مدیریت بسته بندی و گروه های ذینفع

0 Comments

مدیریت بسته بندی و گروه های ذینفع

از آنجایی که مشتریان نهایی محصول تنها بخش کوچکی از گروه های ذینفع را تشکیل می دهند رابطه متقابل بین گروه های ذینفع( شامل مشتریان نهایی، عرضه کنندگان، نهادهای دولتی و اجتماعی، قانون گذاران و …) و مدیریت بسته بندی از ابعاد متنوعی قابل تحلیل و بررسی است.

این رابطه به گونه ای است که نیازها و ترجیحات گروه های ذینفع بر بسته بندی محصول و سبک مدیریت اعمال شده بر آن تاثیر گذاشته و متقابلا نحوه واکنش شرکت در جهت برآورده نمودن نیازهای این گروه ، بر واکنش بعدی آنها (بطور مثال خرید یا امتناع از آن ، طرح شکایات ، عدم توزیع و…) تاثیر گذار خواهد بود. در این رابطه مجموعه ای مرکب از بازاریابان، متخصصین حقوقی، متخصصین زیست محیطی، واحد توزیع و تحقیق و توسعه با بررسی نیازهای گروه های متنوع ذینفع ، سعی در برآورده نمودن نیازهای آنان داشته و در جهت کسب رضایت آنان از خرید بسته بندی شرکت گام بر می دارند. (Chan and Choy,2006)

نکته دیگر در این رابطه تعامل اعضای درگیر مدیریت بسته بندی با یکدیگر است. بی تردید، تنها در صورتی می توان به موفقیت محصول و بسته بندی آن در جهت تطابق با نیازهای گروه های ذینفع و حتی تاثیر گذاری بر آن امیدوار بود که ارتباط منسجمی بین اعضاء تیم مدیریت بسته بندی شرکت در وهله اول برقرار بوده و از این طریق بتوان نسبت به شکل گیری رابطه ای پایدار و در عین حال آگاهانه با گروه های ذینفع اطمینان حاصل نمود.

در تشریح رابطه بین مدیریت بسته بندی و گروه های ذینفع درگیر در این رابطه ذکر برخی نکات جهت تشریح این رابطه الزامیست. در تعریف و بیان رابطه بین مدیریت بسته بندی و مشتریان ، مباحث متعددی مطرح است. اندیشمندان، مشتریان را بخشی از مدیریت بسته بندی می دانند و فرایند مدیریت بسته بندی را بدون لحاظ نمودن سلایق ، نیازها ، بازخوردهای اطلاعاتی ، ترجیحات ، واکنش های روانشناختی مشتریان ناقص و بی سرانجام می دانند . در ارتباط با گروه عرضه کنندگان نیز صاحبنظرانی همچون راند ، هاتلند ، و چان معتقدند، بخش توزیع در مدیریت بسته بندی از ارتباطی نزدیک با این گروه از ذینفعان برخوردار است . در این رابطه، نیازمندیهای عرضه کنندگان در قالب نوع بسته بندی مورد نیاز در کانالهای مختلف توزیع ، طراحی ، اندازه ، دوام ، قیمت ، بیمه ، فرایند حمل ، قابلیت استفاده مجدد و … مطرح می گردد و متخصصان حاضر در بخش توزیع به عنوان یکی از بخشهای این سبک مدیریت به تحلیل و بررسی راهکارهای موجود و چگونگی پاسخ به نیازهای این گروه می پردازند. در ارتباط با نهادهای دولتی و گروه قانونگذاران ، واحد حقوقدان شرکت و بخش ارتباطات عمومی مدیریت بسته بندی الزامات و استانداردهای این گروه خاص را مد نظر قرار داده و با برقراری ارتباطی منسجم و پویا به این گونه الزامات جامه عمل می پوشانند. نکته دیگر آنکه ، درصورتی که این رابطه به درستی و با اثربخشی لازم برقرار گردد منجر به تولید بسته بندی مطلوب ذینفعان و یا به به عبارت دیگر بسته بندی اجتماعی[1] می گردد. (رحیم نیا، علوی و سیاهرودی،1387)

[1] Social packaging