منابع پایان نامه درمورد در

محتوای سوم
نمودار 4-65: درصد سؤالات بیش مواجهه شده در مدل MRP (ROP_18) با S-H، محتوای اول
نمودار 4-66: درصد سؤالات بیش مواجهه شده در مدل MRP (ROP_18) با S-H، محتوای دوم
نمودار 4-67: درصد سؤالات بیش مواجهه شده در مدل MRP (ROP_18) با S-H، محتوای سوم
همچنان که در نمودار 4-68 ملاحظه می‌کنید، میانگین آگاهی خزانه‌های سؤال در خزانه‌های بهینه و خزانه‌ی سؤال عملیاتی در تمام سطوح کاملاً مشابه است.
نمودار 4-68: متوسط آگاهی تست مشروط به توانایی واقعی در خزانه‌های سؤال با S-H (b-bin: 0.2)، با تعادل محتوا
نمودارهای 4-69 تا 4-71 به‌ترتیب خطای استاندارد شرطی اندازه‌گیری (CSEM)، اریب شرطی و میانگین مجذور خطا (CMSE) را در هر چهار خزانه‌ی سؤال نشان می‌دهد. خطاهای استاندارد اندازه‌گیری در سطوح توانایی زیر صفر الگویی مشابه با خزانه‌های عملیاتی دارند، با این وجود مقادیر آن کمتر از خزانه‌ی عملیاتی است. ولی در سطوح توانایی بالاتر از صفر، به خصوص در خزانه‌های MRP و MTI این خطا به صفر نزدیک می‌شود و دارای الگوی متفاوتی می‌شود. نمودار 4-70 نشان می‌دهد که در خزانه‌ی عملیاتی میزان اریب در اغلب سطوح توانایی بیشتر از خزانه‌های بهینه می‌باشد. خزانه‌ی MRP نسبت به خزانه‌های دیگر از میزان اریب کمتری برخوردار است. همچنین، نمودار 4-71 میانگین مجذور خطا را در سطوح متفاوت توانایی نشان می‌دهد. نتایج این نمودار نشان می‌دهد که MSE هر سه خزانه‌ی بهینه کوچکتر از خزانه سؤال عملیاتی است. به خصوص خزانه‌ی MRP از حداقل مقدار MSE برخوردار است.
نمودار 4-69: خطای استاندارد اندازه‌گیری (CSEM) در خزانه‌های سؤال با S-H (b-bin: 0.2)، با تعادل محتوا
نمودار 4-70: اریب شرطی (conditional Bias) در خزانه‌های سؤال با S-H (b-bin: 0.2)، با تعادل محتوا
نمودار 4-71: میانگین مجذور خطا (CMSE) در خزانه‌های سؤال با S-H (b-bin: 0.2)، با تعادل محتوا
جدول 4-24: درصد سؤالات بیش مواجهه شده و کم مواجهه شده در هر محتوا
آماره
محتوای 1
محتوای 2
محتوای 3
خزانه‌های سؤال
OP
R
MRP
MTI
OP
R
MRP
MTI
OP
R
MRP
MTI
درصد سؤالاتی با نرخ مواجهه بزرگتر از
%81/9
%64/5
%87/4
%189/4
%58/7
%52/5
%92/4
%75/3
%08/7
%26/5
%16/4
%92/3
اندازه خزانه
455
261
249
214
258
239
236
206
208
199
192
188
نتایج جدول 4-24 نشان می‌دهد که در محتوای اول، دوم و سوم خزانه‌های R دارای بیشترین نرخ مواجهه هستند و با این‌که دارای بیشترین تعداد سؤال است، دارای نرخ بالاتری از مواجهه می‌باشد. در این مرحله نیز خزانه‌های MTI دارای کمترین نرخ مواجهه هستند. البته نتایج خزانه‌های MTI و MRP در نرخ مواجهه سؤال، بسیار مشابه است. این نتایج نشان می‌دهد که با وجود این‌که، خزانه‌های MTI دارای تعداد سؤال کمتری هستند، نرخ‌های مواجهه کمتری دارند. همان‌طور که جدول 23-4 نیز نشان داد، نرخ سؤالات کم مواجهه شده در این نوع خزانه‌ها نیز کمتر از بقیه است، همه‌ی این نتایج گویای بهینه بودن این نوع خزانه‌ها است.
نتایج مربوط به جداول 4-25و 4-26 نشان می‌دهد که در CAT عملیاتی در تمام سطوح درصد فراوانی نسبی تخطی بیشتر از CAT های شبیه‌سازی شده است. در خزانه‌های R میزان تخطی‌ها در دو دامنه‌ی توانایی بیشتر است و تقریباً الگویی مشابه با خزانه‌ی عملیاتی دارد. در خزانه‌ی MRP و MTI در سطوح پایین توانایی میزان تخطی از قیود بیشتر است. در خزانه‌ی MRP در سطوح بالای توانایی به دلیل وجود سؤالات بیشتر، تخطی از قیود در تست‌هایی که سرهم می‌شود، به حداقل خود می‌رسد. در هر سه خزانه‌ی سؤال بهینه، میزان تخطی از قیود محتوایی تست‌ها بیشتر از زمانی است که کنترل مواجهه‌ی سؤال وارد نشده است، این نتیجه دلیلی بر این امر است که وارد کردن کنترل مواجهه‌ی S-H بر انتخاب سؤالات تاثیر می‌گذارد و این امکان وجود دارد که برنامه‌ی CAT، سؤالی را برای اجرا انتخاب کند که کاملاً با قیود محتوایی هماهنگ نباشد و در عمل میزان این تخطی‌ها را بیشتر کند.
جدول 4-25: تعداد تست‌ها بر اساس تخطی از قیود محتوایی در CAT ها، بدون عامل کنترل مواجهه‌ی S-H
سطوح توانایی
خزانه‌ی سؤال
CAT total
4-
5/3-
3-
5/2-
2-
5/1-
1-
5/0-
0
5/0
1
5/1
2
5/2
3
5/3
4
کل
OP
350
11
14
18
14
14
14
3
1
1
2
4
7
1
11
25
25
28
193
R (ROP_16)
6000
29
22
17
12
8
3
3
6
3
2
14
6
9
9
12
18
31
204
MRP (ROP_17)
6000
29
25
16
24
16
11
4
5
0
0
9
4
3
0
2
2
0
150
MTI (ROP_18)
6000
27
24
19
15
12
6
12
6
0
5
2
4
3
0
5
7
9
156
جدول 4-26: درصد تست‌ها بر اساس تخطی از قیود محتوایی در CAT ها، بدون عامل کنترل مواجهه‌ی S-H
سطوح توانایی
خزانه‌ی سؤال
CAT total
4-
5/3-
3-
5/2-
2-
5/1-
1-
5/0-
0
5/0
1
5/1
2
5/2
3
5/3
4
کل
OP
350
03/0
04/0
05/0
04/0
04/0
04/0
008/0
001/0
001/0
004/0
01/0
02/0
004/0
03/0
07/0
07/0
08/0
548/0
R (ROP_16)
6000
005/0
0036/0
0028/0
002/0
0013/0
0005/0
0005/0
001/0
0005/0
0003/0
0023/
001/0
0015/0
0015/0
002/0
003/0
005/0
034/0
MRP (ROP_17)
6000
005/0
0041/0
0026/0
004/0
0026/0
0018/0
0006/0
0008/0
0
0
0015/0
0006/0
0005/0
0
0003/0
0003/0
0
025/0
MTI (ROP_18)
6000
0045/0
004/0
0031/0
0025/0
002/0
001/0
002/0
001/0
0
0008/0
0003/0
0006/0
0005/0
0
0008/0
0011/0
0015/0
026/0

خلاصه‌ی مرحله‌ی پنجم و ششم
همانطور که قبلاً نیز ذکر شد، نتایج این دو مرحله قابل مقایسه با چهار مرحله‌ی قبل نیست، زیرا شامل تعداد سؤال متفاوتی هستند. نتایج نشان می‌دهد که بدون توجه به عامل کنترل مواجهه‌ی S-H، خزانه‌های سؤال بهینه‌ای که با کنترل تعادل محتوایی طراحی می‌شوند، دارای دقت اندازه‌گیری بالایی هستند. زمانی‌که، عامل مواجهه‌ی سؤال نیز کنترل می‌شود، این میزان دقت اندازه‌گیری بالاتر می‌رود. در مورد دقت اندازه‌گیری و تعامل دو عامل تعادل محتوایی و کنترل مواجهه S-H نتایج جالبی بدست آمد:
میزان اریب در هر چهار خزانه مثبت و بسیار کوچک است. زمانی که مواجهه‌ی سؤال کنترل می‌شود، این میزان اریب کمتر از زمانی است که کنترل نمی‌شود. زمانی که عامل S-H در شبیه‌سازی وارد نشده است، خزانه‌ی MTI دارای بهترین عملکرد از نظر دقت اندازه‌گیری است. در این مرحله خزانه‌ی MRP و R دارای خطاهای اندازه‌گیری تقریباً مشابهی هستند. دلیل اینکه خزانه‌ی MTI برخلاف مراحل قبل دارای خطای اندازه‌گیری کمتری نسبت به MRP است، این است که، در طراحی این خزانه در طول پیوستار توانایی میزان آگاهی‌های متفاوتی وارد شد که با کدهای محتوایی هماهنگ بود. تعامل میزان آگاهی با کدهای محتوایی باعث می‌شود که دقت اندازه‌گیری بالا رود. امّا زمانی‌که عامل S-H وارد می‌شود، خزانه‌ی MTI دارای دقت اندازه‌گیری کمتری نسبت به زمانی که S-H وارد نشده بود، می‌باشد. زیرا سؤالاتی که دارای میزان آگاهی متناسب با دامنه‌ی توانایی مورد نظر و کد محتوایی مناسب هستند، بیشتر از 33/0 ارائه شده و برای کنترل این قضیه، برنامه مجبور است که از سؤالات bin های هم جوار استفاده کند، که باعث می‌شود دقت اندازه‌گیری کاهش یابد. در این مرحله خزانه‌ی MRP دارای بهترین عملکرد از نظر خطای اندازه‌گیری است. در مجموع، هر سه خزانه‌ی بهینه در هر دو مرحله بهتر از خزانه‌های سؤال عملیاتی از نظر اندازه خزانه، دقت اندازه‌گیری و امنیت آزمون عمل می‌کنند. در کل، بررسی دقیق‌تر دقت اندازه‌گیری در هر یک از سطوح توانایی نشان می‌دهد که، خزانه‌های سؤالی که با کنترل مواجهه‌ی سؤال طراحی می‌شوند، دارای دقت بیشتری نسبت به خزانه‌هایی که بدون کنترل مواجهه طراحی می‌شوند، هستند. این نتیجه به دلیل این است که، سؤالات اضافه شده به خزانه‌های بهینه با کنترل مواجهه‌ی S-H دارای سؤالاتی با ضرایب تشخیص بالاتری هستند. در کل، به نظر می‌رسد که خزانه‌ی MTI از سؤالات موجود در خزانه استفاده‌ی بیشتری می‌کند و دارای حداقل سؤالات کم مواجهه شده می‌باشد. همچنین، از نرخ همپوشی تست کمی با وجود اینکه دارای حداقل تعداد سؤال است، برخوردار می‌باشد. در مجموع، بدون توجه به عامل S-H، خزانه‌های بهینه‌ی MTI نسبت به خزانه‌های R و MRP دارای سؤالات کمتری هستند و از امنیت بالایی نیز برخوردارند و از سؤالات استفاده‌ی بیشتری می‌کنند. خزانه‌های MRP زمانی که عامل S-H وارد می‌شود، دارای دقت اندازه‌گیری بالاتری است ولی از نظر اقتصادی به صرفه نیست. بنابراین، توصیه می‌شود که، زمانی‌که به صرفه بودن طراحی خزانه‌های سؤال، تعادل محتوایی و امنیت آزمون عامل بسیار مهمی می‌باشند، برای کاهش تعداد سؤالات مورد نیاز در خزانه‌ی CAT از روش MTI استفاده شود. البته نکته‌ی دیگری که باید به آن توجه کرد این است که زمانی‌که عامل S-H وارد می‌شود، در هر سه خزانه‌ی سؤال بهینه، میزان تخطی از قیود محتوایی تست‌ها بیشتر از زمانی است که S-H وارد نشده است، این نتیجه دلیلی بر این امر است که وارد کردن کنترل مواجهه‌ی S-H بر انتخاب سؤالات تاثیر می‌گذارد و این امکان وجود دارد که برنامه‌ی CAT، سؤالی را برای اجرا انتخاب کند که از قیود محتوایی تخطی دارد.
نتایج مقایسه‌ی میانگین مجذور خطاها در الگوهای طراحی خزانه‌ی سؤال بهینه
به منظور بررسی کارایی هر یک از مدل‌ها، در این پژوهش ما کارایی هر مدل نسبت به مدل دیگر را ارزیابی کردیم. بر این اساس مقدار میانگین مجذور خطا در هر یک از مدل‌ها را بر مدل دیگر تقسیم شده و اگر حاصل این تقسیم کوچکتر از یک باشد، مدلی که در صورت قرار دارد کاراتر است و بالعکس (چانگ و یینگ ،1999 ؛ ریکیسی 2005). به عبارت دیگر، اگر رابطه‌ی زیر بین دو مدل برقرار باشد، مدل اول، مدلی با کارایی بیشتر است و میزان میانگین مجذور خطاها کمتری دارد. در ماتریس زیر، نتایج مربوط به مقایسه‌ی تمام MSE های ممکن الگوهای طراحی شده برای CAT هایی که تک محتوایی هستند، آورده شده است. با بررسی خانه‌های این ماتریس می‌توانیم، کارایی هریک از مدل‌ها را نسبت به هم بررسی کنیم.

جدول 4-27: مقایسه‌ی MSE ها در الگوهای CAT تک محتوایی (کارایی الگوها)
خزانه سؤال
MSE
OP
ROP_1
ROP_2
ROP_3
ROP_4
ROP_5
ROP_6
ROP_7
ROP_8
ROP_9
ROP_10
ROP_11
ROP_12
OP
11/0
OP

21/1
69/1
29/1
15/1
56/1
23/1
11/61
33/73
75/68
51/41
62/47
73/54
ROP_1
091/0
ROP_1
83/0

40/1
07/1
95/0
29/1
02/1
55/50
66/60
88/56
34/34
39/39
27/45
ROP_2
065/0
ROP_2
59/0
71/0

76/0
68/0
92/0
73/0
11/36
33/43
63/40
53/24
14/28
34/32
ROP_3
085/0
ROP_3
77/0
93/0
31/1

89/0
21/1
95/0
22/47
66/56
12/53
08/32
80/36
29/42
ROP_4

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

0956/0
ROP_4
87/0
05/1
47/1
12/1

36/1
07/1
11/53
33/64
75/59
08/36
39/41
56/47
ROP_5
07035/0
ROP_5
64/0
77/0
08/1
83/0
74/0

79/0
08/39
9/46
97/43
55/26
45/30
97/43
ROP_6
08927/0
ROP_6
81/0
98/0
37/1
05/1
93/0
27/1

59/49
51/59
79/55
69/33
65/38
41/44
ROP_7
0018/0
ROP_7
016/0
019/0
028/0
021/0
019/0
025/0
020/0

2/1
13/1
68/0
78/0
89/0
ROP_8
0015/0
ROP_8
014/0
016/0
023/0
018/0
016/0
021/0
017/0
83/0

93/0
57/0
65/0
75/0
ROP_9
0016/0
ROP_9
015/0
017/0
025/0
019/0
017/0
022/0
018/0
89/0
07/1

60/0
69/0
80/0
ROP_10
00265/0
ROP_10
024/0
029/0
04/0
031/0
028/0
037/0
030/0
47/1
77/1
66/1

15/1
32/1
ROP_11
00231/0
ROP_11
021/0
025/0
035/0
027/0
024/0
033/0
026/0
28/1
54/1
44/1
88/0

16/1
ROP_12
00201/0
ROP_12
018/0
022/0
030/0
024/0
021/0
028/0
022/0
12/1
34/1
26/1
76/0
87/0

ستون اول جدول 4-27، نشان می‌دهد که همه‌ی خزانه‌های سؤال بهینه، کاراتر از خزانه‌ی سؤال عملیاتی هستند. همچنین، خزانه‌ی ROP_8 از بقیه‌ی خزانه‌های بهینه کاراتر است. بررسی هر یک از خانه‌های ماتریس جدول 27-4، کارایی هر یک از مدل‌ها را نسبت به هم نشان می‌دهد.
جدول 4-28: مقایسه‌ی MSE ها در الگوهای CAT سه محتوایی (کارایی الگوها)
خزانه سؤال
MSE
OP
ROP_13
ROP_14
ROP_15
ROP_16
ROP_17
ROP_18
OP
01745/0
OP

38/1
53/1
29/2
38/1
39/2
43/1
ROP_13
01267/0
ROP_13
73/0

92/0
67/1
001/1
74/1
03/1
ROP_14
01138/0
ROP_14
65/0
90/0

49/1
90/0
56/1
93/0
ROP_15
0076/0
ROP_15
44/0
60/0
64/0

60/0
04/1
62/0
ROP_16
01265/0
ROP_16
72/0
72/0
11/1
66/1


73/1
03/1
ROP_17
0073/0
ROP_17
42/0
42/0
65/0
96/0
58/0

60/0
ROP_18
01224/0

ROP_18
70/0
70/0
07/1
06/1
97/0
68/1

جدول 4-28 نتایج مربوط به کارایی خزانه‌هایی که با تعادل محتوایی طراحی شدند را نشان می‌دهد. در مجموع، نتایج نشان می‌دهد که هر 6 الگوی خزانه‌ی سؤال بهینه، از خزانه‌ی عملیاتی کاراتر است. در بین خزانه‌های بهینه نیز، ROP_17 از همه کاراتر است.
نتایج مقایسه‌ی کجی توزیع نرخ مواجهه سؤال در الگوهای طراحی خزانه‌ی سؤال بهینه
آماره‌ی برای اندازه‌گیری میزان کجی توزیع مواجهه‌ی سؤال، به کار می‌رود (چانگ و یینگ، 1999). این آماره اختلاف بین نرخ‌های مواجهه‌ی سؤال مشاهده‌شده و ایده‌آل را محاسبه می‌کند و مقدار اثربخشی استفاده از خزانه‌ی سؤال را نیز تعیین می‌کند. مقدار پایین نشان می‌دهد که بیشتر سؤالات استفاده شدند. نسبت اندازه‌های از توزیع F پیروی می‌کند. همچنین می‌توان برای مقایسه‌ی نرخ‌های مواجهه‌ی سؤال در دو روش، فرمول زیر را به کار برد:
اگر باشد، پس روش اول نسبت به روش دوم، از نظر تعادل کلی نرخ‌های مواجهه‌ی سؤال بهتر در نظرگرفته‌می‌شود.
جدول 4-29: مقایسه‌ی نتایج میزان تعادل کلی نرخ‌های مواجهه‌ی سؤال در الگوهای CAT تک محتوایی
خزانه