رفتار شهروندی

و رویه ای در رتبه چهارم قرار داشت.
گاتمن و همکاران در سال 2012 تحقیقی تحت عنوان رابطه تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در کشور نپال انجام دادند. نمونه آماری این تحقیق شامل 273 پرستار چینی از 12 بیمارستان بود. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بود و برای تجزیه و تحلیل آماری ازروش های آمار توصیفی(میانگین و انحراف استاندارد) و آمار استنباطی(همبستگی ساده) استفاده شد. نتایج نشان داد که به طور کلی بین تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی ارتباط معناداری وجود دارد بهویژه ارتباط مثبت بیشتری بین رفتار شهروندی سازمانی با تعهد هنجاری و عاطفی مشاهده شد.
ارکوتلو در سال 2011 تحقیقی تحت عنوان نقش میانجیگری فرهنگ سازمانی در رابطه بین عدالت سازمانی و رفتارهای شهروندی سازمانی انجام دادند.هدف این مقاله بررسی این مورد است که آیا فرهنگ سازمانی، رابطه بین عدالت سازمانی و رفتارهای شهروندی سازمانی را تحت تاثیر قرار میدهد. دادهها از 618 استاد در 10 دانشگاه ترکیه به طور تصادفی جمعآوری شد. نتایج رگرسیون سلسله مراتبی چندگانه، نقش میانجیگری فرهنگ سازمانی دررابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و عدالت سازمانی را تائید نمود. همانطور که فرض شد، نتایج نشان داد که هرچه احترام به مردم بیشتر باشد، رابطه عدالت تعاملی و رفتارهای شهروندی سازمانی قویتر خواهد بود و هرچه تیمگرایی بیشتر باشد، رابطهی بین عدالت توزیعی و رویهای و رفتارهای شهروندی سازمانی ضعیفتر خواهد بود.
ژنگ و همکاران در سال 2011 در تحقیقی تحت عنوان فرایند ارزیابی عملکرد و رفتار شهروندی سازمانی به موضوعاتی از قبیل ارزیابی عملکرد، رفتار شهروندی سازمانی،تعهد عاطفی، نظریههای تبادل اجتماعی، مدیریت ادراک، رفتار کارکنان پرداختند. در این تحقیق از متغیر تعهد عاطفی و نرخ پاداش به عنوان متغیرهای میانجی استفاده شد. نمونه شامل طیف گستردهای از کارکنان شرکتهای واقع در شهرهای مختلف چین بود. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بود که در مجموع 953 پرسشنامه پخش شد و 777 پرسشنامه معتبر در تجزیه و تحلیل نهایی استفاده گردید. یافتهها نشان داد که رابطه بین فرایند ارزیابی عملکرد و رفتار شهروندی سازمانی به طور نسبی از طریق تعهد عاطفی میانجیگری میشود و نرخ ارتباط پاداش بهطور مستقیم ارتباط بین فرایند ارزیابی عملکرد و رفتار شهروندی سازمانی را تقویت میکند در حالی که رابطه بین فرایند ارزیابی و تعهد عاطفی را تضعیف می نماید
اوپلاتکا در سال 2009 تحقیقی تحت عنوان رفتار شهروندی سازمانی در آموزش و نتایج آن برای معلمان، دانشآموزان و مدرسه در مدارس هند انجام داد. نمونه آماری تحقیق شامل 500 معلم ابتدایی و راهنمایی در محدوده سنی 28 تا 64 سال با سابقه کار بین 8 تا 28 سال بود. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه و مصاحبه باز بود. نتایج نشان داد که عملکرد فعالیتهای فرانقشی(رفتار شهروندی) بدون اجبار و بدون پاداش در آموزش توسط معلمانی که این کارها را انجام میدهند، بر خودشان(بهعنوان مثال حس خودشکوفایی،سطح بالاتر رضایت شغلی)، دانشآموزانشان(مثل موفقیتهای بیشتر دانشآموزان) و تمام مدرسه(مثل نظم و تصویر اصلاح شده مدرسه) تأثیری داشته. همچنین یافتهها نشان داد که معلمان مجموعه گستردهای از رفتار شهروندی سازمانی شامل آموزش مبتکرانه، ارزیابی جامع از موفقیتها، آموزش متناسب با دانش آموز، تدریس در طول تعطیلات بدون دستمزد اضافی، کمک به دانش آموزان در زمان غیر حضور در مدرسه، ایجاد وابستگی شخصی به دانشاموزان و کمک به معلمان را از خود به نمایش میگذارند.
با توجه به نتایج بدست آمده از سوابق تحقیقات مشابه میتوان عنوان نمود که تمامی ابعاد عدالت سازمانی( رویهای، تعاملی و توزیعی) با رفتار شهروندی سازمانی رابطه مثبت و معناداری دارند و در اکثر تحقیقات بدست آمده شدت ارتباط بین عدالت تعاملی با رفتار شهروندی سازمانی نسبت به دو مولفه دیگر عدالت سازمانی بیشتر است. بطور کلی میتوان نتیجه گرفت که ﻫﺮ ﭼﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﺜﺒﺖﺗﺮی از ﻋﺪاﻟﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ در ذﻫﻦ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﺎﺷﺪ، رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.  
فصل سوم
روش اجرای تحقیق

3-1) مقدمه
برخی را عقیده بر آن است که علم همان روش است. در هر حال میتوان به خوبی پذیرفت که هیچ علمی فاقد روش نیست و دستاوردهای هر تحقیق علمی به همان نسبت حائز ارزشاند که باروش های درست اخذ شده باشد. دکارت در اثرش “گفتار در روش” ، روش را راهی میداند که برای دستیابی به حقیقت در علوم باید پیمود. در عرف، روش را مجموعهشیوه ها و تدابیری دانستهاند که برای شناخت و برکناری لغزش بهکار میرود. دستیابی به هدفهای علم یا شناخت علمی میسر نخواهد بود، مگر زمانی که با روششناسی درست صورت پذیرد. به عبارت دیگر تحقیق از حیث روش است که اعتبار مییابد، نه موضوع تحقیق. پژوهشگر باید توجه داشته باشد که اعتبار دستاوردهای تحقیق به شدت تحت تأثیر روشی است که برای تحقیق خود برگزیده است(خاکی؛155:1388).از اصطلاح روش تحقیق معانی خاص و متمایزی در متون علمی استنباط میشود. بهترین تعریفی که با آنچه مد نظر ما است مطابقت میکند چنین است”روش تحقیق مجموعهای از قواعد، ابزار وراه های معتبر(قابل اطمینان) و نظام یافته برای بررسی واقعیتها، کشف مجهولات و دستیابی به مشکلات است”. به صورت کاملتر روش تحقیق علمی نیز به این صورت تعریف میشود: کلیه وسایل و مراجع جمعآوری سیستماتیک اطلاعات و تجزیه و تحلیل منطقی آنها برای دستیابی به یک هدف معین که این هدف کشف واقیعت است(خاکی؛201:1388). به کارگیری فنون پایهای آمار در بررسی صحت و سقم فرضیات، یکی دیگر از جنبههای کاربرد این علم در گستره مدیریت است. محقق مدیریتی، امروزه بسیاری از فرضیات خود را با فنون آماری محک میزند و صحت روابط متغیرهای آن را با رویکرد آماری بررسی میکند. اعتبار و پایایی همه تحقیقهای پرسشنامهای و مصاحبهای با استفاده از فنون آماری سنجیده میشود. ضرورت تصمیمگیری منطقی و اساسی در دنیای متلاطم امروز، اهمیت آمار و فنون را بیش از پیش آشکار کرده و استفاده از آن را اجتناب ناپذیر مینماید(آذر و مومنی؛1383: 3-5). در این فصل از پایاننامه قسمت اساسی فرآیند تحقیق یعنیروش های مورد استفاده در تحقیق جهت بررسی جامعه آماری و تعیینروش های نمونهگیری و حجم نمونه، همچنین روشها و ابزار مورد استفاده جهت گردآوری اطلاعات وروش های تجزیه و تحلیل اطلاعات گردآوری شده پرداخته خواهد شد. همچنین روایی و پایانی ابزار گردآوری اطلاعات (پرسشنامه) نیز موضوع دیگری است که در این فصل به آن پرداخته خواهد شد.
3-2) روش تحقیق
روش تحقیق از روش توصیفی است و هدف آن کاربردی است. تحقیق توصیفی تحقیقی است که به توصیف متغیرها میپردازد و در تحقیق همبستگی هدف اصلی آن است که مشخص شود آیا رابطهای بین متغیرهای کمی وجود دارد. اگر این رابطه وجود دارد اندازه و حد آن چقدر است. تحقیقات کاریردی تحقیقاتی هستند که نظریهها، قانونمندیها، اصول و فنونی که در تحقیقات پایه تدوین میشوند را برای حل مسائل اجرایی و واقعی به کار میگیرند.
3-2-1)جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری عبارت است از مجموعهای از افراد یا واحدهایی که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند (مقیمی؛294:1384). گروه نمونه مجموعه کوچکی از جامعه آماری است مشتمل بر برخی از اعضا که از جامعه آماری انتخاب شده اند. به عبارت دیگر، تعدادی از اعضای جامعه آماری (اما نه همه) که گروه نمونه را تشکیل میدهند(مقیمی؛295:1384). از آنجایی که پژوهش پیرامون تمامی اعضای یک جامعه زمانبر بوده و از نظر هزینه مقرون به صرفه نیست، پژوهشگر ناچار است اقدام به نمونهگیری نماید (مقیمی؛ 294:1384). دلایل استفاده از نمونه به جای جمعآوری دادهها از کل جامعه آماری این است که، عملاً غیر ممکن است که اطلاعات را از هر عضو جمعآوری کنیم یا او را مورد آزمایش قرار دهیم. حتی اگر امکانپذیر هم باشد، به لحاظ زمان، هزینه و سایر مسایل منابع انسانی مقدور نیست. مطالعه یک گروه نمونه بجای کل جامعه آماری، گاهی ممکن است منجر به نتایج معتبرتری شود، بیشتر به خاطر این که خستگی کمتری وجود خواهد داشت و از این رو خطاهای کمتری در جمع آوری اطلاعات پدید میآورد مخصوصاً موقعی که اعضای جامعه آماری بسیار وسیع باشد(سکاران؛297:1389). در تحقیق حاضر جامعه آماری مورد بررسی، کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان گیلان با تعداد 566 نفر است(حوزه شرق 141 نفر، حوزه غرب 125 نفر و حوزه مرکزی 300 نفر). با در نظر گرفتن تعداد کل جامعه آماری و با توجه جدول مورگان تعداد حجم نمونه 234 نفر است که تعداد 260 پرسشنامه با استفاده از روش نمونهبرداری غیراحتمالی در دسترس توزیع شد (حوزه شرق 63، حوزه غرب 57 و حوزه مرکزی 140 پرسشنامه توزیع شد). در نهایت تعداد 236 پرسشنامه از کارکنان جمع آوری شد و اطلاعات مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت.
3-3)روش و ابزار جمعآوری دادهها
روش جمعآوری اطلاعات میدانی است و از ابزار پرسشنامه به شرح زیر استفاده شد
جهت سنجش رفتار شهروندی سازمانی از پرسشنامه مارکوزی و زین(2011) که شامل 27 سوال (4 سوال مربوط به آداب اجتماعی،4 سوال مربوط بهنوع دوستی، 5 سوال مربوط به وجدان کاری، 4 سوال مربوط به هماهنگی متقابل شخصی، 3 سوال مربوط به محافظت از منابع سازمان، 3 سوال مربوط به مولفه جوانمردی و 4 سوال مربوط به نزاکت) و از روش پنج درجهای لیکرت(از 1= کاملاً موافقم تا 5=کاملاً مخالفم) استفاده شده است.
جهت سنجش عدالت سازمانی از پرسشنامه نیهوف و مورمن(1993) که شامل 20 سوال(9 سوال عدالت تعاملی،
6 سوال عدالت رویهای و 5 سوال عدالت توزیعی) و از روش پنج درجهای لیکرت(از 1= کاملاً موافقم تا 5=کاملاً مخالفم) استفاده شده است.
جهت سنجش فرهنگ سازمانی از پرسشنامه اوریلی و مقیمی که شامل 14 سوال(7 سوال جمعگرایی، 7 سوال احترام) و از روش پنج درجهای لیکرت(از 1= کاملاً موافقم تا 5=کاملاً مخالفم) استفاده شده است.
3-4)روایی و پایایی ابزار اندازهگیری
هر آزمونی باید دارای پایایی و روایی باشد تا قابل اعتماد