رشته مدیریت-دانلود پایان نامه : تحلیل واریانس

انجام شده و مباحث نظری در رابطه با جذب سپرده ها، از طریق مطالعه و بررسی اطلاعات منتشر شده از سوی سیستم بانکی کشور و نیز مجلات و کتب وپایگاه های اینترنتی و … اطلاعات لازم جمع آوری می گردد. اما جهت بررسییافته های حاصل از سؤالات پرسشنامه هایی که با نظر کارشناسان فن تنظیم شده و بین مدیران و مشتریان بانک توزیع شده از روش توصیفی-پیمایشی استفاده گردیده است.بنابراین روش تحقیق حاضر توصیفی-پیمایشی است.
پرسشنامه مدیران و مشتریان بانک تنها در بخش مشخصات فردی تفاوت دارد و همه گویه ها یکسان طراحی گردیده است. به طور کلی هر دو پرسشنامه مدیران و مشتریان شامل دو قسمت: مشخصات فردی و بخش گویه ها است. پرسشنامه مشتمل بر(26) گویه برای مشتریان مدیران شعب بانک است؛ همچنین گویه ها بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت1 به صورت خیلی زیاد(5)، زیاد(4)، تاحدودی(3)، کم (2)، خیلی کم(1)، تنظیم شده است. توزیع تعداد گویه ها در این پرسشنامه به شرح جدول 3-3 می باشد.
جدول (3-1) توزیع فراوانی گویه های پرسشنامه

مولفه ها
شماره گویه ها
عوامل خدماتی
از گویه 1 تا گویه 7
عوامل مالی
از گویه 8 تا گویه 13
عوامل ارتباطی وانسانی
از گویه 14 تا گویه 19
عوامل و شرایط فیزیکی
از گویه 20 تا گویه 23
عوامل وابستگی سازمانی
از گویه 24 تا گویه 26
3-7- روایی1 و پایایی2 ابزار
3-7-1- روایی
«منظور از روایی این است که مقیاس ها و محتوای ابزار یا سوالات مندرج در ابزار دقیقا متغیرها و موضوع مورد مطالعه را بسنجد. یعنی اینکه هم داده های گرد آوری شده از طریق ابزار مازاد بر نیاز محقق نباشد و هم اینکه بخشی از داده های مورد نیاز در رابطه با سنجش متغیرها در محتوی ابزار حذف نشده باشد یا به عبارت دیگر، عین واقعیت را بخوبی نشان دهد»(حافظ نیا،1377،ص155).
صاحب نظران روایی را به شکل های مختلفی آورده اند که از بین آنها می توان گفت پرسشنامه های حاضر(در پیوست شماره ب و ج) دارای روایی محتوایی3 و روایی نمادی4 (ظاهری یا صوری) می باشد.
– در روایی محتوایی که به آن اعتبار منطقی5 نیز گفته می شود عنوان شده است که اگر ابزار یا روش جمع آوری داده ها همه ابعاد و محتواهای متغیر یا مفهوم مورد نظر را در برگرفت، دارای اعتبار محتوا بوده و درغیر این صورت فاقد اعتبار محتوا است(میرزایی،1388).
– روایی نمادی به قدرت وکشش ظاهری یا صوری ابزار یا شیوه جمع آوری داده ها مربوط می شود و زمانی حاصل می شود که حتی افراد غیر متخصص از جمله طراح ابزار و آزمودنی های مورد بررسی تشخیص بدهند که آن برای سنجش ویژگی یا خصیصه مورد نظرمتناسب است(میرزایی،1388). بدین منظور پرسشنامه حاضر مورد تأیید اساتید راهنما و مشاور و (3 )نفر از اساتید رشته مدیریت و همچنین (4) نفر از کارشناسان بانک قرار گرفت و روایی محتوای آن مثبت ارزیابی گردید .
3-7-2- پایایی
منظور از پایایی این است که اگر یک وسیله اندازه گیری که برای سنجش متغیر و صفتی ساخته شده است در شرایط مشابه ودر زمان یا مکان دیگر مورد استفاده قرار گیرد، نتایج مشابهی از آن حاصل شود.
(حافظ نیا،1383).
برای اثبات پایایی این پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ6 که یکی از روش های سنجش پایایی همسانی درونی7 است استفاده شد. که بدین منظور تعداد70 پرسشنامه بصورت آزمایشی توزیع شد (30) عدد پرسشنامه مدیران و (40 )عدد پرسشنامه مشتریان بانک وآلفای بدست آمده برای این پرسشنامه در جامعه اول 85/0 و در جامعه دوم 825/0 می باشد. لازم به ذکر است که هرچه آلفا به(1)نزدیک تر باشد، نشانگر همسانی درونی بالاتری است و معمولا آلفای حداقل70 /0 قابل قبول است (میرزایی،1388).
جدول (3-2) توزیع آلفای کرونباخ بدست آمده برای پرسشنامه در دو جامعه
جامعه
تعداد پرسشنامه توزیع شده
تعداد گویه ها
آلفای کرونباخ
مدیران شعب بانک رفاه شهر اصفهان دولتی
30
30
85/0
مشتریان بانک رفاه
40
32
825/0

جدول( 3-3 )توزیع آلفای کرونباخ بدست آمده برای مولفه های جذب منابع در دو جامعه
مولفه ها
ضریب آلفای کرونباخ مدیران
ضریب آلفای کرونباخ مشتریان
عوامل خدماتی
92 /0
85/0
عوامل مالی
87 /0
88/0
عوامل ارتباطی وانسانی
78 /0
78/0
عوامل و شرایط فیزیکی
90 /0
79/0
عوامل وابستگی سازمانی
93/0
88/0
3-8- روش گردآوری اطلاعات
پس از مراجعه به تمامی شعب بانک رفاه شهر اصفهان، پرسشنامه مدیران به همراه یک نامه که با مساعدت اداره امور شعب بانک رفاه استان اصفهان تهیه و تنظیم گردید، به هر یک از شعب بانک رفاه شهر اصفهان تحویل داده شد، که در آن از مدیریت شعبه درخواست شده بود که پرسشنامه را با دقت مطالعه و سپس پاسخ دهند. در ضمن در هر یک از شعب بانک رفاه شهر اصفهان، به طور مساوی اقدام به توزیع و جمع آوری پرسشنامه مشتریان گردید.سپس با مراجعه مجدد به هر یک از شعب بانک، اقدام به جمع آوری پرسشنامه مدیران گردید که این مرحله 6 روز به طول انجامید
3-9- روش های تجزیه وتحلیل داده ها
در این پژوهش، تجزیه وتحلیل داده ها به صورت آمار توصیفی و با استفاده از شاخص های آماری مانند فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار، برای توصیف و استخراج نتایج استفاده می شود. در ضمن، به خاطر عدم استفاده از نمونه گیری، از مدیران بانک رفاه شهر اصفهان دراین تحقیق فقط از آمار توصیفی استفاده شده است. در سطح آمار استنباطی برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار spss 1 استفاده شده است که عبارتند از:
الف- آزمون t تک متغیره2
از این آزمون برای تجزیه وتحلیل گویه های پرسشنامه جهت تأیید یا رد هر یک از گویه ها اصلی استفاده می شود و از طریق آن میزان عوامل مژثر بر جذب منابع را مشخص می نماید. پیش شرط استفاده از آزمون t ، نرمال بودن توزیع نمونه است. با توجه به قضیه حد مرکزی و این استدلال که حتی اگر جامعه ای دارای توزیع نرمال نباشد چنانچه نمونه بزرگتر از30 عدد باشد عموماً توزیع نمونه، نرمال محسوب می شود. بنابراین جامعه مشتریان بانک از توزیع نرمال برخوردار است(نو فرستی،1369).
ب- آزمون تحلیل واریانس یک طرفه3
هدف از تحلیل یک متغیری، مقایسه دو یا بیش از میانگین می باشد تا مشخص شود که تفاوت های مشاهده شده بین میانگین های حاصل عامل شانس است یا تأثیر عمل آزمایشی، به این روش که میانگین های دو یا بیش از دو سطح یک متغیر مستقل را با یکدیگر مقایسه می کند تحلیل واریانس یک متغیری گفته می شود. (شیولسون4،1368).
ج- آزمون t مستقل5
از این آزمون برای بررسی و تجزیه وتحلیل نظرات مشتریان بر حسب ویژگی های جمعیت شناختی نظیر جنسیت(مرد و زن)، وضعیت تأهل (مجرد و متأهل)و …. جهت معنی دار بودن و یا معنی دار نبودن نظرات مشتریان استفاده خواهد شد(سرمد و همکاران،1376).
د- آزمون توکی6
از آزمون تفاوت معنی دار حقیق توکی جهت مقایسه تمام حالت های ممکن یک به یک میانگین ها در سطح معنی دار(α) استفاده می شود. آزمون توکی از آزمون شفه قوی تربوده و از آن نباید جهت آزمایش مقایسه های ترکیبی(مقایسه های شامل از بیش دو میانگین) استفاده نمود(شیولسون،1368).
ه- آزمون رتبه بندی فریدمن 1
از این آزمون برای بررسی جهت تعیین وجود تفاوت در متغیر رتبه ای درگروه های وابسته به یکدیگر استفاده می شود. پیش شرط استفاده از این آزمون رتبه ای بودن متغیر تحت مطالعه می باشد.
(افشین نیا،1384)
3-10- خلاصه و جمع بندی
در این فصل ابتدا روش تحقیق که از نوع کتابخانه ای و روش آن توصیفی_ پیمایشی است مورد بررسی قرار گرفت.جامعه آماری این پژوهش در برگیرنده مدیران و مشتریان شعب بانک رفاه شهر اصفهان می باشد و به دلیل حجم محدود جامعه مدیران، اطلاعات مورد نیازاین گروه از طریق سرشماری جمع آوری می شود و همچنین از جامعه مشتریان به وسیله جدول کرجسی و مورگان تعداد 384 نفر به صورت نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند.
در ادامه جهت جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه مجزا برای مدیران و مشتریان استفاده می شود. این پرسشنامه ها بر اساس مبانی نظری و بصورت طیف لیکرت و پنج گزینه ای طراحی شده است. روایی محتوای پرسشنامه ها از نظر اساتید و متخصصان و کارشناسان مثبت ارزیابی گردید.سپس اعتبار پرسشنامه ها نیز با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه شد.این ضریب برای پرسشنامه مدیران 85/0 و همین ضریب برای پرسشنامه مشتریان 825/0 بدست آمد. تجزیه و تحلیل اطلاعات، با استفاده از نرم افزار spss صورت می گیرد.
به علت عدم استفاده از نمونه گیری در جامعه اول پژوهش(مدیران شعب بانک رفاه شهر اصفهان) به آمار توصیفی بسنده می شود و با استفاده از روش های آماری استنباطی سؤال های تحقیق در جامعه دوم (مشتریان بانک) مورد آزمون قرار گرفت. این آزمون های آماری شامل آزمون t تک متغیره و آزمون تحلیل واریانس یک طرفه، آزمون t مستقل،آزمون توکی و همچنین آزمون رتبه ای فریدمن می باشد.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- مقدمه

در این فصل ابتدایافته های توصیفی وجمعیت شناختی، همراه با جدول و نمودار ارائه می شود .در ابتدای فصلیافته های جمعیت شناختی و مشخصات داده های جمع آوری شده از نمونه تحقیق با استفاده از شاخصهای آمار توصیفی بیان می شود. پس از آن بهیافته های استنباطی یعنی به آزمایش تک تک فرضیه ها پرداخته می شود.
4-2- تجزیه وتحلیل سوالات جمعیت شناختی
در این قسمت اطلاعات بدست آمده از پرسشنامه مربوط به ویژگی های جمعیت شناختی مدیران شعب بانک رفاه شامل جنسیت، سن، تحصیلات و سابقه کار آنها در جدول های (4-1) تا (4-4) آورده شده است. در ادامه اطلاعات بدست آمده از پرسشنامه مربوط به ویژگی های جمعیت شناختی مشتریان بانک رفاه شامل جنسیت، سن، تحصیلات ،وضعیت تأهل، وضعیت اشتغال، بخش فعالیت شغلی، داشتن حساب در بانک رفاه ، نوع حساب، مدت حساب و دریافت حقوق و مزایا از بانک رفاه درجدول های (4-5) تا (4-14) آورده شده است. در آخر نیز به تجزیه وتحلیل آنها پرداخته شده است.
4-2-1- تجزیه وتحلیل سوالات جمعیت شناختی مدیران
جنسیت مدیران
اطلاعات بدست آمده مربوط به جنسیت مدیران در این پژوهش، در جدول (4-1) آورده شده است.
جدول (4-1) توزیع فراوانی پاسخ ها و درصد بر اساس جنسیت مدیران
جنس
فراوانی
درصد
مرد
38
95
زن
2
5
مجموع
40
100
جدول (4-1) نشان می دهد که از (40) نفر افراد پاسخگو در این قسمت از پژوهش (38) نفر مرد که تقریباً معادل (95) درصد و (2) نفر زن که تقریبا معادل (5) درصد می باشند. در شکل (4-1) همین یافته ها به صورتی دیگر در نمورار نشان داده شده است.
ملاحظه: باتوجه به این که در این پژوهش از جامعه مدیران و مشتریان بانک رفاه نمونه گیری شده برای جلوگیری از پیچیدگی متن و ساده نوشتن از عبارت مدیران و مشتریان استفاده می شود که منظور همان نمونه کلیه مدیران بانک رفاه شهر اصفهان و جامعه مشتریان بانک رفاه شهر اصفهان است.
سن مدیران
اطلاعات بدست آمده مربوط به سن مدیران در این پژوهش، در جدول (4-2) آورده شده است.
جدول (4-2) توزیع فراوانی پاسخ ها و درصد بر اساس سن مدیران
سن
فراوانی
درصد
کمتر از 30سال
0
0
30 تا کمتراز40
24
60
40 تا کمتراز50
16
40
50سال و بیشتر
0
0
مجموع
40
100
همانطور که از جدول (4-2) مشخص است هیچ یک از مدیران در طبقه کمتر از 30 سال و50 سال یا بیشتر قرار نگرفتند و بیشتر مدیران دارای سن30 تا کمتراز40 سال (24 نفر) می باشند.
تحصیلات مدیران
اطلاعات بدست آمده مربوط به تحصیلات مدیران در این پژوهش، مطابق جدول (4-3) می باشد.
جدول (4-3) توزیع فراوانی پاسخ ها و درصد بر اساس تحصیلات مدیران
تحصیلات
فراوانی
درصد
دیپلم
10
25
کاردانی
2
5
کارشناسی
22
55
کارشناسی ارشد و بالاتر
6
15
مجموع
40
100
همانطور که از جدول (4-3) مشخص است بیشتر مدیران دارای مدرک تحصیلی کارشناسی (22 نفر) و مدیران دارای مدرک کاردانی دارای کمترین تعداد (2 نفر) می باشند. نکته جالب توجه این است که تعداد مدیران دارای مدرک دیپلم از مدیران دارای مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر بیشتر است.
سابقه خدمتی مدیران
اطلاعات بدست آمده مربوط به سابقه کاری مدیران در این پژوهش، در جدول (4-4) آورده شده است.
جدول (4-4) توزیع فراوانی پاسخ ها و درصد بر اساس سابقه کاری مدیران
سابقه خدمتی
فراوانی
درصد
6تا کمتر از 12 سال
12
30
12تا کمتر از18 سال
13
5/32
18تا کمتر از 24 سال
13
5/32
24سال و بیشتر
2
5
مجموع
40
100
لازم به ذکر است که هیچ کدام از مدیران در طبقه کمتر از 6 سال قرار نداشتند. چنان که از جدول (4-4) مشخص است، بیشتر مدیران دارای سابقه کار 6 تا کمتر از 24 سال هستند(38 نفر) و تعداد مدیران با سابقه 24 سال و بیشتر به تعداد (2 نفر) می باشد.
4-2-2- تجزیه وتحلیل سوالات جمعیت شناختی مشتریان
جنسیت مشتریان
اطلاعات بدست آمده مربوط به جنسیت مشتریان در این پژوهش، در جدول (4-5) آورده شده است.
جدول (4-5) توزیع فراوانی پاسخ ها و درصد بر اساس جنسیت مشتریان
جنس
فراوانی
درصد
مرد
303
9/78
زن
81
1/21
مجموع
384

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

100
جدول (4-5) نشان می دهد که از (384) نفر افراد پاسخگو در این پژوهش (303) نفر مرد که تقریباً معادل 9/78 درصد و(81) نفر زن که تقریباً معادل (1/21) درصد می باشند.
سن مشتریان
اطلاعات بدست آمده مربوط به سن مشتریان در این پژوهش، در جدول (4-6) آورده شده است.
جدول (4-6) توزیع فراوانی پاسخ ها و درصد بر اساس سن مشتریان
سن
فراوانی
درصد
کمتر از 20سال
28
7
20 تا کمتراز30
93
24
30 تا کمتراز40
83
22
40 تا کمتراز50
132
34
50سال و بیشتر
48
13
مجموع
384
100
همانطور که از جدول (4-6) مشخص است مشتریانی که دارای سن40 تا کمتراز50 سال(132نفر) می باشند دارای بیشترین تعداد می باشند .
تحصیلات مشتریان
اطلاعات بدست آمده مربوط به تحصیلات مدیران ومشتریان در این پژوهش، مطابق جدول (4-7) می باشد.
جدول (3-7) توزیع فراوانی پاسخ ها و درصد بر اساس تحصیلات مشتریان
تحصیلات
فراوانی
درصد
بیسواد
3
8/0
ابتدایی
41
7/10
راهنمایی
67
4/17
دیپلم
144
5/37
کاردانی یا کارشناسی
113
4/29
کارشناسی ارشد و بالاتر
16
2/4
مجموع
384
100
همانطور که از جدول (4-7) مشخص است ، سطح تحصیلات بیشترمشتریان دارای مدرک دیپلم (144نفر) و کمترین آن بیسواد (3نفر) می باشند.

وضعیت تأهل مشتریان
اطلاعات بدست آمده مربوط به وضعیت تأهل مشتریان در این پژوهش، در جدول (4-8) آورده شده است.
جدول (4-8) توزیع فراوانی پاسخ ها و درصد بر اساس وضعیت تأهل مشتریان
تأهل
فراوانی
درصد
مجرد
122
8/31
متأهل
262
2/68
مجموع
384
100
جدول (4-8) نشان می دهد که در جامعه دوم یعنی مشتریان بانک، تعداد مجردها معادل (8/31) درصد و متأهلین

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *