منابع پایان نامه ارشد با موضوع نیابند، مهمیز، آخرومی، ۳:

استراحت و داروهای غیر استروئیدی ضد التهابی بهبود مییابد.
مرحله ۲: در سنین ۲۵-۴۰ سال بیماری بیشتر پیشرفت میکند که همراه با تندینیت و فایبروس شدن میباشد. این گروه از بیماران اغلب فعالیت آنها همراه با درد است که اگر با بازتوانی بهبود نیابند درمان با عمل جراحی میباشد.
مرحله ۳: در بیماران بالای ۴۰ سال همراه با مهمیز شدن مفصل آخرومی