سایت مقالات فارسی – غنی سازی سیگنال گفتار مبتنی بر روش تفریق طیفی و تجزیه مقادیر منفرد- قسمت ۱۱

0 Comments

که  فاکتور تفریق بیش از حد[۷۴] می باشد و تابعی از SNR است و به شکل زیر محاسبه می شود:

(۲-۲۵)

که  مقدار مطلوب  در SNR=0dB می باشد. در شکل (۲-۳) نمودار  با فرض  بر حسب SNR رسم شده است. فاکتور  یک مقدار فوق تخمین[۷۵] از طیف قدرت نویز را از طیف قدرت گفتار کم می کند.
شکل ۲-۳- نمودار تعیین  از روی SNR (با فرض  )
فاکتور  (فاکتور کف طیفی[۷۶]) باعث می شود تا مقادیر طیفی پردازش شده از مقدار  کمتر نشود. این عمل دره های بین پیک های طیفی را بزرگ می کند و اضافه کردن نویز باند پهن[۷۷] به طیف، به حذف اجزای نویز موزیکال کمک می کند. این روش در کاهش نویز موزیکال تا حد زیادی موثر است اما تفریق بیش از حد نویز تخمینی، باعث اغتشاش شدید گفتار می شود.
۲-۴-۴- تفریق طیفی با تخمین گر MMSE STSA:
در سال ۱۹۸۳، Ephraim و Malah ]13[ (با مینیمم کردن خطای mean – square)[78] یک تخمین گر STSA بهینه پیشنهاد کردند. این روش یک تابع گین بر مبنای SNR پیشین[۷۹] و پسین[۸۰] محاسبه می کند. معادلات زیر روش را بیان می کنند:

(۲-۲۶)
(۲-۲۷)

که  یک SNR پیشین است که به شکل زیر محاسبه می شود:

(۲-۲۸)