پایان نامه آمیخته بازاریابی

توصیفی………………………………………………………………………………………….64
4-2-1-1 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب جنسیت……………………………………………………..65
4-2-1-2 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب دانشکده……………………………………………………66
4-2-1-3 توزیع فراوانی پاسخگویان براساس مقطع تحصیلی…………………………………………….66

4-2-1-4 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب بومی یا غیربومی………………………………………….67
4-2-1-5 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب سن…………………………………………………………..68
4-2-1-6 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب دورههای آموزشی شبانه و روزانه…………………68
4-2-1-7 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب متغیرهای مفهوم نهفتهی آمیخته بازاریابی…………69
4-3 استاندارسازی ابزار اندازه‌گیری مفاهیم تحقیق…………………………………………………………69
4-3-1 تحلیل عاملی تأییدی آمیخته¬های بازار………………………………………………………………70
4-3-2- تحلیل عاملی تأییدی مفهوم نهفته¬ی آمیخته بازاریابی…………………………………………72
4-4- آزمون نرمال بودن دادهها…………………………………………………………………………………..74
4-4-1 محاسبه چولگی و کشیدگی …………………………………………………………………………….74
4-4-2 آزمون شاپیرو-ویلک یا آزمون کولموگروف-اسمیرنوف……………………………………..74
4-5 نتایج حاصل از بررسی، تجزیه و تحلیل سؤالات………………………………………………………75
4-5-1 نتایج حاصل از بررسی سؤال اول تحقیق……………………………………………………………..75
4-5-2 نتایج حاصل از بررسی سؤال دوم تحقیق……………………………………………………………..76
4-5-3 نتایج حاصل از بررسی سؤال سوم تحقیق…………………………………………………………….77
4-5-4 نتایج حاصل از بررسی سؤال چهارم تحقیق………………………………………………………….77
4-5-5 نتایج حاصل از بررسی سؤال پنجم تحقیق……………………………………………………………78
4-5-6 نتایج حاصل از بررسی سؤال ششم تحقیق……………………………………………………………79
4-5-7 نتایج حاصل از بررسی سؤال هفتم تحقیق…………………………………………………………..80
4-5-8 رتبهبندی اجزای آمیخته…………………………………………………………………………………..80
4-6 تحلیل براساس ویژگی جمعیت شناختی………………………………………………………………….85
4-6-1 تأثیر جنسیت بر هرکدام از متغیرها……………………………………………………………………..85
4-6-2 تأثیر سن بر هرکدام از متغیرها…………………………………………………………………………..86
4-6-3 تأثیر دانشکده بر هرکدام از متغیرها……………………………………………………………………86
4-6-4 تأثیر بومی و غیر بومی بودن بر هرکدام از متغیرها…………………………………………………87
4-6-5 تأثیردوره های آموزشی روزانه و شبانه بر هرکدام از متغیرها……………………………………87
4-6-6 تأثیر تحصیلات بر هرکدام از متغیرها………………………………………………………………….88
4-7خلاصه فصل………………………………………………………………………………………………………89
فصل پنجم……………………………………………………………………………………………………………….90
نتیجهگیری و پیشنهادات…………………………………………………………………………………………….90
5-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………..90
5-2 نتایج حاصل از بررسی سؤالات پژوهش…………………………………………………………………90
5-2-1 نتایج حاصل از سؤال اول…………………………………………………………………………………90
5-2-2 نتایج حاصل از سؤال دوم…………………………………………………………………………………91
5-2-3 نتایج حاصل از سؤال سوم………………………………………………………………………………..91
5-2-4 نتایج حاصل از سؤال چهارم……………………………………………………………………………..92
5-2-5 نتایج حاصل از سؤال پنجم……………………………………………………………………………….92
5-2-6 نتایج حاصل از سؤال ششم……………………………………………………………………………….93
5-2-7 نتایج حاصل از سؤال هفتم……………………………………………………………………………….93
5-3 پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………94
5-3-1پیشنهاد به مدیران دانشگاه…………………………………………………………………………………94
5-3-2 پیشنهاد به محققین آینده………………………………………………………………………………….95
5-3-3 محدودیت تحقیق…………………………………………………………………………………………..95
فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………………96
ضمایم………………………………………………………………………………………………………………… 105
خروجی نرمافزار لیزرل…………………………………………………………………………………………… 105
مدلهای اندازه‌گیری متغیر های آمیخته بازاریابی………………………………………………………….106

فهرست جدولها
عنوان صفحه

جدول 2-1 خلاصه مطالعات انجام شده بازاریابی خدمات………………………………………………..23
جدول 3-1 منابع مورد استفاده جهت اندازه‌گیری سازه‌های مدل………………………………………..58
جدول 3- 2 دامنه پایای……………………………………………………………………………………………. 58
جدول 3-3 پایایی پرسشنامه به تفکیک هر متغیر……………………………………………………………..58
جدول شماره 4-1 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب جنسیت………………………………………….65
جدول 4-2 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب دانشکده………………………………………………….66
جدول4-3 توزیع فراوانی پاسخگویان براساس مقطع تحصیلات…………………………………………66
جدول 4-4 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب بومی یا غیربومی……………………………………….67
جدول 4-5 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب سن………………………………………………………..68
جدول4-6 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسبدوره های آموزشی شبانه و روزانه بودن…………..68
جدول 4-7 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب متغیرهای مفهوم نهفتهی آمیخته بازاریابی………69
جدول 4-8 تحلیل عامل تأییدی آمیختههای بازار…………………………………………………………..69
جدول4-9 بار عاملی اجزای آمیخته بازار……………………………………………………………………….70
جدول 4-10 بار عاملی آمیختههای بازار………………………………………………………………………71
جدول4-11 شاخصهای برازش مدل اندازگیری متغیرهای تحقیق…………………………………….73
جدول 4-12 آزمون نرمال بودن دادهها (محاسبه چولگی و کشیدگی)………………………………..74
جدول 4-13 آزمون نرمال بودن داده ها (آزمون کولموگروف-اسمیرنوف)……………………….75
جدول 4-14 آمارههای تی یک نمونهای متغیر قیمت……………………………………………………….76
جدول 4-15 نتایج حاصل آزمون تی یک نمونه¬ای متغیر قیمت……………………………………….76
جدول 4-16 آمارههای تی یک نمونهای متغیر مکان……………………………………………………….76
جدول 4-17 نتایج حاصل آزمون تی یک نمونهای متغیر مکان………………………………………….76
جدول 4-18 آمارههای تی یک نمونهای متغیر ترفیع………………………………………………………..77
جدول 4-19 نتایج حاصل آزمون تی یک نمونهای متغیر ترفیع…………………………………………..77
جدول 4-20 آمارههای تی یک نمونهای متغیر شواهد فیزیکی…………………………………………..78

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

جدول 4-21 نتایج حاصل آزمون تی یک نمونهای متغیر شواهد فیزیکی……………………………..78
جدول 4-22 آمارههای تی یک نمونهای متغیر محصول…………………………………………………..78
جدول 4-23 نتایج حاصل آزمون تی یک نمونهای متغیر محصول………………………………………79
جدول 4-24 آمارههای تی یک نمونهای متغیر فرایند……………………………………………………….79
جدول 4-25 نتایج حاصل آزمون تی یک نمونهای متغیر فرایند………………………………………….79
جدول 4-26 آمارههای تی یک نمونهای متغیر افراد………………………………………………………..80
جدول 4-27 نتایج حاصل آزمون تی یک نمونهای متغیر افراد………………………………………….80
جدول 4-28 رتبهبندی اجزای آمیخته بازاریابی……………………………………………………………..80
جدول 4-29 آمارههای آزمونرتبه های دبلیو کندال اجزای آمیخته بازاریابی………………………81
جدول 4-30 رتبهبندی اجزای آمیخته محصول……………………………………………………………..81
جدول 4-31 آماره های آزمونرتبه های دبلیو کندال آمیخته محصول………………………………81
جدول 4-32 رتبهبندی اجزای آمیخته ترفیع…………………………………………………………………82
جدول 4-33 آماره های آزمونرتبه های دبلیو کندال آمیخته ترفیع…………………………………..82
جدول 4-34 رتبهبندی اجزای آمیخته شواهد……………………………………………………………….82
جدول 4-35 آمارههای آزمونرتبه های دبلیو کندال آمیخته شواهد………………………………….83
جدول 4-36 رتبهبندی اجزای آمیخته افراد………………………………………………………………….83
جدول4-37 آمارههای آزمونرتبه های دبلیو کندال آمیخته افراد……………………………………..83
جدول 4-38 رتبهبندی اجزای آمیخته مکان…………………………………………………………………83
جدول4-39 آمارههای آزمونرتبه های دبلیو کندال آمیخته مکان…………………………………….84
جدول 4-40 رتبهبندی اجزای آمیخته قیمت………………………………………………………………..84
جدول 4-41 آمارههای آزمونرتبه های دبلیو کندال آمیخته قیمت…………………………………..84
جدول 4-42 رتبهبندی اجزای آمیخته فرایند………………………………………………………………..85
جدول 4-43 آمارههای آزمونرتبه های دبلیو کندال آمیخته فرایند……………………………………85
جدول 4-44 تأثیر آمیختهها در بین دو جنس………………………………………………………………..85
جدول 4-45 تأثیر آمیختهها در بین سنین مختلف………………………………………………………….86
جدول 4-46 تأثیر آمیختهها در بین دانشکده-ها…………………………………………………………….86

جدول 4-47 تأثیر آمیختهها در بین افراد بومی و غیر بومی………………………………………………..87
جدول 4-48 تأثیر آمیختهها در بیندوره های آموزشی شبانه و روزانه………………………………….87
جدول 4-49 تأثیر آمیختهها در بین سطوح مختلف تحصیلی……………………………………………..88
فهرست نمودارها
عنوان صفحه

نمودار 4-1 درصد فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت………………………………………………….65
نمودار 4-2 درصد فراوانی پاسخگویان بر حسب دانشکده ……………………………………………….66
نمودار 4-3 درصد فراوانی پاسخگویان بر اساس مقطع تحصیلی………………………………………..67
نمودار 4-4 درصد فراوانی پاسخگویان بر حسب بومی یا غیر بومی…………………………………….67
نمودار 4-5- درص