دانلود پایان نامه

a
67/1 a
537/0 b
54/686 b
(4 تن در هکتار)Z1
73/33 a
37/1 c
569/0 a
58/823 a
(8 تن در هکتار)Z2
سالیسیلیک اسید
67/33 a
50/1 a
538/0 a
63/674 b
(عدم مصرف)SA0
76/32 a
56/1 a
529/0 a
00/725 a
(محلول پاشی)SA1
میانگین هایی که حداقل در یک حرف مشترکند، اختلاف آماری معنی داری در آزمون چند دامنه ای دانکن در سطح احتمال پنج درصد ندارند.

مطلب مرتبط :   منبع تحقیق با موضوعخون آلوده، قاعده لاضرر، جبران خسارت

پاسخی بگذارید