منابع پایان نامه درمورد و

258 سؤال است. سؤالات در هر سه قسمت از نوع چند گزینه‌ای (چهار گزینه‌ای) می‌باشند و همچنین، همه‌ی سؤالات به صورت مستقل از یکدیگر طراحی شده اند و هیچ یک از سؤالات کاربرد مرحله‌ای یا زنجیره‌ای ندارند.
مدل IRT به کار رفته برای ساخت سؤالات، مدل سه پارامتری لوجستیک می‌باشد (لرد، 1980)، هر یک از سؤالات به صورت مستقل و با استفاده از نرم افزار BILOG-MG مدرج شده اند. (از آنجا که در عمل ساخت سؤالاتی برای چنین آزمونی بر اساس مدل یک یا دو پارامتری، با دشواری همراه بود، خزانه‌ی سؤالات در CAT عملیاتی، بر اساس مدل سه پارامتری ساخته و مدرج شد).
اطلاعات مربوط به سؤالات اعم از برآورد پارامترهای سؤال، ویژگی‌های روان‌سنجی کلاسیک سؤالات، طبقه‌بندی‌های محتوایی (محتوا، کتاب، فصل، درس، صفحه)، طبقه‌ی شناختی سؤالات و طراحان سؤال در یک سیستم بانک سؤال ذخیره شدند.
هر یک از سؤالات طوری طراحی شدند که هرکدام مفهوم کاملاً مستقلی نسبت به سؤالات دیگر بسنجند، از این‌رو، به هر یک از سؤالات وزن محتوایی جداگانه‌ای بر اساس نظر متخصصین محتوایی و موضوعی داده می‌شود. بنابراین، سؤالات بر اساس روش WDM برای اجرا انتخاب شدند.
توانایی اولیه برای هر فرد روی صفر تنظیم شد، و کامپیوتر به نحوی برنامه‌ریزی شد که برای همه‌ی افراد سؤال یکسانی که پارامتر باشد، اجرا کند.
برای به‌دست آوردن برآورد اخیر توانایی هر آزمودنی قبل از این‌که دو پاسخ صحیح و غلط در الگوی پاسخ او مشاهده شود، از روش میانگین پسین (MAP) (اوون، 1975)، استفاده شد. پیشین مورد انتظار از توزیع نرمال پیروی می‌کند. پس از این‌که دو پاسخ صحیح و غلط در الگوی پاسخ مشاهده شد، برای برآورد توانایی از شیوه‌ی بیشینه‌ی درست نمایی (MLE) استفاده شد.
الگوریتم انتخاب سؤال به شیوه‌ی بیشینه‌ی آگاهی (MI) می‌باشد.
الگوریتم آزمون CAT طوری طراحی شد که طول تست برای آزمون تک محتوایی (حسابان-دیفرانسیل) ثابت و برابر با 20 سؤال برای هریک از آزمودنی‌ها باشد و برای آزمون ریاضی سه محتوایی (حسابان- دیفرانسیل، جبر و هندسه) بر اساس نظم و وزن محتوایی مشخص 60 سؤال برای هر یک از آزمودنی‌ها اجرا شد و پس از رسیدن به این تعداد آزمون متوقف شد.
در اجرای سؤالات در CAT عملیاتی، روش کنترل مواجهه‌ی سیمپسون-هتر با نرخ 33/0 به‌کار رفت.
مقدار آگاهی هدف سؤالات بر اساس آگاهی سؤالات عملیاتی قرار گرفت، که بر اساس تحقیقات چنگ و چانگ (2009) گرفته شد.
وزن آگاهی نیز بر اساس تحقیقات (هی و ریکیسی، 2010)، برابر با یک انتخاب شد. زیرا با ثبات‌ترین نتایج را نشان می‌دهد.
ابزار پژوهش در CAT عملیاتی
تعداد سؤالات طراحی شده برای خزانه‌ی سؤال عملیاتی: تعداد 921 سؤال از محتوای دروس ریاضی دانش‌آموزان رشته‌ی ریاضی فیزیک (حسابان – دیفرانسیل، جبر خطی و هندسه) توسط 15 طراح در طول یک سال (سال تحصیلی 92-91) ساخته شد، سپس، به طور همزمان سؤالات توسط 10 متخصص موضوعی که سعی شد از بین دانشجویان رشته‌های تخصصی ریاضی انتخاب شوند، بررسی و ارزیابی شدند و مشکلات محتوایی و ساختاری آنها برطرف شد. همچنین، ویژگی‌های روان‌سنجی و آماری سؤالات توسط 3 متخصص روان‌سنجی که به درس ریاضی نیز آشنایی داشتند، بررسی شد. در پایان، سؤالات بر روی 500 نفر ثابت از شرکت‌کنندگان در آزمون‌های آزمایشی سال 92-91 موسسه‌ی آیندسازان در طول 13 مرحله در طول یک سال تحصیلی اجرا شد. و پارامترهای سؤالات بر اساس مدل‌ IRT سه پارامتری از طریق نرم افزار BILOG-MG محاسبه و در مخزنی نگهداری شدند. سؤالات برای جامعه‌ای با توزیع نرمال و بر اساس وزن‌های محتوایی که توسط طراحان و مدرسان تعیین ‌شد، طراحی شدند.
نحوه‌ی طراحی برنامه‌ی CAT

در این پژوهش برنامه‌ی CAT از طریق زبان PHP نوشته شد. همچنین، از پایگاه داده‌ی MYSQL برای ذخیره‌ی سؤالات استفاده شد. در این برنامه تمام ویژگی‌های بیان شده در بالا در آزمون CAT عملیاتی نیز وارد شد.
جامعه و نمونه پژوهش در CAT عملیاتی
جامعه‌ی آزمون CAT عملیاتی: این آزمون برای تمام دانش‌آموزان مقطع پیش‌دانشگاهی که خود را برای کنکور سراسری ریاضی آماده می‌کنند، قابلیت اجرا دارد. بر اساس نتایج بدست آمده از سازمان سنجش کل کشور، توزیع این جامعه نرمال با میانگین صفر و انحراف معیار 1 است.
نمونه‌ی آزمون CAT عملیاتی: این آزمون بر روی 350 نفر از دانش‌آموزانی که خود را برای آزمون کنکور سراسری 1393 آماده می‌کردند در فواصل فروردین‌ماه تا خرداد 1393 به صورت انفرادی اجرا شد. این نمونه از یک توزیع نرمال و با میانگین 17/0- و انحراف استاندارد 95/0 پیروی می‌کند.
طرح شبیهسازی CAT
چهار عامل در مطالعه‌ی شبیه‌سازی شده دستکاری شد، 1). روش ایجاد سؤال بهینه (R، MRP، MTI). 2). پهنای b-bin در دو مقدار 4/0 و 2/0 بررسی شد. 3). عامل کنترل مواجهه‌ی سیمپسون-هتر 4). عامل تعادل محتوایی
شبیه‌سازی به صورت زیر انجام گرفته است:
به‌منظور طراحی مدل بهینه‌ی خزانه‌ی سؤال از روش شبیه‌سازی مونت کارلو استفاده شده است. روش شبییه‌سازی که در این پژوهش به‌کار ‌رفته، بر اساس روش مونت کارلو ریکیسی (2003) بوده است، همچنین، به منظور تعیین مجموعه‌ای از ویژگی‌های محتوایی آزمون، از روش برنامه‌نویسی اعداد صحیح یا برنامه‌نویسی خطی (WDM) استفاده شد. در مجموع به منظور شبیه‌سازی CAT ریاضی، دو مرحله‌ی مهم انجام گرفته است:
در مرحله‌ی اول با بکارگیری روش اکتشافی ریکیسی (2003)، مشخصات خزانه‌های سؤال ایده‌آل موردنظر تعیین شد. بدین ترتیب که، 6000 آزمودنی به طور تصادفی از جامعه‌ی هدف توانایی برای شبیه‌سازی انتخاب شدند، و تنها یک ‌مرتبه خزانه‌ی سؤال و ویژگی‌های خزانه‌ی سؤال بهینه‌ی موردنظر مشخص شد. به عبارت دیگر، ابتدا با استفاده از روش ریکیسی (2003) (مونت کارلو) اندازه بهینه‌ و پارامترهای آماری سؤالات خزانه‌ی بر اساس ویژگی‌های معینی، برای ساخت خزانه‌های سؤال بهینه برای درس ریاضی، مشخص شد. این روش در پژوهش‌های متعدد نشان داد که به‌خوبی عمل می‌کند (ریکیسی و هی، 2004؛ ریکیسی و هی، 2005؛ گاو، 2007). ایده اصلی پشت این روش این است که از «bin» هایی که پهنای معینی روی مقیاس پارامتر «b» ایجاد ‌می‌کند، استفاده‌ می‌شود. به‌طوری‌که، مجموع سؤالات در هر b-bin محاسبه می‌شود و از مکانیسم تئوری «اجتماع» برای تعیین تعداد کلی سؤالات استفاده‌ می‌شود. روش کار در این پژوهش به این صورت بود که ابتدا، یک خزانه سؤال به قسمت‌های کوچکتری پارتیشن‌بندی شد، این تقسیم‌بندی‌ها بر اساس صفات غیر آماری همچون سطوح محتوایی مبتنی بودند. سپس شبیه‌سازی با یک آزمودنی که به‌طور تصادفی از جامعه‌ی هدف انتخاب شد و CAT روی او اجرا‌ شد، شروع شد. هر سؤالی که اجرا ‌می‌شد، انتخاب آن به‌صورت بهینه بود، به‌طوری‌که همه‌ی ویژگی‌های آماری و غیر آماری یک سؤال بهینه را داشته ‌باشد. سؤالاتی که اجرا می‌شدند، درون «bin» هایی مرتب و منظم می‌شدند و تعداد آنها محاسبه‌ می‌شد. در مرحله‌ی بعد، روش مشابهی برای آزمودنی‌های دیگر اجرا‌ ‌شد. از آنجا که سؤالاتی که برای یک نفر انتخاب می‌شد، می‌توانست برای اشخاص دیگری نیز انتخاب شود، پس خزانه‌ی سؤال بهینه، اجتماعی از مجموعه سؤالاتی بود که برای هر کدام از افراد انتخاب می‌شد. با استفاده از تعداد زیادی از آزمودنی‌های جامعه‌ی هدف، این انتظار وجود داشت که با افزایش تعداد آزمودنی‌ها، تعداد سؤالاتی که باید به خزانه اضافه شود، کمتر ‌شود. در پایان اندازه‌ی خزانه‌ی سؤال با مهیا کردن تمام ملزومات برای همه‌ی آزمودنی‌ها، به سطح مجانب رسید. همچنین، در این پژوهش روش اکتشافی ریکیسی را با استفاده از مدلهای R، MRP و MTI به مدل‌های دو و سه پارامتری نیز تعمیم داده شد. در مدل‌های دو و سه پارامتری نیز، از ایده «bin» ها استفاده می‌شد، با این تفاوت که یک پهنای معینی روی مقیاس پارامتر «b» و پهنای دیگری روی پارامتر «a» ایجاد ‌می‌شد، پهنای پارامتر a بر اساس تغییرات میزان آگاهی سؤالات نسبت به تابع درجه دوم پارامتر a مشخص می‌شد. سپس، مجموع سؤالات در هر ab-bin محاسبه می‌شد و از مکانیسم تئوری «اجتماع» برای تعیین تعداد کلی سؤالات استفاده‌ می‌شد. پارامترهای بهینه‌ی سؤالات نیز بر این اساس مشخص می‌شد و در پایان در یک مخزن نگه‌داری ‌شدند. به منظور کنترل مواجهه‌ی بیش از حد سؤالات، دو خزانه‌ی سؤال شبیه‌سازی شدند، در یکی از شبیه‌سازی کنترل مواجهه اعمال نشد و در شبیه‌سازی دیگر کنترل مواجهه اعمال شد. سپس بر اساس روش برنامه‌نویسی اعداد صحیح (WDM) (استوکینگ و سوانسون، 1993)، صفات محتوایی آزمون، مشخص و در شبیه‌سازی وارد شد. و بدین ترتیب مدل طرح بهینه‌ی خزانه‌ی سؤال طراحی ‌شد.
در مرحله‌ی دوم عملکرد خزانه‌های سؤالی که مطابق با ویژگی ‌های تعیین‌شده بود، طراحی‌شدند، در مقایسه با خزانه‌های سؤال عملیاتی با استفاده از ملاک‌های ارزیابی (نرخ صحت طبقه‌بندی، دقت اندازه‌گیری، میانگین طول آزمون، امنیت آزمون و ضرایب همبستگی بین توانایی‌های واقعی و برآورد‌شده) بررسی شدند. از آنجا که محاسبه‌ی ملاک های مشروط تتا به تعداد آزمودنی در هر سطح تتا وابسته بود، در شبیه‌سازی یک توزیع یکنواخت تعبیه شد و در هر سطح 500 آزمودنی انتخاب شد. سطوح تتا از 4- تا 4 با فواصل 125/0 از یکدیگر جدا شد و در 65 مقدار تتا، ارزیابی خزانه‌ی سؤال طراحی‌شده با نمونه‌ی 32500 نفری صورت گرفت و آماره‌های مشروط در همین مرحله مشخص‌ شد. براساس نتایج ارزیابی، یک خزانه‌ی سؤال ایده‌آل برای استفاده عملی ایجاد شد.
مراحل شبیه‌سازی خزانه‌ی سؤال بهینه
در زیر به صورت گام به گام همه‌ی مراحل توضیح داده‌شده است.
بنابراین، به طور خلاصه مطالعه حاضر برای توصیف شیوه‌هایی برای طراحی خزانه‌های سؤال برای آزمون‌های انطباقی کامپیوتری از دو قسمت مجزا ولی مرتبط تشکیل شده است:
در قسمت اول، از روش مطالعات شبیه‌سازی به منظور طراحی خزانه‌های سؤال بهینه‌ی درس ریاضی استفاده شد. این روش مجموعه داده‌هایی با ویژگی‌های مورد نظر در محیطی شبیه سازی شده و تحت کنترل با تکرارهای فراوان را تولید می کند (ریکیسی، 2003؛ وندر‌لیندن، 2006).

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در قسمت دوم، خزانه‌های سؤال بهینه با خزانه‌ی سؤال عملیاتی که برای این درس ساخته شده‌بود ، بر اساس مجموعه‌ای از “ملاک‌های تجربی” ارزیابی و مقایسه شدند و خزانه‌های سؤال بهینه با خزانه سؤال عملیاتی، در عملکردشان مقایسه شدند. نحوه‌ی مقایسه به این صورت بود که، به‌منظور بررسی بهینه‌ بودن خزانه‌ها، خطای اندازه گیری استاندارد شرطی در نقاطی با فواصل برابر در طول مقیاس در CAT های اجرا شده با خزانه‌‌های سؤال بهینه و خزانه سؤال عملیاتی ساخته شده،. محاسبه و با یکدیگر مقایسه شدند.
ملاک‌های ارزیابی خزانه‌ها عبارتند از:
ملاک‌های ارزیابی
میانگین طول آزمون
صحت طبقه‌بندی برآوردهای مهارت
دقت برآورد مهارت شامل
اریب:ر اساس معادله‌ی (3-1) محاسبه شد: و توانایی برآورد‌شده و واقعی آزمودنی i ام می‌باشد.
(3-1)
میانگین مجذور خطا (MSE): بر اساس معادله‌ی (3-2) محاسبه شد.
(3-2)
بررسی امنیت آزمون
درصد ارائه‌ی بیش از حد سؤالات
نرخ همپوشی سؤال
درصد ارائه‌ی کمتر از حد سؤالات
شیوه شبیه‌سازی داده‌ها
شبیه‌سازی طرح خزانه سؤال در پنج گام زیر صورت گرفت (خلاصه مراحل شبیه‌سازی در جدول 1-3 آورده ‌شده ‌است):
گام اول: مدل سازی شیوه‌های CAT: از آنجا‌که هدف این پژوهش، طراحی مدل بهینه‌ی خزانه سؤال برای برنامه سنجشی ویژه‌ای (درس ریاضی) بود، شیوه شبیه‌سازی به‌دقت، فرآیندهای روان‌سنجی‌ای که در آزمون عملیاتی به کار رفت را دنبال کرد.
آزمون با سؤالی آغاز شد که، دارای پارامتر دشواری متوسط (صفر) بود. زیرا بر اساس نظر (پارشال، اسپری، کالن و دیوی، 2002)، بهترین رویکرد برای انتخاب سؤال آغازین، سؤالی با دشواری متوسط به عنوان سؤال آغازین می‌باشد. به عبارتی “اگر هیچ اطلاعی در مورد سطح توانایی آزمودنی نداشته باشیم، بهترین حدس ما این است که او همانند اکثریت آزمودنی‌های دیگر عمل می‌کند.

الگوریتم انتخاب سؤال‌ها بر اساس روش بیشینه آگاهی (MI) و جدول آگاهی‌های مرتب شده قرار گرفت.
توانایی آزمودنی به روش میانگین پسین (MAP) و بیشینه درست نمایی (ML) در طول اجرا برآورد شد، و به این دلیل ‌که تا زمانی که آزمودنی حداقل به یک سؤال پاسخ درست یا غلط ندهد، هیچ برآوردی از سطح توانایی آزمودنی بدست نمی‌آید، در شبیه‌سازی خزانه‌ی سؤال برای مدل سه پارامتری همانند خزانه‌ عملیاتی برآورد توانایی از طریق روش میانگین پسین (MAP) صورت گرفت. ولی در مدل تک پارامتری راش از روش ریکیسی (2003)، برای برآورد توانایی آزمودنی استفاده شد. این روش در گام چهارم (ایجاد پاسخ، به طور مفصل شرح داده شده است).
در خزانه‌ی سؤال آزمونی که شبیه‌سازی شد، توزیع پیشین ، میانگین صفر و انحراف استاندارد 1 دارد.
شبیه سازی به دو صورت ایجاد شد، یک مرتبه بدون درنظر گرفتن تعادل محتوایی و بار دیگر با در نظر گرفتن تعادل محتوایی. به طوری‌که، ، خزانه سؤال بر اساس سه حوزه محتوایی تقسیم‌بندی شد. در این پژوهش برای وارد کردن تعادل محتوایی از روش برنامه‌نویسی اعداد صحیح (WDM) برای وزن دادن به محتواهای تعیین شده توسط طراحان استفاده شد.
به منظور کنترل مواجهه‌ی بیش از حد سؤال، یک بار شبیه‌سازی “بدون کنترل مواجهه” و یک بار با کنترل مواجهه‌ی سؤال به روش سیمپسون-هتر با “نرخ مواجهه هدف” برابر با ، انجام گرفت.
گام دوم: ایجاد جمعیت آزمودنی: جامعه و نمونه
جامعه: از آنجا که در این نوع شبیه‌سازی ها لازم است که در مورد جمعیت آزمودنی‌های هدف اصلی که آزمون برای آنها ساخته می‌شود، اطلاعاتی وجود داشته باشد، برای این نوع شبیه‌سازی‌ها از توزیع عملکرد جمعیت مشاهده شده‌ی آزمودنی‌ها به عنوان توزیع هدف برای شبیه سازی CAT استفاده شد (ریکیسی، 2010). البته شبیه‌سازی شیوه‌ی عملیاتی CAT آزمون ریاضی با استفاده از جامعه‌ی آزمودنی‌های هدف صورت گرفت. دو عامل مهم که در این شبیه‌سازی در‌نظر‌گرفته‌ شد عبارتند از، جمعیت آزمودنی‌های هدف و پهنای «bin». در مورد پهناهای «bin»، دو پهنای متفاوت 4/0 و 2/0 در شبیه‌سازی وارد شد، البته با فرض اینکه جامعه‌هایی که آزمون ریاضی روی آن اجرا می‌شود، نرمال با میانگین صفر و انحراف معیار 1 است. بنابراین، خزانه سؤال عملیاتی برای آزمودنی‌هایی با توزیع ای طراحی شد، که فرض می‌شد نرمال و با میانگین صفر و انحراف معیار 1 می‌باشند. بنابراین شبیه‌سازی خزانه سؤال نیز با همان مفروضه انجام شد و آزمودنی‌ها به طور تصادفی از توزیع نمونه گیری شدند.
نمونه: دو توزیع حجم نمونه در این پژوهش به کار رفت: به عبارت دیگر، با یک نمونه‌ خزانه‌های سؤال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *