منابع پایان نامه ارشد با موضوع فوقخاری، آبداکشن، جاب، فلکشن

را انجام میدهد(هاوکینز و هوبیکا۸۸ ۱۹۸۳).
۲-۳-۳-۴-تست جاب
که جاب در سال ۱۹۸۳ تستی را برای آسیب عضله فوقخاری توصیف کرد. “تست فوقخاری ابتدا با ارزیابی دلتوئید در ۹۰ درجه آبداکشن و بدون چرخش انجام شد. سپس وضعیت ?? درجه آبداکشن بازو و ?? درجه هوریزنتال فلکشن در صفحه کتف که با چرخش داخلی بازو و به کار بردن مقاومت در مقابل الویشن را