رقابتی هستن

خلاقیت

عوامل منشأ مزیت رقابتینویسنده و صاحب نظران
مشتری مداری، شناخت نام، سود بالاAaker (1989)
لیاقت  و image، بازاریابی و سرویس دهی، قابلیتای مالی، قابلیتای خلاقیت، شایستگیای فناورانه و تفاوتای بهینه هدف هزینه کم و قیمت گذاریBamberger (1989)
فرهنگ سازمانیBarney (1986)
شایستگیای اساسیBarney (1991,1997), Barney and Zajac (1994), Grant(1991), Hall (1992,1993), Hofer and Schendel (1978), Klein and Hiscocks (1994), Lado et al. (1992), Naugle and Davies (1982), Prahalad and Hamel (1990), Roberts and Shea (1996), Schendel (1994), Schulze (1993), Synder and Eberling (1992), Winterschied (1994
سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی، سرمایه سازمانیBarney (1991)
اندازه، هزینه و هم افزاییای درخواست، محصول، پروسه و نوآوریای مدیریتی، قرارداده ها، ارتباطات خوب، فرهنگ شرکت، تخصص سازمانی، یادگیری تولید کننده، اثر تجربه، فناوری اطلاعات، نوآوری، کیفیت و مهارتای رابطه با مشتری، مهارتای کارکردی، مهارتای اجراییBharadwaj et al. (1993)
مهارتای مدیران عالیCastanias and Helfat (1991)

 

 

 

 

مشکلات

عوامل منشأ مزیت رقابتینویسنده و صاحب نظران
فناوری اطلاعات، طراحی شغل، جریان کار، نیروی انسانیChan and Heide (1992)
فناوری اطلاعاتCho (1996)
ثبات رهبری، تفاوتای اندازه و بخش، تفاوتای جغرافیایی، ویژگیای سازمانی، ویژگیای عملیاتیCoyne (1985)
مدیریت کیفیتDoz and Prahalad (1988)
معروفیت اجناس، علم فنی کارکنان، علم فنی عرضه کنندگان، علم فنی پخش کنندگان شبکه ها، پایگاه های اطلاعاتی، علم عمومی، رازهای تجاری، مدیریت پیوندهامنحنی یاگیریHall (1992)
عوامل وضعیتی، عوامل نگرشی، عوامل رفتاریHaskell (1989)
شایستگیای مدیریتی، تمرکز راهبردی، شایستگیای بر اساس داده، شایستگیای بر اساس تبدیل، شایستگیای بر اساس ستادهLado, Boyd and Wright (1992)
فناوری اطلاعاتی، مدیریت پیوندها، منحنی یادگیریPorter and Millar (1985)
صرفه به اندازه، فرق محصول، رسیدن به کانالای پخش، پشتیبانی درون داد عملیات، لجستیک برون داد، بازاریابی و فروش، خدمات، زیر ساختارهای شرکت، مدیریت منابع انسانی، پیشرفت و بهبود فناوری تدارکات، بهتر کردن پیوندها، هماهنگی پیوندهاCastanias and Helfat (1991)
اندازه بازار هدف، برتری در رسیدن به منابع یا مشتریان، ایجاد مشکلات در فعالیت رقباPankaj (1986)
دقیق شدن و فوکوس کردن بر رضایت مشتری، نوآوری دائمی، بهبود همیشگی مهارت هاPeters (1984)
برابری سازمانیPowell (1992)
منابع انسانی؛ کارگزینی، پاداشا، بهبود، آزمایش، ارتباطاتUlrich (1987)
تعلق کارکنان، تعلق مشتریانUlrich (1991)

 

 

 

 

تیزهوش

عوامل منشأ مزیت رقابتینویسنده و صاحب نظران
زمانStalk (1988)
سرعت، ثبات، تیزهوشی، چابکی، نوآوریStalk, Evans and Schulman (1992)
ابهام علیReed and DeFillippi (1990)
مدنیریت کیفیت کاملSpitzer (1993), Powell (1993)
سیستمای کنترل مدیریتSimons (1990)
مدیریت مالی، تولید، مهندسی، مدیریت عمومی، بازاریابی، مهارت ها، تحقیقات بازار، تحقیق و پیشرفت محصول، پخش، امور حقوقی، پرسنلیSnow and Hrebiniack (1980), Hitt and Ireland (1986)
طراحی محصول، طراحی روندSisodia (1992)
مدیریت کارکرد، کاربرد منابع، انگیزه و اشتیاق، ارتباطات، پیشرفت و بهبود، مهندسی روند، مدیریت سفارشTurner and Crawford, 1994
علم سازمانیTecce2001

[۱] Distinctive Capability

[۲] Management of Linkage

[۳]Organizational Alignment

[۴] Employee Attachment

[۵] Option Management