منابع پایان نامه ارشد با موضوع زنجیره تأمین، استان کرمان، استان کرمانشاه

وسیف نراقی،1375).
اساس واقعی پژوهش علمی، تبیین رابطه میان متغیر هاست. دو روش اصلی که برای تعیین روابط در اختیار است معمولاً از چند جهت با هم تفاوت دارند. یکی از این دو روش، روش توصیفی است و شامل مجموعه روشهایی است که هدف از آن توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد بررسی است. اجرای تحقیق توصیفی صرفاً برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن به فرایند تصمیم گیری می باشد (سرمد، مرتضی، ص 80: 1380)
هرگز نمی‌توان ادعا نمود و مطمئن بود که شناخت های بدست آمده حقیقت دارند زیرا زمینه شناخت مورد پژوهش نا محدود و آگاهی و روشهای ما برای کشف حقیقت محدود هستند. حال اگر فرض بر این باشد که هدف فعالیتهای پژوهشی حقیقت جویی است و پژوهشگران با صداقت به دنبال این هدف می باشند آنچه را که ایشان انجام می دهند و می یابند.می توان کوششی برای نزدیکی به حقیقت دانست (رفیع‌پور، ص 80: 1383)
فصل سوم به بررسی روش اجرای تحقیق مربوط می شود. ابتدا نوع تحقیق از نظرروششناسی مشخص شده است و سپس جامعه آماری و مشخصات آن، حجم نمونه مورد نیاز و روش نمونهگیری، روش جمع‌آوری داده‌ها، پایایی وروایی ابزار و همچنین روش آماری مورد استفاده در این تحقیق به‌طور مفصل شرح داده شده است.

3-2) روش نمونه گیری وحجم نمونه
3-2-1)جامعه آماری
در این پژوهش جامعـه آماری شامل شرکت‌های صنعتی تولیدکننده و توزیع کننده استان کرمانشـاه است و در مجمـوع 23 گروه صنعتی و 795 شرکت را شامل میشود.

جدول3-1 جامعه آماری
گروه صنعت
تعداد شرکت
حجم نمونه
گروه صنعت
تعداد شرکت
حجم نمونه
ابزار پزشکی
1
1
ساخت منسوجات
10
5
استخراج سایرمعادن
1
1
مواد و محصولات شیمیائی
61
29
انتشار چاپ و تکثیر
4
2
تجهیزات حمل ونقل
5
2
بازیافت
8
4
سایرمحصولات کانی غیرفلزی
215
103

تولید پوشاک
3
1
کک وفراورده های حاصل ازنفت
13
7
چوب ومحصولات چوبی
16
8
ماشین آلات دفتری وحسابداری
1
1
ساخت انواع کفش

6
3
ماشین آلات ودستگاههای برقی
24
12
رادیوتلویزیون و ارتباط
4
2
مبلمان سایرمصنوعات
15
7
ساخت فلزات اساسی

24
12
محصولات لاستیک وپلاستیک
79
38
ساخت کاغذومحصولات کاغذی
22
11
محصولات غذائی وآشامیدنیها
189
90

ساخت ماشین آلات
25
12
محصولات فلزی
53
25
وسایل نقلیه موتوری
16
8
جمع
795
384
3-2-2)تعیین حجم نمونه
برای تعیین حجم نمونه سادهترین روش استفاده از فرمول کوکران می باشد.
اگر حجم جامعه مشخص باشد خواهیم داشت:

N= حجم جامعه آماری
n= حجم نمونه
Z= مقدار متغیر نرمال واحد استاندارد، که در سطح اطمینان 95 درصد برابر 1.96 می‌باشد
P=مقدار نسبت صفت موجود در جامعه است. اگر در اختیار نباشد میتوان آن را 05/0درنظر گرفت. در این حالت مقدار واریانس به حداکثر مقدار خود می‌رسد.
q= درصد افرادی که فاقد آن صفت در جامعه هستند (q =1-p).
d= مقدار اشتباه مجاز
اگر حجم جامعه مشخص نباشد خواهیم داشت:

اگر مقدار خطای مجاز را درنظر بگیریم و با توجه به نامعلوم بودن p و q هر کدام را 5/0میگیریم.آنگاه طبق فرمول بالاحجم نمونه 384 خواهد بود.
3-2-3)روش نمونه گیری
در نمونهگیری طبقهای، واحدهای جامعه مورد مطالعه در طبقه‌هایی که از نظر صفت متغیر همگنتر هستند، گروه بندی می شوند، تا تغییرات آنها در درون گروه‌ها کمتر شود. پس از آن از هر یک از طبقه‌ها تعدادی نمونه به صورت تصادفی انتخاب می‌شود. معمولا برای طبقه بندی واحدهای جامعه، متغیری به عنوان ملاک در نظر گرفته می‌شود که با صفت متغیر مورد مطالعه همبستگی داشته باشد.
برای مثال به منظور بررسی نسبت قبول شدگان در پایه پنجم آموزش ابتدایی در شهر تهران و رابطه آن با محل جغرافیایی دبستان، می‌توان ابتدا دبستان های شهر تهران را بر حسب محل دبستان به پنج طبقه تقسیم کرد: طبقه یک شامل دبستانهای شمالغربی، طبقهدومدبستانهایشمال شرقی، طبقه سوم دبستانهای مرکزی شهر، طبقه چهارم دبستان های جنوب غربی و طبقه پنجم دبستان های جنوب شرقی. پس از آن از هر طبقه تعدادی دبستان به روش تصادفی ساده انتخاب کرد. (سرمد و همکاران، 1376)
در مطالعه حاضر هر یک از شرکت‌های صنعتی تولیدکننده و توزیع کننده استان کرمانشاه در یک طبقه قرار داده می‌شوند، که در مجموع 23 طبقه را شامل می‌شود.
در نمونه‌گیری طبقه‌ای حجم نمونه(n) را به شیوه های مختلف می‌توان میان طبقه‌ها تقسیم کرد. سادهترین شیوه، تقسیم مساوی تعداد نمونه میان طبقههاست. سایر شیوهها شامل انتساب بهینه و انتساب متناسب است. در انتساب متناسب به تناسب حجم هر طبقه، حجم نمونه در آن طبقه تعیین می‌گردد.
در این پژوهش از روش تخصیص متناسب با تعداد شرکت‌های هر صنعت استفاده شده است. توضیح اینکه با توجه به تفاوت زیاد در تعداد شرکت‌های هر گروه صنعتی، استفاده از روش تخصیص مساوی صحیح نخواهد بود.
3-3)ابزارگردآوری داده ها:
3-3-1)اسناد و مدارک گذشته
یکی از منابع، گزارشها و مدارک موجود درباره طرحهای تحقیقاتی و پایان نامه های دانشجویی است که درزمینههای مرتبط باپژوهش حاضروجود دارد.
3-3-2) متون ومنابع علمی
کتاب‌هایی که در زمینههای شرکت‌های صنعتی تولیدکننده و توزیع کننده به زبان فارسی وانگلیسی نوشته شده ودردسترس بودهاند، دیگرابزارمه
م این تحقیق به‌شمار می‌آید.
3-3-3)اینترنت
شاید یکی ازابزارهایی که امروز هم جدید است وهم اطلاعات ارزشمندی رادرخوددارد، اینترنت باشد. پژوهشگرتلاش نموده است اطلاعات مرتبط بازمینه های تحقیق راازاینترنت جستجوکند. بدیهی است آخرین نظرات برخی ازاندیشمندان وصاحب نظران رابه سرعت بتوان ازطریق این شبکه به دست آورد.
3-3-4)پرسشنامه
پرسشنامه شاید یکی از دقیقترین ابزارجمعآوری دادهها تلقی شود، زیراپژوهشگر درطراحی پرسشنامه بادقت و براساس سؤالات تحقیق و در راستای پاسخگویی به سؤالات پژوهش، پرسشها را تنظیم میکند. البته پرسشنامه باید با دقت کافی و با احاطه کامل تنظیم شود، بطوری که بتواند زبان مشترکی را بین محقق و پاسخ دهنده برقرارکند تاپاسخدهنده بتواندجواب موردنظرخود را با کمال اطمینان ارائه کند. تلاش شده است تاپرسشها منطقی ودرراستای سؤالات پژوهش باشدوتاحدممکن شفاف وقابل فهم ارائه گردیده است.
پرسسشنامه به عنوان یکی از متداول ترین ابزار‌ها جمع آوری اطلاعات در تحقیقات پیمایشی، عبارتی است از مجموعه ای از پرسشنامه هدف مدار که با بهره گیری از مقیاس های گوناگون، نظر دیدگاه و بینش یک فرد پاسخگو را مورد سنجش قرار می دهد. در ساختن یک پرسشنامه باید به چهار جنبه توجه شود:
الف) انتخاب موضوع سؤالها
ب) محتوای سؤال.
ج)جمله بندی پرسش ها.
د) انتخاب نوع سؤال (خاکی، ص 242: 1382).

جدول3-2 دسته بندی سؤالات پرسشنامه
مولفه
شماره سؤال
بخش‌بندی تقاضا
2-1
پیش‌بینی تقاضا
4-3
برنامه‌ریزی فروش و عملیات
7-5
حمایت از مدیریت تقاضا
9-8
عملکرد مدیریت تقاضا
11-10
عملکرد زنجیره تأمین
14-12

3-4) نحوه امتیازبندی پرسشنامه:
مقیاس اندازه گیری پرسشنامه راطیف (خیلیموافق، موافق، بی‌تفاوت، مخالف و خیلی مخالف) تشکیل میدهد. علاوه برسؤالات مربوط به بررسی عوامل مؤثر بر مدیریت تقاضا در زنجیره تأمین، 6 سؤال نیزدرخصوص ویژگیهای جمعیتشناختی پاسخدهندگان طرح شده است. این سؤالات در زمینه جنسیت، سن، سطح تحصیلات پاسخگویان می‌باشد که بصورت پاسخ بسته طرح شده است.

3-5)روایی وپایایی پرسشنامه
معمولاً در تحقیقات اجتماعی، اثبات این نکته که آیا پژوهش انجام شده نتایج پایا و معتبری داشته یا خیر، بسیار ضروری است. در عرف علمی سنجش یک پدیده آن گونه که به‌وسیله یک مفهوم خاص طراحی شده، هنگامی اعتبار داردکه آن پدیده، واقعاً مورد سنجش قرارگرفته باشد (فیلیپس،1976). اعتبار سنجش ممکن است به این بستگی داشته باشد که تا چه ‌اندازه تفاوت در نمرات، نشانگر تفاوت میان ویژگیهای افراد و یا ویژگیهای موردنظر و تا چه ‌اندازه ناشی از خطای تصادفی است (سلتیزوهمکاران،1976).
3-5-1) روایی
روایی از واژه روا به معنای جایز و درست گرفته شده و روایی به معنای درست و صحیح بودن است. مقصود از روایی آن است که وسیله‌اندازهگیری، بتواند خصیصه و ویژگی مورد نظر را اندازه بگیرد. اهمیت روایی از آن جهت است که‌اندازهگیریهای نامناسب و ناکافی میتواند هر پژوهش علمی را بیارزش و ناروا سازد(خاکی، 179،1384).
مفهوم اعتبار(روایی) به این سؤال پاسخ می‌دهد که ابزار اندازه گیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را میسنجد. بدون آگاهی از اعتبار ابزار اندازه گیری نمی‌توان به دقت دادههای حاصل از آن اطمینان داشت. ابزار اندازه گیری ممکن است برای اندازه گیری یک خصیصه ویژه دارای اعتبار باشد، در حالی که برای سنجش همان خصیصه بر روی جامعه دیگر از هیچ گونه اعتباری برخوردار نباشد.
3-5-2) پایایی
اصطلاح پایایی که گاهی اوقات مترادف باقابلیت اعتماد، ثبات، همسانی، قابلیت پیش بینی، دقت یاصحت و اعتبار به کار می‌رود عبارت است از ثبات اندازه‌ها در دفعات اندازهگیری.
درتحقیقات علمی اثبات این نکته که پژوهش انجام شده نتایج پایا ومعتبری داشته باشدیاخیر، بسیارضروری است. هیچ سنجشی از خطا مصون نیست و ابزار تحقیق هرقدر هم که دقیق طراحی شده باشد و هرقدر در استفاده ازآن دقت شود، باز هم سنجش نهائی آن همواره آمیخته با خطاست. اما هدف محقق کاهش خطای سنجش تاحد امکان است (ازکیا،1382).
پایایی پرسشنامه همان دقت اندازه گیری وثبات آن است. سنجش بایدازثبات برخوردارباشد، یعنی هرگاه آن رادوباره تکرار کنندبه همان نتایج برسند. این ثبات راپایایی میگویند. همچنین میزان اعتمادازطریق بررسی میزان توافق میان نتایج اندازه گیری شده است که به اعتبارهمسانی درونی سؤالات اشاره داردومفهوم آن این است که سؤالهای آزمون تاچه‌اندازه بایکدیگرهمبستگی متقابل دارند. به منظورمحاسبه ضریب قابلیت اعتمادابزاراندازهگیری شیوههای مختلفی به کاربرده میشود. ازآن جمله میتوان به این موارداشاره کرد:
1)روش بازآزمایی2)روش فرم های هم ارز
3)روش دونیمه کردن 4)روش کودر-ریچاردسون
5)روش آلفای کرونباخ
در تحقیق حاضراز روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. معمولادرمقیاس های نگرش سنج، برای سؤالهای آزمون پاسخهای درست وغلط وجودنداردوهیچ یک ازپاسخها به خودی خود درست یاغلط نیست. کرونباخ برای برآورد همسانی درونی مقیاسهایی که پاسخ درست یاغلط ندارند این روش راابداع کرده است که به نام خوداومطرح است. دامنه ضریب آلفای کرونباخ بین صفرتایک است وهرچه ضریب بیشترباشد، اعتبارمقیاس بیشتراست. طبق قاعده آلفا، دست کم باید70% باشد تابتوان مقیاس را دارای
اعتباردانست(ازکیا، 1382).
تحقیقی پایااست که اگروسیله سنجش(در این پژوهش پرسشنامه)رابه گروه واحدی ازافراد دریک فاصلۀزمانی کوتاه چندین باربدهیم،نتایج حاصل نزدیک به هم باشد. درتحقیق حاضرپایایی پرسشنامه به‌وسیله آزمون آلفای کرونباخ سنجیده می‌شود. هرقدراین عددبه یک نزدیکترباشدپرسشنامه ازپایایی بیشتری برخوردار می‌باشد. در این پرسشنامه میزان آلفای کرونباخ کلی برابر با 962/0 است. حال برای هر متغیر به صورت جداگانه آلفای کرونباخ را محاسبه میکنیم.
جدول3-3 نتایج آلفای کرونباخ
متغیر
آلفای کرونباخ
بخش‌بندی تقاضا
918/0
پیش‌بینی تقاضا
976/0
برنامه‌ریزی فروش و عملیات
986/0
حمایت از مدیریت تقاضا
990/0
عملکرد مدیریت تقاضا
989/0
عملکرد زنجیره تأمین
921/0

با توجه به اطلاعات ارائه شده درمورد ضریب آلفای محاسبه شده وباتوجه به قاعده نتیجه گیری درمورد اعتبارپرسشنامه، علاوه براینکه کل پرسشنامه دارای اعتباراست، بلکه ضریب آلفای کرونباخ هریک از مؤلفه‌های مورد بررسی نیز دارای اعتبارلازم وکافی است. بنابراین در بررسیهای انجام شده هیچ یک از سؤالات پرسشنامه نامناسب تشخیص داده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *