منابع پایان نامه درمورد جدول

: 0.2 304
نمودار ب-3: توزیع خزانه‌ی سؤال بهینه بر اساس روش MRP ، بدون S-H، در a-bin: Δa2=2ΔIMaximum = 0.4, b-bin: 0.2 304
نمودار ب-4: توزیع خزانه‌ی سؤال بهینه بر اساس روش MTI، بدون S-H، در a-bin: Δa2=2ΔIMaximum = 0.4, b-bin: 0.2 305
نمودار ب-5: توزیع خزانه‌ی سؤال بهینه بر اساس روش R بدون S-H، a-bin: Δa2=2ΔIMaximum = 0.4, b-bin: 0.4 305
نمودار ب-6: توزیع خزانه‌ی سؤال بهینه بر اساس روش MRP بدون S-H، a-bin: Δa2=2ΔIMaximum = 0.4, b-bin: 0.4 306
نمودار ب-7: توزیع خزانه‌ی سؤال بهینه بر اساس روش MTI بدون S-H، a-bin: Δa2=2ΔIMaximum = 0.4, b-bin: 0.4 306
نمودار ب-8: توزیع خزانه‌ی سؤال بهینه بر اساس روش R، با روش S-H در a-bin: Δa2=2ΔIMaximum = 0.4, b-bin: 0.2 307
نمودار ب-9: توزیع خزانه‌ی سؤال بهینه بر اساس روش MRP ، با روش S-H، در a-bin: Δa2=2ΔIMaximum = 0.4, b-bin: 0.2 307
نمودار ب-10: توزیع خزانه‌ی سؤال بهینه بر اساس روش MTI، با روش S-H، در a-bin: Δa2=2ΔIMaximum = 0.4, b-bin: 0.2 308
نمودار ب-11: توزیع خزانه‌ی سؤال بهینه بر اساس روش R ، با S-H، در a-bin: Δa2=2ΔIMaximum = 0.4, b-bin: 0.4 308
نمودار ب-12: توزیع خزانه‌ی سؤال بهینه بر اساس روش MRP ، با S-H، در a-bin: Δa2=2ΔIMaximum = 0.4, b-bin: 0.4 309
نمودار ب-13: توزیع خزانه‌ی سؤال بهینه بر اساس روش MTI ، با S-H، در a-bin: Δa2=2ΔIMaximum = 0.4, b-bin: 0.4 309
نمودار ب-14: توزیع خزانه‌ی سؤال بهینه بر اساس روش R، بدون S-H در a-bin: Δa2=2ΔIMaximum = 0.4, b-bin: 0.2 310
نمودار ب -15 توزیع خزانه‌ی سؤال بهینه بر اساس روش MRP، بدون S-H، در a-bin: Δa2=2ΔIMaximum = 0.4, b-bin: 0.2 310

نمودار ب-16 : توزیع خزانه‌ی سؤال بهینه بر اساس روش MTI، بدون S-H، در a-bin: Δa2=2ΔIMaximum = 0.4, b-bin: 0.2 311

نمودار ب-17: توزیع خزانه‌ی سؤال بهینه بر اساس روش R، با S-H، در a-bin: Δa2=2ΔIMaximum = 0.2, b-bin: 0.2 311
نمودار ب-18: توزیع خزانه‌ی سؤال بهینه بر اساس روش MRP، با S-H در a-bin: Δa2=2ΔIMaximum = 0.2, b-bin: 0.2 312
نمودار ب-19: توزیع خزانه‌ی سؤال بهینه بر اساس روش MTI، با S-H در a-bin: Δa2=2ΔIMaximum = 0.2, b-bin: 0.2 312
فهرست جدول‌ها
جدول 3-1: طراحی شبیه‌سازی 133
جدول 3-2: اطلاعات پیشین مربوط به توزیع پارامترهای خزانه‌ی سؤال عملیاتی حسابان-دیفرانسیل (CAT یک محتوایی) 134
جدول 3-3: اطلاعات پیشین مربوط به توزیع پارامترهای خزانه‌ی سؤال عملیاتی سه محتوایی (حسابان-دیفرانسیل، هندسه و جبر) 134

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

جدول 3-4: اطلاعات پیشین مربوط به میزان آگاهی تست در خزانه‌ی سؤال عملیاتی یک محتوایی (حسابان-دیفرانسیل) 134
جدول 3-5 : اطلاعات پیشین مربوط به میزان آگاهی تست در خزانه‌ی سؤال عملیاتی سه محتوایی (حسابان-دیفرانسیل، هندسه و جبر) 135
جدول 4-1: طرح‌های خزانه‌ی سؤال شبیه‌سازی شده 142
جدول 4-2: توزیع پارامترهای b, a, c برای خزانه‌ی سؤال ایده‌آل برای آزمودنی با () 146
جدول 4-3: تعداد سؤالات اختصاص یافته به b-bin = 0.2 برای آزمودنی با () 147
جدول 4-4: تعداد سؤالات اختصاص یافته به b-bin = 0.2 برای دو آزمودنی با ( ) و () 149
جدول 4-5: سؤالات اختصاص یافته به b-bin =0.2 برای 6000 آزمودنی 153
جدول 4-6: سؤالات اختصاص یافته به b-bin = 0.2 برای 6000 آزمودنی در 10 تکرار 154
جدول 4-7: اندازه‌ی خزانه‌ی سؤال و آماره‌های پارامتر سؤال، بدون S-H (b-bin=0.2) 161
جدول 4-8: خلاصه‌ی آماره‌های عملکرد خزانه‌ی سؤال بدون S-H (b-bin=0.2) 161
جدول 4-9: اندازه‌ی خزانه‌ی سؤال و آماره‌های پارامتر سؤال، بدون S-H (b-bin=0.4) 168
جدول 4-10: خلاصه‌ی آماره‌های عملکرد خزانه‌ی سؤال بدون S-H (b-bin=0.4) 168
جدول 4-11: اندازه‌ی خزانه‌ی سؤال و آماره‌های پارامتر سؤال، با S-H (b-bin=0.2) 177
جدول 4-12: خلاصه‌ی آماره‌های عملکرد خزانه‌ی سؤال، با S-H، (b-bin=0.2) 177
جدول 4-13: اندازه‌ی خزانه‌ی سؤال و آماره‌های پارامتر سؤال، با کنترل S-H (b-bin=0.4) 184
جدول 4-14: خلاصه‌ی آماره‌های عملکرد خزانه‌ی سؤال، با S-H (b-bin=0.4) 184
جدول 4-15: اطلاعات مربوط به قیود و وزن‌های آزمون‌های CAT در مورد بیشینه‌ کردن آگاهی تست 193
جدول 4-16: اطلاعات مربوط به قیود و وزن‌های آزمون‌ها در مورد به حداقل رساندن انحرافات از قیود 194
جدول 4-17: اندازه‌ی خزانه‌ی سؤال و آماره‌های پارامتر سؤال، بدون S-H (b-bin=0.2)، با تعادل محتوا 197
جدول 4-18: خلاصه‌ی آماره‌های عملکرد خزانه‌ی سؤال، بدون S-H (b-bin=0.2)، با تعادل محتوا 197
جدول 4-19: درصد سؤالات بیش مواجهه شده و کم مواجهه شده در هر یک از محتوا ها 204
جدول 4-20: تعداد تست‌ها بر اساس تخطی از قیود محتوایی در CAT ها، بدون S-H 206
جدول 4-21: درصد تست‌ها بر اساس تخطی از قیود محتوایی در CAT ها، بدون S-H 206
جدول 4-22: اندازه‌ی خزانه‌ی سؤال و آماره‌های پارامتر سؤال، با S-H (b-bin=0.2)، با تعادل محتوا 210
جدول 4-23: خلاصه‌ی آماره‌های عملکرد خزانه‌ی سؤال با S-H (b-bin=0.2)، با تعادل محتوا 210
جدول 4-24: درصد سؤالات بیش مواجهه شده و کم مواجهه شده در هر محتوا 217
جدول 4-25: تعداد تست‌ها بر اساس تخطی از قیود محتوایی در CAT ها، بدون عامل کنترل مواجهه‌ی S-H 218
جدول 4-26: درصد تست‌ها بر اساس تخطی از قیود محتوایی در CAT ها، بدون عامل کنترل مواجهه‌ی S-H 218
جدول 4-27: مقایسه‌ی MSE ها در الگوهای CAT تک محتوایی (کارایی الگوها) 222
جدول 4-28: مقایسه‌ی MSE ها در الگوهای CAT سه محتوایی (کارایی الگوها) 223
جدول 4-29: مقایسه‌ی نتایج میزان تعادل کلی نرخ‌های مواجهه‌ی سؤال در الگوهای CAT تک محتوایی 224
جدول 4-30: مقایسه‌ی نتایج میزان تعادل کلی نرخ‌های مواجهه‌ی سؤال در الگوهای CAT سه محتوایی 225
جدول الف-1- توزیع خزانه‌ی سؤال عملیاتی – حسابان و دیفرانسیل 270
جدول الف-2: توزیع خزانه‌ی سؤال بهینه بر اساس روش R ،b-bin=0.2 بدون کنترل مواجهه، حسابان- دیفرانسیل 271
جدول الف-3: توزیع خزانه‌ی سؤال بهینه بر اساس روش MRP وb-bin=0.2 بدون کنترل مواجهه، حسابان- دیفرانسیل 272
جدول الف-4: توزیع خزانه‌ی سؤال بهینه بر اساس روش MTI وb-bin=0.2 بدون کنترل مواجهه، حسابان- دیفرانسیل 273
جدول الف-5: توزیع خزانه‌ی سؤال بهینه بر اساس روش R و b-bin=0.4، بدون کنترل مواجهه، حسابان-دیفرانسیل 274
جدول الف-6: توزیع خزانه‌ی سؤال بهینه بر اساس روش MRP و b-bin=0.4، بدون کنترل مواجهه، حسابان-دیفرانسیل 275
جدول الف-7: توزیع خزانه‌ی سؤال بهینه بر اساس روش MTI و b-bin=0.4، بدون کنترل مواجهه، حسابان-دیفرانسیل 276
جدول الف-8: توزیع خزانه‌ی سؤال بهینه بر اساس روش R و b-bin=0.2، با کنترل مواجهه S-H، حسابان-دیفرانسیل 277
جدول الف-9: توزیع خزانه‌ی سؤال بهینه بر اساس روش MRP و b-bin=0.2، با کنترل مواجهه S-H، حسابان-دیفرانسیل 278
جدول الف-10: توزیع خزانه‌ی سؤال بهینه بر اساس روش MTI و b-bin=0.2، با کنترل مواجهه S-H، حسابان-دیفرانسیل 279
جدول الف-11: توزیع خزانه‌ی سؤال بهینه بر اساس روش R، b-bin=0.4، با کنترل مواجهه S-H، حسابان-دیفرانسیل 280
جدول الف-12: توزیع خزانه‌ی سؤال بهینه بر اساس روش MRP، b-bin=0.4، با کنترل مواجهه S-H، حسابان-دیفرانسیل 281
جدول الف-13: توزیع خزانه‌ی سؤال بهینه بر اساس روش MTI، b-bin=0.4، با کنترل مواجهه S-H، حسابان-دیفرانسیل 282
جدول الف-14: توزیع خزانه‌ی سؤال عملیاتی : هندسه (محتوای دوم) 283
جدول الف-15: توزیع خزانه‌ی سؤال عملیاتی : جبر گسسته (محتوای سوم) 284
جدول الف-16: توزیع خزانه‌ی سؤال بهینه بر اساس روش R، بدون کنترل مواجهه : حسابان-دیفرانسیل (محتوای اول) 285
جدول الف-17: توزیع خزانه‌ی سؤال بهینه بر اساس روش R، بدون کنترل مواجهه : هندسه (محتوای دوم) 286
جدول الف-18: توزیع خزانه‌ی سؤال بهینه بر اساس روش R، بدون کنترل مواجهه : جبر گسسته (محتوای سوم) 287
جدول الف-19: توزیع خزانه‌ی سؤال بهینه بر اساس روش MRP، بدون کنترل مواجهه : حسابان-دیفرانسیل (محتوای اول) 288
جدول الف-20: توزیع خزانه‌ی سؤال بهینه بر اساس روش MRP، بدون کنترل مواجهه : هندسه (محتوای دوم) 289
جدول الف-21: توزیع خزانه‌ی سؤال بهینه بر اساس روش MRP، بدون کنترل مواجهه : جبر گسسته (محتوای سوم) 290
جدول الف-22: توزیع خزانه‌ی سؤال بهینه بر اساس روش MTI، بدون کنترل مواجهه : حسابان-دیفرانسیل (محتوای اول) 291
جدول الف-23: توزیع خزانه‌ی سؤال بهینه بر اساس روش MTI، بدون کنترل مواجهه : هندسه (محتوای دوم) 292
جدول الف-24: توزیع خزانه‌ی سؤال بهینه بر اساس روش MTI، بدون کنترل مواجهه : جبر گسسته (محتوای سوم) 293
جدول الف-25: توزیع خزانه‌ی سؤال بهینه بر اساس روش R، با کنترل مواجهه S-H : حسابان-دیفرانسیل (محتوای اول) 294
جدول الف-26: توزیع خزانه‌ی سؤال بهینه بر اساس روش R، با کنترل مواجهه S-H : هندسه (محتوای دوم) 295
جدول الف-27: توزیع خزانه‌ی سؤال بهینه بر اساس روش R، با کنترل مواجهه S-H : جبر گسسته (محتوای سوم) 296
جدول الف-28: توزیع خزانه‌ی سؤال بهینه بر اساس روش MRP، با کنترل مواجهه S-H : حسابان-دیفرانسیل (محتوای اول) 297
جدول الف-29: توزیع خزانه‌ی سؤال بهینه بر اساس روش MRP، با کنترل مواجهه S-H : هندسه (محتوای دوم) 298
جدول الف-30: توزیع خزانه‌ی سؤال بهینه بر اساس روش MRP، با کنترل مواجهه S-H : جبر گسسته (محتوای سوم) 299
جدول الف-31: توزیع خزانه‌ی سؤال بهینه بر اساس روش MTI، با کنترل مواجهه S-H : حسابان-دیفرانسیل (محتوای اول) 300
جدول الف-32: توزیع خزانه‌ی سؤال بهینه بر اساس روش MTI، با کنترل مواجهه S-H : هندسه (محتوای دوم) 301
جدول الف-33: توزیع خزانه‌ی سؤال بهینه بر اساس روش MTI، با کنترل مواجهه S-H : جبر گسسته (محتوای سوم) 302
فصل اول
کلیات پژوهش
کلیات پژوهش
مقدمه
با پیشرفت روزافزون جوامع و لزوم تخصصی شدن فعالیت‌ها، نیاز به اندازه‌گیری صفات زیربنایی افراد در هریک از مهارت‌هایشان روز‌به‌روز گسترش می‌یابد. آزمون‌ها که جزء جدایی‌ناپذیر فرایند سنجش و اندازه‌گیری هستند نیز توجه گسترده‌ای را به خود اختصاص داده‌اند. آزمون‌ها به عنوان معیاری برای ورود به مشاغل و مقاطع تحصیلی، تأیید تسلط به مهارتی خاص و ارزیابی دوره‌های مختلف آموزشی استفاده می‌شوند. بدین ترتیب شمار زیادی از آزمون‌ها به عنوان فیلترهایی مهم و تأثیرگذار در زندگی و آینده افراد مطرح شده‌اند؛ این قبیل آزمون‌ها را آزمون‌های سرنوشت ساز می نامند (وندر لیندن و گلاس، 2010).
مراکز معتبر ساخت آزمون سالانه هزینه‌های بسیاری برای ساخت این نوع آزمون‌ها صرف می‌کنند، به طوری‌که گاهی هزینه‌ی ساخت این آزمون‌ها بسیار سنگین و هنگفت می‌شود، و گاهی آزمون‌سازان برای کم کردن هزینه‌های ساخت آزمون، کیفیت سؤالات آن را پایین می‌آورند. از این‌رو، آزمونی که ضعیف ساخته شده باشد نه تنها مفید نیست، بلکه خطرناک نیز است. بنابراین آزمون‌های سرنوشت ساز باید به دقت ساخته، اجرا و نمره‌گذاری شوند (استوکینگ و سوآن سون، 1998).
با گسترش کاربرد کامپیوتر در زندگی روزمره‌ی انسان‌ها، و با ورود سریع کامپیوترهای شخصی در امر آموزش، در سال‌های اولیه‌ی دهۀ 1980، بسیاری از فرم‌های آزمون‌های سرنوشت‌ساز در “مقیاس وسیع”، به صورت فرمت‌های مناسب اجرای کامپیوتری ساخته‌ شدند. اجرای فرمت‌های آزمون‌های سرنوشت‌ساز به شکل کامپیوتری مزیت‌های بسیاری به همراه داشت. یکی از این مزیت‌ها آن بود که قدرت کامپیوترهای مدرن و توانایی آن‌ها برای یکپارچه‌کردن موقعیت‌های چندگانه سنجشی، می‌توانست فرم‌های جدیدی از سؤالات ایجاد کند تا به موقعیت واقعی محیط زندگی نزدیک شود. کامپیوترها می‌توانستند به منظور افزایش دقت آماری نمره‌گذاری آزمون‌ها نیز استفاده‌ شوند. همچنین هزینه‌های اجرایی را نیز کاهش دهند. در اواخر همین دهه بود که سنجش انطباقی کامپیوتری( CAT) رشد فزاینده‌ای یافت. البته ایده‌ی این نوع سنجش به آزمون هوش بینه و سیمون (1905) بر می‌گردد (وندر لیندن و گلاس، 2010). سنجش انطباقی شیوه‌ای از اجرای آزمون است که با سطح توانایی آزمودنی انطباق دارد و هدف عمده‌ی آن، برازش سطح توانایی هر آزمودنی با سؤالات اجرایی، از طریق انتخاب بهینه‌ی سؤالات از یک خزانه سؤال، به صورت سلسله مراتبی می‌باشد. همچنین، CAT شیوه‌ای از سنجش است که می‌تواند دقت بیشتری برای تعیین طول آزمون ایجاد کند و بدون از دست دادن دقت آزمون، طول آن را کاهش دهد (ریکیسی، 2010). در همان سال های اولیه، سیستم سنجش میکروکت توسط اتحادیۀ سیستم‌های سنجشی در سال 1984، ایجاد شد و برنامه‌هایی از قبیل آزمون‌های گزینش انطباقی کامپیوتری نیز ساخته ‌شد (ساندز، گاد و کناپ، 1997). اولین کاربرد CAT در مقیاس وسیع، نسخه‌ی کامپیوتری شده‌ی آزمون استعداد نیروهای مسلح (ASVAB) بود (ون در لیندن، 1996). به دنبال آن، در بسیاری از برنامه‌های سنجش در مقیاس بزرگ، آزمون‌های مداد-کاغذی با CAT جایگزین شدند. برای مثال، نسخه‌ی CAT آزمون GRE و آزمون استعداد شغلی نیروهای مسلح (ASVAB)، هم اکنون در دسترس می‌باشد. موسسه‌ی ملّی اندازه‌گیری آموزشی (CITO) در هلند، چندین CAT تا به حال اجرا کرده‌ است؛ مانند، MATCAT، برای تشخیص نقص‌های ریاضی در دانشجویان ایجاد شده‌است (CITO، 1999) (ورشور و استریتمن، 2000). TURCAT، مهارت زبان ترکی را به عنوان زبان دوم سنجش می‌کند (CITO، 2008)، DSLCAT، نیز زبان هلندی را به عنوان زبان دوم سنجش می‌کند (CITO، 2002) و kindergartenCAT شامل آزمون‌هایی برای اندازه‌گیری ترتیب، زبان، توانایی جهت‌یابی زمانی و مکانی کودکان می‌باشد (ایگن، 2004). این CATها تقریباً همانند همه‌ی سیستم‌های CAT عملیاتی با کاربرد سؤالاتی در خزانه سروکار دارند که به‌طور متنوعی توزیع می‌شوند (ولدکمپ، ورشور و ایگن، 2007). با گذشت بیش از 20 سال از اجرای عملی سنجش انطباقی، CAT، به یک تکنولوژی کامل تبدیل شده ‌است (ریکیسی، 2010).
به دنبال این پیشرفت‌ها بسیاری از مراکز آزمون‌سازی به ساخت آزمون‌های کامپیوتری روی آوردند، تا هم سرعت اجرای و هم دقت اندازه گیری خود را افزایش دهند. از این‌رو با پیشرفت بیشتر CAT به مرور زمان مولفه‌های گوناگون آن شناخته و عوامل تاثیرگذار بر آن شناسایی شدند. به طوری‌که اگر به این مولفه‌ها توجه نمی‌شد،CAT می‌توانست بدون آنکه دقت اندازه گیری را افزایش دهد، هزینه‌های گزافی را به بار آورد. مولفه‌های اساسی CAT، که به اندازه کافی معروف هستند، عبارتند از، مدل‌های