پایان نامه در مورد  مستندسازی امضای الکترونیکی اسناد در دفاتر اسناد رسمی ایران

حقوق

گفتارپنجم :گواهی امضاءالکترونیکی(مستندسازی امضای الکترونیکی)

گواهی امضای الکترونیکی درواقع همان گواهی امضادرمحیط رایانه ای است .مشابه آنچه برای ثبت سندهای رسمی درکشورتوسط دفاتراسنادرسمی زیرنظرقوه قضائیه صورت می پذیرد‚درمحیط الکترونیکی نیزسازوکاررسمی وتعریف شده برای اطمینان بخشی به تعامل های الکترونیکی وجودداردکه به آنها مراجع صدورگواهی الکترونیکی می گویند
با بهره گرفتن ازگواهی امضای الکترونیکی ‚می توان سندیت متون الکترونیکی رابررسی کردواسنادقابل پیگیری هستند.به این معنا که اگرتاکنون پیام ارسالی دراینترنت هیچ اعتبارقانونی نداشت ‚بااستفاده ازگواهی الکترونیکی شکل قانونی به خودمی گیرد.
گواهی یک سندالکترونیکی امضاء شده است که توسط مرکزصدورگواهی الکترونیکی ‚برای یک شخص یا سازمان صادرمی شودوبا بهره گرفتن ازاطلاعات درون آن می توان برای شناسائی دارنده گواهی وبرقراری ارتباط امن با وی اقدام نمود.
university-thesis (12)
درصورتی که درفضای اینترنت ‚قصدمبادله الکترونیکی با هویت مجازی شخصی راداشته باشد‚می تواند بااستفاده ازامضا ی الکترونیکی خودرامعرفی کند.همچنین ازطریق امضای الکترونیکی طرف مقابل‚ به اواعتمادکند.

گفتار ششم : مراجع صدورگواهی امضاءالکترونیکی وساختارآن

قانون تجارت الکترونیکی بدون اینکه تعریفی ازگواهی الکترونیکی ارائه دهد‚باب دوم خودرابه تأسیس «دفاترخدمات صدورگواهی الکترونیکی » اختصاص داده وباتعریف این دفاتر‚ظوابط تأسیس وشرح وظائف آنهارابه آیین نامه موکول کرده است.[۱]
[۱]  – قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۲۹/۱۰/۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *