سطوح رضایت ارباب رجوع

مفهوم رضایت ارباب رجوع از خدمات دستگاه های دولتی در سه سطح کلانی، میانی و خرد قابل طرح است و از عواملی تأثیر می پذیرد که ممکن است ذهنی یا عینی باشند: فایل متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir موجود است.

الف) در سطح کلان، مسایل و متغیرهای کلان محیطی بررسی می شوند. تأثیر عواملی مانند مناسبت دولت- مردم، قوانین ومقررات، متغیرهای سیاسی و اقتصادی، در این حوزه مورد مطالعه قرار می گیرد.

ب) در سطح میانی، عملکرد سازمان ها و کارکردهای اجتماعی آن ها از جمله عوامل تأثیرگذار بر رضایت افراد بوده و این موضوع بررسی می شود که چگونه یک سازمان می تواند بر میزان رضایت ارباب رجوع خود تأثیر گذارد.

ج) در سطح خرد، خصایص شخصیتی و رفتاری کارکنان سازمان ها از یک سو و خصایص شخصیتی و رفتاری خدمت گیرندگان از سوی دیگر، مطرح و بررسی می شود.

اگرچه در واقع، تفکیکی این سطوح مشکل و حتی ناممکن است، اما این گونه تفکیک ها برای دقت در بررسی ها دارای کارکرد مثبت هستند. .(محمدی فر و همکاران،۱۳۹۰،ص۱۲۴)