منابع پایان نامه درمورد Simulink، Lookup، MATLAB، فرترن

قرار گرفته است و در فصل چهارم به معرفی آن پرداخته شده است. نرم افزار فوق در محیط فرترن نوشته شده است. به منظور لینک کردن این دو نرم افزار می توان از mex-file استفاده کرد ولی به دلیل اینکه برنامه کامپیوتری حل تحلیلی در تعدادی مقادیر محدود و نامشخص توانایی پاسخگویی ندارد و هنگ می کند از Lookup Table که در محیط MATLAB Simulink تعریف