رابطه بین کیفیت خدمات و وفاداری با توجه به نقش میانجی رضایتمندی ارباب …

0 Comments

جدول ۴-۷- توصیف متغیر کیفیت خدمات ۱۱۲
جدول ۴-۸- توصیف متغیر عوامل ملموس ۱۱۳
جدول ۴-۹- توصیف متغیر اعتبار ۱۱۴
جدول ۴-۱۰- توصیف متغیر پاسخگویی ۱۱۴
جدول ۴-۱۱- توصیف متغیر قابلیت اطمینان ۱۱۵
جدول ۴-۱۲- توصیف متغیر همدلی ۱۱۶
جدول ۴-۱۳- شاخص های معنی داری و برازش مدل ۱۱۸
فهرست نمودار
عنوان صفحه
نمودار ۲-۱- کیفیت خدمات درک شده ۱۴
نمودار ۲-۲-کنترل فرایند خدمات ۱۵
نمودار ۲-۳- هرم واژگون ۱۹
نمودار ۲-۴- مدل تحلیلی شکاف خدمات ۲۱
نمودار ۲-۵- مدل تحلیلی شکاف خدماتی ۲۴
نمودار ۲-۶- مدل سلسله مراتبی کیفیت خدمات ۲۵
نمودار ۲-۷- مدل تحلیل شکاف های هفتگانه کیفیت خدمات ۲۶
نمودار ۲-۸ – مدل وفاداری ۵۰
نمودار ۲-۹- رابطه رضایت و رفتار خرید ۵۴
نمودار۲-۱۰- رابطه رضایت و وفاداری ۵۵
نمودار۲-۱۱- رابطه بین رضایت و وفاداری ۵۶
نمودار۲-۱۲- مدل کلی رابطه رضایت کلی، رضایت از معامله ویژه و وفاداری نگرشی ۵۹
نمودار۲-۱۳- مدل رابطه جزئی رضایت از معامله ویزه، رضایت کلی، وفاداری نگرشی ۵۹
نمودار۲-۱۴- مدل رابطه تعدیل شده رضایت از معامله ویژه رضایت کلی، وفاداری نگرشی ۵۹
نمودار ۲-۱۵- اثر سازگاری و رابطۀ رضایت – وفا داری ۶۰
نمودار ۲-۱۶- مدل کانو ۸۰
نمودار ۲-۱۷- ساختار کلان مدل شاخص رضایت مشتری در کشور سوئد ۸۱
نمودار ۲-۱۸- مدل کلی ACSI 84
نمودار ۲-۱۹- مدل شاخص رضایت مشتری در اروپا (ECSI) 85
نمودار ۲-۲۰- بخشی از مدل شاخص رضایت مشتری در سوئیس ۸۷
نمودار ۲-۲۱- مدل شاخص رضایت مشتری در مالزی ۸۷
نمودار۲-۲۲- مدل مفهومی پژوهش ۱۰۰
نمودار ۴-۱- نمودار ستونی جنسیت پاسخ دهندگان ۱۰۸
نمودار ۴-۲- نمودار ستونی تحصیلات پاسخ دهندگان ۱۰۹
نمودار ۴-۳- نمودار ستونی شغل پاسخ دهندگان ۱۱۰
نمودار ۴-۴- نمودار ستونی میزان درآمد پاسخ دهندگان ۱۱۱
نمودار ۴-۵- هیستوگرام متغیر وفاداری مشتریان ۱۱۱
نمودار ۴-۶- هیستوگرام متغیر رضایت مشتریان ۱۱۲