منابع پایان نامه درمورد در

ROP های ایجاد شده دارای چنین مشکلی نیستند.
یازدهم: همچنان که نتایج نیز نشان می‌دهند، حتی در خزانه‌هایی که عامل S-H در آن وارد نشده بود، تعداد سؤالات بیش مواجهه شده در خزانه‌های بهینه‌ای که بدون روش کنترل مواجهه ساخته شدند، با OP تقریباً مشابه بود، در حالی که، آنها دارای سؤالات کمتری نسبت به OP ها می‌باشند. امّا اگر نسبت سؤالات بیش مواجهه شده، از طریق تقسیم این تعداد بر اندازه‌ی خزانه‌ی سؤال ارزیابی شود، همه‌ی ROP ها، نسبت به OPها درصد تقریباً بالاتری از سؤالات بیش مواجهه شده نشان می‌دادند. این نتایج حاکی از این بود که، ROP ها به طور بالقوه، نگرانی بیشتری در مورد مسائل امنیتی آزمون، اگر موضوع با اهمیتی باشد، مطرح می‌کنند. در واقع، این نتایج می‌تواند به عواملی از قبیل: کاربرد روش انتخاب سؤال مبتنی بر بیشینه‌ی آگاهی و اجرا نکردن شیوه‌ی کنترل مواجهه‌ی سؤال در برنامه‌ی CAT نسبت داده شود. همچنان که در ادبیات پژوهشی مربوط به این حوزه نیز اشاره شده است (برای مثال واینر، 2000؛ وای، 1998)، قاعده‌ی انتخاب سؤال بر اساس روش بیشینه‌ی درست آگاهی، حتی به تفاوت‌های خیلی کوچک در آگاهی سؤال بسیار حساس است. بنابراین، اگر بیشینه‌ی آگاهی به عنوان ملاکی برای انتخاب سؤال در CAT به کار می‌رود، و هیچ نوع روش کنترل مواجهه‌ی سؤال نیز روی آن اجرا نمی‌شود، همیشه به احتمال زیادی سؤالاتی با ضریب تشخیص بالا در معرض بیش مواجهه قرار می‌گیرند، در حالی‌که، بسیاری از سؤالات با ضریب تشخیص پایین یا حتی متوسط انتخاب نمی‌شوند. یک راه حل برای فائق آمدن بر مشکل نرخ مواجهه‌ی غیر متعادل سؤال که به دلیل کاربرد روش بیشینه‌ی آگاهی، ایجاد می‌شود، کاربرد و اجرای شیوه‌ی کنترل مواجهه‌ی سؤال است.

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

دوازدهم: در این مطالعه، از بین روش‌های کنترل مواجهه‌ی سؤال، روش سیمپسون-هتر انتخاب شد، به منظور مطالعه‌ی اثرات این روش، در ساخت خزانه‌های سؤال روش S-H مورد دستکاری قرار گرفت. در مواردی که روش سیمپسون-هتر در برنامه‌ی CAT وارد نمی‌شد، بیشینه‌ی مواجهه‌ی سؤال به عنوان یک نتیجه‌ی طبیعی افزایش می‌یافت. امّا در مواردی که روش سیمپسون-هتر وارد می‌شد، این نگرانی کاهش می‌یافت. نتایج پیشنهاد می‌کنند که، بدون توجه به عامل کنترل مواجهه‌ی S-H، خزانه‌های سؤال بهینه بهتر از خزانه‌ی عملیاتی از نظر اندازه‌ی خزانه، دقت و صحت اندازه‌گیری عمل می‌کنند. اگرچه، هر کدام از روش‌های طراحی خزانه‌ی سؤال دارای ویژگی‌های مخصوص به خود است. البته، خزانه‌ی عملیاتی در مقایسه با خزانه‌های بهینه‌ای که روش سیمپسون-هتر روی آنها اعمال نشده است، از لحاظ نرخ مواجهه‎ی سؤال کوچکتر می‌باشد. ولی با در نظر گرفتن عامل کنترل مواجهه، خزانه‌های عملیاتی دارای امنیت بالاتری هستند. با این وجود، در خزانه‌ی عملیاتی نرخ همپوشی آزمون در سطوح متوسط توانایی بیشتر از خزانه‌های بهینه است. با این وجود، گذشته از این‌که این عامل امنیت آزمون CAT را در خزانه‌ی عملیاتی را با خطر روبرو می‌کند، ولی خزانه‌ی عملیاتی در دامنه‌ی معینی از سطوح توانایی متوسط بهتر از خزانه‌های بهینه عمل می‌کند، ولی این تفاوت زیاد نیست. دلیل این امر می‌تواند این باشد که در خزانه‌ی عملیاتی، سؤالات متوسط دارای ضرایب تشخیص بالایی هستند.
سیزدهم: در مجموع، خزانه‌ی MRP میزان آگاهی بیشتری در طول سطوح توانایی ایجاد می‌کند، همچنین، دقت اندازه‌گیری این خزانه و همچنین خزانه‌ی MTI با وجود داشتن حداقل تعداد سؤال، به بیشترین مقدار خود می‌رسد.
چهاردهم: خزانه‌ی بهینه‌ی R تشابه زیادی با خزانه‌ی عملیاتی دارد، این قضیه نشان می‌دهد که طراحان در ساخت سؤالات در خزانه‌های سؤال، اغلب به صورت تصادفی عمل می‌کنند که این مورد باعث اتلاف هزینه می‌شود و بسیاری از سؤالات در خزانه‌ی سؤال غیرقابل استفاده می‌شوند.
پانزدهم: در روش ایجاد سؤال MTI، به دلیل اینکه متوسط آگاهی آزمون، به عنوان حداقل آگاهی آزمون در شبیه‌سازی وارد می‌شود، خزانه‌ی سؤالی با ضریب تشخیص کمتر نسبت به دو روش R و MRP ایجاد شدند.
شانزدهم: ولی در مجموع، خزانه‌های بهینه به تقریباً کمتر از یک سوم سؤال در روش بدون کنترل مواجهه و تقریباً کمتر از یک دوم سؤال در روش کنترل مواجهه‌ی سیمپسون-هتر نیاز دارند، و با این وجود، درصد بسیار پایینی سؤالات کم مواجهه شده در هر دو روش نسبت به خزانه‌ی عملیاتی دارند. و در روشی که کنترل مواجهه در طراحی خزانه وارد شد، نیز میزان نرخ سؤالات بیش مواجهه شده‌ی کمتری دارند. همچنین از میزان دقت اندازه‌گیری بالایی نیز برخوردار هستند.

هفدهم: به طور کلی، نتایج نشان می‌دهند که طراحی خزانه‌ی سؤال بهینه‌ی بر اساس دو روش MRP و MTI می‌تواند با ایجاد حداقل تعداد سؤال، با دقت اندازه‌گیری بالا، نتایج مطلوبی ایجاد کند. روش MTI خزانه‌ای با توزیع یکنواخت‌تر ضریب تشخیص در تمام سطوح دشواری سؤال ایجاد می‌کند و خزانه‌ی MRP بر اساس رابطه‌ای که بین دو پارامتر a و b وجود دارد، سؤالاتی با ضریب تشخیص بالا در سطوح خاصی از دشواری ایجاد می‌کند.
هجدهم: در مجموع، یافته‌های آماری نشان می‌دهد که روش‌شناسی ایجاد شده در این پژوهش می‌تواند خزانه‌های سؤالی با مشخصات بهینه ایجاد کنند. این خزانه‌ها قادرند با استفاده از کارکرد مناسب الگوریتم انتخاب سؤال WDM، یک آزمونی با تعادل محتوایی مناسب برای آزمودنی اجرا کنند و در زمان یکسانی، با دقت و صحت مناسبی توانایی آزمودنی‌ها را برآورد کنند. همچنین، نتایج نشان می‌دهد که، گسترش روش ریکیسی (2003)، بخوبی در طراحی خزانه‌ی سؤال بهینه در موقعیت‌های ویژه، کار می‌کند و تلفیق آن با رویکرد برنامه‌نویسی ریاضی نتایج مناسبی ایجاد می‌کند. در مقایسه با کاربرد روش برنامه‌نویسی ریاضی به تنهایی، شیوه‌ی CAT را به‌طور سرراست‌تری شبیه‌سازی می‌کند و فرآیند برآورد توانایی در آن انعطاف‌پذیر‌تر می‌باشد (گو، 2007).
نوزدهم: روش ریکیسی (2003)، روی تصادفی‌سازی پارامترهای سؤال در شبیه‌سازی CAT تاکید دارد (هی، ریکیسی، 2011). همچنین استفاده از این شیوه، طرح‌های سودمندی را ایجاد می‌کند که مزیت CAT را از بین نمی‌برد (ریکیسی، 2010).
بیستم: در مجموع، این پژوهش، روشی برای تعیین ویژگی‌های مطلوب یک خزانه‌ی سؤال برای CAT آزمون ریاضی فراهم کرده ‌است. نتایج نشان داد که، اندازه‌ی خزانه‌ی سؤال به توزیع جمعیت آزمودنی‌ها و تعداد افرادی که از آنها CAT گرفته‌می‌شود بستگی دارد، این نتایج با تحقیقات ریکیسی، 2007 همسو می‌باشد.
بیست و یکم: همچنین نتایج نشان داد که، شکل خزانه‌ی سؤال طراحی شده، توزیع نرمالی از مقادیر پارامتر دشواری مدل راش نیست، بلکه توزیعی مسطح و یکنواخت است و فراوانی‌های کاملاً بالایی در دنباله‌های توزیع دارد، این نتایج نیز با تحقیقات ریکیسی، 2007 ؛ 2010 همسو می‌باشد. این امر تاییدی بر این قضیه است که، برخلاف آزمون‌های سنتی مداد کاغذی، که انتخاب سؤالات به نوعی است که بهترین سنجش را برای آزمودنی‌هایی با توانایی متوسط فراهم می‌کند، سنجش انطباقی می‌تواند دامنه‌ی گسترده‌ای از توانایی را پوشش دهد. از این‌رو، به سؤالاتی با کیفیت بالا برای دامنه گسترده‌ای از توانایی نیاز است (میلمن و آرتر، 1984). البته، طراحی خزانه‌ی سؤال برای یک سنجش انطباقی بسیار خاص است و به طراحی شیوه و ویژگی‌های مورد نیاز در CAT و جمعیت آزمودنی بستگی دارد (ریکیسی، 2001، 2007).
بیست و دوم: در کل، این روش‌شناسی بسیار کلی می‌باشد و می‌تواند در شکل‌های دیگری از توزیع‌های آزمودنی و شکل‌های متفاوتی از مدل‌های IRT نیز به‌کار رود. در این پژوهش، ما این روش را برای سؤالاتی که با مدل دو و سه پارامتری مدرج می‌شدند، به کار بردیم که از پیچیدگی خاصی برخوردار بود، زیرا میزان آگاهی سؤالات، حتی زمانی‌که پارامترهای b برابری داشته باشند، متفاوت است، زیرا، پارامترهای a و c متفاوتی دارند. در مدل‌های دو و سه پارامتری، آگاهی سؤال به ترتیب با ترکیب دو و سه پارامتر تعیین می‌شود (لیکسیونگ و ریکیسی، 2007). همچنین، ما در این پژوهش این روش را زمانی که کنترل مواجهه‌ی سؤال و سیستم امنیتی آزمون از اهمیت به‌سزایی برخوردار است نیز به‌کار بردیم و تعادل محتوایی متنوع را که یکی از مهمترین مولفه‌ها در سنجش انطباقی می‌باشد را در الگوریتم‌های انتخاب سؤال CATوارد کردیم. بدون تردید، زمانی‌که، این مولفه‌ها (تعداد پارامترها، کنترل مواجهه و تعادل محتوایی) در طراحی خزانه‌ی سؤال اضافه می‌شوند، به خزانه‌ی سؤال بزرگتری نیاز داریم (هی و ریکیسی، 2010؛ 2011؛ گو و ریکیسی، 2007).
تلویحاتی در مورد ساخت خزانه‌های سؤال و مدیریت یا نگهداری از آنها
این پژوهش بر روی این مفروضه مبتنی است که آزمودنی‌ها به طور نرمالی با میانگین توانایی صفر و انحراف معیار1 توزیع شدند. با این وجود، در واقع توزیع‌های آزمودنی‌ها همیشه نرمال نیست، و توزیع مورد انتظار ممکن است با توزیع دقیق آزمودنی‌ها -که در بیشتر مواقع تنها زمانی‌که آزمون‌ها اجرا شود، به صورت قطعی معین می‌شود،- مطابقت نداشته باشد. در این مورد سؤالی که ایجاد می‌شود این است که، چگونه طرح یا الگوی ایجاد شده به تخطی از توزیع‌ها مقاوم است. در این حالت دو موقعیت وجود دارد و به دنبال آن دو رفتار مورد نیاز می‌شود. در موقعیت اول، جامعه‌ی مورد انتظار نرمال نیست و آزمودنی‌ها از یک جامعه‌ی از قبل تعریف شده که از طریق اجراهای قبلی آزمون بدست آمده نمونه‌گیری شدند، در این موقعیت طراحی الگوی خزانه‌ی سؤال بهینه باید بر اساس توزیع زیربنایی توانایی آزمودنی‌ها باشد. در موقعیت دوم، ممکن است فرض شود که توزیع زیر بنایی نرمال است، امّا پس از اجرای آزمون‌های CAT متوجه شویم که توزیع زیر بنایی از توزیع نرمال تخطی کرده است، در این صورت تخطی از این مفروضه، اعتبار مطالعه را به خطر می‌اندازد و ممکن است بر نتایج نیز اثر گذارد. وسعت و نوع این تاثیرات بالقوه، می‌تواند پژوهش جالبی باشد که برای تحقیقات آتی مناسب است.
در مجموع، طرح نهایی خزانه‌ی سؤال، الگویی را پیشنهاد می‌کند که تعداد سؤالات مورد نیاز در هر bin را لیست می‌کند، همچنین، توزیع پارامترهای a و b را در یک دامنه‌ی معین نشان می‌دهد. همانند یک طرح آزمون مداد-کاغذی، طرح خزانه‌ی سؤل بهینه‌ی شبیه‌سازی شده می‌تواند به عنوان راهنمایی برای ایجاد و طراحی خزانه‌ی سؤال و انتخاب سؤال از خزانه یا بانک سؤال به کار رود. این طرح، ترکیب سؤالات بهینه‌ای که یک خزانه‌ی سؤال باید داشته باشد را توصیف می‌کند، و همچنین می‌تواند به عنوان مبنایی برای طراحان سؤالات آزمون باشد تا تلاش کنند، سؤالاتشان با الگوی اولیه مطابقت داشته باشد. و یا سؤالاتی با پوشش محتوایی و آماره‌های مطلوب می‌تواند از سؤالاتی که از قبل در خزانه وجود داشته‌اند، انتخاب شوند.
در این پژوهش، زمانی‌که خزانه‌های سؤال بهینه‌ی شبیه‌سازی شده با خزانه‌ی عملیاتی مقایسه شد، فرض بر این بود که همه‌ی سؤالات شبیه‌سازی شده در دسترس بودند. البته در عمل و در دنیای واقع، به نظر دشوار می‌رسد که سؤالاتی با پارامترهای دقیقاً یکسان با الگوی طراحی شده ایجاد کنیم. با این وجود، با پیشرفت‌هایی که در پژوهش‌های مدل‌یابی سؤال ایجاد شده (گو، 2007)، این امکان بیش از پیش وجود دارد تا تعداد زیادی از سؤالات مطلوب به همراه ویژگی‌های مورد نظر روان‌سنجی، مشابه با الگو ایجاد کنیم. در این میان چون رویکرد MRP ، همبستگی بین پارامترهای a و b را در نظر می‌گیرد، الگویی که از این طریق ساخته می‌شود، آسان‌تر به واقعیت نزدیک می‌شود. امّا خزانه‌های سؤالی که از طریق رویکرد MTI ساخته می‌شوند، به دقت اندازه‌گیری قابل قبولی با حداقل تعداد سؤال دست پیدا می‌کنند، امّا در این رویکرد این‌که چه اندازه طراحی چنین سؤالی دشوار است، مشخص نیست. بنابراین، بهتر است این دو رویکرد با یکدیگر تلفیق شود، تا مزیت‌های هر دو رویکرد با یکدیگر ترکیب شده و یک طرح عملی‌تری ایجاد کند. بعلاوه، باید خاطر نشان شود که با تعریف پهنای bin ها، الگوی طراحی شده به سؤالات مشابهی درون یک دامنه‌ی معین نیاز دارد. این روش دشواری نوشتن سؤالاتی با پارامترهای دقیق و مشابه با طرح را کم‌تر می‌کند.
همچنین، در عمل، خزانه‌های سؤال عملیاتی ایستا نیستند و باید پویا باشند. در اغلب برنامه‌های سنجش، تست‌ها از خزانه‌های سؤال انتخاب می‌شوند و سؤالات جدید به صورت متوالی پیش آزمون می‌شوند و سپس به خزانه اضافه می‌شوند. سؤالات بسیار استفاده شده یا قدیمی طی زمان‌های متوالی از خزانه حذف می‌شوند. بنابراین، نظارت بر استفاده‌ی مناسب از سؤالات و دوباره جایگزین کردن خزانه از سؤالات جدید، دو وظیفه‌ی مهم مدیریت و محافظت از خزانه‌ی سؤال می‌باشد (وندرلیندن و ولدکمپ، 2000).
روش‌های طراحی خزانه‌ی سؤال که در این پژوهش ارائه شد، می‌تواند به آسانی به منظور مدیریت خزانه‌ی سؤال نیز به کار رود. در بیشتر موقعیت‌ها، خزانه‌های عملیاتی از یک خزانه‌ی بزرگتر انتخاب می‌شوند. در اصل، خزانه‌های بزرگ اجتماعی از خزانه‌های عملیاتی است. توزیع یک خزانه‌ی بزرگ بهینه می‌تواند به سادگی برابر با تعدادی از تکرارهای توزیع خزانه‌های عملیاتی باشد. به عبارت دیگر اگر خزانه‌ی بزرگ از 10 خزانه‌ی عملیاتی تشکیل شده باشد، توزیع بهینه‌ی سؤال در خزانه‌ی بزرگ در هر bin برابر با 10 برابر توزیع سؤال در خزانه‌ی بهینه است. همچنین، روش اجتماع ریکیسی می‌تواند نرخ‌های مواجهه‌ی مورد انتظار سؤالات در هر bin را در نظر بگیرد. به طوری‌که تعداد سؤالات مورد نیاز در هر bin می‌تواند به شیوه‌ی زیر محاسبه می‌شود:

R: تعداد خزانه‌های سؤال عملیاتی است که از یک خزانه‌ی بزرگ می‌تواند استخراج شود.
: نرخ مورد انتظار مواجهه برای تعداد سؤالات در هر bin است.
بر اساس این روش، خزانه‌ی بزرگ در bin هایی که دارای مواجهه‌ی بیشتری هستند، دارای سؤالات بیشتر و در bin هایی که حداقل مقدار مواجهه را دارند، دارای سؤالات کمتری هستند.
خلاصه این‌که، مشخصات خزانه‌ی سؤال بهینه می‌تواند به چندین هدف در ساخت خزانه‌های سؤال عملیاتی کمک کند. ابتدا، این مشخصات می‌توانند به عنوان یک مدل طراحی خزانه‌ی سؤال و یک راهنما برای سرهم کردن خزانه‌ی سؤال عملیاتی مفید باشند. دارا بودن این مدل این اطمینان را به ما می‌دهد که در طراحی الگوریتم CAT مورد نظر، نه تنها به بهترین کیفیت اندازه‌گیری در دسترس رسیده‌ایم (مک‌برید و وایس، 1976، ص9)، بلکه توانسته‌ایم که چندین خزانه‌ی سؤال بهینه‌ی هم ارز ایجاد کنیم (هی و ریکیسی، 2010). دوم، ویژگی‌های ROPهای ساخته شده، می‌توانند بینش‌هایی در مورد مدیریت خزانه‌ی سؤال ایجاد کنند. برای مثال، بینشی که ما در این پژوهش ایجاد کردیم، این است که