منابع پایان نامه درمورد 1

der Linden, W. J. & Glas, C. A. W. (Eds.) (2000). Computerized Adaptive Testing: Theory and Practice. Dordrecht: Kluwer.
Veldkamp, B. P. (2002). Multidimensional constrained test assembly. Applied Psychological Mea- surement, 26, 133–146.
Veldkamp, B. P, Vershoor, A.J, Eggen, T.J. (2007). A Multiple Objective Test Assembly Approach for Exposure Control Problems in Computerized Adaptive Testing. Measurement and Research Department Reports.
Verschoor, A.J., & Straetmans, G.J.J.N. (2000). MathCAT: A flexible testing system in mathematics education for adults. In W.J. van der Linden, and C.A.W. Glas (Eds.) Computerized adaptive testing: Theory and practice (pp. 101-116). Boston, MA: Kluwer Academic Publishers.
Wainer, H., Dorans, N.J., Flaugher, R., Green, B.F., Mislevy, R.J., Steinberg, L., Thissen, D. (1990). Computerized adaptive testing: A primer. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
Wainer, H., Dorans, N. J., Eignor, D., Flaugher, R., Green, B. F., Mislevy, R. J., Steinberg, L., & Thissen, D. (2000). Computerized adaptive testing: a primer (2nd edition). Mahwah,NJ: Lawrence Erlbaum.
Ware, J. E. Jr., Bjorner, J. B., & Kosinski, M. (2000). Practical implications of item response theory and computerized adaptive testing: a brief summary of ongoing studies of widely used headache impact scales. Medical Care, 38(9). Supplement II, II-73 – II-82.
Way, W.D. (1998). Protecting the integrity of computerized testing item pools. Educational Measurement, Issues and Practice, 17, 17-27.
Way, W.D., Steffen, M., & Anderson, G.S. (1998). Developing, maintaining, and renewing the item inventory to support computer-based testing. Paper presented at the colloquium on computer-based testing: Building the foundation for future assessments, Philadelphia, PA.
Wise, S.L., & Kingsbury, G.G. (2000). Practical issues in developing and maintaining a computerized adaptive testing program. Psycologica, 21, 135-156.
Xing, D., & Hambleton, R. K. (2004). Impacts of test design, item quality, and item bank size on the psychometric properties of computer-based credentialing examinations. Educational and Psychological Measurement, 64(1), 5-21.
Yao, T. (1991). CAT with a poorly calibrated item bank. Rasch Measurement Transactions 5:2, p.141.

ضمیمه (الف)- جداول مربوط به توزیع خزانههای سوال
جدول الف-1- توزیع خزانه‌ی سؤال عملیاتی – حسابان و دیفرانسیل
مجموع کل سطرها
53/2
36/2
19/2
2
79/1
55/1
26/1
89/0
0
53/2
36/2
19/2
2
79/1
55/1
26/1
89/0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
00/4-

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
80/3-
00/4-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
60/3-
80/3-
9
0
0
0
1
2
2
2
2
0
40/3-
60/3-
8
0
0
0
1
2
2
1
2
0
00/3-
20/3-
9
0
0
0
0
2
2
1
2
2
80/2-
00/3-
9
0
0
0
0
2
2
1
2
2
60/2-
80/2-
14
0
0
0
1
4
3
2
2
2
40/2-
60/2-
8
0
0
0
0
2
2
1
2
1
20/2-
40/2-
8
0
0
0
1
2
2
1
2
0
00/2-
20/2-
10
0
0
0
1
2
2
1
2
2
80/1-
00/2-
10
0
0
0
0
3
3
1
2
1
60/1-
80/1-
12
0
0
0
1
4
2
2
2
1
40/1-
60/1-
7
0
0
0
1
1
2
1
1
1
20/1-
40/1-
13
0
0
1
1
2
4
2
2
1
00/1-
20/1-
14
1
1
1
1
4
2
2
1
1
80/0-
00/1-
11
0
0
1
1
2
3
2
0
2
60/0-
80/.-
7
0
0
1
0
1
2
1
1
1
40/-
60/0-
11
1
0
2
0
3
1
2
1
1
20/0-
40/0-
13
0
1
0
2
2
2
3
2
1
0
20/0-
13
1
1
1
2
1
1
2
2
2
20/0
0
17
0
0
2
2
2
5
3
1
2
40/.
20/0
19
1
0
1
3
2
4
4
2
2
60/0
40/0
15
1
2
1
2
1
3
3
2
0
80/0
60/0
18
1
2
1
5
2
3
2
2
0
00/1
80/0
12
1
1
0
2
0

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2
5
1
0
20/1
00/1
14
1
0
1
2
3
4
0
2
1
40/1
20/1
11
0
0
1
1
0
1
5
2
1
60/1
40/1
12
1
0
1
2
0
1
4
2
1
80/1
60/1
12
1
0
2
2
0
1
2
3
1
00/2
80/1
18
1
1
2
2
3
2
3
4
0
20/2
00/2
15
1
2
2
2
2
2
2
2
0
40/2
20/2
18
1
2
2
3
3
3
2
2
0
60/2
40/2
15
1
1
2
2
1
3
3
2
0
80/2
60/2
15
1
2
2
3
0
3
2
2
0
00/3
80/2
13
1
0
2
1
0
2
5
2
0
40/3
20/3

16
0
2
1
2
1
2
5
2
1
60/3
40/3
15
0
2
2
2
1
2
3
2
1
80/3
60/3
14
0
1
2
2
2
2
3
2
0
00/4
80/3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
00/4
455
16
21
34
54
64
84
84
67
31
مجموع ستون ها
جدول الف-2: توزیع خزانه‌ی سؤال بهینه بر اساس روش R ،b-bin=0.2 بدون کنترل مواجهه، حسابان- دیفرانسیل
مجموع کل سطرها
53/2
36/2
19/2
2
79/1
55/1
26/1
89/0
0
53/2
36/2
19/2
2
79/1
55/1
26/1
89/0
3
0
0
0
0
1
1
1
0
0
00/4-

2
0
0
0
0
1
1
0
0
0
80/3-
00/4-
2
0
0
0
0
1
1
0
0
0
60/3-
80/3-
3
0
0
0
0
1
1
1
0
0
40/3-
60/3-
3
0
0
0
0
1
1
1
0
0
00/3-
20/3-
4
0
0
0
0
1
1
1
1
0
80/2-
00/3-
4
0
0
0
0
1
1
1
1
0
60/2-
80/2-
3
0
0
0
0
1
1
1
0
0
40/2-
60/2-
5
0
0
0
0
2
1
1
1
0
20/2-
40/2-
4
0
0
0
0
2
1
1
0
0
00/2-
20/2-
5
0
0
0
0
2
1
1
1
0
80/1-
00/2-
7
0
0
0
0
2
2
1
1
1
60/1-
80/1-
7
0
0
0
0
1
2
2
1
1
40/1-
60/1-
7
0
0
0
0
1
2
2
1
1
20/1-
40/1-
6
0
0
0
0
1
2
2
1
0
00/1-
20/1-
9
0
0
0
0
4
2
2
1
0
80/0-
00/1-
7
0
0
0
0
2
2
2
1
0
60/0-
80/.-
5
0
0
0
0
1
2
1
0
1
40/-
60/0-
6
0
0
0
0
3
1
1
0
1
20/0-
40/0-
4
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
20/0-
11
1
1
1
2
2
2
0
1
1
20/0
0
10
1
0
1
2
2
2
1
0
1
40/.
20/0
12
1
1
1
2
2
2
2
1
0
60/0
40/0
13
0
1
1
3
2
2
2
1
1
80/0
60/0
14
0
1
1
2
2
2
2
1
2
00/1
80/0
12
0
1
1
1
3
3
1
1
1
20/1
00/1
11
0
1
1
1
3
2
1
1
1
40/1
20/1
8
1
1
0
2
1
2
1
0
0
60/1
40/1
12
1
1
1
2
2
2
1
1
1
80/1
60/1
12

1
0
1
3
2
3
1
1
0
00/2
80/1
11
1
1
1
2
1
2
1
1
1
20/2
00/2
8
0
1
1
1
1
3
1
0
0
40/2
20/2
11
1
2
0
2
2
2
1
1
0
60/2
40/2
8
1
0
1
1
2
2
1
0
0
80/2
60/2
7
0
1
1
1
2
1
1
0
0
00/3
80/2
8
0
1
1
1
2
1
1
1
0
40/3
20/3
9
1
1
1
1
2
1
1
0
1
60/3
40/3
6
0
1
1
1
1
1
1
0
0
80/3
60/3
6
1
0
1
1
1
1
0
1
0
00/4
80/3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
00/4
284
11
16
17
31
65
63
43
23
15
مجموع ستون ها
جدول الف-3: توزیع خزانه‌ی سؤال بهینه بر اساس روش MRP وb-bin=0.2 بدون کنترل مواجهه، حسابان- دیفرانسیل
مجموع کل سطرها
53/2
36/2
19/2
2
79/1
55/1
26/1
89/0
0
53/2
36/2
19/2
2
79/1
55/1
26/1
89/0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
00/4-

1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
80/3-
00/4-
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
60/3-
80/3-
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
40/3-
60/3-
2
0
0
0
0
0
0
1
1
0
00/3-
20/3-
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
80/2-
00/3-
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
60/2-
80/2-
2
0
0
0
0
0
1
1
0
0
40/2-
60/2-
2
0
0
0
0
0
1
1
0
0
20/2-
40/2-
3
0
0
0
0
1
1
1
0
0
00/2-
20/2-
3
0
0
0
0
1
1
1
0
0
80/1-
00/2-
3
0
0
0
0
1
1
1
0
0
60/1-
80/1-
3
0
0
0
0
1
1
1
0
0
40/1-
60/1-
4
0
0
0
1
1
1
1
0
0
20/1-
40/1-
4
0
0
0
1
1
1
1
0
0
00/1-
20/1-
5
0
0
0
1
1
1
1
1
0
80/0-
00/1-
7
0
0
0
3
1
1
1
1
0
60/0-
80/.-
7
0
0
0
1
3
1
1
1
0
40/-
60/0-
8
0
0
1
2
2
1
1
1
0
20/0-
40/0-
8
0
0
1
2
2
1
1
0
1
0
20/0-
9
0
0
1
2
2
2
1
1
0
20/0
0
9
0
0
1
3
2
1
1
0
1
40/.
20/0
10
0
0
1
3
2
2
1
1
0
60/0
40/0
10
0
0
1
3
2
2
1
1
0
80/0
60/0
10
0
0
1
3
2
2
1
1
0
00/1
80/0
11
0
0
1
2
3
4
1
0
0
20/1
00/1
1
0
0
1
1
3
2
1
0
0
40/1
20/1
8
0
0
1
1
3
2
0
0
1
60/1
40/1
5
0
0
1
1
2
1
0
0
0
80/1
60/1
4
0
0
1
1
1
1
0
0
0
00/2
80/1
2
0
0
0
1
1
0
0
0
0
20/2
00/2
3
0
0
0
2
1
0
0
0
0
40/2
20/2
7
1
1
2
2
1
0
0
0
0
60/2
40/2
6
1
1
2
2
0
0
0
0
0
80/2
60/2
6
1
1
2
2
0
0
0
0
0
00/3
80/2
6
1
1
2
2
0
0
0
0
0
40/3
20/3
6
1
1
2
2
0
0
0
0
0
60/3
40/3
3
1
1
1
0
0
0
0
0
0
80/3
60/3
3
1
1
1
0
0
0
0
0
0
00/4
80/3
3
1
1
1
0
0
0
0
0
0
00/4
197
8
9
25
44
40
32
27
9
3
مجموع ستون ها
جدول الف-4: توزیع خزانه‌ی سؤال بهینه بر اساس روش MTI وb-bin=0.2 بدون کنترل مواجهه، حسابان- دیفرانسیل
مجموع کل سطرها
53/2
36/2
19/2
2
79/1
55/1
26/1
89/0
0
53/2
36/2
19/2
2
79/1
55/1
26/1
89/0
4
0
0
0
1
1
1
1
0
0
00/4-

3
0
0
0
0
1
1
1
0
0
80/3-
00/4-
4
0
0
1
0
1
1
1
0
0
60/3-
80/3-
4
0
0
0
1
1
1
1
0
0
40/3-
60/3-
3
0
0
0
0
1
1
1
0
0
00/3-
20/3-
3
0
0
0
0
1
1
1
0
0
80/2-
00/3-
3
0
0
0
0
1
1
1
0
0
60/2-
80/2-
4
0
0
0
1
1
1
1
0
0
40/2-
60/2-
3
0
0
0
0
1
1
1
0
0
20/2-
40/2-
4
0
0
0
1
1
1
1
0
0
00/2-
20/2-
3
0
0
0
0
1
1
1
0
0
80/1-
00/2-
5
0
0
1
1
1
1
1
0
0
60/1-
80/1-
5
0
0
0
1
1
1
1
1
0
40/1-
60/1-
5
0
0
1
1
1
1
1
0
0
20/1-
40/1-
6
0
1
1
1
1
1
1
0
0
00/1-
20/1-
5
0
0
1
1
1
1
1
0
0
80/0-
00/1-
7
0
1
1
1
1
2
1
0
0
60/0-
80/.-
7
0
0
1
1
1
2
1
1
0
40/-
60/0-
6
0
0
1
1
1
2
1
0
0
20/0-
40/0-
6
0
0
1
1
1
2
1
0
0
0
20/0-
8
0
0
1
1
1
3
1
1
0
20/0
0
7
0
0
1
1
1
2
1
1
0
40/.
20/0
7
0
0
1
1
1
3
1
0
0
60/0
40/0
8
0
1
1
1
1
3
1
0
0
80/0

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *