ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری

از مهمترین عوامل توسعه اقتصادی کشورها، وجود سیستم های اطلاعاتی مناسب است. اطلاعات موجب آگاهی شده و از عدم اطمینان می­کاهد، افراد را تحت تأثیر قرار داده و برای انجام اقدام هایی آنها را بر می­انگیزد. در شرکتهای تجاری از گونه های متعدد اطلاعات برای تصمیم گیری های اقتصادی و گزارشگری استفاده می­شود. با توجه به اینکه ما در یک اقتصاد و اجتماع اطلاعات یکار کرده و در یک جهان اطلاعات یزندگی می­کنیم، شناسایی و مدیریت اطلاعات شرکتی نیازمند یک انضباط خاصی است؛ به طوری که در دسترس بودن اطلاعات به تنهایی و بدون در نظر گرفتن کیفیت آن، دیگر یک راهبرد مفید نیست (واند و وانگ[1]، 1996). اغلب ما به طور تلویحی متکی به کیفیت اطلاعات حسابداری هستیم که در تصمیم­گیری از آنها استفاده می­کنیم. کمیتۀ تدوین استاندادردهای حسابدرای مالی، هدف اصلی گزارشگری مالی را ارائه اطلاعات مفید برای تصمیمات اقتصادی و تجاری معرفی می­کند. بنابراین هدفهای گزارشگری مالی و مبانی حسابداری ایجاب می­کند؛ اطلاعاتی که گزارشگری مالی فراهم می­آورد از ویژگیهای معینی بر خوردار باشند. این ویژگیها را به عنوان ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری می­نامند (مفاهیم نظری گزارشگری مالی، 1386).

مدیران برای اداره فعالیت روزمره، تدوین راهبردهای آینده و ارزیابی عملکرد گذشته به اطلاعات حسابداری نیاز دارند. بیشتر تصمیماتی که در واحد تجاری- تولیدی اتخاذ می­شود، به نحوی بر اطلاعات حسابداری مبتنی است. اهمیت هزینه های مستقیم و غیر مستقیم، بازاریابی، حقوق و دستمزد و قیمت تمام شده سبب شده است که مدیران به اطلاعات حسابداری قابل فهم، مربوط، قابل اتکا، قابل مقایسه و به موقع نیاز داشته باشند. بنابراین اطلاعات حسابدرای که برای مدیران تهیه می­شود باید دارای ویژگیهای زیر باشد:

  • قابل فهم بودن[2]: اطلاعات مالی باید برای مدیران قابل فهم باشد. دانش مالی و نحوه ارائه اطلاعات با این ویژگی در ارتباط است.
  • مربوط بودن[3]: اطلاعات مالی بایدبامسئله یاتصمیم دردست بررسی مرتبط شود. اطلاعاتی که به موقع تهیه وبرای ارزیابی تصمیم گذشته وپیش بینی آینده مؤثرواقع شودمربوط محسوب می­شود.
  • قابل اتکا بودن[4]: اطلاعاتی قابل اتکا است که عاری از خطا وجانبداری باشد.کامل بودن، صحیح بودن، بی طرفانه بودن وقابلیت تأییدداشتن ازنشانه های قابل اتکا بودن اطلاعات مالی است.
  • قابل مقایسه بودن[5]: مدیران باید بتوانند اطلاعات مالی را در طول زمان، مورد مقایسه قرار دهندو نیز بتوانند، وضعیت مالی و نتایج عملیات مؤسسه های دیگر را با مؤسسه خود مقایسه کنند. رعایت استانداردهای حسابداری ویکنواختی درارائه اطلاعات قابلیت مقایسه را بالا می­برد.
  • به موقع بودن[6]: به موقع بودن به موضوع مناسب بودن زمان ارائه اطلاعات مالی اشاره دارد (استانداردهای حسابداری، 1384).

[1] Wand & Wang.

[2] Understandability.

[3] Relevance.

[4] Reliability.

[5] Comparability.

[6] Timeliness.