دانلود پایان نامه

اکسیژن و هیدروژن گزارش شده است. دراین کار آنها از یک کاتد بی اثر و نوع روتایل اکسید تیتانیم بهره بردند. پس از آن استفاده از این ماده تا مرزهای محیط زیست کشیده شد. فرانک و برد برای نخستین بار از این ماده جهت اکسایش یونهای سیانید و سولفیت تحت نور مرئی استفاده کردند. و پس از آنها گزارشی از اینیو و همکارانش جهت کاهش فوتوکاتالیستی

مطلب مرتبط :   مقاله با موضوعایدئولوژی، ارتباط جمعی، وسایل ارتباط جمعی
دسته‌ها: No category

پاسخی بگذارید