منابع و ماخذ مقاله تحلیل عامل اکتشافی

ر سازندگان مجموعه مقیاس‌های نیازهای روان‌شناختی پایه برای اندازه‌گیری میزان ارضای این نیازها از نسخه 9 گویه‌ای این مقیاسها که از 3 گویه برای هر خرده‌مقیاس تشکیل شده است نیز می‌توان استفاده کرد. با توجه به این موضوع در پژوهش حاضر از نسخه 9 گویه‌ای مقیاس عمومی ارضای نیازهای پایه استفاده شد (این مقیاس در پیوست شماره چهار آمده است).
از آنجا که نیاز به خودپیروی زمانی ارضا می‌شود که فرد احساس کند در رفتارها و تصمیم‌های خود آزادی عمل دارد (دسی و رایان، 2000)، می‌توان پیش‌بینی کرد که افراد خودپیرو با این گویه‌ها موافق باشند: «به طور کلی احساس می‌کنم در بیان نظرات و عقایدم آزاد هستـم» و «دوست دارم بتوانم در موقعیت‌هـای مختلف زندگـی روزمره همان کسـی که هستم، باشم».
نیاز به شایستگی زمانی ارضا می‌شود که فرد احساس کند در مواجهه با محیط خود از کفایت لازم برخوردار است (وایت، 1959). از این رو، می‌توان انتظار داشت که افرادی که نیاز به احساس شایستگی آنها ارضا شده است با این گویه‌ها مخالف باشند: « اغلب احساس می‌کنم در سبک و سنگین کردن امور زندگی آن چنان که باید با کفایت نیستم» و «در زندگیم زیاد فرصت نداشته‌ام که نشان دهم در قضاوت‌ها و تصمیم‌گیری‌هایم با عرضه هستم».
نیاز به ارتباط، زمانی ارضا می‌شود که فرد احساس کند با دیگران ارتباط و پیوندی دوستانه و متقابل دارد (دسی و رایان، 2000؛ رایان و دسی، a2000). می‌توان انتظار داشت که افرادی که نیاز به ارتباط آنها ارضا شده است با این گویه‌ها موافق باشند: «واقعاً افرادی را که با آنها تعامل دارم دوست دارم» و «افرادی را که مرتب با آنها ارتباط دارم، دوستان خودم می‌دانم».
در پژوهش حاضر روایی «مقیاس عمومی ارضای نیازهای پایه» با استفاده از روش تحلیل عامل اکتشافی و روش همسانی درونی مورد بررسی قرار گرفت. به منظور آزمون ثبات ساختار عاملی این مقیاس در مورد داده‌های مربوط به دانشجویان ایرانی همبستگی بین گویه‌ها مورد تحلیل مؤلفه‌های اصلی قرار گرفت. اندازه ضریب کیزر ـ مایر ـ آلکین (شاخص کفایت نمونه‌گیری) و ضریب آزمون کرویت بارتلت (شاخص کفایت ماتریس همبستگی) حاکی از وجود شواهد کافی برای انجام تحلیل عامل بود. اندازه ضریب کیزر ـ مایر ـ آلکین برابر با 738/0 بود که از کفایت نمونه‌گیری محتوایی ماتریس همبستگی اطلاعات حکایت داشت. ضریب آزمون کرویت بارتلت نیز برابر با 573/962 و در سطح 0005/0 p < معنادار بود.
بر اساس نمودار اسکری و ارزش ویژه سه عامل استخراج شد. با توجه به شیب نمودار اسکری سه عاملی که در شیب تند نمودار آشکار شدند، به عنوان عوامل اصلی قلمداد شدند و عواملی که به صورت موازی در دامنه خط شیب قرار داشتند، پذیرفته نشدند. ارزش ویژه سه عامل استخراجی به ترتیب برابر با 66/2، 45/1 و 02/1 بود (ارزش ویژه عامل بعد 84/0 و کمتر از 1 بود). عامل اول 57/29، عامل دوم 12/16 و عامل سوم 35/11 درصد و در مجموع، سه عامل 04/57 درصد از واریانس مقیاس را تبیین می‌کردند. سپس، عوامل استخراجی به شیوه چرخش متعامد واریماکس مورد چرخش قرار گرفتند و بارگذاری‌های عاملی 30/0 و بیش از آن در نظر گرفته شدند. تحلیل عوامل داده‌ها پس از چهار چرخش به بهترین ساختار عاملی خود دست یافت. با استفاده از ماتریس بار عاملی گویه‌ها، بار عاملی هر گویه در سه عامل استخراجی مورد مقایسه قرار گرفت و هر کدام از گویه‌ها زیر مجموعه عاملی قرار گرفتند که در آن دارای بیشترین بار عاملی بودند. به این ترتیب، محتوای عامل‌ها تعیین شد. پس از تعیین محتوای هر عامل، سه عامل استخراجی، بر اساس ماهیت گویه‌ها و پیشنهاد سازندگان مقیاس، تحت‌عناوین «ارضای نیاز به شایستگی»، «ارضای نیاز به ارتباط» و «ارضای نیاز به خودپیروی» نامگذاری شدند. گویه‌های «مقیاس عمومی ارضای نیازهای پایه» (گانیه، 2003) به همراه بار عاملی آنها در جدول شماره 3-5 آمده است.

جدول شماره 3-5- نتایج تحلیل عامل مقیاس عمومی ارضای نیازهای پایه
عامل اول
ارضای نیاز به شایستگی

عامل دوم
ارضای نیاز به ارتباط

عامل سوم
ارضای نیاز به خودپیروی
گویه
بارعاملی

گویه
بارعاملی

گویه
بارعاملی
19
82/0

9
82/0

1
75/0
3
81/0

2
70/0

17
77/0
15
74/0

6
66/0

8
32/0

عامل اول
ارضای نیاز به شایستگی

عامل دوم
ارضای نیاز به ارتباط

عامل سوم
ارضای نیاز به خودپیروی
ارزش‌ویژه
درصد‌واریانس

ارزش‌ویژه
درصد‌واریانس

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ارزش‌ویژه
درصد‌واریانس
66/2
57/29

45/1
12/16

02/1
35/11
واریانس تبیین شده به وسیله سه عامل = 04/57 %

به منظور بررسی روایی «مقیاس عمومی ارضای نیازهای پایه» از روش همسانی درونی نیز استفاده شد. در این راستا، ضریب همبستگی گویه‌های هر خرده‌مقیاس با نمره کل آن خرده‌مقیاس محاسبه شد. تمام این ضرایب معنی‌دار بودند و هر گویه بیشترین همبستگی را با خرده‌مقیاس مربوط به خود د

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *