منابع مقاله درمورد معنویت در محیط کار

دیدگاهی مثبت داشتند، درصد
کمی، تقریباً 2 درصد، دیدگاه مثبت به دین و دیدگاه منفی به معنویت داشتند؛ حدوداً 60 درصد، دیدگاه مثبت به معنویت و دیدگاه منفی به دین داشتند. نظر 8 درصد از آنان، هم نسبت به دین و هم نسبت به معنویت منفی بود
.(Mitroff & Denton, 1999) بنابراین، می توان چنین نتیجه گیری کرد که 90 درصد از افراد نسبت به معنویت نگرش مثبت داشتند. در این پژوهشها چهار نوع جهت گیری نسبت به دین و معنویت نمایان گشت:
• فرد می تواند نسبت به دین و معنویت دیدگاهی مثبت داشته باشد. در نظر این فرد، دین و معنویت یکسان و هم معناست و در عین حال که معنویت جایگاه یکسانی با دین دارد، تنها راه تجربه و ایجاد معنویت از طریق دین است.
• فرد می تواند دیدگاهش نسبت به دین مثبت، ولی نسبت به معنویت منفی باشد. در این مورد، تمام توانش را بر روی زندگی دینی، به ویژه بر آیین ها و آموزه های یک دین خاص، متمرکز می کند. رستگاری و عضویت در یک اجتماعِ کاملاً مشترک و مقیّد، از آمال اصلی این فرد است.
• فرد می تواند دیدگاهی منفی نسبت به دین، ولی دیدگاهی مثبت نسبت به معنویت داشته باشد. در این مورد، او دین را نهادی سازمان یافته، نا منعطف و متعصب می انگارد. در نظر وی معنویت مفهومی بسیار شخصی، منعطف، غیرمتعصب و جهانی است. صرف نظر از عقاید خاص افراد، معنویت برای همه دست یافتنی است. معنویت نیرویی وحدت بخش و پیونددهنده است.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

• دیدگاه فرد می تواند هم نسبت به دین و هم نسبت به معنویت منفی باشد. در این مورد، او بر این باور است که دستیابی به هرچیز ارزشمندی، از طریق وضع ارزشهای مناسب امکان پذیر است. از نظر وی، معنویت و دین در محیط کاریِ غیردینی مدرن هیچ کاری را از پیش نخواهد برد.
در پژوهشهای مشابهی که توسط براندلی و کاونُی (2003) تحت عنوان « مقایسه معنویت در بین سه دانشگاه کالیفرنیای جنوبی» انجام گرفت، تفاوت بین معنویت و دین آشکار شده است. در این پژوهش، تقریباً 60 درصد از افراد نگرش مثبت به معنویت و نگرش منفی به دین داشتند، در حالی که 30 درصد از آنان نسبت به هر دو، دیدگاهی مثبت داشتند.(Bradley & Kauanui,2003)
2-1-2-5معنویت در اسلام
علوم انسانی وسیله ای برای شناخت واقعیت است و تحقیق در آن چیزی جز جستجوی صمیمانه حقیقت نیست (کیوی و کامپنهود،ترجمه نیک گهر ، 1383 ، نقل به مضمون). در اندیشه اسلامی معنویت که در مضامینی همچون باطن، حق، عالم معنا ، مقام لطف الهی،کمال اخلاقی ، جمال، جان و ذکر خدا معنا می شود به دلیل ارتباط با حقیقت محض ابزاری موثر برای شناخت در حوزه نظر و عمل می باشد؛ سرچشمه معنویت اسلامی قران کریم ،
فرمودههای حضرت محمد(ص) و ائمه اطهار (س) است. از نظر مسلمین زندگی معنوی هم بر خوف از خدا مبتنی است و هم بر عشق او ، هم تسلیم در برابر اراده خدا و هم جستجوی برای شناخت او که هدف نهایی آفرینش است . یکی از جلوههای کاربردی معنویت دعا ونیایش است که نشانه اعتقاد به عدم سیرخطی حوادث و تک علت بینی پدیده ها و دیدن علت العلل در ورای معادلات مادی صرف درحوزه اعتقادات می باشد که در تناسب با مبانی
پارادایمهای غیراثبات گرای علوم اجتماعی است و درکنار ایمان مذهبی دستاویزی محکم برای زندگی فردی، سازمانی و اجتماعی است (…ادعونی استجب لکم ،قران کریم، سوره غافر،آیه 60) درنگرش معنوی -مذهبی مشتریان سازمانها (مردم) مخلوق و بنده خداوند و لذا شایسته احترام و توجه هستند و این رابطه معنوی فراتر از رابطه معمول بامشتری درسازمانهای مشتری مدار امروزی است )فیض الاسلام ، :9791328(.
2-1-2-6مبانی معنویت در قرآن
قرآن کریم که کتاب هدایت انسان و متن جامع و کامل تعلیم و تربیت انسان است اولاً معنویت را دارای قلمرو وسیع و گسترهی گسترده میداند که میتواند شامل همه احوال، اقوال و افعال و انگیزهها واندیشه های انسان گردد زیرا گوهر معنویت را «خداگرایی» میداند لذا هرکاری که با رنگ و رایحه رحمانی و انگیزه الهی انجام گیرد داخل در معنویت است که فرمود: « انما اعظکم بواحده ان تقوموا للّه مثنی و فُردیَّ … » (سبأ،46) و «خلوص» را جوهر همه فعالیتهای آدمی از عبادی، تجاری، سیاسی- اجتماعی و … قلمداد کرده است و عبادت، ذکر، تفکّر، تعلیم و تعلّم، حکومت و حکمت و سیاست و سلوک را تنها با مبنای الهی – توحیدی میپذیرد و لا غیر که فرمود : « انما یتقبّل اللّه من المتقین » (مائده،30) ثانیاً برای معنویت مبانی و اصولی بر شمرده است که سرنوشت سازند عبارتند از:
مبنای اول: اصالت روح
قرآن انسان را رقیقهای از حقیقه الحقائق و جلوه اسماء جمال و جلال الهی میداند که دارای هویت متألهانه است و شناسنامه وجودی انسان و تاریخ و جغرافیای معرفتی، انسانی. اجتماعی آدمیان درهمان « اصالت روح» معنا و تفسیر میشود که فرمود: « فاذا سوّیته و نفخت فیه من روحی» (حجر،29) و یای « من روحی » دراغاز تکوین و فادخلی فی عبادی و ادخلی فی جنّتی» (فجر،30-29) در مسیر تکامل و غایت استکمال انسان که برپایههای عقل و اراده از یک جهت و عشق و ایمان از جهت دیگر نهاده شده است تا «کَدحاً فملاقیه» (انشقاق،6) در فرجام و سرانجام حرکت تکامل انسان سالک الی اللّه صورت پذیرد و انسان معنویتگرا با دریافت و ادراک چنین هویت و تاریخ و جغرافیای که قرآن برای او ترسیم و تصویر کرده است در پرتو «عقلانیت و وحیانیّت» و در سایهسار شجرهی طیّبهی شریعت و در پناه هدایت و حمایت انسان کامل مکَمِّل « صراط مستقیم سلوک» را پیش میگیرد. و چنین درک و دریافتی « درد خداجویی و خداخویی» را که عبد اللّه شدند و عند اللّه گشتن و سپس « صبغه اللّه» یا رنگ خدا یافتن است به فعلیت میرساند.
مبنای دوم: اصالت فطرت
انسان در قرآن دارای فطرت خدایی است که گرایشهای عالیهی وجودش از معرفت اندوزی، عدالت ورزی، عبودیت و پرستشگروی و … همه وهمه ریشه در فطرت انسان دارند و فطرت ادراکی و احساسی با معرفت به نفس( خودآگاهی) و بازگشت به خویشتن خویش( وصل به اصل خود) شکوفا شده و بارور میگردد و رکن رکین و اصل اصیل معنویت قرآنی در« فطرت» تعبیه و تبیین گشته است به همین دلیل خدای سبحان به مؤمنین طریق عملی معرفت نفس و رهروی برپایه های نفس الهی و فطرت را ارائه و امر فرمود: یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم مَن ضلَّ اذا اهدیّتم … » (مائده، 105) و نبوتها و رسالتها در راستای آگاهیبخشی به فطرت ارجاع انسان به حقیقت وجودی خویش بوده اند که در جریان مبارزه حضرت ابراهیم(ع) با بتپرستان و نمرود پرستان بابل فرمود: « … فرجعوا الی انفسهم» (انبیاء ،64) و قرآن کریم پیامبر اکرم(ص) را مُذَکِّر نام نهاد « انما انت مُذَکِّر» (عایشه،17) و قرآن کریم « ذکر» و « ذی الذکر» نامیده شد: « انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون»، (زمر،9) « ص ، و القرآن ذی الذکر» (ص،2-1) لذا گفتمان معنویت براصالت فطرت نهفته است و فطرت تبدیل نابردار و تغییر ناپذیر است اگر چه مستور و مهجور میگردد لکن انسانها در نهایت امر« روزگار وصل خویش» را تجربه خواهند کرد به تعب
یر علامه جوادی آملی: « اگرچه تغییر موضعی و برخی از عناصر مطرح در هویت انسانی براساس دخالت وَهم و خیال (در بخش اندیشه) و شهوت وغضب (در بخش انگیزه) از درون و وسوسه و نَزغ و اِغوای ابلیس از بیرون، عقل به اسارت هوس درآید و حاکم اصلی حوزهی هویت شخص عَزل شود و وَهم و شهوت با خیل و غضب به جان او منصوب شوند و مجاری ادراکی و تحریکی چنین شخصی به جای آنکه به امامت عقل نظری و عقل عملی به کار خود مشغول شوند، به رهبری کاذب وَهم وخیال از یک سو و امامت دروغین شهوت و غضب از سوی دیگر، سعی خاسِر داشته باشد …» (جوادی آملی، 1384:41) پس بر محور فطرت اصلی بر معنویتگرایی است نه معنویتگرایی که اولی ذاتی و دومی عَرَضی است و انسان معنویت گریز گرفتار« با خودبیگانگی» و حرکت از « برون» و گریز از مرکز شده است و به همین دلیل قرآن کسانی را که دچار «نسیان خدا» شدهاند گرفتار «نسیان خود» کرده است یعنی خدا فراموشی سرچشمه خود فراموشی است « و لا تکونوا کالذین نسو اللّه فانسیهم انفسهم اولئک هم الفاسقون» (حشر،19) و چنین انسانهایی را «فاسق» نامید چه اینکه از هسته هستی و مرکز وجود خویش یعنی فطرت توحیدی خارج شده و فاصله گرفتند.
مبنای سوم: اصالت شریعت
قران کریم راه حصول معنویت و وصول به قرب و لقاء حضرت حق را همانا در«شریعتگرایی» معرفی کرده است. شریعت به معنای عام کلمه مجموعه عقاید، اخلاق و احکام الهی است یعنی اسلام در همه تعالیم و آموزههای خویش اعم از جهان بینی یا ایدئولوژی و شریعت به معنای خاص یعنی مجموعه بایدها ونبایدهای شرعی و فقهی که البته«معنویت قرآنی» جداشده و بریده از عقاید، اخلاق و احکام نیست که آیه : «ثم جعلناک علی شریعهٍ من الامر فاتّبعها و لا تّتبع اهواء الذین لا یعلمون» (جاثیه،18) با آیه:« ما اتیکم الرسول فخذو … و ما نهاکم عنه فانتهوا» (انفال،24) ترکیب شوند معنای اصالت شریعت در معنویت کاملاً روشن خواهد شد زیرا معنویت منهای خدا، وحی ، نبوت ورسالت، امامت و ولایت، هرگز معنای اصیل و کاملی نخواهد داشت و در حقیقت معنویت راستین نیست، معنویت پیش برنده و بازدارنده نخواهد بود و علامه طباطبایی(ره) نیز «لام» در« لما یحییکم» را به معنای «الی» گرفته و نوشته اند:« واین تعبیر در استعلامات عرب زیاد است وآن چیزی که رسول مردم را به آن دعوت می کند «دین حقّ» است و دین حق همان اسلام است که قرآن کریم را به پیروی فطرت و پذیرفتن آن به علم نافع و عمل صالح تفسیر کرده است.» (طباطبایی،5ج،1384:55)
به همین دلیل معنویت اسلامی انسان مرده را زنده میکند و در دل حیات طبیعیاش حیات طیّبه به او میبخشد و «معنویت» حیات حیوانیاش را به حیات عقلانی و روحانی تبدیل می کند و رنگ ابدیت و جاودانی به همه فعالیت هایش میزند تا نور ایمان به خدا و عمل صالح او را نورانی کرده و در میان خلق با نور معنویت خدایی زندگی کرده و الگوی علمی و عملی دیگران قرار گیرد:« اَوَ مَن کان مَیتاً فاحییناه و جعلنا له نوراَ یمشی به فی الناس …» (انعام،122) و استاد شهید مطهری نیز بر «ضرورت دین» در زندگی انسان و «اصالت دین» در تأمین سعادت حقیقی اعم از سعادت فردی و اجتماعی و مادی و معنوی تأکید ورزیدهاند.(مطهری،77-1383:75)
2-1-2-7معنویت در کار
با در نظر گرفتن افزایش قابل ملاحظه توجهات به معنویت در محیط کار، پرسش اصلی این است که معنویت در محیط کار چه معنایی دارد؟ معنویت برای افراد مختلف معانی متفاوتی دارد و بنابراین تعاریف زیادی در ادبیات این موضوع وجود دارد که ناشی از وجود دیدگاه های متفاوت می باشد.
• معنویت در کار دربرگیرنده تلاش برای جست وجو و یافتن هدف غایی در یک فرد برای زندگی کاری، به منظور برقراری ارتباط قوی بین فرد و همکاران و دیگر افرادی که به نحوی در کارش مشارکت دارند و همچنین سازگاری یا یگانگی بین باورهای اساسی یک فرد با ارزش های سازمان است Mitroff &) Denton, 1999:90 ؛(
• درک و شناسایی بعدی از زندگی کاری یک فرد که درونی و قابل پرورش است و به واسطه انجام کارهای با معنا در زندگی اجتماعی پرورش می یابد(Ashmos & Duchan, 2000:135 ) ؛
• معنویت در محیط کار، چارچوبی از ارزش های سازمانی مشاهده شده در فرهنگ است که تجربه کارکنان را از حس تعالی و برتری از طریق فرایند کار ارتقا می بخشد و حس ارتباط آنها با سایرین را به طریقی که احساس لذت و کمال را در آنها ایجاد می کند، تسهیل می نماید.(Giacaline, Jurkiewics, 2003: 5)
2-1-2-8معنویت در سازمان
کارکنان در هر جا که فعالیت می کنند جیزی فراتر از پاداشهای مادی در کار جستجو میکنند که آن، کار با معنا ، امید بخش و داشتن تعادل در زندگی می باشد و معنویت در کار تجربه کارکنانی است که کارشان ارضاء کننده ، بامعنا و هدفمند است. طرح معنویت یکی از مهمترین موضوعاتی است که برای ایجاد پیوند میان ارزشهای دنیای سنتی و دنیای نوین مورد توجه قرار گرفته است و سازمانها به عنوان وجه قالب جوامع امروز ، یکی از گسترده ترین حوزه هایی است که رویکردهای معنوی در آن در حال گسترش می باشد. )احمدی ودیگران، 1390).معنویت سازمانی چارچوبی از ارزشهای مشهود در فرهنگ سازمان است که موجب تعالی کارکنان، ضمن فرآیند کار میشود و حس در کنار هم بودن را به گونه ای در آن ها باور می سازد که احساس کمال و سرزندگی میکنند.) شیخی نژاد و احمدی، 1387)
معنویت سازمانی از دو دیدگاه قابل بررسی می باشد: 1- رهیافت بنیادین :که در این دیدگاه تمایل به یافتن هدف –
غایی زندگی و زیستن بر اساس آن هدف و یا به عبارت دیگر احساس وابستگی و درهم تنیدگی عمیق و به
شدت شهودی بین انس
ان و جهانی که در آن زندگی میکند است. 2 رهیافت کارکردی :که طبق نظر هوارد -برخورداری از ارزشهای والای انسانی و استفاده از آن در سازمان از قبیل ; عشق به دیگران ،پشتکار،تحمل ،خوشبینی ،صبر و صداقت می باشد)مقیمی ، 1390).
2-1-2-9مزایای معنویت در سازمان

مطالعات نشان میدهند که تشویق معنویت در محیط کار می تواند منجر به مزایای زیادی شود. یکی از حوزه های مدیریت که می تواند استفاده زیادی از معنویت داشته باشد، مدیریت تغییر سازمانی است که هدف آن کمک به تغییر رفتار افراد در سازمان و در نتیجه کسب اهداف عملکردی به صورتی اثربخش و سریع است.
روش های سنتی تغییر افراد و فرهنگ سازمانی بر همسو کردن ساختارها و سیستم های سازمانی با رفتارهای مطلوب متمرکز است. این روش مستلزم تلاش و استمرار فوق العاده است. میتوانیم این روش را » تغییر از بیرون به درون « بنامیم؛ زیرا در این روش، تغییر ابتدا از عناصری بیرون افراد آغاز می شود. در مقابل دانش معنوی پیشنهاد میکند که تغییر می تواند به صورت از» درون به بیرون « مدیریت شود. در واقع افرادی که زندگی معنوی را تجربه میکنند، می توانند با روش های سازگار با اهداف سازمانی موجب رشد و توسعه خود و سازمان شوند
)هیتن و دیگران،:61 ۲۰۰۴)همچنین محققان بیان میکنند که تشویق معنویت در محیط کار می تواند منجر به مزایا و منافعی از قبیل افزایش خلاقیت )فرشمن، ۱۹۹۹(، افزایش صداقت و اعتماد )وانگرمارش و کونلی،۱۹۹۹ (، افزایش حس تکامل شخصی )بوراک ،:280۱۹۹0(، افزایش تعهد سازمانی)دلبک،۱۹۹۹ : 340) ، بهبود نگرش های شغلی کارکنان همچون افزایش رضایت شغلی، مشارکت شغلی، و نیز کاهش نیات ترک محیط کار )میلیمن ودیگران ، ۲۰۰۳:430 (، افزایش اخلاق و وجدان کاری، انگیزش بیشتر )مارکز و دیگران، ۲۰۰۵:90 ( شود و همه اینها به صورت مستقیم و غیرمستقیم سبب بهبود عملکرد،سودآوری و اثربخشی سازمانی میگردند.
2-1-2-10رویکرد مربوط به معنویت در کار
رویکردهای مختلف نسبت به معنویت و معنویت در محیط کار را به چهار دسته تقسیم می شوند، از جمله دیدگاه ذاتی- روحی بودن معنویت، دیدگاه مذهبی معنویت و دیدگاه اگزیستانتیالیستی معنویت و مخالفان معنویت.
دیدگاه درون گرا
دیدگاه ذاتی بودن معنویت بدین معنا است که معنویت یک مفهومی نشات گرفته از ذات و درون و باطن فرد است. تعریف گویلوری در ارتباط با این دیدگاه است. او معنویت را به عنوان

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *