منابع مقاله درمورد معنویت در محیط کار

هوشیاری (آگاهی) باطنی (روحی) ما تعریف می کند و اینکه این آگاهی باطنی ناشی از باورها و ارزشهای فرابرنامه ریزی شده ما است (Gillory, 2000:11) بر این اساس معنویت امری فرادینی و چیزی فراتر از قوانین مذهبی است.
در حالی که این دیدگاه معنویت به طور مسلم درباره قدرتی که نشات گرفته از باطن و درون است و ممکن است هر شخصی صرف نظر از مذهبی و یا غیرمذهبی بودن آن را بپذیرد، صحبت می کندGerber,) (2001:40
همچنین شامل حس مرتبط شدن با دیگران نیز می شود .(Ashmos &Duchon, 2000:137 ) برای مثال میتروف و دنتون معنویت را به مثابه حس مرتبط شدن با خود کامل فرد، دیگران و جهان و هر چه در آن است تعریف می کنند.(Mitroff & Denton, 1999:84)
معنویت در محیط کار به معنای معنویت مذهبی و معنویت دینی نیست و ضرورتاً شامل ارتباط با هر نوع دین و مذهب خاصی نمی شود بلکه در مقابل می تواند بر مبنای ارزش ها و فلسفه شخصی افراد باشد
Milliman, 2003, 43 ).؛ Ashmos & Duchon, 2000,134 ؛( Mitroff & Denton, 1999,84
آنها معتقدند مذهب، افراد را از طریق عقاید دینی و تاکید بر ساختار رسمی جدا می کند و افرادی را که باورهای متفاوتی دارند، مستثنی میکند. معنویت مشمول، آزادمنش و دارای سعه نظر است(Krishnakumar,2002:155)
دیدگاه معنویت دینی

از نظر بروس ، مذهب شامل اعتقادات و عرفیات است که وجود موجودات فوق طبیعی را با قدرت فعالیت یا قدرت غیرشخصی برای انسان فرض می کند. دیدگاه معنویت دینی از جمله دیدگاه هایی است که به یک مذهب خاص توجه دارد. برای مثال، مسیحی ها معتقدند که معنویت »ما را برای کار کردن فرا می خواند« )نوعی دعوت به کار.( آنها کار را مشارکت در خلاقیت خداوند و وظیفه ای الهی می دانند. همان طور که نیلور اظهار می دارد: مطمئن باشید که، کار کردن ما در نظر خدا بزرگ ترین دعا و تقدیس است.(Naylor, 1996:38) هندوها معتقدند، معنویت آنها در گرو کار کردن با بیشترین از خود گذشتگی و جان سپاری است. از نظر هندوها، یکی از مهم ترین اصول این است که تلاش در جهت هدف مهم ترین چیز است و نتایج به دست آمده توسط خدا ایجاد می شود. در آیین بودایی، کار سخت و از خود گذشتگی ابزارهایی به منظور اصلاح زندگی افراد و همچنین اصلاح نهادها به عنوان یک کل می باشند که در نهایت منجر به غنی شدن زندگی و کار می شود. اخلاق کار پروتستان به خوبی در نقطه نظرات مارتین لوتر قابل رویت است. او بر این باور بود که خداوند به طور مداوم در حال خلق کردن است و او ما را به موجودیت انسانی خود و مشارکت دعوت می کرد. دین اسلام درمورد محیط کار به طور کاملاًمشخصی تحت اصطلاح »اخلاق کاری اسلامی« قابل تفکیک از سایر ادیان است. اسلام ازپیروانش می خواهد تا نسبت به سازمان و محل کارشان متعهدتر باشند. این تعهد بدین معنا است که کارکنان تغییر سازمانی را با آغوش باز بپذیرند
.(Yousef, 2000:528) همکاری و مشورت نیز توسط« اخلاق کار اسلامی» به پیروان اسلام ترغیب می شود. این کار به معنی کاستن از اشتباهات است. اخلاق کاری اسلامی همچنین بیان می کند که ارزش هایی نظیر بخشش، خیرخواهی و عدالت و مساوات می بایست در محیط کار امری حتمی و اجتناب ناپذیر باشد. سایر مذاهب مانند تائویسم و کانفیوسینسیم نیز دیدگاه معنوی را پیشنهاد می کنند که می توان آن را در قالب احساس غیرقابل توضیح برقراری ارتباط با دیگران و جهان، توصیف و تفسیر کرد. شاید، معنویت بر پایه مذهب جدال آمیزترین دیدگاه معنویت باشد به ویژه هنگام مقایسه دیدگاه های مذهبی در مورد معنویت سازمانی (Krishnalumar, 2002: 155- 156).
دیدگاه اگزیستانسیالیست
این دیدگاه شاید بیشترین ارتباط را با مفاهیمی همچون جست وجویی برای یافتن معنا و مفهوم آنچه که ما در محیط کار انجام می دهیم داشته باشد. برای مثال افرادی که شغلشان را ترک می کنند تا به دنبال غنی ساختن زندگی پر از معنویت بروند.
برخی از پرسش های این دیدگاه عبارت است از:
چرا من این کار را انجام می دهم؟ معنای کاری که من انجام می دهم چیست؟ آیا دلیلی برای وجود من و سازمان وجود دارد؟
این پرسش ها هنگامی که افراد به کاری به شدت کسل کننده و تکراری مشغول هستند، از اهمیت خاصی برخوردار است. فقدان هدف در کار روزانه می تواند منجر به حالت اگزیستانسیال شود Naylor,) (1996:59 .این امر می تواند به شدت بهره وری را کاهش داده و منجر به ناامیدی کارمندان شود. در مقابل افرادی که پاسخ این پرسش ها را بیابند، احساس معنا و رضایت بیشتری خواهند داشت، در نتیجه بهره وری و عملکرد آنها افزایش می یابد.
دیدگاه مخالفان معنویت
در این رویکرد نسبت به معنویت و به ویژه دین، نگاهی کاملا منفی وجود دارد و گفته می شودکه معنویت و دین هر دو ابزاری در دست مدیران و رهبران هستند تا از این طریق آن پیروان و یا زیردستان خود را استثمار نمایند .(Bradley, Kauanui, 2003: 460)
منطقی این است که بپذیریم دیدگاه های متفاوتی در مورد معنای معنویت وجود دارد، فرض می شود که این مفهوم از گرایش شخصی برخوردار است. بنابراینارائه یک تعریف مشخص و منحصر به فرد از معنویت اهمیتی ندارد بلکه به جای آن ابتدا باید دیدگاه های متفاوت در این خصوص را بشناسیم و سپس کارمندان را تشویق کنیم تا حس شخصی خود را از معنویت در محیط کار بیان کنند.(Krishnakumar, 2002: (156
2-1-2-11سطوح معنویت در سازمان
قبل از تشریح و بیان سطوح معنویت در سازمان، لازم است بین معنویت در کار و معنویت در محیط کار فرق گذاشته شود. معمولاً این دو اصطلاح به جای یکدیگر به کار می روند، اما با هم متفاوتند. معنویت در کار به جنبه های فردی و معنویت در محیط کار به جنبههای سازمانی آن اشاره دارد. معمولاً معنویت در کار در سطح فردی، و معنویت در محیط کار در سطح سازمانی نمایان می شود. در برخی از نوشته ها واژه» روح در کار«را برای معنویت در کار، یعنی سطح فردی می آورند و واژه» روح درمحیط کار« برای معنویت در محیط کار، یعنی سطح سازمانی به کارمی گیرند .(Kinjerski & SkryPnek, 2004)
گی بنز ( 2002 ) در تجزیه و تحلیل سطوح معنویت در سازمان؛ به دو سطح اصلی تحت عنوان» معنویت فردی در محیط کار« و» معنویت سازمانی در محیط کار«اشاره دارد. در نظر وی معنویت فردی در محیط کار، یک راه و مسیری فردی است به سوی یکپارچه ساختن کار با زندگی معنوی؛ و معنویت سازمانی در محیط کار، یک راه و مسیری سازمانی به سوی معنویت است که می تواند شامل تلاشهای سازمانی برای ایجاد معنویت فردی در محیط کار باشد، اما جهت گیری سازمانی آن به سوی اهداف و تواناییهای سازمانی است که باید محقق شود.جدول 2-2 چارچوب سازماندهی پیشنهادی را برای معنویت در محیط کار در دو سطح سازمانی و فردی با ابعاد درونی و بیرونی ارائه میدهد.
جدول 2-2 ابعاد معنویت
ابعاد
سطح
بیرونی
درونی
فردی
– رفتارهای قابل مشاهده
– نمادها و گفتمان معنوی
– معنویت و بهبود مسیر شغلی
– پژوه
شهای تجربی: (مانند؛خوب بودن، اثربخشی در کار، انگیزش)
– مراقبه و نیایش خصوصی
– ایجاد نگرشهای معنوی نسبت به کار و همکاران
– باورهای عمیق درباره ماهیت و ذات خدا، هستی،انسانیت، نظم / بی نظمی، لطف و غیره.
سازمانی
– ویژگیهای ساختاری(مثل؛ سلسله مراتب اختیار، سیستمهای پاداش، مقیاسها)
– اهداف معنوی (سهامداران چندجانبه، پیامدهای غیرمادی)
– راه های معنوی (مشارکتی، در اوقات فراغت)
– مرزها(بیان خط مشی های معنویت در محیط کار)
– ایجاد معنویت فردی(از نظر زمان و مکان)
– اصول سازماندهی(مثل اصول سازماندهی ارائه شده توسط میتروف و دنتون)
– برنامه هایی درباره ارزشها
– اوضاع و احوال، نگرشها
– تاریخچه و رسالت و مأموریت سازمانی
– فرهنگ، داستانها، اسطوره ها
این جدول، جنبه های فردی و سازمانی معنویت را براساس ابعاد درونی و بیرونی سازمان ارائه می دهد. پدیده های بیرونی سازمان باروش های مطالعات تجربی قابل مشاهده و سنجش است، اما پدیده های درونی و سازمانی نیازمند روشها و رهیافت های پدیدارشناسانه، قیاسی یا روایتی است.
امّا در تجزیه و تحلیل سطوح معنویت در سازمان، سطوح ارائه شده توسط میلیمان وهمکارانش ( 2003 ) حائز اهمیت بیشتری است، زیرا با سه سطح رفتارسازمانی یعنی سطح فردی، گروهی و سازمانی پیوند برقرار میکند )شکل( 2-1هر چند معنویت در سازمان، مفهوم فلسفی و فردی عمیقی به همراه دارد، با این وجود، تقریباً در تمام تعاریف ارائه شده توسط مراکز علمی و دانشگاهی، معنویت در بر گیرنده مفهومی از تمامیت، کمال، پیوستگی در محیط کار و ارزشهای عمیق در کار است. بنابراین، معنویت در سازمان در سطح فردی؛ تلاش برای یافتن معنا و هدف در زندگی کاری، در سطح گروهی؛ ارتباط قوی بین همکاران و افرادی که به نحوی در کار مشارکت دارند و در سطح سازمانی؛ هماهنگی بین اعتقادات و باورهای اصلی و ارزشهای سازمان است.
•سطح فردی)کار بامعنا(
لذت بردن از کار
کسب نیرو و انرژی از کار
کار به افراد معنا و هدف میدهد.
•سطح فردی)کار بامعنا(
لذت بردن از کار
کسب نیرو و انرژی از کار
کار به افراد معنا و هدف میدهد.

•سطح گروهی)احساس یکپارچگی(
احساس پیوند و همبستگی با همکاران
حمایت کارکنان از یکدیگر
پیوند خوردن با هدفی مشترک
•سطح گروهی)احساس یکپارچگی(
احساس پیوند و همبستگی با همکاران
حمایت کارکنان از یکدیگر
پیوند خوردن با هدفی مشترک

•سطح سازمانی )همسویی با ارز شهای سازمان(
احساس پیوند و همبستگی با اهداف سازمانی
شناسایی مأموریت و ارزش های سازمان
حمایت و مراقبت سازمان از کارکنان
•سطح سازمانی )همسویی با ارز شهای سازمان(
احساس پیوند و همبستگی با اهداف سازمانی
شناسایی مأموریت و ارزش های سازمان
حمایت و مراقبت سازمان از کارکنان

شکل1-2 سطوح معنویت در سازمان)میلیمن و دیگران، 2003 ، ص (428
2-1-2-12مدلهای معنویت در سازمان
مدل انگلیش
ابعاد معنویت بر اساس مدل انگلیش )به نقل از علی پناهی، (1387 به شرح ذیل قابل تفکیک می باشند:
– معنویت فردی درونی: به معنای اعتقاد به خداوند ، باور به هدفمندی جهان هستی و احساس مثبت روانی است.
– معنویت فردی بیرونی: به معنای بروز آثار مثبت معنویت در رفتار فرد در محیط کار و نسبت به دیگران است .
– معنویت سازمانی درونی: به معنای آثار معنویت در رسالت و اهداف، رهبری، سیستم منابع انسانی و فرهنگ سازمان است .
– معنویت سازمانی بیرونی: به معنای آثار معنویت در عمل به مسئولیت اجتماعی و اخلاقی سازمان است .
مدل میلیمان و همکارانش( 2003)
سطوحارائه شده توسط میلیمان و همکارانش نیز از اهمیت خاصی برخوردار است، چرا که با سه سطح رفتار سازمانی یعنی سطح فردی، گروهی و سازمانی پیوند برقرار می کند )رستگار، (1387:13
•سطح فردی)کار بامعنا(
لذت بردن از کار
کسب نیرو و انرژی از کار
کار به افراد معنا و هدف میدهد.
•سطح فردی)کار بامعنا(
لذت بردن از کار
کسب نیرو و انرژی از کار
کار به افراد معنا و هدف میدهد.

•سطح گروهی)احساس یکپارچگی(
احساس پیوند و همبستگی با همکاران
حمایت کارکنان از یکدیگر
پیوند خوردن با هدفی مشترک
•سطح گروهی)احساس یکپارچگی(
احساس پیوند و همبستگی با همکاران
حمایت کارکنان از یکدیگر
پیوند خوردن با هدفی مشترک

•سطح سازمانی )همسویی با ارزشهای سازمان(
احساس پیوند و همبستگی با اهداف سازمانی
شناسایی مأموریت و ارزش های سازمان
حمایت و مراقبت سازمان از کارکنان
•سطح سازمانی )همسویی با ارزشهای سازمان(
احساس پیوند و همبستگی با اهداف سازمانی
شناسایی مأموریت و ارزش های سازمان
حمایت و مراقبت سازمان از کارکنان

میلیمن و دیگران، 2003 ، ص 428
کار بامعنا : یک جنبه اساسی معنویت در کار شامل یک حس عمیق معنا و مقصود در کار است. این بعد از معنویت در محیط کار، مشخص میکند که چگونه کارکنان در کار روزمره شان در سطح فردی تعامل دارند . بیان معنویت در کار شامل این فرض است که هر فردی انگیزش درونی، تمایل و علایقی برای مبادرت به انجام فعا لیت هایی دارد که معنای بیش تری به زندگی خودش و دیگران میبخشد)اشموس و دوچان، 2000 ؛ هرمان و جیویا، .(1999
احساس همبستگی : یک بعد اساسی دیگر از معنویت در محیط کار ، شامل احساس نوعی پیوند و احساس همبستگی عمیق با دیگران است). اشموس و دوچان، (2000 این بعد از معنویت در محیط کاردر سطح گروهی از رفتار انسانی رخ می دهد و بر تعاملات بین کارکنان و همکاران دلالت دارد . همبستگی در محیط کار مبتنی بر این باور است که افراد یکدیگر را در پیوند با هم می دانند و این که بین خود درونی هر فرد با خود درونی دیگران رابطه وجود دارد).میلیمن و دیگران،(2003:429 این سطح از معنویت در محیط کارشامل ارتباطات ذهنی، احساسی، و معنوی بین کارکنان در گروه های کاری میباشد.

همسویی با ارزش ها: سومین بعد معنویت محیط کاری، تجربه یک حس قوی ازهمسویی بین ارزش های فردی کارکنان با رسالت، مأموریت، و ارزش های سازمان است . این بعد از معنویت در محیط کارتعامل کارکنان با مقصود سازمانی بزرگ تر را دربرمی گیرد) میتروف و دنتون،(1999همسویی با ارزش های سازمان به این معناست که افراد باور دارند که مدیران و کارکنان در سازمان دارای ارزش های مرتبط و یک نوع وجدان قوی هستند و سازمان نسبت به رفاه کارکنان و همبستگی آنان توجه دارد )اشموس و دوچان، .(2000
مدل دوچان و پلومن
در سراسر مبانی های گذشته در مورد معنویت، سه موضوع کلی از مفهومسازی معنویت ناشی میشود: خودشکوفایی شخص، به هم پیوستگی و ارتباط با یک قدرت برتر. فرای با مرور مقالات چاپ شده در طرح ترکیب شده از سه نیاز معنوی را شناسایی نموده، که برای معنویت در محیط کار مورد نیاز است و شامل زندگی درونی است که از طریق فراخوانده شدن یا تعالی خویشتن در چارچوب اجتماع بر مبنای ارزشهای نوع دوستانه تغذیه میشوند( فرای،2005).دوچان و پلومن معنویت در محیط کار را به مثابه محیط کاری که کارکنان از زندگی باطنی-درونی برخوردارند تعریف میکنند که آنها را زنده نگه میدارد و بواسطه کار با معنایی که در بافت اجتماعی قرار گرفته، تغذیه میشود(دوچان و پلومن،2001).
مدل ابتدایی آنها نیز برمبنای متغیرهای جا گرفته در تعریف تدوین گشته است: زندگی باطنی، کار با معنا و اجتماع. تعریف آنها، تعریف مفیدی از معنویت در محیط کار است که ما می توانیم از مدلسازی سنتی آنها بهرهمند شویم. این مدل توسعه یافته است تا واضحتر ماهیت چندمنظر بودن خود غیر مادی و ارتباط آن با قلمروهای زیادی را نشان دهد.
اجتماع
اجتماع
کاربامعنا
کاربامعنا

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

زندگی باطنی
(غیر مادی)
زندگی باطنی
(غیر مادی)

شکل2- 2 مدل دوچان و پلومن،2000
دوچان و پلومن معتقدند ، که حرکت معنوی روبه رشد محیط کار ناشی از پی بردن به فرصت بیان جنبههای زیاد موجود زنده است و نه صرفاً توانایی انجام وظایف فیزیکی یا هوشی. محققان اظهار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *