پایان نامه ارزیابی اثرات جایگاه و مقبولیت برتر واحدهای تجاری در بازار بر روی مشتریان حقیقی و حقوقی

رشته مدیریت

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت بازرگانی

عنوان : ارزیابی اثرات جایگاه و مقبولیت  برتر واحدهای تجاری  در بازار بر روی مشتریان حقیقی و حقوقی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد ابهر

 پایان نامه

برای دریافت درجه كارشناسی ارشد در رشته مدیریت بازرگانی

عنوان پایان نامه

ارزیابی اثرات جایگاه و مقبولیت  برتر واحدهای تجاری  در بازار بر روی مشتریان حقیقی و حقوقی.

(شركت لبنیاتی کاله )

 استاد راهنما  :

دكترحسین عابدی

 استاد مشاور:

دكتر ایرج ساعی

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

تحقیق حاضر کوششی است جهت بررسی عوامل مهم و موثر بر اثرات جایگاه و مقبولیت  برتر واحدهای تجاری  در بازار بر روی مشتریان حقیقی و حقوقی.می باشد. بدین منظور سعی شده است تا مهم ترین عوامل که در ایجاد جایگاه و مقبولیت  برای شرکت کاله در بازار تاثیر گذار است،مورد بحث و بررسی قرار گیرد . فرضیه های این پژوهش بر مبنای متغیرهایی نظیر (تعهدات سازمانی ، وفاداری مشتریان، کمک به مشتریان شرکتهای دیگر (رقبا) وکمک به دیگر شرکتها) و بر اساس روش توصیفی از شاخه پیمایشی پس از جمع آوری اطلاعات متغیرها در چارچوب نظری بررسی شده است. بر مبنای جامعه آماری شرکت لبنیاتی کاله در بخشهای تولیدی ،بازاریابی و فروش که در حدود 215 نفر بوده است، نمونه ای 134 نفری از کارشناسان و متخصصین در بخشهای تولیدی،فروش، اداری و سایر قسمتها به  صورت تصادفی در نظر گرفته شد و پرسش نامه های تحقیق بین انها توزیع گردید و بعد از  جمع آوری و تلخیص داده ها از  ازمون های تی تست و رتبه بندی فرید من مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته شد .نتایج بررسی در سطح خطای 5 در صد نشان داد که پنج فرضیه این پژوهش مورد تایید قرار گرفت .با توجه به نتایج حاصل از بررسی فرضیه های این تحقیق پیشنهاداتی برای ایجاد جایگاه برتر نیز ارائه گردید .

واژگان کلیدی:

1- تعهدات سازمانی         2- وفاداری مشتریان            3- کمک به مشتریان شرکتهای دیگر         4- وکمک به دیگر شرکتها

5- ایجاد جایگاه و مقبولیت

فهرست مطالب

     عنوان                                                                                                         صفحه

    فصل اول:  كلیات تحقیق

مقدمه …………………………………………………………………………………………………. 2

1-1-بیان مسئله …………………………………………………………………………………….. 2

2-1-سابقه موضوع تحقیق……………………………………………………………………….. 4

3-1- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق………………………………………………………….. 4

4-1- اهداف تحقیق……………………………………………………………………………….. 4

5-1-فرضیه ها………………………………………………………………………………………. 5

6-1- جامعه آماری………………………………………………………………………………… 6

7-1- روش نمونه گیری………………………………………………………………………….. 7

8-1-ابزار جمع اوری اطلاعات…………………………………………………………………. 7

9-1-  روش تجزیه وتحلیل اطلاعات………………………………………………………….. 7

10-1-متغییرهای تحقیق…………………………………………………………………………… 8

11-1- واژگان كلیدی……………………………………………………………………………. 8

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق                                                                       صفحه

مقدمه………………………………………………………………………………………………….. 11

بخش اول-ادبیات موضوع………………………………………………………………………. 12

1-1-2- بازاریابی …………………………………………………………………………………. 13

2-1-2- مدیریت بازاریابی………………………………………………………………………. 15

1-3-1-2- مدیریت بازاریابی استراتژیك……………………………………………………. 16

4-1-2- روش برخورد با محیط بازاریابی……………………………………………………. 16

 1-4-1-2-تجزیه و تحلیل استراتژی رقبا…………………………………………………….. 17

5-1-2- فلسفه مدیریت بازاریابی………………………………………………………………. 17

1-5-1-2- تحقیقات بازاریابی………………………………………………………………….. 18

6-1-2- انواع بازارهای اقتصادی……………………………………………………………….. 19

1-6-1-2-بازار رقابت کامل……………………………………………………………………. 19

2-6-1-2-بازار انحصاری……………………………………………………………………….. 19

3-6-1-2-بازار چند قطبی………………………………………………………………………. 19

4-6-1-2- بازار بین الملل………………………………………………………………………. 20

7-1-2-ارزش از دیدگاه مشتری……………………………………………………………….. 20

8-1-2-جایگاه شرکتها در بازار………………………………………………………………… 21

 1-8-1-2-جایگاه شرکتها بر اساس مشتری………………………………………………… 22

9-1-2-تصاویر و جایگاه شرکتها در بازار ………………………………………………….. 22

10-1-2-آسیب پذیری نام و تصویر شرکتها در بازار …………………………………….. 23

11-1-2-اهداف مهم شرکتها در کسب جایگاه در بازار  ………………………………..  24

12-1-2-بهبود و جایگاه و منزلت در بازار………………………………………………….. 25

13-1-2-افزایش ارزش شرکتها در بازار …………………………………………………….. 26

14-1-2-جایگاه یابی شرکتها در بازار ………………………………………………………. 26

15-1-2-دست یابی به جایگاه برتر نسبت به رقبا در بازار………………………………… 27

عنوان                                                                                             صفحه

بخش دوم- تشریح شاخص های تحقیق                                            30

1-2-2- تعهدسازمانی…………………………………………………………………………….. 31

2-2-2—اهمیت تعهدات سازمانی…………………………………………………………….. 31

3-2-2-انواع تعهدات سازمانی…………………………………………………………………. 32

1-3-2-2- تعهد نسبت به مشتریان یا ارباب رجوع………………………………………… 32

2-3-2-2- تعهد نسبت به سازمان ……………………………………………………………. 33

3-3-2-2-تعهد نسبت به خود………………………………………………………………….. 33

4-3-2-2-تعهد نسبت به مردم…………………………………………………………………. 33

5-3-2-2-تعهد نسبت به وظیفه یا تکلیف…………………………………………………… 33

4-2-2-عوامل موثر بر تعهدات سازمانی…………………………………………………….. 34

1-4-2-2- ویژگیهای شخصی موثر بر تعهد سازمانی …………………………………… 34

2-4-2-2- خصوصیات شغلی و تعهد سازمانی…………………………………………….. 36

3-4-2-2- تاثیر روابط گروهی و رابطه با رهبر بر تعهد سازمانی………………………. 36

4-4-2-2- ویژگیهای سازمان و تعهد سازمانی ……………………………………………. 37

5-4-2-2- راهکارهایی برای افزایش تعهد سازمانی ……………………………………… 38

5-2-2- وفاداری مشتریان……………………………………………………………………….. 39

1-5-2-2- رضایت مشتریان در بازار…………………………………………………………. 40

2-5-2-2- تفاوت بین ارزش ادراکی و رضایت مشتری………………………………….. 40

6-2-2- ارزش ازدیدگاه مشتری……………………………………………………………….. 42

1-6-2-2- مدل های ارزش از دید مشتری………………………………………………….. 42

2-6-2-2- مدل مؤلفه های ارزش…………………………………………………………….. 42

3-6-2-2- مدل نسبت هزینه- فایده………………………………………………………….. 43

4-6-2-2- مدل وسیله- نتیجه………………………………………………………………….. 45

5-6-2-2- مدل ابعاد كلیدی ارزش از دید مشتری………………………………………… 46

7-2-2- فرضیات عمده در رابطه با وفاداری مشتریان…………………………………….. 47

1-7-2-2- وفاداری بعنوان یک نگرش ابتدایی…………………………………………… 48

2-7-2-2- وفاداری براساس رفتار آشکار شده……………………………………………. 48

3-7-2-2- خرید معتدل شده بوسیله نگرش افراد………………………………………… 48

8-2-2- رضایتمندی مشتری و احساسات:………………………………………………….. 49

1-8-2-2- تاثیر احساسات بر روی وفاداری مشتری…………………………………….. 49

عنوان                                                                                            صفحه

بخش سوم-معرفی جامعه اماری و بیشینه تحقیق                                       51

1-3-2-بیشینه تحقیق……………………………………………………………………………… 52

2-3-2-معرفی جامعه آماری……………………………………………………………………. 55

عنوان                                                       صفحه

  فصل سوم روش تحقیق                                                                             58

1-3- مقدمه…………………………………………………………………………………………. 59

2-3- روش تحقیق ………………………………………………………………………………… 59

3-3- متغییرهای تحقیق…………………………………………………………………………… 60

4-3- متغییر های مستقل………………………………………………………………………….. 60

5-3- بررسی سوالات مربوط به فرضیه ها…………………………………………………….. 64

6-3- متغییر وابسته…………………………………………………………………………………. 64

7-3- جامعه آماری ، حجم نمونه و روش نمونه گیری……………………………………. 65

1-7-3- نمونه آماری…………………………………………………………………………….. 65

2-7-3- ابزار نمونه گیری……………………………………………………………………….. 66

8-3- تعیین روایی …………………………………………………………………………………. 68

9-3-تعیین پایایی…………………………………………………………………………………… 68

10-3- روش های اماری…………………………………………………………………………. 70

1-10-3- آمار توصیفی………………………………………………………………………….. 70

2-10-3- آمار تحلیلی و استنباطی…………………………………………………………….. 70

3-10-3- تحلیل همبستگی……………………………………………………………………… 71

4-10-3- آزمون کای اسکویر………………………………………………………………… 71

5-10-3- ازمون فریدمن………………………………………………………………………… 72

  عنوان                                                                                                         صفحه

 فصل چهارم :تجزیه تحلیل داده ها                                                                                                              

1-4- مقدمه ………………………………………………………………………………………… 74

بخش اول ……………………………………………………………………………………………. 75

2-4- تحلیل توصیفی و ویژگی های ان………………………………………………………. 75

3-4- ویژگی های فردی…………………………………………………………………………. 75

1-3-4- پراکنش پاسخگویان بر حسب جنسیت …………………………………………… 75

2-3-4-پراکنش پاسخگویان بر حسب سن………………………………………………….. 76

3-3-4- پراکنش پاسخگویان بر حسب تحصیلات………………………………………… 78

4-3-4- پراکنش پاسخگویان بر حسب سابقه کار…………………………………………… 79

4-4- عوامل مربوط ارتباط بین تعهدات سازمانی با  جایگاه واحدهای تجاری در بازار.. 80

5-4- عوامل مربوط به به ارتباط بین وفاداری مشتریان با جایگاه واحدهای تجاری در بازار           81

6-4- عوامل مربوط به ارتباط بین کمک به دیگر مشتریان با جایگاه واحدهای تجاری در بازار     82

7-4- عوامل مربوط به ارتباط بین کمک به دیگر شرکتها با جایگاه واحدهای تجاری.. 83

8-4- عوامل مربوط به ارتباط بین جایگاه واحدهای تجاری در بازار با افزایش فروش… 84

9-4- ارتباط بین هر یک از متغیرهای مستقل با متغیر وابسته………………………………… 85

1-9-4- ارتباط بین تعهدات سازمانی با  جایگاه واحدهای تجاری……………………….. 85

2-9-4- ارتباط بین وفاداری مشتریان با جایگاه واحدهای تجاری در بازار……………… 86

3-9-4- ارتباط بین کمک به دیگر مشتریان با جایگاه واحدهای تجاری در بازار…….. 87

4-9-4- ارتباط بین کمک به دیگر شرکتها با جایگاه واحدهای تجاری در بازار……… 88

5-9-4- ارتباط بین ایجاد جایگاه واحدهای تجاری در بازار با افزایش فروش در بازار. 89

بخش دوم…………………………………………………………………………………………….. 90

10-4- آمار استنباطی……………………………………………………………………………… 90

1-10-4- فرضیه اول……………………………………………………………………………… 90

2-10-4- فرضیه دوم……………………………………………………………………………… 91

3-10-4- فرضیه سوم ……………………………………………………………………………. 92

4-10-4- فرضیه چهارم………………………………………………………………………….. 94

5-10-4- فرضیه پنجم……………………………………………………………………………. 95

11-4- ازمون فریدمن ……………………………………………………………………………. 97

فصل پنجم: بحث در نتایج و پیشنهادات                                                         100

1-5- مقدمه………………………………………………………………………………………… 101

2-5- فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………. 102

3-5- نتایج تحقیق…………………………………………………………………………………. 103

4-5-تحلیل نتایج تحقیق…………………………………………………………………………. 103

5-5- پیشنهادات برامده ار نتایج تحقیق……………………………………………………….. 106

6-5- سایر پیشنهادات…………………………………………………………………………….. 108

7-5- پیشنهادات برای محققین آینده………………………………………………………….. 109

منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………… 111

مقدمه :

در این فصل ابتدا بیان مسئله بررسی می گردد و در مرحله بعد اهمیت و ضرورت تحقیق مطرح  شده، و در ادامه به بیان فرضیات تحقیق پرداخته می شود. سپس هدف تحقیق ،جامعه آماری و نمونه آماری  مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت . در ادامه  روش های جمع آوری اطلاعات و متغیرهای وابسته و مستقل برای  این تحقیق بیانخواهد گردید و در نهایت محدودیت هایی كه در طی این تحقیق مواجه بودیم را مطرح كرده و واژگان مهم این پژوهش را بطور خلاصه تعریف ، و توضیحاتی ارائه خواهد گردید.

1-1-بیان موضوع و مسئله تحقیق:

در عصر کنونی یکی از جنبه های مهم و اساسی برای حیات و بقاء شرکتها یا واحدهای تجاری، جایگاه و مقبولیت  شرکتها در بازار می باشد به طوری که واحدهای تجاری با دستیابی به این اصل و مزیت می توانند نه تنها حیات و بقاءخود را، بلکه در جهت پیشرفت و افزایش سهم بازار نیز قدم بزرگ و اساسی  بردارند.(کاتلر،2004)[1]

جایگاه و مقبولیت  شركت بوسیله خصوصیات مختلفی از قبیل ادراك خریداران، معروفیت، خوبی و بدی، قابلیت اتكا، درستكاری، معتبر بودن، معتقد بودن و … تعریف می‌شود.(ارمسترانگ،2003)[2] نام ونشان هسته جایگاه و مقبولیت  شركت است، که به جای صاحبان نام و نشان، با سطح وسیعی از مخاطبان در ارتباط است. از طرف دیگر بین عملكرد و جایگاه و مقبولیت  شركت یک رابطه مثبت وجود دارد به این صورت كه افزایش جایگاه و مقبولیت  برتر شركت باعث افزایش سهم بازار و فروش شركت در بازار می‌شود.(اتیلگان،2005)[3]

  درتحقیقات و پژوهش های به عمل آمده در این راستا به طور کلی ایجاد جایگاه و مقبولیت  برتر شرکتها از طریق ادراک خریداران، قابلیت اتکاء، معتبر بودن، وفاداری مشتریان و… حاصل می شوند. ولی از طرف دیگر نگرانی نیز در مورد جایگاه و مقبولیت  واحدهای تجاری همیشه وجود داشته عواملی همچون مأموریتهای غیر اخلاقی ، اطلاعات نادرست و محیط کار نامناسب که این پارامترها می تواند جایگاه و مقبولیت  واحدهای تجاری را تا حد زیادی زیر سوال ببرد . هدف اساسی ما در این تحقیق پاسخ به این مسئله است که چه عواملی در ایجاد و همچنین ارتقاء جایگاه و مقبولیت برای واحدهای تجاری در بازار نقش اساسی و حیاتی دارند؟ و رعایت نکردن چه عواملی موجب از دست دادن جایگاه و مقبولیت  واحدهای تجاری در بازار خواهد شد.

     در این پژوهش طبق بررسی های انجام شده در این زمینه ، ایجاد جایگاه و مقبولیت  برتر برای واحدهای تجاری و مشتریان حقیقی و حقوقی به پارامترهایی چون تعهدات سازمانی ، وفاداری مشتریان، کمک به مشتریان شرکتهای دیگر (رقبا) وکمک به دیگر شرکتها بستگی دارد.

در واقع برای دستیابی به تمام پارامترهای ذکر شده در این تحقیق،  شرکتها نیازمند انجام  فعالیتها ،مسئولیتهای متفاوت واقدامات سیستماتیک  می باشد، از طرف دیگر  وفاداری مشتریان هسته اصلی ایجاد جایگاه و مقبولیت  برای واحدهای تجاری می باشد به طوری که وفاداری مشتریان در دو سطح، شرکت و محصول مورد مطالعه قرار می گیرد که در سطح شرکت، جایگاه و مقبولیت  شرکت بوده و در سطح محصول برچسب ، بسته بندی و ارتباطات مطرح می شود که بطور غیر مستقیم بر جایگاه و مقبولیت  شرکت تأثیر می گذارد و دیگر پارامترها مانند تعهدات سازمانی و کمک به دیگر مشتریان و شرکتها نیز در ایجاد جایگاه و مقبولیت  برتر  در بازار  دخیل بوده و همچنین شرکتها می توانند با افزایش تعهدات کاری کارکنان که وفاداری و رضایت مشتریان را فراهم می آورد بر جایگاه و مقبولیت  و جایگاه و مقبولیت   خود در بازار بیفزاید . در مجموع این تحقیق با مدل ارائه شده که فرضیه های این تحقیق بر مبنای این مدل شکل گرفته است به دنبال عوامل تأثیر گذار در ایجاد جایگاه و مقبولیت  برتر  برای واحدهای تجاری در بازار می باشد . در نهایت ایجاد و ارتقاء جایگاه و مقبولیت شرکتها در بازار باعث افزایش سهم بازار و افزایش سهم بازار باعث افزایش فروش و سوداوری برای شرکتها خواهد شد.

2-1-اهمیت و ضرورت تحقیق :

طبق بررسی های انجام شده، تحقیقی در این زمینه و عنوان در مراکز علمی و پژوهشی در سراسر کشور مشاهده نشده است ” بطوریكه تحقیقاتی كه در این رابطه صورت پذیرفته، بیشتر به عوامل موثر در وفاداری مشتریان و تعهدات کارکنان و سازمانی ، جایگاه و مقبولیت  مشتریان و موفقیت فروش شرکتها پرداخته است،از طرف دیگر شرکتهای ایرانی به ویژه شرکت کاله به مسئله عوامل موثر در ایجاد جایگاه و مقبولیت  خود در بازار توجه ای نداشته و این موضوع با توجه به مطالب گفته شده ضرورت پیدا می کند، که در بیان مسئله انجام پذیرد.

  3-1- اهداف تحقیق :

در این تحقیق با شناخت دقیق وکامل ایجاد جایگاه و مقبولیت  واحدهای تجاری در بازار ،سهم پارامترهایی چون وفاداری مشتریان،  تعهدات سازمانی ،کمک به دیگر مشتریان وکمک به دیگر شرکتها را بررسی و ارزیابی کرده و نقاط ضعف و قوت واحدهای تجاری را در این زمینه مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت ،تا مشخص شود این پارامترهای ذکر شده تا چه اندازه از نظر کارشناسان و صاحب نظران اساسی و مهم می باشند .

 اهداف  اساسی در این پژوهش :

 تجزیه و تحلیل عوامل موثر در ایجاد جایگاه و مقبولیت برای واحد های تجاری در بازار  مخصوصا شرکت کاله.

  • شناسایی نقاط قوت و ضعف شرکتها در این زمینه مخصوصا شرکت کاله.
  • ارائه راهکارهای مناسب جهت ایجاد و رسیدن شرکتها به این مزیت مخصوصا شرکت کاله.

اهداف آرمانی:

رسیدن به جایگاه و مقبولیت برای واحد های تجاری به ویژه شرکت کاله در بازار .

4-1-سوالات تحقیق:

       سوالات اصلی تحقیق:

  • عوامل موثر در ایجاد جایگاه و مقبولیت واحدهای تجاری در بازار برای شرکتها به ویژه شرکت کاله کدام است؟
  • از میان عوامل موثر ایجاد جایگاه و مقبولیت واحدهای تجاری در بازار به ویژه شرکت کاله کدام عامل مهمتر است؟

     سئوالات فرعی تحقیق:

1- آیا تعهدات سازمانی بر جایگاه و مقبولیت  واحدهای تجاری در بازار ر موثر است ؟

2-  آیا وفاداری مشتریان بر جایگاه و مقبولیت  واحدهای تجاری در بازار موثر است ؟

3- آیا کمک به مشتریان شرکتهای دیگر بر جایگاه و مقبولیت  واحدهای تجاری در بازار موثر است ؟

4- آیا کمک به دیگر شرکتها بر جایگاه و مقبولیت  واحدهای تجاری در بازار موثر است ؟

5 –  آیا جایگاه و مقبولیت  واحدهای تجاری در بازار بر افزایش فروش در بازار موثر است ؟

5-1-فرضیات تحقیق :

هر تحقیقی برگرفته از خلاقیت محقق و ابتكار آن به شمار می آید محقق در این رابطه به موضوعی می پردازد كه در نوع خود تازه و نو است لذا محقق برای بررسی این پدیده كه در ذهن او در قالب مسئله رخ می دهد اقدام به طرح فرضیه ای می نماید كه از طریق اثبات یا رد فرضیه به صحت و سقم مسئله ایجاد شده پی می برد ، هیچ تحقیقی بنحوی انجام نمی گیرد مگر این كه در فرضیاتی درست و سنجیده برخوردار باشد .

فرضیه‏های تحقیق:

1-  تعهدات سازمانی بر جایگاه و مقبولیت  واحدهای تجاری در بازار موثر است .

2-  وفاداری مشتریان بر جایگاه و مقبولیت  واحدهای تجاری در بازار موثر است .

3-  کمک به مشتریان شرکتهای دیگر بر جایگاه و مقبولیت  واحدهای تجاری در بازار موثر است .

4- کمک به دیگر شرکتها بر جایگاه و مقبولیت  واحدهای تجاری در بازار موثر است .

5-  جایگاه و مقبولیت  واحدهای تجاری در بازار بر افزایش فروش در بازار موثر است .

تعداد صفحه : 120

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

[add_to_cart id=152715]

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com