منابع تحقیق درمورد نیروی کار

حال تابع سود زیر را در نظر می گیریم:
(۶)
در این تابع:
سود، قیمت کود شیمیایی، قیمت نیروی کار، قیمت سم، قیمت ماشین آلات، قیمت آب، قیمت بذر، قیمت فروش محصول و AC سطح زیر کشت(هکتار).
۲-۴- استخراج توابع تقاضا ی نهاده ها
نخست، از تابع سود لگاریتم می گیریم: