دانلود پایان نامه

توصیفی………………………………………………………………………………………….64
4-2-1-1 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب جنسیت……………………………………………………..65
4-2-1-2 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب دانشکده……………………………………………………66
4-2-1-3 توزیع فراوانی پاسخگویان براساس مقطع تحصیلی…………………………………………….66

4-2-1-4 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب بومی یا غیربومی………………………………………….67
4-2-1-5 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب سن…………………………………………………………..68
4-2-1-6 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب دورههای آموزشی شبانه و روزانه…………………68
4-2-1-7 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب متغیرهای مفهوم نهفتهی آمیخته بازاریابی…………69
4-3 استاندارسازی ابزار اندازه‌گیری مفاهیم تحقیق…………………………………………………………69
4-3-1 تحلیل عاملی تأییدی آمیخته¬های بازار………………………………………………………………70
4-3-2- تحلیل عاملی تأییدی مفهوم نهفته¬ی آمیخته بازاریابی…………………………………………72
4-4- آزمون نرمال بودن دادهها…………………………………………………………………………………..74
4-4-1 محاسبه چولگی و کشیدگی …………………………………………………………………………….74
4-4-2 آزمون شاپیرو-ویلک یا آزمون کولموگروف-اسمیرنوف……………………………………..74
4-5 نتایج حاصل از بررسی، تجزیه و تحلیل سؤالات………………………………………………………75
4-5-1 نتایج حاصل از بررسی سؤال اول تحقیق……………………………………………………………..75
4-5-2 نتایج حاصل از بررسی سؤال دوم تحقیق……………………………………………………………..76
4-5-3 نتایج حاصل از بررسی سؤال سوم تحقیق…………………………………………………………….77
4-5-4 نتایج حاصل از بررسی سؤال چهارم تحقیق………………………………………………………….77
4-5-5 نتایج حاصل از بررسی سؤال پنجم تحقیق……………………………………………………………78
4-5-6 نتایج حاصل از بررسی سؤال ششم تحقیق……………………………………………………………79
4-5-7 نتایج حاصل از بررسی سؤال هفتم تحقیق…………………………………………………………..80
4-5-8 رتبهبندی اجزای آمیخته…………………………………………………………………………………..80
4-6 تحلیل براساس ویژگی جمعیت شناختی………………………………………………………………….85
4-6-1 تأثیر جنسیت بر هرکدام از متغیرها……………………………………………………………………..85
4-6-2 تأثیر سن بر هرکدام از متغیرها…………………………………………………………………………..86
4-6-3 تأثیر دانشکده بر هرکدام از متغیرها……………………………………………………………………86
4-6-4 تأثیر بومی و غیر بومی بودن بر هرکدام از متغیرها…………………………………………………87
4-6-5 تأثیردوره های آموزشی روزانه و شبانه بر هرکدام از متغیرها……………………………………87
4-6-6 تأثیر تحصیلات بر هرکدام از متغیرها………………………………………………………………….88
4-7خلاصه فصل………………………………………………………………………………………………………89
فصل پنجم……………………………………………………………………………………………………………….90
نتیجهگیری و پیشنهادات…………………………………………………………………………………………….90
5-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………..90
5-2 نتایج حاصل از بررسی سؤالات پژوهش…………………………………………………………………90
5-2-1 نتایج حاصل از سؤال اول…………………………………………………………………………………90
5-2-2 نتایج حاصل از سؤال دوم…………………………………………………………………………………91
5-2-3 نتایج حاصل از سؤال سوم………………………………………………………………………………..91
5-2-4 نتایج حاصل از سؤال چهارم……………………………………………………………………………..92
5-2-5 نتایج حاصل از سؤال پنجم……………………………………………………………………………….92
5-2-6 نتایج حاصل از سؤال ششم……………………………………………………………………………….93
5-2-7 نتایج حاصل از سؤال هفتم……………………………………………………………………………….93
5-3 پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………94
5-3-1پیشنهاد به مدیران دانشگاه…………………………………………………………………………………94
5-3-2 پیشنهاد به محققین آینده………………………………………………………………………………….95
5-3-3 محدودیت تحقیق…………………………………………………………………………………………..95
فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………………96
ضمایم………………………………………………………………………………………………………………… 105
خروجی نرمافزار لیزرل…………………………………………………………………………………………… 105
مدلهای اندازه‌گیری متغیر های آمیخته بازاریابی………………………………………………………….106

فهرست جدولها
عنوان صفحه

جدول 2-1 خلاصه مطالعات انجام شده بازاریابی خدمات………………………………………………..23
جدول 3-1 منابع مورد استفاده جهت اندازه‌گیری سازه‌های مدل………………………………………..58
جدول 3- 2 دامنه پایای……………………………………………………………………………………………. 58
جدول 3-3 پایایی پرسشنامه به تفکیک هر متغیر……………………………………………………………..58
جدول شماره 4-1 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب جنسیت………………………………………….65
جدول 4-2 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب دانشکده………………………………………………….66
جدول4-3 توزیع فراوانی پاسخگویان براساس مقطع تحصیلات…………………………………………66
جدول 4-4 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب بومی یا غیربومی……………………………………….67
جدول 4-5 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب سن………………………………………………………..68
جدول4-6 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسبدوره های آموزشی شبانه و روزانه بودن…………..68
جدول 4-7 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب متغیرهای مفهوم نهفتهی آمیخته بازاریابی………69
جدول 4-8 تحلیل عامل تأییدی آمیختههای بازار…………………………………………………………..69
جدول4-9 بار عاملی اجزای آمیخته بازار……………………………………………………………………….70
جدول 4-10 بار عاملی آمیختههای بازار………………………………………………………………………71
جدول4-11 شاخصهای برازش مدل اندازگیری متغیرهای تحقیق…………………………………….73
جدول 4-12 آزمون نرمال بودن دادهها (محاسبه چولگی و کشیدگی)………………………………..74
جدول 4-13 آزمون نرمال بودن داده ها (آزمون کولموگروف-اسمیرنوف)……………………….75
جدول 4-14 آمارههای تی یک نمونهای متغیر قیمت……………………………………………………….76
جدول 4-15 نتایج حاصل آزمون تی یک نمونه¬ای متغیر قیمت……………………………………….76
جدول 4-16 آمارههای تی یک نمونهای متغیر مکان……………………………………………………….76
جدول 4-17 نتایج حاصل آزمون تی یک نمونهای متغیر مکان………………………………………….76
جدول 4-18 آمارههای تی یک نمونهای متغیر ترفیع………………………………………………………..77
جدول 4-19 نتایج حاصل آزمون تی یک نمونهای متغیر ترفیع…………………………………………..77
جدول 4-20 آمارههای تی یک نمونهای متغیر شواهد فیزیکی…………………………………………..78

مطلب مرتبط :   رشته مدیریت-دانلود پایان نامه :تحلیل واریانس

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

جدول 4-21 نتایج حاصل آزمون تی یک نمونهای متغیر شواهد فیزیکی……………………………..78
جدول 4-22 آمارههای تی یک نمونهای متغیر محصول…………………………………………………..78
جدول 4-23 نتایج حاصل آزمون تی یک نمونهای متغیر محصول………………………………………79
جدول 4-24 آمارههای تی یک نمونهای متغیر فرایند……………………………………………………….79
جدول 4-25 نتایج حاصل آزمون تی یک نمونهای متغیر فرایند………………………………………….79
جدول 4-26 آمارههای تی یک نمونهای متغیر افراد………………………………………………………..80
جدول 4-27 نتایج حاصل آزمون تی یک نمونهای متغیر افراد………………………………………….80
جدول 4-28 رتبهبندی اجزای آمیخته بازاریابی……………………………………………………………..80
جدول 4-29 آمارههای آزمونرتبه های دبلیو کندال اجزای آمیخته بازاریابی………………………81
جدول 4-30 رتبهبندی اجزای آمیخته محصول……………………………………………………………..81
جدول 4-31 آماره های آزمونرتبه های دبلیو کندال آمیخته محصول………………………………81
جدول 4-32 رتبهبندی اجزای آمیخته ترفیع…………………………………………………………………82
جدول 4-33 آماره های آزمونرتبه های دبلیو کندال آمیخته ترفیع…………………………………..82
جدول 4-34 رتبهبندی اجزای آمیخته شواهد……………………………………………………………….82
جدول 4-35 آمارههای آزمونرتبه های دبلیو کندال آمیخته شواهد………………………………….83
جدول 4-36 رتبهبندی اجزای آمیخته افراد………………………………………………………………….83
جدول4-37 آمارههای آزمونرتبه های دبلیو کندال آمیخته افراد……………………………………..83
جدول 4-38 رتبهبندی اجزای آمیخته مکان…………………………………………………………………83
جدول4-39 آمارههای آزمونرتبه های دبلیو کندال آمیخته مکان…………………………………….84
جدول 4-40 رتبهبندی اجزای آمیخته قیمت………………………………………………………………..84
جدول 4-41 آمارههای آزمونرتبه های دبلیو کندال آمیخته قیمت…………………………………..84
جدول 4-42 رتبهبندی اجزای آمیخته فرایند………………………………………………………………..85
جدول 4-43 آمارههای آزمونرتبه های دبلیو کندال آمیخته فرایند……………………………………85
جدول 4-44 تأثیر آمیختهها در بین دو جنس………………………………………………………………..85
جدول 4-45 تأثیر آمیختهها در بین سنین مختلف………………………………………………………….86
جدول 4-46 تأثیر آمیختهها در بین دانشکده-ها…………………………………………………………….86

جدول 4-47 تأثیر آمیختهها در بین افراد بومی و غیر بومی………………………………………………..87
جدول 4-48 تأثیر آمیختهها در بیندوره های آموزشی شبانه و روزانه………………………………….87
جدول 4-49 تأثیر آمیختهها در بین سطوح مختلف تحصیلی……………………………………………..88
فهرست نمودارها
عنوان صفحه

نمودار 4-1 درصد فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت………………………………………………….65
نمودار 4-2 درصد فراوانی پاسخگویان بر حسب دانشکده ……………………………………………….66
نمودار 4-3 درصد فراوانی پاسخگویان بر اساس مقطع تحصیلی………………………………………..67
نمودار 4-4 درصد فراوانی پاسخگویان بر حسب بومی یا غیر بومی…………………………………….67
نمودار 4-5- درص


دیدگاهتان را بنویسید