رشته مدیریت-دانلود پایان نامه : بانکداری الکترونیک

معادل (2/68) درصد می باشند.

وضعیت اشتغال مشتریان
اطلاعات بدست آمده مربوط به وضعیت اشتغال مشتریان دراین پژوهش، در جدول (4-9) آورده شده است.
جدول (4-9) توزیع فراوانی پاسخ ها و درصد بر اساس وضعیت اشتغال مشتریان
اشتغال
فراوانی
درصد
شاغل
174
3/45
بازنشسته
120
2/31
دانشجو یا محصل
57
8/14
خانه دار
26
8/6
بیکار
7
8/1
مجموع
384
100
همانطور که از جدول (4-9) مشخص است بیشتر مشتریان شاغل (174 نفر) و افراد بیکار دارای کمترین تعداد می باشند (7 نفر). نکته جالب توجه اینست که تعداد مشتریان بازنشسته در بانک رفاه به علت پرداخت حقوق و مزایای آنان از طرف سازمان تأمین اجتماعی با (نفر120) دارای رتبه دوم در مورد وضعیت اشتغال مشتریان می باشند.
بخش اشتغال مشتریان
اطلاعات بدست آمده مربوط به بخش اشتغال مشتریان در این پژوهش، در جدول (4-10) آورده شده است.
جدول (4-10) توزیع فراوانی پاسخ ها و درصد بر اساس بخش اشتغال مشتریان
بخش اشتغال
فراوانی
درصد
دولتی
107
5/36
خصوصی
171
3/58
تعاونی
15
2/5
مجموع

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

293
100
چنانچه از جدول (4-10) مشخص است مشتریان بخش خصوصی بیشترین فراوانی را با (171نفر) به خود اختصاص داده اند و بخش تعاونی کمترین میزان را با (15 نفر) به خود اختصاص داده است.
حساب داشتن در بانک رفاه
اطلاعات بدست آمده مربوط به داشتن حساب مشتریان در بانک رفاه در این پژوهش، در جدول (4-11) آورده شده است.
جدول (4-11) توزیع فراوانی پاسخ ها و درصد بر اساس حساب داشتن در بانک رفاه
حساب داشتن در بانک رفاه
فراوانی
درصد
بلی
236
5/61
خیر
148
5/38
مجموع
384
100
همانطور که از جدول (4-11) مشخص است اکثر مشتریان (236 نفر) در بانک رفاه حساب دارند.
نوع حساب مشتریان
اطلاعات بدست آمده مربوط به نوع حساب مشتریان در بانک رفاه در این پژوهش،
در جدول (4-12) آورده شده است.
جدول (4-12) توزیع فراوانی پاسخ ها و درصد بر اساس نوع حساب مشتریان
نوع حساب
فراوانی
درصد
حساب جاری
29
7/12
پس اندازقرض الحسنه
113
4/45
سپرده گذاری کوتاه مدت
31
3/13
کسانی که دارای دو حساب اند
46
4/20
کسانی که دارای سه حساب اند
13
2/6
کسانی که دارای چهار حساب اند
4
1/2
مجموع
236
100
همانگونه که در جدول (4-12) مشاهده می گردد، بیشترین نوع حساب مربوط به حساب پس انداز
قرض الحسنه با تعداد (113) می باشد.
مدت زمان داشتن حساب در بانک رفاه
اطلاعات بدست آمده مربوط به مدت حساب مشتریان در بانک رفاه در این پژوهش، در جدول (4-13) آورده شده است.
جدول (4-13) توزیع فراوانی پاسخ ها و درصد بر اساس مدت زمان داشتن حساب در بانک رفاه
مدت زمان داشتن حساب در بانک رفاه
فراوانی
درصد
کمتر از 3 سال
54
3/22
3تا کمتر از 6 سال
62
6/25
6تا کمتر از9 سال
70
9/28
9 سال و بیشتر
56
1/23
مجموع
236
100
چنانچه از جدول (4-13) نمایان است مشتریانی که دارای مدت حساب 6تا کمتر از 9 سال هستند (70 نفر) و دارای بیشترین فراوانی و تعداد مشتریانی که دارای مدت حساب کمتر از 3 سال با (52 نفر) دارای کمترین فراوانی می باشد.
دریافت حقوق و مزایای مشتریان از بانک رفاه
اطلاعات بدست آمده مربوط به دریافت حقوق و مزایای مشتریان از بانک رفاه در این پژوهش، در جدول (4-14) آورده شده است.
جدول (4-14) توزیع فراوانی پاسخ ها و درصد بر اساس دریافت حقوق و مزایای مشتریان
دریافت حقوق از سازمان تأمین اجتماعی
فراوانی
درصد
بلی
146
38
خیر
238
62
مجموع
384
100
همانطور که از جدول (4-14) مشخص است اکثر مشتریان (238 نفر) از بانک رفاه حقوق و مزایا دریافت نمی کنند.
4-3 توصیف داده های حاصل از پرسشنامه مدیران

در این قسمت با استفاده از جدول های (4-15) الی (4-19) توزیع پاسخ های داده شده مدیران به گویه های پرسشنامه آورده شده و در ادامه به توصیف آنها پرداخته شده است.
گویه های شماره 1 الی شماره 7 که توزیع پاسخ آنها در جدول (4-15) آورده شده است، عوامل خدماتی را از دید مدیران اندازه گیری می کند.
جدول(4-15) توزیع فراوانی و درصد پاسخ به گویه های مربوط به عوامل خدماتی
سؤال
گویه ها
خیلی زیاد
زیاد
تاحدودی
کم
خیلی کم
میانگین
1
طرح های مناسب سپرده گذاری
فراوانی
11
19
8
2
0
98/3
درصد
5/27
5/47
20
5
0
2
طرح های مناسب پرداخت تسهیلات
فراوانی
14
13
6
7
0
85/3
درصد
35
5/32
15
5/17
0
3
شیوه های ارائه خدمات بانکداری الکترونیک
فراوانی
14
10
9
4
3
7/3
درصد
35
25
5/22
10
5/7
4
مناسب بودن زمان انتظار دریافت تسهیلات
فراوانی
11
15
10
3
1
8/3
درصد
5/27
5/37
25
5/7
5/2
5
سرعت ارائه خدمات به سپرده گذاران
فراوانی
11
16
11
2
0
9/3
درصد
5/27
40
5/27
5
0
6
مناسب بودن خدمات بانکداری الکترونیکی
فراوانی
12
12
8
6
2
65/3
درصد
30
30
20
15
5
7
مهارت های تخصصی کارکنان
فراوانی
7
28
5
0
0
05/4
درصد
5/17
70
5/12
0
0
چنانچه از جدول فوق مشخص است، از دیدگاه مدیران بانک عوامل خدماتی اهمیت بالای داشته است. مدیران بانک به گویه شماره 7 بیشترین اهمیت و گویه شماره 6را کمترین ارزیابی نموده اند. نکته جالب توجه این است که هیچ کدام از مدیران گزینه خیلی کم را در گویه های شماره 5،2،1 و7 اعمال ننمودند.
جدول (4-16) توزیع پاسخ گویه های 8 الی 13 پرسشنامه
گویه های شماره 8 الی شماره13 که توزیع پاسخ آنها در جدول (4-16) آورده شده است، عوامل مالی را از دید مدیران نشان می دهد.
جدول(4-16) توزیع فراوانی و درصد پاسخ به گویه های مربوط به عوامل مالی
سؤال
گویه ها
خیلی زیاد
زیاد
تاحدودی
کم
خیلی کم
میانگین
8
نرخ تسهیلات پرداخت شده به مشتریان
فراوانی
10
9
15
4
2
52/3
درصد
25
5/22
5/37
10
5
9
میزان تسهیلات پرداختی به مشتریان
فراوانی
4
16
13
7
0
42/3
درصد
10
40
5/32
5/17
0
10
نرخ سود پرداختی به سپرده ها
فراوانی
12
14
8
6
0
8/3
درصد
30
35
20
15
0
11
مبلغ جوائز پرداختی به سپرده گذاران قرض الحسنه
فراوانی
5
10
16
5
4
18/3
درصد
5/12
25
40
5/12
10
12

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *