دانلود پایان نامه

و اصلاح هستند. در منابع مختلف [۴۵]، عملکرد حسگرهای الکتروشیمایی را نتیجهای از برهمکنش بین شیمی و الکتریسیته دانستهاند. حسگرهای الکتروشیمیایی را بر اساس نوع اندازهگیری در آنها به سه دسته مختلف تقسیمبندی میکنند: حسگرهایی پتانسیومتری(اندازهگیری ولتاژ)، حسگرهای آمپرومتری(اندازهگیری جریان) و حسگرهای هدایتسنجی(اندازهگیری رسانایی).

مطلب مرتبط :   پایان نامه رایگان با موضوع (غیر، باشد)، حلالی، باشد:
دسته‌ها: No category

پاسخی بگذارید