منابع پایان نامه درمورد (۳-۷)، ، ،

زیر میتوان برای پیوند ژنهای والدین و تولید ژنهای فرزندان استفاده کرد.
(۳-۷)
رابطه فوق میتواند عمل پیوند را به شایستگی اعمال نماید که در این تحقیق هم از همین رابطه برای سیستم اعداد حقیقی استفاده شده است. در رابطه فوق R یک عدد تصادفی بین صفر و یک است. عملگر جهش هم که از عملگرهای اساسی در ژنتیک محسوب می شود با