منابع و ماخذ مقاله الگوهای ارتباط

وجود دارد.
فرضیه دوم: بین ارزش‌های فرهنگی و ابعاد الگوهای ارتباطات دانشجو- استاد رابطه معنـادار
وجود دارد.
فرضیه سوم: بین ابعاد الگوهای ارتباطات خانواده و ارضای نیازهای روان‌شناختی پایه رابطه معنادار وجود دارد.
فرضیه چهارم: بین ابعاد الگوهای ارتباطات دانشجو- استاد و ارضای نیازهای روان‌شناختی پایه رابطه معنادار وجود دارد.

فرضیه پنجم: بین ارضـای نیازهـای روان‌شناختـی پایه و گرایش‌هـای تفکـر انتقـادی رابطه
معنادار وجود دارد.
فرضیه ششم: ابعاد الگوهای ارتباطات خانواده در رابطه بین ارزش‌های فرهنگی و ارضای نیازهای روان‌شناختی پایه به طورمعناداری نقش واسطه‌گری دارند.
فرضیه هفتم: ابعاد الگوهای ارتباطات دانشجو- استاد در رابطه بین ارزش‌های فرهنگی و ارضای نیازهای روان‌شناختی پایه به طورمعناداری نقش واسطه‌گری دارند.
فرضیه هشتم: ارضـای نیـازهـای روان‌شناختی پایه در رابطه بین ابعـاد الگـوهـای ارتباطات
خانواده و گرایش‌های تفکر انتقادی به طورمعناداری نقش واسطه‌گری دارد.
فرضیه نهم: ارضای نیازهای روان‌شناختی پایه در رابطه بین ابعاد الگوهای ارتباطات دانشجو- استاد و گرایش‌های تفکر انتقادی به طورمعناداری نقش واسطه‌گری دارد.

مجموع این فرضیه‌ها فرضیه کلی پژوهش حاضر را به صورت زیر شکل می‌دهند:

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

«متغیرهای واسطه‌ای اول (جهت‌گیری‌های گفت و شنود و همنوایی خانواده و جهت‌گیری‌های گفت و شنود و همنوایی دانشجو- استاد) و متغیرهای واسطه‌ای دوم (ارضای نیاز به خود پیروی، ارضای نیاز به شایستگی و ارضای نیاز به ارتباط) می‌توانند به ترتیب، میانجی رابطه بین متغیرهای برون‌زاد (ارزش‌های فرهنگی جمع‌گرایی افقی، جمع‌گرایی عمودی، فردگرایی افقی و فردگرایی عمودی) و متغیرهای درون‌زاد (حقیقت‌جویی، گشوده‌ذهنی، تحلیلگری، قاعده‌مندی، اعتماد به نفس در تفکر انتقادی، کنجکاوی و پختگی شناختی) باشند».

این فرضیه یا به عبارت دیگـر، مدل مفروض پژوهش حاضر در شکل شماره 2-1 نشان داده
شده است.

شکل شماره 2-1- نمودار مسیر مدل مفروض پژوهش حاضر در مورد عوامل مؤثر بر
گرایش‌های تفکر انتقادی

2-4- تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش

در این بخش تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش حاضر که شامل ارزش‌های فرهنگی، ابعاد الگوهای ارتباطات خانوادگی و دانشگاهی، ارضای نیازهای روان‌شناختی پایه و گرایش‌های تفکـر انتقـادی هستند، ارایه می‌شود.
ارزش‌های فرهنگی. ارزش‌های فرهنگی جمع‌گرایی افقی، جمع‌گرایی عمودی، فردگرایی افقی و فردگرایی عمودی از ترکیب ارزش فرهنگی فردگرایی- جمع‌گرایی (تریاندیس، 1989) و روابط عمودی- افقی (سینگلیس و همکاران، 1995؛ تریاندیس، 1995؛ تریاندیس و گلفند، 1998) حاصل می‌شوند. در پژوهش حاضر این ارزش‌ها به طور عملیاتی به ترتیب چنین تعریف شدند: نمره‌ای که فرد از خرده‌مقیاس جمع‌گرایی افقی، خرده‌مقیاس جمع‌گرایی عمودی، خرده‌مقیـاس فردگرایی افقی و خرده‌مقیاس فردگرایی عمودی «مقیاس فردگرایی و جمع‌گرایی
افقی و عمودی » (سیواداس ، بروولد و نلسون ، 2008) به دست می‌آورد.
ابعاد الگوهای ارتباطات خانواده. این ابعاد شامل جهت‌گیری‌های گفت و شنود و همنوایی خانواده هستند و به طور عملیاتی به ترتیب چنین تعریف شدند: نمره‌ای که فرد از ‌مقیاس جهت‌گیـری گفت و شنود و مقیاس جهت‌‌گیـری همنوایی «ابزار تجدید‌نظر شده الگوهای ارتباطات خانواده » (ریچی و فیتزپاتریک، 1990) به دست می‌آورد.
ابعاد الگوهای ارتباطات دانشجو- استاد. این ابعاد شامل جهت‌گیری‌های گفت و شنود و همنوایی حاکم بر ارتباطات دانشجویان و استادان هستند و در پژوهش حاضر به طور عملیاتی به ترتیب چنین تعریف شدند: نمره‌ای که فرد پس از جای‌گزینی کلمه «استادانم» به جای کلمات «پدر و مادرم» در گویه‌های «ابزار تجدید‌نظر شده الگوهای ارتباطات خانواده» (ریچی و فیتزپاتریک، 1990) از ‌مقیاس جهت‌گیری گفت و شنود و مقیاس جهت‌‌گیری همنوایی این ابزار به دست می‌آورد.
ارضای نیازهای روان‌شناختی پایه: منظـور از ارضـای این نیـازها ادراک خودپیروی، شایستگی و ارتباط با کسـانی است که برای فرد اهمیت دارند. این ادراک‌ها به طور عملیاتی به ترتیب چنین تعریف شدند: نمره‌ای که فرد از خرده‌مقیاس ارضای نیاز به خودپیروی، خرده‌مقیاس ارضای نیاز به شایستگی و خرده‌مقیاس ارضای نیاز به ارتباط «مقیاس عمومی ‌ارضای نیازهای پایه » (گانیه ، 2003) به دست می‌آورد.
گرایش‌های تفکر انتقادی. هفت عادت فکری متفکر نقاد یعنی، حقیقت‌جویی، گشوده‌ذهنی، تحلیلگری، قاعده‌مندی، اعتماد به نفس در تفکر انتقادی، کنجکاوی و پختگی شناختی هستند که به طور عملیاتی به ترتیب چنین تعریف شدند: نمره‌ای که فرد از خرده‌مقیاس حقیقت‌جویی، خرده‌مقیاس گشوده‌ذهنی، خرده‌مقیاس تحلیلگری، خرده‌مقیاس قاعده‌مندی، خرده‌مقیاس اعتماد به نفس در تفکر انتقادی، خرده‌مقیاس کنجکاوی و خرده‌مقیاس پختگی شناختی «سیاهه گرایش به تفکر انتقادی کالیفرنیا» (فاسیونه و فاسیونه، 1992) به دست می‌آورد.

فصل سوم

روش پژوهش

پژوهش حاضر به روش توصیفی از نوع همبستگی انجام شد. در ادامه، جامعه آماری، روش نمونه‌گیری و گروه نمونه پژوهش توصیف می‌شود. سپس، ابزارهای اندازه‌گیری متغیرهای پژوهش و ویژگی‌های روان‌سنجی آنها مورد بحث قرار می‌گیرد و در پایان، شیوه اجرای ابزارها و روش‌های آماری استفاده شده در تجزیه و تحلیل داده‌های حاصل از آنها بیان می‌گردد.

3-1- جامعه آماری، روش نمونه‌گیری و گروه نمونه

جامعـه آمـاری ایـن پژوهش را حدود 15000 دانشجوی مقطع کارشناسی تمام دانشکده‌های دانشگاه شیراز شامل دانشکده‌ روانشناسی و علوم تربیتی، دانشکده علوم اجتماعی، اقتصاد و مدیریت، دانشکده دامپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشکده علوم، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشکده حقوق و علـوم سیاسی، دانشکده هنر و معماری و دانشکده مهندسی در سال تحصیلی 90-89 تشکیل ‌دادند.
به منظور انتخاب شرکت‌کنندگان در پژوهش از روش نمونه‌گیـری خوشـه‌ای تصـادفـی چند مرحله‌ای استفاده شد. به این ترتیب که در مرحله اول از هر یک از دانشکده‌های دانشگاه شیراز دو رشته‌ تحصیلی به طور تصادفی انتخاب شدند. در مرحله دوم، از هر یک از رشته‌های تحصیلی انتخاب شده یک کلاس به طور تصادفی انتخاب گردید و تمام دانشجویان آن در پژوهش شرکت داده شدند. پس از بررسی پرسشنامه‌های ارائه شده به دانشجویان و حذف پرسشنامه‌هـای مخدوش، داده‌هـای حاصل از 711 پرسشنامه مورد تحلیل قرار گرفتند. ترکیب
گروه نمونه بر حسب دانشکده‌های دانشگاه شیراز در جدول شماره 3-1 نشان داده شده است.

جدول شماره 3-1- توزیع فراوانی گروه نمونه بر حسب دانشکده‌ها
دانشکده تعداد دانشجویان
روانشناسی و علوم تربیتی 140
علوم اجتماعی، اقتصاد و مدیریت 70
دامپزشکی 101
کشاورزی 123
علوم 42
ادبیات و علوم انسانی 52
حقوق و علوم سیاسی 53
هنر و معماری 40
مهندسی 90
جمع کل 711

از آنجا که در تحلیل‌های رگرسیون چند متغیری، تعداد قابل قبول شرکت‌کنندگان حداقل بین 5 تا 40 برابر تعداد متغیرهای پیش‌بین در نظر گرفته می‌شود (بریس ، کمپ و سنلگار ، 2003) گروه نمونه از حجم مناسب برخوردار بود. میانگین سنی گروه نمونه 35/20 و انحراف معیار آن 95/1 سال بود. ترکیب گروه نمونه از لحـاظ جنسیت در جدول شماره 3-2 آمده است.

جدول شماره 3-2- توزیع فراوانی گروه نمونه بر حسب جنسیت
جنسیت تعداد درصد
مؤنث 446 7/62
مذکر 265 3/37
مجموع 711 100

3-2- ابزارهای پژوهش

در این پژوهش به منظور بررسی فرضیه‌های مطرح شده و جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز از نسخه کوتاه «مقیاس فردگرایی و جمع‌گـرایی افقی و عمودی» (سیواداس، بروولد و نلسون، 2008) بـرای سنجش ارزش‌های فـرهنگی به عنوان متغیـرهای برون‌زاد، از نسخه فرزندان «ابزار تجدید‌نظر شده الگوی ارتباطات خانواده» (ریچی و فیتزپاتریک، 1990) و نسخه تغییر یافته آن به ترتیب برای سنجش ابعاد الگوهای ارتباطات خانواده و دانشجو- استاد به عنوان متغیرهای واسطه‌ای اول، از «مقیاس عمومی ارضای نیازهای پایه» (گانیه، 2003) برای اندازه‌گیری میزان ارضای نیازهای روان‌شناختی پایه به عنوان متغیرهای واسطه‌ای دوم و از «سیاهه گرایش به تفکر انتقادی کالیفرنیا» (فاسیونه و فاسیونه، 1992) برای سنجش گرایش‌های تفکر انتقادی به عنوان متغیرهای درون‌زاد استفاده شد. در ادامه، این ابزارها به تفصیل مورد بحث قرار می‌گیرند.

3-2-1- مقیاس فردگرایی و جمع‌گرایی افقی و عمودی (نسخه کوتاه)

به منظور اندازه‌گیری ارزش‌ها یا ابعاد فرهنگی فردگرایی و جمع‌گرایی افقی و عمودی از نسخه کوتاه «مقیاس فردگرایی و جمع‌گرایی افقی و عمودی» (سیواداس، بروولد و نلسون، 2008) استفاده شد. این ابزار یک پرسشنامه خودسنجی است که میزان موافقت یا عدم‌ موافقت پاسخ‌دهنده را با 14 گویه که درباره ارزش‌های فرهنگی وی هستند، در دامنه‌ای 7 درجه‌ای، مورد سؤال قرار می‌دهد. نمره 7 معادل «کاملاً موافقم» و نمره 1 معادل «کاملاً مخـالفم» است. از تعداد 14 گویه این مقیاس ابعاد جمع‌گرایی افقی و جمع‌گرایی عمودی هر کدام 4 گویه و ابعاد فردگرایی افقی و فردگرایی عمودی هر کدام 3 گویه را به خود اختصاص می‌دهند. به این ترتیب، هر آزمودنی چهار نمره از این مقیاس به دست می‌آورد (این مقیاس در پیوست شماره یک آمده است).
از آنجا که افراد در فرهنگ‌های فردگرای افقی در عین حال که برای «منحصر به فردی» خود ارزش زیادی قایل هستند، خود را با دیگران مقایسه نمی‌کنند و به دنبال رقابت با دیگران و داشتن جایگاه اجتماعی برتر نسبت به آنها نیستند (تریاندیس، چن و چن، 1998)، می‌توان انتظار داشت چنین افرادی با این گویه‌ها موافق باشند: «من اغلب کارهای مربوط به خودم را انجام می‌دهم» و «از اینکه فردی منحصر به فرد و خاص هستم و از جنبه‌های زیادی با دیگران تفاوت دارم، لذت می‌برم». فرهنگ‌های فردگرای عمودی برای «پیشرفت‌مداری» و «رقابت» ارزش زیادی قایل هستند. در این فرهنگ‌ها افراد به دنبال پیشرفت شخصی خود و اهل رقابت هستند. آنها می‌خواهند در مقایسه با دیگران بهترین باشند (تریاندیس، چن و چن، 1998). به همین دلیل، انتظار می‌رود این افراد با این گویه‌ها موافق باشند: «امکان ندارد بدون رقابت جامعه خوبی داشته باشیم» و «از کار کردن در موقعیت‌هایی که مستلزم رقابت با دیگران است، لذت می‌برم». فرهنگ‌های جمع‌گرای افقی بر «تعاون و مشارکت» تأکید زیادی دارند. در این فرهنگ‌ها افراد خود را با افراد دیگری که در گروه آنها وجود دارند، یکی می‌دانند (تریاندیس، چن و چن، 1998). پیش‌بینی می‌شود چنین افرادی با این گویه‌ها موافق باشند: «اگر یکی از همکارانم جایزه‌ای بگیرد، احساس افتخار می‌کنم» و «خوشحالی من خیلی زیاد به خوشحالی کسانی که دور و برم هستند، بستگی دارد». در فرهنگ‌های جمع‌گرای عمودی بر «اطاعت از مراجع قدرت در گروه و وظیفه‌شناس بودن نسبت آنها» تأکید می‌شود (تریاندیس، چن و چن، 1998). از این رو، انتظار می‌رود در این فرهنگ‌ها افراد با این گویه‌ها موافق باشند: «حاضرم از کاری که از آن خیلی لذت می‌برم صرفنظر کنم، اگر خانواده‌ام با آن موافق نباشند» و «معمولاً نفع شخصی‌ام را فدای منفعت گروهی که در آن هستم، می‌کنم».
سیواداس، بروولد و نلسون (2008) به منظور تعیین روایی نسخه کوتاه «مقیاس فردگرایی و جمع‌گرایی افقی و عمودی» از روش تحلیل عاملی استفاده کرده‌اند. در پژوهش حاضر، روایی این مقیاس با استفاده از همین روش و نیز روش همسانی درونی مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه، نتایج این بررسی تشریح می‌شود. پیش از آن لازم به ذکر است که در بررسی روایی مقیاس فـردگـرایی و جمع‌گـرایی افقـی و عمودی عـلاوه بـر گویه‌های نسخه کوتاه ایـن مقیاس تعدادی از گویه‌های نسخه بلند این ابزار نیز مورد تحلیل قرار گرفتند تا در صورت لزوم از آنها استفاده شود.
به منظور آزمون ثبات ساختار چهار عاملی مقیاس فردگرایی و جمع‌گرایی افقی و عمودی در مورد داده‌های مربوط به دانشجویان ایرانی همبستگی بین گویه‌های این مقیاس مورد تحلیل عامل اکتشافی به شیوه مؤلفه‌های اصلی قرار گرفت که هدف از آن تعیین ساختار عاملی موجود در مقیاس بود. اندازه ضریب کیزر ـ مایر ـ آلکین برابر با 666/0 بود که از کفایت نمونه‌گیری محتوایی ماتریس همبستگی اطلاعات حکایت داشت. ضریب آزمون کرویت بارتلت (شاخص کفایت ماتریس همبستگی) نیز برابر با 548/1071 و در سطح 0005/0 p معنادار بود.
بر اساس نمودار اسکری و ارزش ویژه عوامل، چهار عامل استخراج شد. با توجه به شیب نمودار اسکری چهار عاملی که در شیب تند نمودار آشکار شدند، به عنوان عوامل اصلی قلمداد شدند و عواملی که به صورت موازی در دامنه خط شیب قرار داشتند، پذیرفته نشدند. ارزش ویژه این چهار عامل به ترتیب برابر 46/2، 79/1، 34/1 و 24/1 بود (ارزش ویژه عامل بعد 97/0 و کمتر از 1 بود). عوامل به ترتیب 90/18، 75/13، 32/10 و 55/9 درصد و در مجموع، چهار عامل 53/52 درصد از واریانس مقیاس را تبیین ‌کردند. سپس، عوامل استخراجی به شیوه چرخش متعامد واریماکس مورد چرخش قرار گرفتند و بارگذاری‌های عاملی 30/0 و بیش از آن در نظر گرفته شدند. تحلیل عوامل داده‌ها پس از پنج چرخش به بهترین ساختار عاملی خود دست یافت. با استفاده از ماتریس بار عاملی گویه‌ها، بار عاملی هر گویه در چهار عامل استخراجی مورد مقایسه قرار گرفت و هر کدام از گویه‌ها زیر مجموعه عاملی قرار گرفتند که در آن دارای بیشترین بار عاملی بودند. گویه‌های 3 و 7 نسخه کوتاه مقیاس فردگرایی و جمع‌گرایی افقی و عمودی با توجه به بار عاملی کم حذف و از تحلیل کنار گذاشته شدند. پس از تعیین محتوای هر عامل، عوامل استخراجی بر اساس ماهیت گویه‌ها و پیشنهاد سازندگان ابزار، به ترتیب پدیدار شدن تحت‌عناوین «فردگرایی عمودی»، «جمع‌گرایی افقی»، «جمع‌گرایی عمودی» و «فردگرایی افقی» نامگذاری شدند.
نتایج تحلیل عامل نشـان داد که محتـوای عوامل استخراج شده از نسخه کوتاه «مقیاس فردگرایی و جمع‌گرایی افقی و عمودی» در پژوهش حاضر با محتوای نسخه اصلی آن به جز در مورد گویه‌های 3 و 7 هماهنگ می‌باشد. گویه‌های 3 و 7 این مقیاس که مربوط به خرده‌مقیاس جمع‌گرایی عمودی بودند، به دلیل نداشتن بار عاملی کافی از تحلیل کنار گذاشته شدند. یک گویه مربوط به عامل جمع‌گرایی عمودی که از نسخه بلند این مقیاس اقتباس شده بود و روی عامل مربوط به خود بار عاملی مناسبی داشت، جایگزین گویه‌های حذف شده شد تا حتی‌المقدور تعداد گویه‌های مقیاس حفظ شود. نتایج تحلیل عاملی نسخه کوتاه «مقیاس فردگرایی و جمع‌گرایی افقی و عمودی» در جدول شماره 3-3 آمده است.
به منظور بررسی همسانی درونی، ضریب همبستگی گویه‌های هر

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *