مفهوم کیفیت آموزش

0 Comments

کیفیت آموزش

کیفیت در حوزه تدریس چنان که در بسیاری از تعاریف تدریس آمده است ، به درجه انطباق و سازگاری هر یک از شاخص ها و ویژگی های اصلی کیفیت تدریس با استانداردها و خصوصیات مطلوب و متعالی که در نظریه های گوناگون بدان اشاره شده است، تعریف می شود(ویدوویچ[1] ، 2000).

یکی از عوامل اساسی پیشرفت در هر جامعه ای نظام آموزشی آن جامعه است .کیفیت آموزشی پیشرفت های آتی هر جامعه را روشن می کند. مساله کیفیت در نظام آموزشی یکی از ارکان های مهم و حیاتی محسوب می شود که به صورت مستقیم بر سرنوشت کشور تاثیر به سزایی دارد. زیرا کیفیت می- تواند به عنوان ترکیبی از کارایی ،اثر بخشی ، پاسخگویی و توان نو آوری و وضعیت آموزشی بیان شود، پس به پیشرفت هر کشور بستگی دارد.امروز بهبود کیفیت در آموزش و پرورش مانند زمینه های دیگر از جمله صنعت و بهداشت ضرورت یافته است، زیرا عملکرد نظام آموزشی را درسطح جامعه رقم می- زند واز آنجا که عملکرد موثر سازمان های آموزشی نیز اساس عملکرد یک جامعه و ملت را تشکیل میدهد. لذا بهبود کیفیت در آموزش و پرورش از شاخص های مهم در بهبود سازمان های آموزشی محسوب می شود.(حاجی پور، 1378، 101)

نقش آموزش فراهم کردن زمینه رشد و آشکار کردن تمایلات انسان هاست و در تمام طول عمر آدمی ادامه دارد. آموزش مبتنی بر هدف است . بنابراین، کیفیت آموزش با توجه به اهداف زیر تعریف پذیر است :

تعالی در آموزش، افزایش ارزش در آموزش، ارزش افزوده در آموزش، هماهنگی برون دادهای آموزش با اهداف برنامه ریزی شده، ویژگی ها ، خصوصیات و الزامات، جلوگیری از عیب و نقص در فرایند آموزش،  تحقق یا فقدان تحقق انتظارات و خواسته های مشتریان آموزش.( شهرکی پور و رستگاری پور، 1391، 142).

در قرن 21،توجه جدی به امر مهم آموزش و پرورش از اهداف کلیدی مهم دولت ها محسوب می- شود ،کشور ما نیز به دلیل تعاملی که با محیط پیرامون خود دارد از تحولات جهانی بی نصیب نیست باتوجه به رویکرد جهانی در مباحثی مثل آموزش برای همه،آموزش مادام العمروآموزش برای زندگی بهتر ، می بایست از روش های خاصی برای تحت پوشش درآوردن هر چه بیشتر جمعیت لازم التعلیم یا افزایش کیفیت آموزش و پرورش استفاده کند.لذا باید توجه داشت که چگونگی تدریس معلمان است که می تواند در بهبود کیفیت یادگیری دانش آموزان نقش داشته باشد. از آنجا که جامعه ما یک جامعه دینی است پس مردم با تکیه بر دستورات نجات بخش اسلام توانسته اند فرهنگ حاکم بر کشور را از تهاجم دشمنان محافظت کنند ، چرا که دشمنان با تمام قدرت قصد دارند با تهاجم همه جانبه، فرهنگ اصیل جامعه را که ریشه در اسلام ناب محمدی دارد،مردم به خصوص قشر نوجوانی را که شکل می گیرد با مشکل مواجه کنند . بی شک نظام آموزش و پرورش مسئولیت سنگینی بر عهده دارد چرا که تعلیم اکثریت نوجوانان بر عهده این نهاد است . در نظام آموزش و پرورش دروس دینی جز درس هایی هستند که بر جنبه اعتقادی و فکری نوجوانان تاکید به سزایی دارند باید بتوانند از نظر محتوا،نیازهای فکری و اعتقادی آن ها را بر آورده کنند،البته وجود یک محتوای خوب و کامل به تنهایی برای موفقیت کافی نیست ،بلکه مهم تر از آن وجود معلمانی است که بتوانند آن محتوا را با بیانی شیوا و جذاب در ذهن دانش آموز به تصویر بکشند. در اینجاست که نقش حساس و سرنوشت ساز معلمان و توجه به کیفیت تدریس آن ها آشکار می شود. ( شهرکی پور و رستگاری پور، 1391، 143) .

بررسی کیفیت تدریس معلمان از جمله مهم مسائلی است که از یک سو بازخورد مناسب در تصمیم گیری های اساسی و تجزیه و تحلیل مسائل آموزشی برای مسئولان آموزشی فراهم می کند زیرا معلمان که تربیت نیروی انسانی جامعه را بر عهده دارند خود از عوامل مهم ساختار آموزشی هستند و افت کمی و کیفی آن تاثیر مستقیمی بر عملکرد آموزشی آن ها دارد و از سوی دیگر بر تسلط بر محتوا ، مدیریت کلاس و بهره گیری از مهارت های آموزشی و بهرمندی از رفتارهای مناسب در کلاس از مهم ترین عوامل موثر بر جریان تدریس معلمان است و بازخورد ارزیابی دانش آموزان را می توان مهم ترین ملاک تشخیص تاثیر گذاری تدریس در کلاس درس دانست. ( شهرکی پور و رستگاری پور، 1391، 143)

[1] – Vidovich