منابع پایان نامه درمورد در

پیدا می‌کند. زیرا سؤالات به صورت متعادل‌تری استفاده می‌شود و همه‌ی سطوح توانایی به یک میزان دارای دقت اندازه‌گیری می‌شوند. به عبارت دیگر، خزانه‌های سؤال بهینه‌ای که با کنترل مواجهه‌ی S-H طراحی می‌شوند بهتر از خزانه‌های سؤال عملیاتی از نظر اندازه خزانه، دقت اندازه‌گیری و امنیت آزمون عمل می‌کنند. بنابراین می‌توانیم ملاحضه کنیم که مکانیزم کنترل مواجهه خیلی خوب کار می‌کند. زیرا نرخ‌های مواجهه برای همه‌ی سؤالات را در حدود و یا پایین‌تر از نرخ مواجهه‌ی هدف (33/0) نگه می‌دارد. بررسی دقیق‌تر به دقت اندازه‌گیری در هر یک از سطوح توانایی و بررسی نمودارهای مربوط به آگاهی شرطی تست، نشان می‌دهد که، خزانه‌های سؤالی که با کنترل مواجهه‌ی سؤال طراحی می‌شوند، دارای دقت بیشتری نسبت به خزانه‌هایی که بدون کنترل مواجهه طراحی می‌شوند، هستند. همچنین، در بیشتر سطوح توانایی نیز دارای آگاهی بیشتری می‌باشند. این نتیجه به دلیل این است که، سؤالات اضافه شده به خزانه‌های بهینه با کنترل مواجهه‌ی S-H دارای سؤالاتی با ضرایب تشخیص بالاتری هستد. بدون تردید، زمانی‌که، این مولفه‌ در طراحی خزانه‌ی سؤال اضافه می‌شود، به خزانه‌ی سؤال بزرگتری نیاز داریم.
سؤال هفتم: خزانه سؤال بهینه برای CAT زمانی‌که در الگوریتم انتخاب سؤال تعادل محتوایی وارد می‌شود چگونه طراحی می‌شود و عملکرد آنها چگونه است؟
پاسخ سؤال هفتم: یکی دیگر از پیشنهادات پژوهشی ریکیسی در تحقیقات خود این بود که؛ تعادل محتوایی متنوع یکی از مهمترین مولفه‌ها در سنجش انطباقی می‌باشد که می‌توان آن را در الگوریتم‌های انتخاب سؤال CAT گنجاند (هی و ریکیسی، 2010؛ 2011؛ گو و ریکیسی، 2007)، بنابراین در این پژوهش این عامل وارد برنامه‌ی شبیه‌سازی شد، البته لازم به ذکر است که در تحقیقات آنها این عامل در نظر گرفته می‌شد، ولی از طریق پارتیشن‌بندی کردن خزانه‌ی بهینه به خزانه‌های کوچکتر این کار صورت می‌گرفت و هیچ کدام از این تحقیقات این عامل را به صورت کمّی وارد تحلیل نکردند. در این پژوهش تعادل محتوایی سؤالات از طریق روش WDM ایجاد شد. به طوری‌که از پیش، کدهای محتوایی سؤالات توسط متخصصین موضوع مشخص و به همراه ویژگی‌های اماری وارد برنامه شد. از آنجا که تعداد سؤالات موجود در خزانه‌های بدون تعادل محتوایی و با تعادل محتوایی یکسان نیستند، امکان مقایسه‌ی این خزانه‌ها وجود ندارد. با این وجود نتایج نشان می‌دهد که زمانی‌که تعادل محتوایی در طراحی خزانه‌ی سؤال وارد می‌شود، دقت اندازه‌گیری بالا می‌رود، همچنین، سؤالات با ویژگی‌های روان‌سنجی دقیق‌تر در طول شبیه‌سازی ایجاد می‌شود که با قیود محتوایی هم ارز است. دامنه‌ی سطوح دشواری سؤالات نیز نسبت به خزانه‌های بدون تعادل محتوایی کاهش می‌یابد. زمان‌که عامل S-H در این نوع خزانه‌ها وارد می‌شود، میزان تخطی از قیود محتوایی در تست‌هایی که سرهم می‌شوند، بیشتر می‌شود. در مجموع وارد شدن قیود محتوایی در رویکرد ریکیسی، می‌تواند نتایج مطلوبی ایجاد کند.
سؤال هشتم: آیا خزانه‌های سؤال بهینه‌ای که بوسیلۀ شبیه‌سازی طراحی می‌شوند، از نظر اندازه، دقت و صحت اندازه‌گیری و دیگر ملاک‌های ارزیابی با خزانه‌های سؤال عملیاتی واقعی تفاوت دارند؟
پاسخ سؤال هشتم: نتایج این پژوهش نشان داد که صرف نظر از عواملی چون، پهنای b-bin ، عامل کنترل مواجهه، تعادل محتوایی و روش ایجاد سؤال، تمام خزانه‌های بهینه‌ی ایجاد شده در این مطالعه، بهتر از خزانه‌های عملیاتی عمل می‌کنند. این نتایج با تحقیقات گو و ریکیسی، 2007؛ هی و ریکیسی، 2010 ؛ 2011 همسو می‌باشد. هریک از 18 خزانه‌ی بهینه دارای ویژگی منحصر به فردی بودند که این امکان را برای ما ایجا می‌کند که بسته به نیاز و ضرورت‌های کاربردی از هر یک استفاده کنیم.
در واقع در این پژوهش از سه روش برای طراحی الگوهای بهینه‌ی خزانه‌ی سؤال CAT استفاده شد. در کل، هر سه رویکرد ساخت خزانه‌ی سؤال، بهتر از خزانه‌ی سؤال عملیاتی در کنترل مواجهه‌ی سؤال و ایجاد امنیت آزمون عمل می‌کنند. در مطالعه‌ی اخیر علاوه بر اندازه‌ی خزانه‌ی سؤال، روش bin-and-union به منظور شرح ویژگی‌های پارامتر a و b نیز به کار رفت. در میان چهار عاملی که در طراحی خزانه‌های سؤال بهینه دستکاری شد، پهنای b-bin بر اندازه‌ی خزانه‌ی سؤال تاثیر گذاشت، درحالی‌که، روش‌های ایجاد سؤال بر متوسط مقادیر پارامتر a تاثیرگذار بود. کنترل مواجهه‌ی S-H بر میزان مواجهه‌ی بیش از حد سؤالات و کنترل مواجهه‌ی آنها تاثیر داشت، از این‌رو، نه تنها بر اندازه‌ی خزانه‌ها بلکه بر متوسط پارامتر ضریب تشخیص آنها نیز تاثیر گذار بود. عامل چهارم که عامل ایجاد تعادل محتوایی است، در یک فضا و قالب مجزا اجرا شد. به طوری‌که، نه تنها بر اندازه‌ی خزانه، ویژگی پارامترهای سؤال تاثیرگذار بود، بلکه بر میزان دقت، صحت طبقه‌بندی، مواجهه‌ی سؤال، میزان آگاهی و همپوشی سؤال نیز تاثیر گذار بود.
نتایج نشان داد که رویکرد MTI خزانه‌های سؤال کوچکتری را ایجاد می‌کند که شامل سؤالاتی با پارامترهای a کوچکتری می‌باشد. قسمت P رویکرد MRP یا مدل پیش‌بینی، نوعی همبستگی بین پارامترهای سؤال ایجاد می‌کند، و گاهی بهتر از رویکرد MTI عمل می‌کند. دلیل این امر این است که، از آنجا که این رویکرد بر اساس اطلاعات بدست آمده از خزانه‌ی سؤال عملیاتی ساخته شده و خزانه‌ی سؤال عملیاتی نیز در برخی از دامنه‌های سطوح توانایی مکنون دقت اندازه گیری بیشتری ایجاد می‌کند. با بررسی دقیق‌تر خزانه‌ی سؤال عملیاتی در می‌یابیم که بین ضرایب تشخیص سؤالات و پارامتر b در برخی سطوح توانایی همبستگی معناداری وجود دارد، به عبارت دیگر، در خزانه‌ی سؤال عملیاتی سؤالات سخت‌تر از ضرایب تشخیص بالا‌تری برخوردارند. زیرا برای طراحان سؤال ساخت سؤالات دشوار که ضریب تشخیص بالایی داشته باشند، آسان‌تر است. از این‌رو، ما تنها در همین دامنه‌ی توانایی از رویکرد P استفاده کردیم و برای بقیه‌ی سطوح دیگر توانایی از رویکرد R استفاده کردیم. بنابراین، علاوه بر کاربرد رویکرد R به صورت جداگانه، از روش آمیخته‌ی R و P استفاده کردیم. در این پژوهش، به دلیل اینکه نتایج را واقع‌بینانه‌تر کنیم، از نتایج خزانه‌ی سؤال عملیاتی و اطلاعات پیشین استفاده کردیم، در عمل، زمانی که خزانه‌ی سؤال عملیاتی به طور فراوانی استفاده می‌شود، سؤالاتی با ضریب تشخیص بالا، بیشتر به کار می‌روند، بنابراین، طراحی چنین سؤالاتی برای جایگزینی با سؤالات قبلی، بسیار مشکل است. مخصوصاً اگر در الگوریتم CAT، روش کنترل مواجهه‌ی بیش از حد نیز وارد شود، این مشکل دو چندان می‌شود، زیرا این سؤالات حتی اگر انتخاب هم شوند، نمی‌توانند اجرا شوند. این قضیه این شک را ایجاد می‌کند که آیا عملکرد خزانه‌ی سؤال در طول پیوستار توانایی به صورت یکسانی تکرار می‌شود. امّا خزانه‌های سؤال بهینه‌ی طراحی شده بر اساس روش ریکیسی، سؤالات بیشتری که به طور برابری در طول دامنه‌ی وسیعتری از سطوح توانایی پراکنده می‌شوند، دارند. در نتیجه در عمل، خزانه‌های سؤال بهینه بهتر از خزانه‌های سؤال عملیاتی در بیشتر سطوح توانایی عمل می‌کنند. الگوی ساخته شده برای خزانه‌ی سؤال بهینه، به دنبال حداکثر ترکیب مطلوب از سؤالات است. به طوری که، تعداد زیادی از خزانه‌های سؤال مجزا بر اساس الگوریتم CAT سرهم کند. با این وجود، در عمل خزانه‌ی مجزایی که کاملاً بهینه باشد، یافت نمی‌شود، زیرا محدود به تعدادی از عوامل و ترکیبات متفاوتی از سؤالات است که ممکن است دقت اندازه‌گیری مشابهی ایجاد نکند. به همین دلیل است که دو خزانه‌ی بهینه کاملاً متفاوت به نظر می‌رسند و ممکن است در بعضی مفاهیم بهینه باشند.
سؤال نهم: آیا الگوی طراحی شده بر اساس این پژوهش، زمینه‌ای برای بهینه‌سازی کارایی شیوه‌ها و فرایند تهیه و تنظیم سوالات آزمون‌های CAT با استفاده از اتوماتیک کردن تدوین خزانه سوالات، فراهم می‌سازد؟
پاسخ سؤال نهم: پاسخ این سؤال به صورت مفصل در بخش تلویحاتی در مورد ساخت خزانه‌های سؤال و مدیریت یا نگهداری از آنها، ارائه شده است.

سؤال دهم: آیا می‌توان الگویی را طراحی کرد که زمینه‌ساز طراحی خزانه سوال، به منظور جلوگیری از اتلاف سرمایه‌ها در مراحل مختلف تهیه آزمون‌های CAT باشد؟
پاسخ سؤال دهم: پاسخ این سؤال به صورت مفصل در بخش تلویحاتی در مورد ساخت خزانه‌های سؤال و مدیریت یا نگهداری از آنها، ارائه شده است.
یافته‌های پژوهش
در قسمت زیر مجموعه‌ای از یافته‌ها پژوهش حاضر را به صورت خلاصه بیان خواهیم کرد:
اول: همانطور که مشاهده کردیم، نتایج نشان داد که بدون توجه به عامل پهنای b-bin ها، خزانه‌های سؤال بهینه بهتر از خزانه‌های سؤال عملیاتی از نظر اندازه خزانه و دقت اندازه‌گیری عمل می‌کردند. اگرچه خزانه‌هایی که با پهنای b-bin = 0.2 ساخته می‌شدند، از دقت اندازه‌گیری بالاتری در برآورد توانایی نسبت به خزانه‌هایی که با پهنای b-bin =0.4 طراحی می‌شدند، برخوردار بودند. امّا، این نتایج حاوی این تلویحات بود که خزانه‌هایی که با پهنای 4/0 طراحی می‌شوند، دارای تعداد کمتری سؤال هستند، که از لحاظ اقتصادی این الگوها را به صرفه‌تر می‌کند. بنابراین، اگر در ساخت خزانه‌های سؤال، عامل اقتصادی مهم است، این مورد می‌تواند مدّنظر قرار گیرد.

دوم: در مجموع، در اغلب الگوها بدون توجه به عامل پهنای b-bin ها، خزانه‌های بهینه‌ی MRP از دقت اندازه‌گیری بالاتری برخوردار بودند، این نوع خزانه‌ها نسبت به خزانه‌های R دارای سؤالات کمتر و نسبت به خزانه‌های MTI دارای سؤالات بیشتری بودند. امّا میزان دقت و صحت اندازه‌گیری آنها بیشتر از دو خزانه‌ی دیگر بود. خزانه‌های MRP که با پهنای 4/0 طراحی می‌شدند، نسبت به آنهایی که با پهنای 2/0 طراحی می‌شدند، از امنیت پایین‌تری برخوردار بودند. امّا در کل، این نوع خزانه‌ها، چون بر اساس ویژگی‌های دقیق پارامترها و جوامع مورد نظر طراحی می‌شوند، دارای دقت بالاتری می‌باشند.
سوم: خزانه‌هایی که با روش MTI و با پهنای 4/0 طراحی می‌شدند، از امنیت بالاتری نسبت به دو خزانه‌ی بهینه‌ای که پهنای 4/0 دارند، برخوردار بودند. بنابراین، توصیه می‌شود که، زمانی‌که به صرفه بودن طراحی خزانه‌های سؤال و امنیت آزمون عامل بسیار مهمی می‌باشند، برای کاهش تعداد سؤالات مورد نیاز در خزانه‌ی CAT از روش MTI با پهنای 4/0 استفاده شود.
چهارم: همچنین اگر، در آزمونی دقت و صحت اندازه‌گیری برای طبقه‌بندی و گزینش افراد و امنیت آزمون عوامل مهمی هستند، از روش MRP با پهنای 2/0 استفاده شود. بدون توجه به پهنای b-bin ها، خزانه‌هایی که با روش R طراحی می‌شوند، شباهت زیادی به خزانه‌های عملیاتی دارند، زیرا بر اساس ویژگی‌های پارامترهای سؤالات عملیاتی ساخته شده‌اند. نتایج مربوط به این خزانه‌ها نشان می‌دهد که، ساخت سؤالات به شیوه‌ی تصادفی و بدون برنامه‌ریزی برای ویژگی‌های مورد نظر، می تواند باعث اتلاف هزینه و همچنین دقت کمتر باشد.
پنجم: همچنین، نتایج نشان داد که بدون توجه به عامل پهنای b-bin خزانه‌های سؤال بهینه‌ای که با کنترل مواجهه‌ی S-H طراحی شدند بهتر از خزانه‌های سؤال عملیاتی از نظر اندازه خزانه، دقت اندازه‌گیری و امنیت آزمون عمل می‌کردند. بنابراین می‌توانیم ملاحضه کنیم که مکانیزم کنترل مواجهه خیلی خوب کار می‌کند. زیرا نرخ‌های مواجهه برای همه‌ی سؤالات را در حدود و یا پایین‌تر از نرخ مواجهه‌ی هدف (33/0) نگه می‌دارد. بررسی دقیق‌تر به دقت اندازه‌گیری در هر یک از سطوح توانایی و بررسی نمودارهای مربوط به آگاهی شرطی تست، نشان داد که، خزانه‌های سؤالی که با کنترل مواجهه‌ی سؤال طراحی شدند، دارای دقت بیشتری نسبت به خزانه‌هایی که بدون کنترل مواجهه طراحی شدند، بودند. همچنین، در بیشتر سطوح توانایی نیز دارای آگاهی بیشتری بودند. این نتیجه به دلیل این بود که، سؤالات اضافه شده به خزانه‌های بهینه با کنترل مواجهه‌ی S-H دارای سؤالاتی با ضرایب تشخیص بالاتری بودند.
ششم: از نظر دقت اندازه‌گیری خزانه‌های بهینه‌ای که با پهنای 2/0 ساخته می‌شدند، با خزانه‌هایی که با پهنای 4/0 طراحی می‌شدند، تفاوت معناداری ندارند. امّا، خزانه‌هایی که با پهنای 4/0 طراحی می‌شدند، دارای تعداد کمتری سؤال هستند، که از لحاظ اقتصادی این الگوها را به صرفه‌تر می‌کند.

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

هفتم: در مجموع، به نظر می‌رسد که خزانه‌ی MTI که در آن عامل S-H وارد می‌شد، از سؤالات موجود در خزانه استفاده‌ی بیشتری می‌کرد و دارای حداقل سؤالات کم مواجهه شده نیز بود. همچنین، از نرخ همپوشی تست کمی با وجود اینکه دارای حداقل تعداد سؤال بود، برخوردار بود. در مجموع، بدون توجه به عامل پهنای b-bin ها، خزانه‌های بهینه‌ی MTI از دقت اندازه‌گیری بالاتری برخوردار بود، این نوع خزانه‌ها نسبت به خزانه‌های R و MRP دارای سؤالات کمتری بود. به طوری‌که میزان دقت و صحت اندازه‌گیری آنها از خزانه‌های MRP در زمانی‌که پهنای b-bin ها برابر با 2/0 است، با تفاوت ناچیزی کمتر است و در زمانی‌که پهنای b-bin ها برابر با 4/0 است، با تفاوت ناچیزی بیشتر است. در کل، این نوع خزانه‌ها، از امنیت بالایی نیز برخوردارند و از سؤالات استفاده‌ی بیشتری می‌کنند. بنابراین، توصیه می‌شود که، زمانی‌که به صرفه بودن طراحی خزانه‌های سؤال و امنیت آزمون عامل بسیار مهمی می‌باشند، برای کاهش تعداد سؤالات مورد نیاز در خزانه‌ی CAT از روش MTI با کنترل مواجهه‌ی سؤال استفاده شود. امّا، این نکته باید مدّنظر باشد که این خزانه از حداقل مقدار آگاهی برخوردار است. همچنین اگر، در آزمونی دقت و صحت اندازه‌گیری برای طبقه‌بندی و گزینش افراد و امنیت آزمون عوامل مهمی هستند، و به صرفه بودن عامل تعیین کننده‌ای نیست، از روش MRP استفاده شود. زیرا بدون توجه به پهنای b-bin ها، از دقت و آگاهی بالایی در تمام سطوح اندازه‌گیری برخوردارند.
هشتم: زمانی‌که، تعادل محتوایی یکی از عوامل مهم در طراحی خزانه‌ی سؤال است. وارد کردن این عامل در طراحی خزانه‌ی سؤل می‌تواند، دقت و صحت اندازه‌گیری را بالا ببرد، همچنین، با برنامه‌ریزی دقیق‌تری سؤالات را شبیه‌سازی کند. این نتیجه باعث می‌شود که نرخ کم مواجهه شدن سؤالات به حداقل خود برسد.
نهم: اگر علاوه بر عامل تعادل محتوایی، امنیت آزمون هم مهم باشد و عاملی همچون، کنترل مواجهه‌ی سؤال نیز در طراحی وارد شود، میزان تخطی از قیود تست بیشتر از زمانی می‌شود که عامل کنترل مواجهه وارد نشده بود.
دهم: در مجموع، همانطور که نتایج نیز نشان می‌دهند، خزانه‌ها‌ی سؤال عملیاتی اریب و خطای قابل توجهی برای آزمودنی‌هایی که در سطوح بالای و پایین توانایی قرار می‌گیرند، ایجاد می‌کرد، که دلیل آن کمبود سؤالاتی با مقادیر b بالا و پایین می‌باشد؛ درحالی که،

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *