منشاء و چگونگی شکل­ گیری فرهنگ سازمانی

0 Comments

منشاء و چگونگی شکل­گیری فرهنگ سازمانی

یکی از جنبه های پیچیدگی فرهنگ سازمانی نحوه ایجاد آن است. چگونه دو سازمان با زمینه های محیطی و رهبران مشابه در طی سالیان به گونه­ای متفاوت عمل می­کنند. چرا به نظر می­رسد بعضی اجزای فرهنگ به دفعات در برابر تغییرات پایداری می­کنند و برخی دیگر از اجزاء با وجود اینکه هدف خاص و مفیدی ندارند ادامه حیات می­دهند و چرا گاهی اوقات همین اجزاء با توجه به تلاش رهبران و برخی افراد گروه برای ایجاد تغییر در آنها باز هم به همان شکل باقی می­مانند(ممی­زاده، 1373: 32).

اساسا فرهنگ سازمانی از سه منبع سرچشمه می­گیرد:

اول : باورها، ارزشها و فرضیات بنیانگذاران

دوم : تجارب آموخته شده توسط اعضای گروهها به عنوان اجزای سازمان در طول زمان

سوم : باورها، ارزش ها و فرضیات جدید که توسط اعضاء و رهبران جدید وارد سازمان می شوند.

اگرچه هر یک از این راه کارها و ابزارها نقش حیاتی در شکل گیری فرهنگ سازمانی ایفا می­کنند اما بنیانگذاران سازمان مهمترین تاثیر را دارند. آنها نه تنها تعیین کننده آرمان اصلی و زمینه محیطی برای فعالیت

گروه جدید هستند، بلکه با انتخاب اعضای گروه، نحوه پاسخگویی به محیط و انجام گروه را نیز تعیین می­ کنند .به طور یقین سازمانها تصادفی یا یکباره شکل نمی­گیرند، بلکه از یک طرف هدفگرا هستند و مقاصد خاصی دارند و از سوی دیگر، عده­ای به خاطر دستیابی به آرمانهایی که به تنهایی قادر به دستیابی به آنها نیستند، سازمان شکل می­دهند تا از طریق ایجاد هماهنگی گروهی به هدفهای خود برسند. (کونتز و همکاران،  1385: 107 ). در مورد منشاء فرهنگ سازمانی بارون و گرینبرگ[1]  مطرح می کند که چر ا افراد درون یک سازمان در ارزش ها، نگرش ها و تجارب مشترکاند؟ چندین عامل به پیش آمدن این حالت و حتی شکل­گیری فرهنگ سازمانی کمک می کنند .

نخست، فرهنگ سازمانی ممکن است حداقل در یک بخش به وسیله بنیانگذاران شرکت پی­ریزی شود . این اشخاص غالبا از قابلیت ها و شخصیت های فردی پویا، ارزشهای قوی و دید روشنی از اینکه سازمان باید چگونه باشد برخوردارند .

دوم، فرهنگ سازمانی غالبا بیرون از حیطه تجارب سازمانی و بهمراه محیط خارجی توسعه می یابند. سوم، فرهنگ با نیاز به حفظ روابط کاری موثر میان اعضای سازمان گسترش می یابد . در مجموع، فرهنگسازمانی غالبا به وسیله اشخاص ذی نفوذ حال حاضر که هر روز در سازمان حاضراند، محیط خارجی که کارها در درون آن انجام می گیرد، ماهیت کسب و کار و کارکنانش شکل می گیرد. (بارون وگرینبرگ، 2000 : 297).

[1] . Baron & Greenberg