ای برای دستیابی به مزیت رقابتی پایدار می توان قلمداد کرد.

ازآنجاکه کاربران سیستمهای اطلاعاتی به نوعی مصرف کننده تلقی می شوند پذیرش یا عدم پذیرش فناوری در حوزه  رفتار مصرف کننده مطرح می شود؛ و با توجه به ماهیت آن ها می توان پذیرش آن را در حوزه ی سیستم های اطلاعاتی مطرح نمود.

فناوری به عنوان یکی از کلیدی ترین عواملی است که کسب وکارها را دچار دگرگونی بنیادین ساخته است. سیستم های اطلاعاتی به ویژه سیستم های مدیریت اطلاعات پروژه نیز از این امر مستثنا نبوده و در جهت تسریع و مدیریت فرایند پروژه و مستندسازی دقیق آن کاربرد قبال توجهی را دارا می باشند.

علی رغم سرمایه گذاری های فراوان انجام شده درزمینه کاربری فناوری های اطلاعاتی در عرصه ی مدیریت اطلاعات پروژه میزان استفاده از این فناوری ها چندان بالا نیست. این موضوع نیاز به انجام پژوهش برای شناسایی عوامل تعیین کننده پذیرش سیستم های مدیریت اطلاعات پروژه توسط کاربران را آشکار می سازد.

ازاین رو درک عواملی که موجب پذیرش فناوری های جدید می شود و ایجاد شرایطی که تحت آن، فناوری های اطلاعاتی موردنظر پذیرفته شود از پژوهش های مهم درزمینه فناوری اطلاعات و شناسایی و تبیین رفتار مصرف کننده است. بررسی عوامل مؤثر بر رفتار مصرف کنندگان در استفاده از خدمات الکترونیکی برای افزایش اثربخشی فرایندهای سازمانی امری ضروری است.

بنابراین پژوهش حاضر در پی شناسایی عوامل تعیین کننده پذیرش فناوری سیستم های اطلاعات پروژه توسط کاربران می باشد. به عبارت دیگر این پژوهش درپی درک عواملی می باشد که موجب پذیرش فناوری های جدید شده و ایجاد شرایطی که تحت آن، فناوری های اطلاعاتی موردنظر پذیرفته شوند.

  • مدل مفهومی پژوهش

محققین حوزه های سیستم های اطلاعاتی یا فناوری اطلاعات با مدل های متعددی در حوزه ی پذیرش فناوری مواجه هستند که از این مدل ها می توان به مدل های  تئوری رفتار منطقی، تئوری رفتار برنامه ریزی شده، مدل پذیرش فناوری، مدل پذیرش فناوری 2، مدل تناسب بین وظیفه و فناوری و غیره اشاره نمود که یکپارچه کردن مدل ها در قالب تئوری یکپارچه پذیرش و به کارگیری فناوری از اهمیت بالایی برخوردار است. ازاین رو مدل نهایی این تحقیق نظریه یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری است که آن را می توان حاصل تلفیق چندین مدل مشهور درزمینه پذیرش فناوری دانست. هدف این نظریه دست یافتن به دیدگاه واحد درباره پذیرش کاربران است. شکل 1-1 نمونه­ای از این مدل را نشان می­دهد.

استفاده واقعی

قصد استفاده

عملکردمورد انتظار

تلاش مورد انتظار

تاثیرات اجتماعی

اعتماد

تسهیل شرایط

شکل 1 1. مدل مفهومی تحقیق
  • اهمیت و ضرورت تحقیق

در عصر حاضر نمی توان از فناوری های نوین به عنوان عاملی کلیدی در کسب مزیت رقابتی غافل شد. چرخه های پیدایش، رشد، بلوغ، انحطاط و مرگ شرکت های تجاری را مجموعه ای از تعامل های پیچیده بین فناوری و اقتصاد ایجاد می کند. فناوری های جدید برهم زننده ی نظم گذشته جایگزین فناوری های قدیمی شده اند. شرکت ها با نقاط عطفی مواجه شده اند که در آن ها رشد به طور ناگهانی تغییر می یابد. ازاین رو مؤسسات و مراکزی که می خواهند در عرصه ی رقابت برنده شوند و یا تاثیر گذار باشند نباید در حاشیه بنشینند. آنان باید آینده نگر باشند. اگر کاری نکنند رقبا دست به اقدام خواهند زد و یا اثرگذاری آنها کاهش می یابد و آنان در محاصره ی رویدادهای حاصل از این اقدام قرار می گیرند. به روز بودن و توجه به این موارد، امکان اتخاذ راهبردهای متناسب را افزایش خواهد داد.

در حوزه ی مؤسسات مختلف خواه تولیدی یا خدماتی، باید اذعان نمود که سازمان ها تنها مجموعه ای از افراد نیستند. هر سازمان قوانین و فرهنگ خاص خود را به وجود می آورد که بر افراد شاغل در آن سازمان تأثیر می گذارد (هاوکینز، بست و کانی، 1385, ص. 578). ازاین رو ارزیابی رفتار مؤسسات مختلف حائز اهمیت و ارزش است. این امر به بهبود تصمیم گیری در جنبه های اجرایی مدیریت در بخش های مختلف منجر شده و به مخاطبان این بخش ها در اتخاذ تصمیمات مناسب تر کمک شایانی می کند.

در این زمینه نمی توان از فناوری­های نوین و به تبع آن ها پذیرششان به عنوان عاملی کلیدی در کسب مزیت رقابتی و اثرگذاری غافل شد. چرخه­های پیدایش، رشد، بلوغ، انحطاط و مرگ شرکتهای تجاری را مجموعه­ای از تعاملهای پیچیده بین فناوری و اقتصاد ایجاد می کند. فناوری­های جدید برهم زننده­ی نظم گذشته جایگزین فناوری­های قدیمی شده اند. شرکتها با نقاط عطفی مواجه شده­اندکه در آنها رشد به طور ناگهانی تغییر می یابد.

  • اهداف، سوالات و فرضیات تحقیق
    • هدف انجام پژوهش

هدف از انجام این پژوهش عبارت است از:

شناسایی عوامل دارای رابطه با تسهیل استفاده از سیستم مدیریت اطلاعات پروژه در سازمان های پروژه محور در حوزه فناوری پیشرفته.

  • سوالات تحقیق

سؤال 1: آیا متغیر عملکرد مورد انتظار سیستم الکترونیکی مدیریت اطلاعات پروژه با قصد استفاده کارکنان سازمان های تسهیلگر فناورانه پروژه محور رابطه دارد؟

سؤال 2: آیا متغیر تلاش مورد انتظار از سیستم الکترونیکی مدیریت اطلاعات پروژه با قصد استفاده کارکنان سازمان های تسهیلگر فناورانه پروژه محور رابطه دارد؟

سؤال 3: آیا متغیرتأثیرات اجتماعی از سیستم الکترونیکی مدیریت اطلاعات پروژه با قصد استفاده کارکنان سازمان های تسهیلگر فناورانه پروژه محور رابطه دارد؟

سؤال 4: آیا متغیر تسهیل شرایط سیستم الکترونیکی مدیریت اطلاعات پروژه با استفاده کارکنان سازمان های تسهیلگر فناورانه پروژه محور رابطه دارد؟

سؤال 5: آیا متغیر اعتماد به سیستم الکترونیکی مدیریت اطلاعات پروژه با قصد استفاده کارکنان سازمان های تسهیلگر فناورانه پروژه محور رابطه دارد؟

سؤال 6: آیا متغیر قصد استفاده از سیستم الکترونیکی مدیریت اطلاعات پروژه با استفاده کارکنان سازمان های تسهیلگر فناورانه پروژه محور رابطه دارد؟

  • فرضیه های تحقیق

فرضیه 1: عملکرد مورد انتظار سیستم الکترونیکی مدیریت اطلاعات پروژه با قصد استفاده از آن رابطه مثبتی دارد.