۵-۴- نتایج آمار استنباطی ۱۲۲
۵-۵- پیشنهادات بر اساس فرضیه های تحقیق ۱۲۳
۵-۶- پیشنهادات برای تحقیقات آینده ۱۲۵
۵-۷- محدودیت های تحقیق ۱۲۶
منابع و مآخذ ۱۲۷
منابع فارسی ۱۲۷
منابع لاتین ۱۳۱
ضمائم ۱۳۴
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول ۲-۱- ابعاد مدیریت ۱۶
جدول ۲-۲- ابعاد و مشخصه های کیفیت خدمات ۱۸
جدول۲-۳- ابعاد کیفیت ۳۱
جدول۲-۴- ابعاد مدیریت کیفیت در بخش عمومی ۳۵
جدول ۲-۵- ابعاد مدیریت کیفیت جامع در بخش عمومی الف ۳۶
جدول۲-۶- ابعاد مدیریت کیفیت جامع در بخش عمومی ب ۳۶
جدول ۲-۷- ابعاد مدیریت کیفیت جامع در بخش عمومی ج ۳۷
جدول ۲-۸- ابعاد مدیریت کیفیت جامع در بخش عمومی د ۳۷
جدول ۲-۹- ابعاد مدیریت کیفیت جامع در بخش عمومی ه ۳۷
جدول۲-۱۰- ابعاد مدیریت کیفیت جامع در بخش عمومی و ۳۸
جدول۲-۱۱- ابعاد مدیریت کیفیت جامع در بخش عمومی ط ۳۸
جدول۲-۱۲- عناصر خدمت با کیفیت برتر ۴۱
جدول ۲-۱۳- دیدگاه صاحبنظران در باره وفاداری به خدمت ۵۷
جدول ۲-۱۴- جدول نوآوری ها در مدل اسکمپر ۸۲
جدول ۲-۱۵- عناوین شاخص های ملی رضایت مشتری در کشورها همراه با سال ابداع آن ۸۳
جدول ۲-۱۶- شاخص های مدل ACSI 85
جدول ۲-۱۷- شاخص ها و عوامل مدل ECSI 86
جدول ۲-۱۸- مقایسه مدل های مختلف رضایت مشتری ۸۸
جدول ۲-۱۹- مقایسه شاخص رضایت مشتری در کشورهای مختلف ۸۸
جدول ۳- ۱- تعداد سؤالات متغیرها ۱۰۴
جدول ۳- ۲- پایایی متغیرهای تحقیق ۱۰۵
جدول ۴- ۱- توصیف متغیر جنسیت پاسخ دهندگان ۱۰۸
جدول ۴-۲- توصیف متغیر تحصیلات پاسخ دهندگان ۱۰۹
جدول ۴- ۳- توصیف متغیر شغل پاسخ دهندگان ۱۱۰
جدول ۴-۴- توصیف متغیر میزان درآمد پاسخ دهندگان ۱۱۰
جدول ۴-۵- توصیف متغیر وفاداری مشتریان ۱۱۱
جدول ۴-۶- توصیف متغیر رضایت مشتریان ۱۱۲

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.