منابع و ماخذ مقاله در

ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺷﺪ و درﮔﯿﺮ ﺷﺪن آن ﻫﺎ ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﮐﻠﯿﺪی در ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﺟﺮای CRM اﺳﺖ( ﭼﻦ و ﭘﻮﭘﻮوﯾﺞ،2003). ژو ﻧﯿﺰ اﺟﺮای CRM را راﻫﺒﺮدی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﯽ داﻧﺪﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ دﻗﯿﻖ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ در ﻫﻤﻪ ﺳﻄﻮح ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ.
ﺑﺮادی، ﻓﻠﯿﺲ و ﻣﺎرﺷﺎل (2006) ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺧلاﻗﺎﻧﻪ ﻃﻮﻓﺎن ﻓﮑﺮی ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﻣﻨﺪان و ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن در دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ دﯾﺪﮔﺎﻫﯽ ﺑﻬﺘﺮ درﺑﺎره ﺳﻮدﻣﻨﺪی و اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ، ﺑﻪ اﺟﺮای ﻣﻮﻓﻖ CRM ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ( ﺑﮕﻠﻮ و زﻣﺮد ﭘﻮش ،1388).

2-20- ﻣﻮاﻧﻊ اجرای CRM
ﺗﺮﻣﺒﻠﯽ (2007 ) ﺗﺨﻤﯿﻦ زد ﮐﻪ ﻧﺮخ ﺷﮑﺴﺖ اﺟﺮای CRM در ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ در ﺣﺪود 70 درﺻﺪ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋلاوه ، ﮐﺎﻟﻪ ( 2007 ) ﻋﻘﯿﺪه دارد ﮐﻪ ﭘﺮوژه ﻫﺎی CRM در رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاﻓﺸﺎن 60 ﺗﺎ 80 درﺻﺪ ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ . (اﯾﻠﻤﺎﺗﯽ و ﻫﻤﮑﺎران ، 2009) دلاﯾﻞ زﯾﺎدی ﺑﺮای ﺷﮑﺴﺖ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻫﺎ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ .
ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه ژو و همکاران (2002) ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎی اﺟﺮای CRM ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود. از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی CRM در ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮات زﯾﺎدی را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد، آﻧﭽﻪ ﻣﺪﯾﺮان در ﻋﻤﻞ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺖ. آﻧﭽﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ CRM را ﺑﺘﻮان ﮐﺎﻫﺶ داد ﯾﺎ ﺣﺬف ﻧﻤﻮد، اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان/ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن را از اﺑﺘﺪای اﺟﺮای CRM در اﯾﻦ ﮐﺎر درﮔﯿﺮ ﻧﻤﻮد. آن ﻫﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﺠﺎد و ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای آﻣﻮزش، ﯾﮑﯽ از را هﺣﻞ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در اﺟﺮای CRM ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺖ.
ﺑﺮادی ، ﻓﻠﯿﺲ و ﻣﺎرﺷﺎل( 2006)، آﻣﻮزش ﮐﺎرﺑﺮان/ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و ﮐﺎرﻣﻨﺪان در ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی اﻃلاع ﯾﺎﺑﯽ ﯾﺎ ﻧﻈﺎم ﻫﺎ را ﻋﻨﺼﺮ اﺳﺎﺳﯽ در روﯾﮑﺮد CRM ﻣﯽداﻧﻨﺪ.
ﻣﻮزﯾﮑﻮ (2008) ﻣﻮاﻧﻊ ﺣﻘﯿﻘﯽ اﺟﺮای ﻣﺆﺛﺮ CRM را ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ، ﻧﮕﺮش ﻫﺎی ﮐﺎرﻣﻨﺪان، ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﻧﺒﻮد ﻃﺮح راﻫﺒﺮدی در ﻧﻈﺎم CRM ﻣﯽداﻧﺪ.
ﺑﻮز (2002) ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺗﻬﺪﯾﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺟﺮای CRM را ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮ ﻫﺪف ﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت به ﺟﺎی دﯾﺪﮔﺎه ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﻣﯽ داﻧﺪ.
ﻣﻮزﯾﮑﻮ (2008) ﻣﺸﮑﻞ ﻋﻤﺪه ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ در اﺟﺮای ﻣﺆﺛﺮ CRM را ﺟﻨﺒﮥ ﻧﺮ ماﻓﺰاری ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽ داﻧﺪ ﺗﺎ
جنبه ﺳﺨﺖاﻓﺰاری آن.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ﯾﺎﻓﺘه ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ واﻧﮓ (2007) ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن داد ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ در اﺟﺮای CRM ، ﻧﺒﻮد ﺗﺠﺮﺑﮥ ﮐﺎﻓﯽ در اﺟﺮای ﻧﻈﺎم CRM ﺑﻮده و ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺎﺳﯽ در