عدالت سازمانی

کارکنان و گروههاى کارى را افزایش داده، کار تیمى را تشویق کرده، ارتباطات همکارى و کمکهاى بین کارکنان را افزایش، نرخ اشتباهات را کاهش داده و مشارکت و درگیر شدن کارکنان را در مسایل سازمان افزایش میدهد و به طور کلى جو سازمانى، بهبود روحیه، افزایش تعهد سازمانى، رضایت شغلى، کاهش نیات ترک شغل، کاهش غیبت، رفتارهاى مخرب شغلى و نیز با تاثیرگذارى بر بهبود عوامل برون سازمانى همچون رضایت واعتماد مشترى، کیفیت خدمات و… موجب کیفیت عالى در عملکرد شغلى میشود. کلیمنت وواندن برک (2000) بیان میکنند که رفتار شهروندی سازمانی، سازمان را به منابع بیشتری مجهز میکند و نیاز به مکانیزمهای رسمی پرخرج را کاهش میدهد. (هویدا و نادری، 1388).

با توجه به مطالب فوق اهمیت و ضرورت رفتارشهروندی سازمانی عبارتند از:
منابع موجود و در دسترس را افزایش میدهد
نیاز به ساز و کارهاى کنترل رسمى و پر هزینه را مى کاهد.
منجر به افزایش عملکرد شغلى و اثربخشى سازمان میشود.
باعث بهبود وضعیت کشور و رضایت شهروندان میشود.
به بهتر شدن و غنای محیط عمومی کار کمک میکنند و بنابراین بر کل سازمان تاثیری مثبت دارند.
باعث افزایش بهرهوری اداری، کاهش نیاز به صرف منابع برای عملیات نگهداری، ایجاد محیط کاری سالم میشود. که در نتیجه منجر به افزایش روحیه کارکنان میشود.
رفتار شهروندى سازمانى بهرهورى کارکنان و گروههاى کارى را افزایش داده، کار تیمى را تشویق کرده، ارتباطات همکارى و کمکهاى بین کارکنان را افزایش، نرخ اشتباهات را کاهش داده و مشارکت و درگیر شدن کارکنان را در مسایل سازمان افزایش میدهد.

به طور کلى جو سازمانى، بهبودروحیه، افزایش تعهد سازمانى، رضایت شغلى، کاهش نیات ترک شغل، کاهش غیبت، رفتارهاى مخرب شغلى و نیز با تاثیرگذارى بر بهبود عوامل برون سازمانى همچون رضایت واعتماد مشترى، کیفیت خدمات و… موجب کیفیت عالى در عملکرد شغلى میشود
اهداف تحقیق
براساس مطالب عنوان شده در بیان مسئله و اهمیت موضوع تحقیق، هدف کلی این تحقیق بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی استان گیلان است. بنابراین هفت هدف ویژه برای مطالعه پژوهش حاضر طراحی می شوند که به قرار زیر هستند:
سنجش میزان رفتار شهروندی سازمانی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان
سنجش میزان عدالت رویهای در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان
سنجش میزان عدالت تعاملی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان
سنجش میزان عدالت توزیعی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان
سنجش بُعد جمعگرایی فرهنگ سازمانی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان
سنجش بُعد احترام فرهنگ سازمانی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان
تعیین رابطه بین عدالت سازمانی و رفتارشهروندی سازمانی از طریق فرهنگ سازمانی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان
چارچوب نظری تحقیق
چارچوب نظری بنیانی است که تمامی پژوهش بر آن استوار است. این چارچوب شبکهای است منطقی- توصیفی و پرده مشتمل بر روابط موجود میان متغیرهایی که در پی اجرای فرایندهایی چون مصاحبه،مشاهده و بررسی پیشینه شناسایی شدهاند(سکاران؛94:1389). ارکوتلو در سال 2011 در مقالهای با عنوان” نقش میانجیگری فرهنگ سازمانی در رابطه بین عدالت سازمانی و رفتارهای شهروندی سازمانی” بیان کردند که عدالت سازمانی از مهمترین فاکتورهایی است که میتواند منجر به بروز رفتار شهروندی سازمانی شود. همچنین وی نشان داد که در صورت بروز فرهنگ جمع گرایی و احترام، شدت این رابطه بیشتر میشود(Erkutlu,2011). با توجه به مطالب مطرح شده مدل تحقیق در شکل(1-1) نشان داده شده است که در آن متغیر مستقل عدالت سازمانی، متغیر وابسته رفتار شهروندی سازمانی و فرهنگ سازمانی به عنوان متغیر میانجی این تحقیق میباشد.
جمعگرایی
عدالت توزیعی

رفتار شهروندی سازمانی
عدالت رویه ای

احترام

عدالت تعاملی

شکل 1-1) مدل مفهومی تحقیق (Erkutlu,2011)
فرضیههای تحقیق
فرضیه های این تحقیق بر اساس متغیرهای تعیین شده و روش تحقیق مورد استفاده به شرح زیر هستند:
بین عدالت توزیعی و رفتار شهروندی سازمانی از طریق بعد جمعگرایی فرهنگ سازمانی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان رابطه وجود دارد.
بین عدالت تعاملی و رفتار شهروندی سازمانی از طریق بعد جمعگرایی فرهنگ سازمانی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان رابطه وجود دارد.
بین عدالت رویهای و رفتار شهروندی سازمانی از طریق بعد جمعگرایی فرهنگ سازمانی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان رابطه وجود دارد.
بین عدالت توزیعی و رفتار شهروندی سازمانی از طریق بعد احترام فرهنگ سازمانی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان رابطه وجود دارد.
بین عدالت تعاملی و رفتار شهروندی سازمانی از طریق بعد احترام فرهنگ سازمانی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان رابطه وجود دارد.
بین عدالت رویهای و رفتار شهروندی سازمانی از طریق بعد احترام فرهنگ سازمانی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان رابطه وجود دارد.
تعریف نظری و عملیاتی متغیرهای تحقیق
1-7-1) عدالت سازمانی
عدالت سازمانی درجهای است که کارکنان احساس میکنند قوانین، رویهها و سیاستهای سازمانی مربوط به کار آنها، منصفانه است سه مولفه در نظر گرفته شده برای عدالت سازمانی که با طیف پنج درجهای لیکرت در مقیاس فاصلهای (از خیلی کم تا خیلی زیاد) و توسط پرسشنامه ارزیابی شده است عبارتند از:
عدالت توزیعی: بیانگر ادراک کارکنان از میزان رعایت عدالت در توزیع و تخصیص منابع و پاداشها است(Wang et al,2012).
عدالت رویهای: ادراک افراد ازرویه های موجود در سازمان است؛ یعنی عادلانه بودن ابزار و رویه هایی که به کمک آنها تصمیمگیریها انجام میشود(Wang et al,2012).
عدالت تعاملی: رفتارهایی که افراد درحین انجام یک پروسه بین خود بروز میدهند(Wang et al, 2012).
1-7-2) رفتار شهروندی سازمانی
رفتار شهروندی سازمانی عبارت است از رفتاری خود جوش، آگاهانه و داوطلبانه که فرد به خاطر انجامش مورد تشویش قرار نمیگیرد ولی انجام این رفتارها به صورت مداوم و مستمر در یک سازمان از یک طرف موجب اثر بخشی و موفقیت سازمانی و از طرف دیگر سبب افزایش و رضایتمندی و بهبود عملکرد کارکنان میگردد(Moorman- Harland,2011). رفتار شهروندی سازمانی شامل آداب اجتماعی،هماهنگی متقابل شخصی،محافظت از منابع سازمان،جوانمردی و نزاکت میباشد (Markoczy – Xin,2011).که با طیف پنج درجه ای لیکرت (از خیلی کم تا خیلی زیاد)و توسط پرسشنامه اندازه گیری میشود.
1-7-3) فرهنگ سازمانی
فرهنگ سازمانی عبارت است از ارزشهای اصلی، مفروضات، تفسیرات در رویکرد‌هایی که ویژگیهای یک سازمان را مشخص می‌کند(Marcoulides- Heck,2012). ویژگیهای فرهنگ سازمانی شامل:نوآوری،ریسک پذیری،احترام به مردم،توجه به جزئیات،جمع گرایی و نتیجه محوری و ثبات است که در این پژوهش جمع گرایی و احترام به مردم مورد توجه قرار گرفته است که با طیف پنج درجهای لیکرت (از خیلی کم تا خیلی زیاد) و توسط پرسشنامه ارزیابی شده است عبارتند از:
جمعگرایی: به فرهنگی اﻃلاق ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در آن اﻓﺮاد در ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﻨﺴﺠﻢ و ﻗﻮی ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوهﻫﺎ در ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﻓﺮد ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ در ﻋﻮض وﻓﺎداری ﺑﯽ ﭼﻮن و ﭼﺮای او، از وی ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ (مقیمی و رمضان؛169:1390).
احترام به مردم: بیان کننده نحوهی رفتار افراد با همکاران، سرپرستان و مخاطبان سازمان است . سازمانی که احترام و تکریم به دیگران را در اولویت برنامههای رفتاری خود قرار میدهد، دارای فرهنگ احترام به مردم مترقی است(ابراهیمی بجدنی؛ 1391).
قلمرو تحقیق
قلمرو موضوعی: تحقیق حاضر از نظر موضوعی در حوزه مدیریت رفتار سازمانی مورد مطالعه قرار میگیرد.
قلمرو زمانی: تحقیق حاضر در یک دوره شش ماهه بهمن ماه 92 تا مرداد ماه 93 انجام شده است.
قلمرو مکانی: قلمرو مکانی در این تحقیق، سازمان تامین اجتماعی استان گیلان است.
فصل دوم
ادبیات نظری و پیشینه تحقیق

بخش اول
عدالت سازمانی

2-1-1)مقدمه
عدالت والاترین ارزش انسانی و گوه ری گرانبها در راه تحقق حقوق بشر است. آرمان اصلی انسان ها رسیدن به عدالت است (رامین مهر و همکاران؛ 1388). عدالت به عنوان یک نیاز اساسی برای زندگی جمعی انسانها همیشه در طول تاریخ مطرح بوده است. امروزه با توجه به نقش فراگیر و همه جانبه سازمانها در زندگی اجتماعی انسانها، نقش عدالت در سازمانها بیش از پیش آشکارتر شده است. سازمانهای امروزی در واقع مینیاتوری از جامعه بوده و تحقق عدالت در آنها به منزله تحقق عدالت در سطح جامعه است. به همین دلیل امروزه عدالت سازمانی به مانند سایر متغیرهای مهم در رفتار سازمانی از جمله تعهد سازمانی و رضایت شغلی جایگاه خاصی را در متون مدیریت پیدا کرده است. تحقیقات و مطالعات در این حوزه آهنگ رو به رشدی را نشان میدهد و حاصل این تحقیقات دستاوردهای جدید در این حوزه بوده است. معالوصل مدیران در سازمانهای امروزی نمیتوانند نسبت به این موضع بیتفاوت باشند ، چرا که عدالت به مانند سایر نیازهای انسانی به عنوان یک نیاز مطرح بوده و هست. چنانچه مدیران سازمانها به دنبال پیشرفت و بهبود در سازمان هستند بایستی قادر باشند درک وجود عدالت در سازمانشان را در کارکنان بوجود آورند(Fondacaro,2011)
2-1-2)تعاریف و مفاهیم عدالت سازمانی
عدالت سازمانی در علوم انسانی، فلسفه و نظریه پردازی، واژه مهمی محسوب میشود. چرا که هر جا انسان و نهادهای انسانی حضور داشته باشند این مفهوم آن جا حضور دارد و چون از مفهوم مجرد برخوردار است هرچه قدر تر کیب نهادهای اجتماعی پیچیدهتر باشد عدالت با غلضت بیشتری آنجا حاضر میشود(صادقی؛1390) .
افلاطون می گوید عدالت یعنی قرار گرفتن هر چیز در جای خودش.ارسطو عدالت را به دو دسته عام و خاص تقسیم کرده است . عدالت عام همه فضیلت ها را در بر می گیرد و عدالت خاص یعنی اینکه حق هرکسی را به شایستگی بدهند(رامین مهر و همکاران؛ 1388). عدالت در لغت معادل نظم و ادب است و در فلسفه ” هر چیز در جای خود” معنی کردهاند. در دیدگاه انسانی عدالت به نام قانون نمودار شده است. زیرا عدالت عبارتست از رفتار مطابق قانون. این تعریف که به نظر ما جامع ترین تعریف عدالت است؛ میتواند شامل همهیپدیده ها و رفتارهای عادلانه باشد. کلمه معادل عدالت در فرانسه و انگلیسی JUSTICE و در لاتین JUSTITIA است. فرهنگ لغات آگسفورد عدالت را به عنوان حفظ حقوق با اعمال اختیار و قدرت و دفاع از حقوق با تعیین پاداش یا تنبیه توصیف کرده است. اما آنچه در تعاریف این واژه به مقاصد ما نزدیکتر است مفهوم عدالت به معنای برابری و تساوی دادگری و انصاف داوری با راستی و درستی و مفاهیم دیگری از این قبیل است (صادقی؛1390) .
بطور کلی برای عدالت سازمانی با در نظر گرفتن جنبههای مختلف آن میتوان تعاریف فراوانی در نظر گرفت. که در اینجا به چند مورد از آنها اشاره خواهد شد.
ادراک کارکنان از انصاف و رفتارهای عادلانه شغلی(Shah,2011)
عدالت در سازمان بیانگر برابری و لحاظ رفتار اخلاقی در یک سازمان می باشد(Shah,2011)
مطالعه برابری در کار (رامین مهر و همکاران؛ 1388).
زوقبی و همکاران از نظریه پردازان دیگری هستند که نگرش وضعی به عدالت دارند و تشخیص اکثریت را ملاک فوق میدانند و معتقد است که هرچیزی که اکثریت کارکنان آن را عادلانه بنامد عدالت سازمانی است(Zoghbi et al,2012).
از دیدگاه وانگ عدالت سازمانی بر انتظار کارمندان از رفتار عادلانه یک سازمان و عاملین آن دلالت دارد(Wang et al,2012).
عدالت را ادراک افراد از منصفانه یا غیرمنصفانه بودن رفتار سازمان با آنها تعریف میشود (Chenvert et al,2013)
ﻣﻨﻈﻮر ﻋﺪاﻟﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ، ﺑﯿﺎن اﺣﺴﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ رﻓﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽآﯾﺪ، ﺑﺮوز ﻣﯽدﻫﻨﺪ(Agarwal,2014).
اﺣﺴﺎس ادراک ﺷﺪه ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﯿﻮهایی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﺎن رﻓﺘﺎر ﻣﯽﺷﻮد (Abeka – Atinga, 2013)
2-1-3)سیر تکامل و تحول عدالت سازمانی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

سازمانها جزء لاینفک زندگی انسانها است. انسانها در سازمانهایی به ثبت ازدواج میپردازد، بعد از تشکیل جنین در رحم مادر توسط سازمانهایی تحت نظر است. غالباً در یک سازمان پزشکی به دنیا میآید و در سازمانهای دیگری تولد او ثبت میگردد. بعد از آن توسط سازمانهای متعدد دیگری مراقبت میگردد؛ آموزشهای لازم را طی میکند و بالاخره در یک سازمان مشغول به کار میشود و همزمان با آنها با سایر سازمانها به صورت مستقیم و غیر مستقیم در ارتباط است، و بالاخره اینکه با هماهنگی یک سازمان دیگر با مراسم خاص تشییع و به خاک سپرده میشود. بدین ترتیب مشاهده میشود که انسانها عمر خود را با سازمانها سپری میکنند که این موضوع بیانگر جایگاه و اهمیت سازمان در زندگی انسان است.امروزه با توجه به نقش فراگیر و همه جانبه سازمانها در زندگی اجتماعی انسانها نقش عدالت در سازمانها بیش از پیش آشکارتر شده است. سازمانهای امروزی در واقع مینیاتوری از جامعه بوده و تحقق عدالت در آنها به منزله تحقق عدالت در سطح جامعه است. به همین دلیل امروزه عدالت سازمانی به مانند سایر متغیرهای مهم در رفتار سازمانی، منجمله تعهد سازمانی و رضایت شغلی جایگاه خاصی را در متون مدیریت پیدا کرده کرده است. تحقیقات . مطالعات در این حوزه آهنگ رو به رشدی را نشان میدهد و حاصل این تحقیقات دستاوردهای جدید در این حوزه بوده است. مع الوصف مدیران در سازمانهای امروزی نمیتوانند نسبت به این موضوع بی تفاوت باشند، چرا که عدالت به مانند سایر نیازهای انسانی به عنوان یک نیاز مطرح بوده و هست. چنانکه مدیران سازمانها به دنبال پیشرفت و بهبود در سازمان هستند، بایستی قادر باشند درک وجود عدالت در سازمانشان را در کارکنان بوجود آورند(طالبزاده؛1390).
مطالعات اولیه در مورد عدالت به اوایل دهه 1960 و کارهای جی استیسی آدامز بر میگردد.با این وجود اکثر مطالعات در مورد عدالت در سازمانها از سال اهمیت 1990 شروع شدند. طبق یک گزارش از منابع منتشر شده در این زمینه بیش از 100 تحقیق بنیادی متمرکز و تقریباً 400 تحقیق کاربردی در مباحث عدالت و انصاف در سازمانها تا سال 2001 ثبت شده است.در یک مسیر در این تحقیقات به دنبال تعیین منابع یا کانون عدالت بودهاند؛ به این معنی که چه چیزی را یا چه کسی را کارکنان عامل بی عدالتی در سازمان میدانند.اما در حوزه سازمان و مدیریت مطالعات و تحقیقات اولیه در مورد عدالت به اوایل دهه 1960 و کارهای جی استیسی آدامز بر میگردد. با این وجود اهمیت این موضوع برای محققان مدیریت از سال 1990 روشن میشود به طوری که مقالات ارائه شده در این حوزه طی این سالها روند رو به رشدی را داشته است. واژه عدالت سازمانی توسط گرینبرگ ‌در سال 1987 مطرح شد به نظر گرینبرگ عدالت سازمانی با ادراک کارکنان از انصاف کاری در سازمان مرتبط است. در واقع این اصطلاح را برای تشریح و تفسیر نقش انصاف در محیط کاری به کا