پایانامه در مورد : نقش واسطه‌ای عزت نفس سازمانی در رابطه بین عدالت سازمانی با سازگاری شغلی در کارکنان کمیته امداد امام خمینی استان فارس

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :    تأثیر واسطه‌ای عزت نفس سازمانی در ارتباط بین عدالت سازمانی با سازگاری شغلی در کارکنان کمیته امداد امام خمینی استان فارس

تکه ای از متن پایان نامه :

دارند و عزت نفس را یک ارزشیابی فردی می دانند که معمولا با در نظر داشتن خویشتن حفظ می گردد . همچنین  راجرز ؛ عزت نفس را ارزیابی شخصی از ارزشمندی خویشتن خود و یا نوعی قضاوت نسبت به ارزشمندی وجود خود تعریف کرده می باشد ، او معتقد می باشد این صفت در بشر حالت عمومی دارد و محدود وزودگذر نیست برطبق نظر راجرز عزت نفس در اثر نیاز به توجه مثبت دیگران به وجود می آید نیاز به توجه مثبت دیگران شامل بازخوردها ، طرز برخورد گرم و محبت آمیز ، صمیمیت ، پذیرش و مهربانی از طرف محیط می باشد (حسینی ، 1389 ) .

عزت نفس، درجه تأیید، پذیرش و ارزشمندی می باشد که شخص نسبت به خود یا خویشتن احساس می کند.  این احساس ممکن می باشد در مقایسه با دیگران باشد یا مستقل از آن. عزت نفس به عنوان یک نیاز شامل احساساتی می باشد که بشر به داشتن آن در یک سیستم متقابل اجتماعی محتاج می باشد؛ بدین معنا که نیاز داریم تا مشترکات احساسی خود را با دیگران رد و بدل کنیم و در درون خود احساس کنیم که با ارزشیم؛ هم چنین احساس کنیم که دیگران ما را با ارزش می پندارند و معتقد باشیم که آنها هم با ارزشند( شاولسون[1] ، هابنر[2] ، استنسون[3]،1976 ).

عزت نفس از نظر پوپ (1988)دارای ابعاد متفاوت می باشد که عبارتند از : عزت نفس اجتماعی، عزت نفس تحصیلی، عزت نفس خانوادگی و عزت نفس کلی .

با در نظر داشتن مطالب فوق محقق بر آن می باشد تا تأثیر واسطه ای عزت نفس سازمانی را درارتباط بین عدالت سازمانی با سازگاری شغلی مورد مطالعه قرار دهد و ضمن این مطالعه میزان و جهت همبستگی این متغیرها را نیز برآورد نماید.

 

3-1 اهمیت و ضرورت پژوهش

[1]– SHavelson

[2]– Habner

[3]– Stenson

  تأثیر واسطه‌ای عزت نفس سازمانی در ارتباط بین عدالت سازمانی با سازگاری شغلی در کارکنان کمیته امداد امام خمینی استان فارس

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه کاشناسی ارشد رشته روانشناسی : تأثیر واسطه‌ای عزت نفس سازمانی در ارتباط بین عدالت سازمانی با سازگاری شغلی