مدیران سازمانهای دولتی تا چه اندازه درارتقای سرمایه اجتماعی تاثیردارند؟
مطالعات اکتشافی
نظر خواهی از صلحبنطران مدیریت با استفاده از روش دلفیو مطالعات میدانی
طراحی و تدوین چارچوب‌های نظری
طراحی مدل مفهومی و شناسایی عوامل، ابعاد و مؤلفه‌ها و شاخص‌های کلیدی
اعتباریابی و تعیین پایایی و روایی مدل
مشاهده (شامل پرسشنامه (مطالعه آرشیوی) از طریق:
مدیران ارشد مدیرران میانی و کارشناسان کارکنان
شناسایی و پالایش مدل، عوامل، ابعاد و مؤلفه‌ها و شاخص‌های مورد نیاز
مطالعات کتابخانه‌ای و
مبانی نظری
الگوی نقش مدیران در ارتقای سرمایه اجتماعی
۱۷-۳- روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات
در روش‌شناسی پژوهش، به روش‌های مورد استفاده در بخش کیفی که حاصل آن دستیابی به ابعاد و شاخص‌های دو متغیر و مدل مفهومی بود پرداخته شد.اینک به صورت مبسوط‌تر روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات در بخش کمّی بررسی می‌شود. در این مرحله، در تجزیه و تحلیل داده‌های گردآوری شده در فرایند تحقیق از فنون آماری گوناگون با کمک نرم افزارهایSPSS16 و LISREL استفاده گردیده است.
۱۸-۳- آمار توصیفی، آمار استنباطی
نقش آمار توصیفی در واقع، جمع‌آوری، خلاصه کردن و توصیف اطلاعات کمّی به دست‌آمده از نمونه‌ها یا جامعه‌ها است. اما محقق معمولا کار خود را با توصیف اطلاعات پایان نمی‌دهد، بلکه سعی می‌کند آنچه را که از بررسی گروه نمونه به دست آورده است به گروه‌های مشابه بزرگتر تعمیم دهد. تئوری‌ها از طریق تعمیم نتایج یک یا چند مطالعه به آنچه که ممکن است در مورد کل افراد جامعه صادق باشد به وجود می‌آیند. از طرف دیگر در اغلب موارد، مطالعه تمام اعضای یک جامعه ناممکن است. از اینرو محقق به شیوه‌هایی احتیاج دارد که بتواند با استفاده از آنها نتایج به دست‌آمده از مطالعه گروه‌های کوچک را به گروه‌های بزرگتر تعمیم دهد. به شیوه‌هایی که از طریق آنها ویژگی‌های گروه‌های بزرگ براساس اندازه‌گیری همان ویژگی‌ها در گروه‌های کوچک استنباط می‌شود آمار استنباطی گفته می‌شود.(شیولسون،۱۳۸۳: ۳۵)
به بیان دیگر، در پژوهش‌های علوم رفتاری، کسب اطلاعات درباره گروه‌های کوچک غالبا هدف پژوهشگر نیست، بلکه او علاقه‌مند است که از طریق یافته‌های این گروه کوچک، اطلاعات لازم را درباره جامعه‌ای که این گروه را از آن انتخاب کرده است، کسب کند. یعنی در این پژوهش‌ها هدف پژوهشگر تعمیم نتایج به‌دست‌آمده از یک گروه کوچک به یک جامعه بزرگتر است. این تعمیم مستلزم آن است که پژوهشگر از روش‌های آماری پیشرفته‌تری تحت عنوان “استنباط آماری” استفاده نماید. (هومن، ۱۳۸۷:۳۲).
۱۹-۳- آزمون‌های آمار استنباطی
آزمون‌های آماری مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست‌آمده از یک گروه کوچک(نمونه) و تعمیم آن به جامعه مورد نظر با توجه به مقیاس اندازه‌گیری متغیرها، به دو گروه “پارامتریک” و “ناپارامتریک” تقسیم می‌شوند. آزمون‌های پارامتریک، به تجزیه و تحلیل اطلاعات در سطح مقیاس فاصله‌ای و نسبی می‌پردازند که حداقل شاخص آماری آنها میانگین و واریانس است. در حالی که آزمون‌های ناپارامتریک، به تجزیه و تحلیل اطلاعات در سطح مقیاس اسمی ‌و رتبه‌ای می‌پردازند که شاخص آماری آنها میانه و نما است. (دلاور، ۱۳۸۶:۲۱۰). در ادامه به روش تحلیل رگرسیون یک نوعی آزمون پارامتریک است می پردازیم.
– روش تحلیل رگرسیون
یکی از اهداف این تحقیق بررسی نقش مدیران در ارتقای سرمایه اجتماعی است. برای این منظور معمولاً از روش تحلیل رگرسیون استفاده شده است. البته در این پژوهش، با توجه به استفاده از نرم افزار لیزرل و برازش مدل، استفاده از ضریب استاندارد مسیر جایگزین استفاده از روش رگرسیون ساده، گردیده است.
در آزمون رگرسیون، هدف عبارت است از پیش بینی یک یا چند متغیروابسته (که در تحقیق ملاک نامیده می‌شود) از یک یا چند متغیر مستقل (که در تحقیق پیش بینی نامیده می‌شود). در این روش با توجه به تعداد متغیرها می‌توان از مدل رگرسیون چندگانه و مدل رگرسیون چند متغیری برای تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده کرد. در تحلیل‌های ازنوع رگرسیون متغیرهای پیش بینی را می‌توان به سه روش همزمان، گام به گام و سلسله مراتبی وارد تحلیل نمود. در روش همزمان تمام متغیرهای پیش بینی باهم وارد تحلیل می‌شوند. در روش گام به گام اولین متغیرپیش بینی بر اساس ضریب همبستگی صفر مرتبه با متغیر ملاک به تحلیل ورود می‌یابند و پس ازآن سایر متغیرهای پیش بینی برحسب ضریب همبستگی تفکیکی یا نیمه تفکیکی وارد تحلیل می‌شوند. در روش سلسله مراتبی ورود متغیرها بر اساس یک چارچوب نظری یا تجربی مورد نظر محقق صورت می‌گیرد. به عبارت دیگر محقق شخصا دربار ه ترتیب ورود متغیرها به تحلیل تصمیم گیری می‌کند. در این تحقیق به سبب وجود پیش فرض های تئوریک از روش همزمان استفاده شده است.
هم چنین، برای بررسی بیشتر مدل مفهومی تحقیق و ارزیابی روابط علی تعاملی میان ابعاد و متغیرهای تحقیق، مدل معادلات ساختاری تحقیق نیز با کمک نرم افزار لیزرل ۵۱/۸ استخراج و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. از طریق این روش می توان قابل قبول بودن مدل های نظری را در جامعه های خاص با استفاده از داده های بدست آمده آزمود. این تحلیل برآوردهایی از پارامترهای مدل(ضرایب مسیر و جملات خطا) و هم چنین چند شاخص برای نیکویی برازش فراهم می آورد(سرمد، ۱۳۸۸، ۲۷۷).
۱۹-۳- خلاصه فصل:
تحقیق کاربردی و مبانی نظری لازم و ملزوم یکدیگرند. بدون مبانی نظری، تدوین فرضیه‌های نو که پایه و اساس هر تحقیق کاربردی است به سامان نمی‌رسد. در مقابل، نتایج تحقیقات کاربردی، ستون پایه مبانی نظری را می‌سازد و چنین است که ترکیب فکر و عمل با شیوه‌ای منطقی به هماهنگی و تعادل می‌رسند.
در این فصل، ابتدا به مدل مفهومی و تشریح مفاهیم ابعاد آن و سپس به مدل تحلیلی، متضمن ابعاد، شاخص‌ها و منابع پشتیبانی کننده پرداخته می‌شود. ابعاد و شاخص‌هایی که به دنبال مطالعات نظری حاصل شده اند. از آن جایی که تحقیق حاضر از نظر ماهیت داده‌ها، از نوع پیمایشی است، روش تحقیق در بخش کمی صورت گرفته است. همچنین در این فصل، به مواردی همچون روایی و پایایی پژوهش، موارد استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی و سایر موارد مرتبط با روش‌شناسی پژوهش پرداخته شده است.
فصل چهارم: یافته‌های تحقیق و تجزیه و تحلیل آن
۱-۴- مقدمه:
بدون تردید، یک پژوهش هدفمند در ابتدا در پاسخ‌ به یک نیاز شکل می‌گیرد. پژوهشگر به دنبال آن است تا برای پرسش‌های خود پاسخی منطقی بیابد و فرضیات خود را با روش‌های علمی به محک آزمون بگذارد.رسیدن به نقطه اوج بهره‌وری منابع انسانی، از آرمان‌های بزرگ هر سازمان است. پشتوانه نظری فعالیت‌های سازمان را مدیران آن می‌سازد و همین عامل است که به کارکنان، انگیزه تلاش و پویایی می‌بخشد. اما از سویی سرمایه اجتماعی و نقش مدیران دارای مفهوم بسیار گسترده‌ای هستند. بنابراین پرسش‌های تحقیق، این است که مهم‌ترین ابعادنقش مدیران چیست؟ مهمترین ابعاد سرمایه اجتماعی کدامند؟ و تأثیر عامل نخستین بر عامل دوم چگونه است؟
۲-۴- یافته‌های پژوهش
در مرحله کمّی، تجزیه و تحلیل داده ها برای بررسی صحت و سقم فرضیه برای هر نوع تحقیق از اهمیت خاصی برخوردار است. امروزه در بیشتر تحقیقاتی که متکی بر اطلاعات جمع آوری شده از موضوع مورد تحقیق است، تجزیه و تحلیل اطلاعات از اصلی ترین و مهمترین بخشهای تحقیق محسوب می شود. داده‌های خام با استفاده از نرم افزار آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند و پس از پردازش به شکل اطلاعات در اختیار استفاده کنندگان قرار می گیرند. اینک آنچه به صورت مبسوط ‌تر در این فصل می‌آید، بررسی یافته‌های تحقیق در بخش کمی و تجزیه و تحلیل آن است.
۳-۴- آمار توصیفی
در این بخش از تجزیه و تحلیل آماری به بررسی چگونگی توزیع نمونه های آماری متغیرهای جنسیت، تحصیلات، سن، سمت سازمانی، سابقه شغلی، رشته تحصیلی، حوزه فعالیت و نوع استخدام می‌پردازیم.
۱- ۳-۴- جنسیت
جدول شماره ۱-۴: توزیع فراوانی مربوط به جنسیت پاسخ دهندگان

این مطلب را هم بخوانید :
نقش مدیران در ارتقای سرمایه اجتماعی در آستان قدس رضوی۹۱- قسمت ۵

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

جنسیت فراوانی